[qet] [1529] Removed Qt translations from the lang/ directory.

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 1529
Author:  xavier
Date:   2012-02-25 17:44:11 +0100 (Sat, 25 Feb 2012)
Log Message:
-----------
Removed Qt translations from the lang/ directory.

Modified Paths:
--------------
  branches/0.3/misc/translations_stat.pl
  branches/0.3/qelectrotech.pro
  branches/0.3/sources/qetapp.cpp

Removed Paths:
-------------
  branches/0.3/lang/qt_cs.qm
  branches/0.3/lang/qt_cs.ts
  branches/0.3/lang/qt_de.qm
  branches/0.3/lang/qt_de.ts
  branches/0.3/lang/qt_es.qm
  branches/0.3/lang/qt_es.ts
  branches/0.3/lang/qt_fr.qm
  branches/0.3/lang/qt_fr.ts
  branches/0.3/lang/qt_it.qm
  branches/0.3/lang/qt_it.ts
  branches/0.3/lang/qt_pl.qm
  branches/0.3/lang/qt_pl.ts
  branches/0.3/lang/qt_pt.qm
  branches/0.3/lang/qt_pt.ts
  branches/0.3/lang/qt_ru.qm
  branches/0.3/lang/qt_ru.ts

Deleted: branches/0.3/lang/qt_cs.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: branches/0.3/lang/qt_cs.ts
===================================================================
--- branches/0.3/lang/qt_cs.ts	2012-02-25 08:59:42 UTC (rev 1528)
+++ branches/0.3/lang/qt_cs.ts	2012-02-25 16:44:11 UTC (rev 1529)
@@ -1,10362 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="cs_CZ">
-<context>
-  <name>AudioEqualizer</name>
-  <message>
-    <source>Frequency band, %1 Hz</source>
-    <translation type="obsolete">Kmitočtové pásmo, %1 Hz</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>AudioOutput</name>
-  <message>
-    <source>&lt;html&gt;The audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not work.&lt;br/&gt;Falling back to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nepracuje.&lt;br/&gt;Místo něj &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; se používá.&lt;/html&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Revert back to device &apos;%1&apos;</source>
-    <translation type="obsolete">Přepnout zpět na zařízení &apos;%1&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>&lt;html&gt;Switching to the audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;which just became available and has higher preference.&lt;/html&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; bylo spuštěno,&lt;br/&gt;protože je právě dostupné a má větší přednost.&lt;/html&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>CloseButton</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qtabbar.cpp" line="+2245"/>
-    <source>Close Tab</source>
-    <translation>Zavřít kartu</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>FakeReply</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/tests/qwebframe/tst_qwebframe.cpp" line="+2193"/>
-    <source>Fake error !</source>
-    <translation>Napodobená chyba!</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Invalid URL</source>
-    <translation>Neplátné URL</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/phononnamespace.cpp" line="+63"/>
-    <source>Games</source>
-    <translation>Hry</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>Music</source>
-    <translation>Hudba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Video</source>
-    <translation>Video</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Communication</source>
-    <translation>Spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Accessibility</source>
-    <translation>Dostupnost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-10"/>
-    <source>Notifications</source>
-    <translation>Oznámení</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::AudioOutput</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/audiooutput.cpp" line="+377"/>
-    <source>&lt;html&gt;The audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not work.&lt;br/&gt;Falling back to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</source>
-    <translation>&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nepracuje.&lt;br/&gt;Místo něj &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; se používá.&lt;/html&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>&lt;html&gt;Switching to the audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;which just became available and has higher preference.&lt;/html&gt;</source>
-    <translation>&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; bylo spuštěno,&lt;br/&gt;protože je právě dostupné a má větší přednost.&lt;/html&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Revert back to device &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Přepnout zpět na zařízení &apos;%1&apos;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::Gstreamer::Backend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/backend.cpp" line="+176"/>
-    <source>Warning: You do not seem to have the base GStreamer plugins installed.
-     All audio and video support has been disabled</source>
-    <translation>Upozornění: Zdá se, že zákládní přídavné moduly pro GStreamer nejsou nainstalovány.
-Podpora audia a videa byla vypnuta</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-5"/>
-    <source>Warning: You do not seem to have the package gstreamer0.10-plugins-good installed.
-     Some video features have been disabled.</source>
-    <translation>Varování: Balíček gstreamer0.10-plugins-good není nainstalován.
-Některé vlastnosti videa nejsou dostupné.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::Gstreamer::MediaObject</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/mediaobject.cpp" line="+884"/>
-    <location line="+8"/>
-    <location line="+15"/>
-    <location line="+22"/>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+19"/>
-    <location line="+339"/>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Could not open media source.</source>
-    <translation>Zdroj s médii se nepodařilo otevřít.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Could not decode media source.</source>
-    <translation>Zdroj s médii se nepodařilo rozluštit.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-417"/>
-    <source>Invalid source type.</source>
-    <translation>Neplatný typ zdroje s médii.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-807"/>
-    <source>Cannot start playback. 
-
-Check your Gstreamer installation and make sure you 
-have libgstreamer-plugins-base installed.</source>
-    <translation>Přehrávání nelze spustit.
-
-Ověřte, prosím, instalaci Gstreamer a ujistěte se,
-že je nainstalován balíček libgstreamer-plugins-base.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1211"/>
-    <source>Could not open audio device. The device is already in use.</source>
-    <translation>Zvukové zařízení se nepodařilo otevřít, protože se již používá.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1098"/>
-    <source>A required codec is missing. You need to install the following codec(s) to play this content: %0</source>
-    <translation>Všechny vyžadované kodeky nejsou nainstalovány. Kvůli přehrání tohoto obsahu je potřeba nainstalovat následující kodek(y): %0</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1088"/>
-    <source>Could not locate media source.</source>
-    <translation>Zdroj s médii se nepodařilo nalézt.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::MMF</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/audiooutput.cpp" line="+108"/>
-    <source>Audio Output</source>
-    <translation>Výstup zvuku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>The audio output device</source>
-    <translation>Zařízení pro výstup zvuku</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::MMF::AudioEqualizer</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/audioequalizer.cpp" line="+75"/>
-    <source>Frequency band, %1 Hz</source>
-    <translation>Kmitočtové pásmo, %1 Hz</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::MMF::EffectFactory</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/effectfactory.cpp" line="+65"/>
-    <source>audio equalizer</source>
-    <translation>zvukový ekvalizér</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Bass boost</source>
-    <translation>Zdůraznění basů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Distance Attenuation</source>
-    <translation>Zeslabení v závislosti na vzdálenosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Environmental Reverb</source>
-    <translation>Vnější ozvěna</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Loudness</source>
-    <translation>Hlasitost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Source Orientation</source>
-    <translation>Zaměření zdroje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Stereo Widening</source>
-    <translation>Rozšíření sterea</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::VolumeSlider</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/volumeslider.cpp" line="+42"/>
-    <location line="+18"/>
-    <location line="+129"/>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Volume: %1%</source>
-    <translation>Hlasitost: %1%</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-159"/>
-    <location line="+18"/>
-    <location line="+54"/>
-    <source>Use this slider to adjust the volume. The leftmost position is 0%, the rightmost is %1%</source>
-    <translation>Posuvník se používá k nastavení hlasitosti. Poloha nejvíce vlevo odpovídá 0%; poloha nejvíce vpravo odpovídá %1%</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+67"/>
-    <source>Muted</source>
-    <translation>Ztlumení</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3Accel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/other/q3accel.cpp" line="+481"/>
-    <source>%1, %2 not defined</source>
-    <translation>%1, %2 nejsou stanoveny</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+36"/>
-    <source>Ambiguous %1 not handled</source>
-    <translation>Nejednoznačné %1 nemohou být zpracovány</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3DataTable</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/sql/q3datatable.cpp" line="+285"/>
-    <source>True</source>
-    <translation>Pravdivý</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>False</source>
-    <translation>Nesprávný</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+507"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>Insert</source>
-    <translation>Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Update</source>
-    <translation>Obnovit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3FileDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="+2426"/>
-    <location line="+2027"/>
-    <source>&amp;OK</source>
-    <translation>&amp;OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-254"/>
-    <source>&amp;No</source>
-    <translation>&amp;Ne</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1557"/>
-    <source>Dir</source>
-    <translation>Adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1557"/>
-    <source>&amp;Yes</source>
-    <translation>&amp;Ano</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1724"/>
-    <source>Back</source>
-    <translation>Zpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-85"/>
-    <source>Date</source>
-    <translation>Datum</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+251"/>
-    <source>File</source>
-    <translation>Soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-255"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Název</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+961"/>
-    <location line="+1999"/>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+209"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2959"/>
-    <source>Size</source>
-    <translation>Velikost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1767"/>
-    <source>Sort</source>
-    <translation>Roztřídit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1765"/>
-    <source>Type</source>
-    <translation>Typ</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1710"/>
-    <location line="+5"/>
-    <location line="+355"/>
-    <source>&amp;Open</source>
-    <translation>&amp;Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-357"/>
-    <location line="+341"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+51"/>
-    <location line="+1009"/>
-    <source>Error</source>
-    <translation>Chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+144"/>
-    <source>Open </source>
-    <translation>Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="-4660"/>
-    <location line="+30"/>
-    <source>Write: %1</source>
-    <translation>Zapsat: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3263"/>
-    <source>Sort by &amp;Size</source>
-    <translation>Roztřídit podle &amp;velikosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Sort by &amp;Date</source>
-    <translation>Roztřídit podle &amp;data</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Sort by &amp;Name</source>
-    <translation>Roztřídit podle &amp;názvu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+101"/>
-    <source>New Folder 1</source>
-    <translation>Nová složka 1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-44"/>
-    <source>the directory</source>
-    <translation>Adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1723"/>
-    <source>File &amp;type:</source>
-    <translation>Typ &amp;souboru:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <location line="+1977"/>
-    <location line="+16"/>
-    <source>File &amp;name:</source>
-    <translation>Název &amp;souboru:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-264"/>
-    <source>Delete %1</source>
-    <translation>Smazat %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3345"/>
-    <location line="+1579"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1700"/>
-    <source>R&amp;eload</source>
-    <translation>Nahrát &amp;znovu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+110"/>
-    <source>New Folder</source>
-    <translation>Nová složka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-101"/>
-    <source>&amp;Unsorted</source>
-    <translation>&amp;Neroztříděné</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1673"/>
-    <source>Look &amp;in:</source>
-    <translation>Hle&amp;dat v:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+79"/>
-    <source>Preview File Contents</source>
-    <translation>Náhled obsahu souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1700"/>
-    <source>New Folder %1</source>
-    <translation>Nová složka %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1612"/>
-    <source>Read-write</source>
-    <translation>Číst/Zapisovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Read-only</source>
-    <translation>Pouze číst</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1805"/>
-    <source>Copy or Move a File</source>
-    <translation>Soubor kopírovat nebo posunout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3368"/>
-    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
-    <translation>&lt;qt&gt;Jste si jistý, že chcete smazat %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+146"/>
-    <source>Find Directory</source>
-    <translation>Najít adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1952"/>
-    <source>Attributes</source>
-    <translation>Vlastnosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1767"/>
-    <source>Show &amp;hidden files</source>
-    <translation>&amp;Ukázat skryté soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-701"/>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="-73"/>
-    <source>Save As</source>
-    <translation>Uložit jako</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-821"/>
-    <source>Inaccessible</source>
-    <translation>Nepřístupné</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1859"/>
-    <source>%1
-File not found.
-Check path and filename.</source>
-    <translation>%1
-Soubor se nepodařilo nalézt.
-Ověřte cestu a název souboru.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1986"/>
-    <source>List View</source>
-    <translation>Pohled se seznamem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+134"/>
-    <source>Special</source>
-    <translation>Zvláštní vlastnost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-8"/>
-    <source>Write-only</source>
-    <translation>Pouze zápis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1558"/>
-    <source>the symlink</source>
-    <translation>Symbolický odkaz</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-83"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1837"/>
-    <location line="+49"/>
-    <location line="+2149"/>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_mac.cpp" line="+112"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-123"/>
-    <location line="+108"/>
-    <source>Directories</source>
-    <translation>Adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1816"/>
-    <source>Symlink to Special</source>
-    <translation>Symbolický odkaz k zvláštnímu souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+180"/>
-    <source>Select a Directory</source>
-    <translation>Vyberte adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-371"/>
-    <source>All Files (*.*)</source>
-    <translation>Všechny soubory (*.*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="-1803"/>
-    <source>Read: %1</source>
-    <translation>Číst: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3272"/>
-    <source>&amp;Rename</source>
-    <translation>&amp;Přejmenovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+345"/>
-    <source>Directory:</source>
-    <translation>Adresář:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1972"/>
-    <source>One directory up</source>
-    <translation>O jeden adresář nahoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+44"/>
-    <source>Preview File Info</source>
-    <translation>Náhled informace o souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1663"/>
-    <source>the file</source>
-    <translation>Soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1698"/>
-    <source>Create New Folder</source>
-    <translation>Vytvořit novou složku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+147"/>
-    <source>Symlink to File</source>
-    <translation>Symbolický odkaz k souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Symlink to Directory</source>
-    <translation>Symbolický odkaz k adresáři</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-122"/>
-    <source>Detail View</source>
-    <translation>Podrobný pohled</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3LocalFs</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3localfs.cpp" line="+271"/>
-    <source>Could not open
-%1</source>
-    <translation>Nepodařilo se otevřít:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-52"/>
-    <source>Could not remove file or directory
-%1</source>
-    <translation>Nepodařilo se odstranit soubor nebo adresář
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-34"/>
-    <source>Could not create directory
-%1</source>
-    <translation>Nepodařilo se vytvořit adresář
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-55"/>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Could not read directory
-%1</source>
-    <translation>Nepodařilo se přečíst adresář
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+106"/>
-    <source>Could not rename
-%1
-to
-%2</source>
-    <translation>Nepodařilo se přejmenovat:
-%1
-na
-%2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+93"/>
-    <source>Could not write
-%1</source>
-    <translation>Nepodařilo se zapsat:
-%1</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3MainWindow</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/widgets/q3mainwindow.cpp" line="+2051"/>
-    <source>Line up</source>
-    <translation>Uspořádat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Customize...</source>
-    <translation>Přizpůsobit...</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3NetworkProtocol</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3networkprotocol.cpp" line="+854"/>
-    <source>Operation stopped by the user</source>
-    <translation>Operace byla zastavena uživatelem</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3ProgressDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3progressdialog.cpp" line="+224"/>
-    <location line="+61"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Zrušit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3TabDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3tabdialog.cpp" line="+190"/>
-    <location line="+824"/>
-    <source>OK</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-323"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-43"/>
-    <source>Apply</source>
-    <translation>Použít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+138"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-50"/>
-    <source>Defaults</source>
-    <translation>Výchozí</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3TextEdit</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/text/q3textedit.cpp" line="+5435"/>
-    <source>Cu&amp;t</source>
-    <translation>Vyj&amp;mout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Copy</source>
-    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>&amp;Znovu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>&amp;Undo</source>
-    <translation>&amp;Zpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Clear</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>&amp;Paste</source>
-    <translation>&amp;Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Select All</source>
-    <translation>Vybrat vše</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3TitleBar</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/compat/q3complexwidgets.cpp" line="+256"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>Minimize</source>
-    <translation>Zmenšit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Puts a minimized back to normal</source>
-    <translation type="obsolete">Dá velikost zmenšeného okna zpátky do obvyklého stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+36"/>
-    <source>Displays the name of the window and contains controls to manipulate it</source>
-    <translation>Zobrazí název okna a obsahuje příkazy pro zacházení s ním</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>Makes the window full screen</source>
-    <translation>Dá okno na celou obrazovku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-36"/>
-    <source>System</source>
-    <translation>Systém</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Maximize</source>
-    <translation>Zvětšit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Contains commands to manipulate the window</source>
-    <translation>Obsahuje příkazy pro zacházení s velikostí okna</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-25"/>
-    <source>Restore up</source>
-    <translation>Obnovit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Puts a minimized window back to normal</source>
-    <translation>Dá velikost zmenšeného okna zpátky do obvyklého stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Closes the window</source>
-    <translation>Zavře okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Puts a maximized window back to normal</source>
-    <translation>Dá velikost zvětšeného okna zpátky do obvyklého stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Moves the window out of the way</source>
-    <translation>Zmenší okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-25"/>
-    <source>Restore down</source>
-    <translation>Obnovit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3ToolBar</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/widgets/q3toolbar.cpp" line="+692"/>
-    <source>More...</source>
-    <translation>Více...</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3UrlOperator</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3urloperator.cpp" line="+402"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support getting files</source>
-    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje nahrávání souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support renaming files or directories</source>
-    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje přejmenovávání souborů nebo adresářů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-9"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support listing directories</source>
-    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje sestavování seznamu adresářů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+499"/>
-    <location line="+1"/>
-    <source>(unknown)</source>
-    <translation>(neznámý)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-494"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support removing files or directories</source>
-    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje odstraňování souborů nebo adresářů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support putting files</source>
-    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje ukládání souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-19"/>
-    <location line="+260"/>
-    <location line="+4"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; is not supported</source>
-    <translation>Protokol `%1&apos; není podporován</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <location line="+4"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support copying or moving files or directories</source>
-    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje kopírování či přesun souborů nebo adresářů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-259"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support creating new directories</source>
-    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje vytváření nových adresářů</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3Wizard</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3wizard.cpp" line="+181"/>
-    <source>&amp;Help</source>
-    <translation>&amp;Nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation>&amp;Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>&amp;Finish</source>
-    <translation>Do&amp;končit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>&amp;Next &gt;</source>
-    <translation>&amp;Další &gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>&lt; &amp;Back</source>
-    <translation>&lt; &amp;Zpět</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QAbstractSocket</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="+890"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+633"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+661"/>
-    <location line="+26"/>
-    <source>Host not found</source>
-    <translation>Nepodařilo se najít počítač</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+50"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+4"/>
-    <source>Connection refused</source>
-    <translation>Spojení bylo odmítnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+142"/>
-    <source>Connection timed out</source>
-    <translation>Časový limit pro spojení byl překročen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1029"/>
-    <source>Socket is not connected</source>
-    <translation>Zásuvka (socket) není spojena</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-380"/>
-    <source>Socket operation timed out</source>
-    <translation>Časový limit pro zásuvkovou (socket) operaci byl překročen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="-8"/>
-    <source>Network unreachable</source>
-    <translation>Síť není dosažitelná</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="-1197"/>
-    <location line="+789"/>
-    <location line="+208"/>
-    <source>Operation on socket is not supported</source>
-    <translation>Tato zásuvková (socket) operace není podporována</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QAbstractSpinBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qabstractspinbox.cpp" line="+1219"/>
-    <source>Step &amp;down</source>
-    <translation>Krok &amp;dolů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>&amp;Step up</source>
-    <translation>&amp;Krok nahoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>&amp;Select All</source>
-    <translation>&amp;Vybrat vše</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QAccessibleButton</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+250"/>
-    <source>Press</source>
-    <translation>Stisknout</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QApplication</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/accessible/qaccessibleobject.cpp" line="+378"/>
-    <source>Activates the program&apos;s main window</source>
-    <translation>Spustí hlavní okno programu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>QT_LAYOUT_DIRECTION</source>
-    <translation type="obsolete">LTR</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>Activate</source>
-    <translation>Spustit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="+354"/>
-    <source>Executable &apos;%1&apos; requires Qt %2, found Qt %3.</source>
-    <translation>Použití &apos;%1&apos; vyžaduje Qt %2; bylo ale nalezeno Qt %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Incompatible Qt Library Error</source>
-    <translation>Qt není slučitelná</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qapplication.cpp" line="+2290"/>
-    <source>QT_LAYOUT_DIRECTION</source>
-    <comment>Translate this string to the string &apos;LTR&apos; in left-to-right languages or to &apos;RTL&apos; in right-to-left languages (such as Hebrew and Arabic) to get proper widget layout.</comment>
-    <translation>LTR</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QAxSelect</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/activeqt/container/qaxselect.ui"/>
-    <source>OK</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>COM &amp;Object:</source>
-    <translation>COM-&amp;Objekt:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation>&amp;Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Select ActiveX Control</source>
-    <translation>Vybrat prvek ActiveX</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QCheckBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="-133"/>
-    <source>Check</source>
-    <translation>Označit křížkem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Toggle</source>
-    <translation>Přepnout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>Uncheck</source>
-    <translation>Zrušit označení křížkem</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QColorDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qcolordialog.cpp" line="+1352"/>
-    <source>&amp;Red:</source>
-    <translation>&amp;Červená:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>&amp;Sat:</source>
-    <translation>&amp;Sytost:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Val:</source>
-    <translation>&amp;Jasnost:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>Hu&amp;e:</source>
-    <translation>Barevný &amp;odstín:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+107"/>
-    <source>Select Color</source>
-    <translation>Vybrat barvu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+182"/>
-    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
-    <translation>&amp;Přidat k uživatelem stanoveným barvám</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-284"/>
-    <source>Bl&amp;ue:</source>
-    <translation>&amp;Modrá:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>&amp;Green:</source>
-    <translation>&amp;Zelená:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+283"/>
-    <source>&amp;Basic colors</source>
-    <translation>Základní &amp;barvy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Custom colors</source>
-    <translation>&amp;Uživatelem stanovené barvy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-282"/>
-    <source>A&amp;lpha channel:</source>
-    <translation>A&amp;lfa kanál:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QComboBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="+1771"/>
-    <location line="+65"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qitemeditorfactory.cpp" line="+557"/>
-    <source>True</source>
-    <translation>Pravdivý</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="+0"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qitemeditorfactory.cpp" line="-1"/>
-    <source>False</source>
-    <translation>Nesprávný</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QCoreApplication</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="+119"/>
-    <source>%1: key is empty</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Neplatný údaj u klíče (prázdný)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>%1: unable to make key</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Nepodařilo se vytvořit klíč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>%1: ftok failed</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Vyvolání ftok se nezdařilo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>%1: key is empty</source>
-    <translation type="obsolete">%1: Neplatný údaj u klíče (prázdný)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>%1: unable to make key</source>
-    <translation type="obsolete">%1: Nepodařilo se vytvořit klíč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>%1: ftok failed</source>
-    <translation type="obsolete">%1: Vyvolání ftok se nezdařilo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_symbian.cpp" line="+65"/>
-    <source>%1: already exists</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Již existuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1: does not exist</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Neexistuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>%1: out of resources</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Nejsou již použitelné zdroje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1: unknown error %2</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDB2Driver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+1552"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Unable to set autocommit</source>
-    <translation>&apos;autocommit&apos; se nepodařilo nastavit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-330"/>
-    <source>Unable to connect</source>
-    <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+315"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDB2Result</name>
-  <message>
-    <location line="-786"/>
-    <source>Unable to bind variable</source>
-    <translation>Proměnnou se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-230"/>
-    <location line="+240"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+98"/>
-    <source>Unable to fetch next</source>
-    <translation>Další datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-301"/>
-    <source>Unable to prepare statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+282"/>
-    <source>Unable to fetch record %1</source>
-    <translation>Datový záznam %1 se nepodařilo natáhnout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+40"/>
-    <source>Unable to fetch first</source>
-    <translation>První datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDateTimeEdit</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qdatetimeedit.cpp" line="+2287"/>
-    <source>AM</source>
-    <translation>AM</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>PM</source>
-    <translation>PM</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>am</source>
-    <translation>am</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>pm</source>
-    <translation>pm</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDial</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+951"/>
-    <source>QDial</source>
-    <translation>QDial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>SliderHandle</source>
-    <translation>Posuvník</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>SpeedoMeter</source>
-    <translation>Rychloměr</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qdialog.cpp" line="+501"/>
-    <source>Done</source>
-    <translation>Hotovo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+135"/>
-    <source>What&apos;s This?</source>
-    <translation>Co je toto?</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDialogButtonBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="+1872"/>
-    <location line="+464"/>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+606"/>
-    <source>OK</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+0"/>
-    <source>&amp;OK</source>
-    <translation>&amp;OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+38"/>
-    <source>&amp;No</source>
-    <translation>&amp;Ne</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>&amp;Yes</source>
-    <translation>&amp;Ano</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-11"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-15"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+44"/>
-    <source>Abort</source>
-    <translation>Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-32"/>
-    <source>Apply</source>
-    <translation>Použít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation>Vrátit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Retry</source>
-    <translation>Opakovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Restore Defaults</source>
-    <translation>Obnovit výchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-44"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+44"/>
-    <source>Ignore</source>
-    <translation>Přehlížet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-26"/>
-    <source>Close without Saving</source>
-    <translation>Zavřít bez uložení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>N&amp;o to All</source>
-    <translation>N&amp;e, žádné</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Save All</source>
-    <translation>Uložit vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-35"/>
-    <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation>&amp;Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Discard</source>
-    <translation>Odmítnout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Yes to &amp;All</source>
-    <translation>Ano, &amp;vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-10"/>
-    <source>Don&apos;t Save</source>
-    <translation>Neukládat</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDirModel</name>
-  <message>
-    <source>Kind</source>
-    <translation type="obsolete">Druh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+457"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Název</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Size</source>
-    <translation>Velikost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Kind</source>
-    <comment>Match OS X Finder</comment>
-    <translation>Druh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Type</source>
-    <comment>All other platforms</comment>
-    <translation>Typ</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Type</source>
-    <translation type="obsolete">Typ</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Date Modified</source>
-    <translation>Datum změny</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDockWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/qaccessiblewidgets.cpp" line="+1241"/>
-    <source>Dock</source>
-    <translation>Vplout do panelu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Float</source>
-    <translation>Plout</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDoubleSpinBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-533"/>
-    <source>Less</source>
-    <translation>Méně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>More</source>
-    <translation>Více</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QErrorMessage</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qerrormessage.cpp" line="+415"/>
-    <source>&amp;OK</source>
-    <translation>&amp;OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-201"/>
-    <source>Fatal Error:</source>
-    <translation>Osudová chyba:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+200"/>
-    <source>&amp;Show this message again</source>
-    <translation>Toto hlášení &amp;ukázat ještě jednou</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-206"/>
-    <source>Debug Message:</source>
-    <translation>Hlášení o odladění:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Warning:</source>
-    <translation>Varování:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFile</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qfile.cpp" line="+905"/>
-    <source>Cannot create %1 for output</source>
-    <translation>%1 se nepodařilo zřídit pro výstup</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-13"/>
-    <source>Failure to write block</source>
-    <translation>Datový blok se nepodařilo zapsat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-180"/>
-    <source>Will not rename sequential file using block copy</source>
-    <translation>Nepřejmenuje posloupný soubor pomocí kopie bloku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Cannot remove source file</source>
-    <translation>Nelze odstranit zdrojový soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+130"/>
-    <source>Cannot open %1 for input</source>
-    <translation>%1 se nepodařilo otevřít pro čtení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-168"/>
-    <location line="+155"/>
-    <source>Destination file exists</source>
-    <translation>Cílový soubor již existuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+30"/>
-    <source>Cannot open for output</source>
-    <translation>Nepodařilo se otevřít pro zápis</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFileDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Back</source>
-    <translation>Zpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+464"/>
-    <location line="+1"/>
-    <source>File</source>
-    <translation>Soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>File Folder</source>
-    <comment>Match Windows Explorer</comment>
-    <translation>Souborová složka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Folder</source>
-    <comment>All other platforms</comment>
-    <translation>Složka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Alias</source>
-    <comment>Mac OS X Finder</comment>
-    <translation>Přezdívka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Shortcut</source>
-    <comment>All other platforms</comment>
-    <translation>Zkratka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+541"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+691"/>
-    <location line="+50"/>
-    <location line="+1528"/>
-    <source>&amp;Open</source>
-    <translation>&amp;Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1578"/>
-    <location line="+50"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="-22"/>
-    <source>Drive</source>
-    <translation>Disková jednotka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-714"/>
-    <source>Show </source>
-    <translation>Ukázat </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2091"/>
-    <source>&apos;%1&apos; is write protected.
-Do you want to delete it anyway?</source>
-    <translation>&apos;%1&apos; je chráněn proti zápisu.
-Přesto chcete soubor smazat?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2077"/>
-    <location line="+663"/>
-    <source>File &amp;name:</source>
-    <translation>Název &amp;souboru:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1286"/>
-    <source>New Folder</source>
-    <translation>Nová složka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Parent Directory</source>
-    <translation>Nadřazený adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1956"/>
-    <source>&amp;New Folder</source>
-    <translation>&amp;Nová složka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qsidebar.cpp" line="+442"/>
-    <source>Remove</source>
-    <translation>Odstranit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+402"/>
-    <source>My Computer</source>
-    <translation>Můj počítač</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Look in:</source>
-    <translation>Hledat v:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Files of type:</source>
-    <translation>Soubory typu:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-36"/>
-    <source>Find Directory</source>
-    <translation>Najít adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+35"/>
-    <source>Show &amp;hidden files</source>
-    <translation>&amp;Ukázat skryté soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2090"/>
-    <source>Are sure you want to delete &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>Jste si jistý, že %1 chcete smazat?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2121"/>
-    <source>Save As</source>
-    <translation>Uložit jako</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1472"/>
-    <location line="+862"/>
-    <source>%1
-Directory not found.
-Please verify the correct directory name was given.</source>
-    <translation>%1
-Adresář se nepodařilo nalézt.
-Ověřte, prosím, že byl zadán správný název adresáře.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>List View</source>
-    <translation>Pohled se seznamem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1635"/>
-    <location line="+38"/>
-    <source>&amp;Choose</source>
-    <translation>&amp;Vybrat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-707"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-15"/>
-    <location line="+450"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+227"/>
-    <source>Directories</source>
-    <translation>Adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_win.cpp" line="+174"/>
-    <source>All Files (*.*)</source>
-    <translation>Všechny soubory (*.*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-663"/>
-    <source>&amp;Rename</source>
-    <translation>&amp;Přejmenovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2107"/>
-    <source>Could not delete directory.</source>
-    <translation>Adresář se nepodařilo smazat.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2099"/>
-    <location line="+659"/>
-    <source>Directory:</source>
-    <translation>Adresář:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+29"/>
-    <source>Unknown</source>
-    <translation>Neznámý</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+810"/>
-    <source>%1 already exists.
-Do you want to replace it?</source>
-    <translation>Soubor %1 již existuje.
-Chcete jej nahradit?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Forward</source>
-    <translation>Dopředu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+1040"/>
-    <source>Recent Places</source>
-    <translation>Naposledy navštívené</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Create New Folder</source>
-    <translation>Vytvořit novou složku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Detail View</source>
-    <translation>Podrobný pohled</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1020"/>
-    <source>%1
-File not found.
-Please verify the correct file name was given.</source>
-    <translation>%1
-Soubor se nepodařilo nalézt.
-Ověřte, prosím, že byl zadán správný název souboru.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFileSystemModel</name>
-  <message>
-    <source>Kind</source>
-    <translation type="obsolete">Druh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel.cpp" line="+893"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Název</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Size</source>
-    <translation>Velikost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Type</source>
-    <translation type="obsolete">Typ</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-149"/>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+478"/>
-    <source>%1 GB</source>
-    <translation>%1 GB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+4"/>
-    <source>%1 KB</source>
-    <translation>%1 KB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="-2"/>
-    <source>%1 MB</source>
-    <translation>%1 MB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="-4"/>
-    <source>%1 TB</source>
-    <translation>%1 TB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+85"/>
-    <source>&lt;b&gt;The name &quot;%1&quot; can not be used.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Try using another name, with fewer characters or no punctuations marks.</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Název &quot;%1&quot; nelze použít.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zkuste použít jiný název, s menším počtem znaků nebo bez zvláštních znaků.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-78"/>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+7"/>
-    <source>%1 bytes</source>
-    <translation>%1 bytů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel_p.h" line="+258"/>
-    <source>My Computer</source>
-    <translation>Můj počítač</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Computer</source>
-    <translation>Počítač</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel.cpp" line="+77"/>
-    <source>Invalid filename</source>
-    <translation>Neplatný název souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+71"/>
-    <source>Kind</source>
-    <comment>Match OS X Finder</comment>
-    <translation>Druh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Type</source>
-    <comment>All other platforms</comment>
-    <translation>Typ</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Date Modified</source>
-    <translation>Datum změny</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFontDatabase</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/text/qfontdatabase.cpp" line="+2137"/>
-    <source>Any</source>
-    <translation>Všechna</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+60"/>
-    <source>Lao</source>
-    <translation>Laoské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2092"/>
-    <location line="+12"/>
-    <location line="+1308"/>
-    <source>Bold</source>
-    <translation>Tučné</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1306"/>
-    <source>Demi</source>
-    <translation>Polotučné</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2075"/>
-    <source>Thai</source>
-    <translation>Thajské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2083"/>
-    <location line="+18"/>
-    <location line="+1294"/>
-    <source>Black</source>
-    <translation>Černé</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+720"/>
-    <source>Greek</source>
-    <translation>Řecké</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+66"/>
-    <source>Khmer</source>
-    <translation>Khmerské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-69"/>
-    <source>Latin</source>
-    <translation>Latinské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2015"/>
-    <location line="+1304"/>
-    <source>Light</source>
-    <translation>Lehké</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+801"/>
-    <source>Ogham</source>
-    <translation>Ogamské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-54"/>
-    <source>Oriya</source>
-    <translation>Oriya</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+57"/>
-    <source>Runic</source>
-    <translation>Runové</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-54"/>
-    <source>Tamil</source>
-    <translation>Tamilské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-33"/>
-    <source>Cyrillic</source>
-    <translation>Cyrilské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <source>Kannada</source>
-    <translation>Kannada</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Malayalam</source>
-    <translation>Malayalam</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Simplified Chinese</source>
-    <translation>Zjednodušená čínština</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2104"/>
-    <location line="+1319"/>
-    <source>Demi Bold</source>
-    <translation>Polotučné</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+728"/>
-    <source>Arabic</source>
-    <translation>Arabské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Hebrew</source>
-    <translation>Hebrejské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+51"/>
-    <source>Myanmar</source>
-    <translation>Myanmar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1932"/>
-    <location line="+1161"/>
-    <source>Italic</source>
-    <translation>Itala</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+789"/>
-    <source>Korean</source>
-    <translation>Korejské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2119"/>
-    <location line="+1335"/>
-    <source>Normal</source>
-    <translation>Obvyklé</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1163"/>
-    <location line="+1160"/>
-    <source>Oblique</source>
-    <translation>Nakloněné</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+748"/>
-    <source>Telugu</source>
-    <translation>Telugu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-21"/>
-    <source>Thaana</source>
-    <translation>Thaana</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+66"/>
-    <source>Symbol</source>
-    <translation>Symbol</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-69"/>
-    <source>Syriac</source>
-    <translation>Syrské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Devanagari</source>
-    <translation>Devanagari</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+54"/>
-    <source>Japanese</source>
-    <translation>Japonské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-51"/>
-    <source>Bengali</source>
-    <translation>Bengálské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-18"/>
-    <source>Armenian</source>
-    <translation>Arménské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+42"/>
-    <source>Sinhala</source>
-    <translation>Sinhálské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Tibetan</source>
-    <translation>Tibetské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Vietnamese</source>
-    <translation>Větnamské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-51"/>
-    <source>Gujarati</source>
-    <translation>Gujarati</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+42"/>
-    <source>Traditional Chinese</source>
-    <translation>Tradiční čínština</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-9"/>
-    <source>Georgian</source>
-    <translation>Gruzínské</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-36"/>
-    <source>Gurmukhi</source>
-    <translation>Gurmukhi</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFontDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfontdialog.cpp" line="+776"/>
-    <source>&amp;Font</source>
-    <translation>&amp;Písmo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>&amp;Size</source>
-    <translation>&amp;Velikost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Sample</source>
-    <translation>Vzorek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-9"/>
-    <source>Font st&amp;yle</source>
-    <translation>Druh pís&amp;ma</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Wr&amp;iting System</source>
-    <translation>Způsob &amp;psaní</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-609"/>
-    <location line="+257"/>
-    <source>Select Font</source>
-    <translation>Vybrat písmo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+350"/>
-    <source>&amp;Underline</source>
-    <translation>&amp;Podtrhnout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Effects</source>
-    <translation>Efekty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Stri&amp;keout</source>
-    <translation>Pře&amp;škrtnout</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFtp</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+2333"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+2021"/>
-    <source>Listing directory failed:
-%1</source>
-    <translation>Obsah adresářů nelze ukázat:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+15"/>
-    <source>Creating directory failed:
-%1</source>
-    <translation>Vytvoření adresářů se nezdařilo:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1525"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1353"/>
-    <source>Not connected</source>
-    <translation>Žádné spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+399"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+332"/>
-    <source>Connection refused for data connection</source>
-    <translation>Odmítnuto spojení spojení pro data</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1102"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1003"/>
-    <source>Login failed:
-%1</source>
-    <translation>Přihlášení se nezdařilo:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+9"/>
-    <source>Downloading file failed:
-%1</source>
-    <translation>Stažení souboru se nezdařilo:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+285"/>
-    <source>Connected to host</source>
-    <translation>Spojení s počítačem navázáno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-1437"/>
-    <source>Connection timed out to host %1</source>
-    <translation>Časový limit pro spojení s počítačem &apos;%1&apos; byl překročen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+104"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1458"/>
-    <location line="+1451"/>
-    <source>Connected to host %1</source>
-    <translation>Spojeno s počítačem %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1317"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-290"/>
-    <source>Connecting to host failed:
-%1</source>
-    <translation>Spojení s počítačem se nezdařilo:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1429"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1267"/>
-    <source>Host %1 not found</source>
-    <translation>Počítač %1 se nepodařilo nalézt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1449"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1282"/>
-    <source>Uploading file failed:
-%1</source>
-    <translation>Nahrání souboru se nezdařilo:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-8"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-6"/>
-    <source>Changing directory failed:
-%1</source>
-    <translation>Změna adresáře se nezdařila:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+286"/>
-    <source>Host found</source>
-    <translation>Počítač byl nalezen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+20"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-271"/>
-    <source>Removing directory failed:
-%1</source>
-    <translation>Odstranění adresáře se nezdařilo:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1457"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1287"/>
-    <source>Connection refused to host %1</source>
-    <translation>Spojení s počítačem %1 odmítnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1555"/>
-    <source>Connection to %1 closed</source>
-    <translation>Spojení s %1 ukončeno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+1449"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-274"/>
-    <source>Removing file failed:
-%1</source>
-    <translation>Odstranění souboru se nezdařilo:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+270"/>
-    <source>Host %1 found</source>
-    <translation>Počítač %1 byl nalezen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-944"/>
-    <location line="+29"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1093"/>
-    <location line="+728"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Neznámá chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+951"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+126"/>
-    <location line="+250"/>
-    <source>Connection closed</source>
-    <translation>Spojení ukončeno</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QHostInfo</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_p.h" line="+183"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Neznámá chyba</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QHostInfoAgent</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+257"/>
-    <location line="+32"/>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="+220"/>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Host not found</source>
-    <translation>Nepodařilo se najít počítač</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-45"/>
-    <location line="+39"/>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-34"/>
-    <location line="+29"/>
-    <source>Unknown address type</source>
-    <translation>Neznámý typ adresy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-19"/>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Neznámá chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-67"/>
-    <source>No host name given</source>
-    <translation>Nebyl zadán název pro hostitelský počítač</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Invalid hostname</source>
-    <translation>Neplatný název pro hostitelský počítač</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QHttp</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2636"/>
-    <source>Connection refused (or timed out)</source>
-    <translation>Spojení bylo odmítnuto (nebo byl překročen časový limit)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+584"/>
-    <source>Data corrupted</source>
-    <translation>Data jsou poškozena</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+2308"/>
-    <source>Connected to host</source>
-    <translation>Spojení s počítačem navázáno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-14"/>
-    <source>Connected to host %1</source>
-    <translation>Spojeno s počítačem %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-19"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-456"/>
-    <source>Host %1 not found</source>
-    <translation>Počítač %1 se nepodařilo nalézt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+16"/>
-    <source>Host requires authentication</source>
-    <translation>Hostitelský počítač požaduje autentizaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+325"/>
-    <source>Error writing response to device</source>
-    <translation>Při psaní odpovědi výstupnímu zařízení se vyskytla chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2594"/>
-    <source>HTTPS connection requested but SSL support not compiled in</source>
-    <translation>Požadované HTTPS spojení nelze vytvořit, protože neexistuje žádná SSL podpora</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+467"/>
-    <source>Host found</source>
-    <translation>Počítač byl nalezen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-12"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-470"/>
-    <source>Connection refused</source>
-    <translation>Spojení bylo odmítnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2421"/>
-    <source>Proxy authentication required</source>
-    <translation>Požadována proxy autentizace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+18"/>
-    <source>Unknown protocol specified</source>
-    <translation>Byl zadán neznámý protokol</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-132"/>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-12"/>
-    <location line="+19"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+6"/>
-    <source>HTTP request failed</source>
-    <translation>HTTP dotaz se nezdařil</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-16"/>
-    <source>Proxy requires authentication</source>
-    <translation>Proxy server požaduje autentizaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+136"/>
-    <source>Authentication required</source>
-    <translation>Požadována autentizace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+12"/>
-    <source>SSL handshake failed</source>
-    <translation>Během startu SSL protokolu se vyskytla chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+456"/>
-    <source>Connection to %1 closed</source>
-    <translation>Spojení s %1 ukončeno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+83"/>
-    <location line="+48"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-347"/>
-    <location line="+47"/>
-    <source>Invalid HTTP chunked body</source>
-    <translation>Obsah (chunked body - rozkouskované tělo) HTTP je neplatný</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+294"/>
-    <source>Host %1 found</source>
-    <translation>Počítač %1 byl nalezen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-349"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-498"/>
-    <source>Wrong content length</source>
-    <translation>Neplatný údaj o délce obsahu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-995"/>
-    <location line="+820"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-634"/>
-    <location line="+567"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Neznámá chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+351"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+184"/>
-    <source>Invalid HTTP response header</source>
-    <translation>Hlavička HTTP odpovědi není platná</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Unknown authentication method</source>
-    <translation>Neznámý způsob autentizace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-18"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+401"/>
-    <source>Connection closed</source>
-    <translation>Spojení ukončeno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-368"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-574"/>
-    <source>No server set to connect to</source>
-    <translation>Pro spojení nebyl nastaven žádný počítač - server</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+168"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+60"/>
-    <source>Server closed connection unexpectedly</source>
-    <translation>Server neočekávaně uzavřel spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-747"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-441"/>
-    <source>Request aborted</source>
-    <translation>Požadavek byl zrušen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QHttpSocketEngine</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+29"/>
-    <source>Proxy connection refused</source>
-    <translation>Proxy server odmítl navázání spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-35"/>
-    <source>Proxy denied connection</source>
-    <translation>Proxy server odmítl spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+33"/>
-    <source>Proxy server not found</source>
-    <translation>Nepodařilo se najít žádný proxy server</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Proxy server connection timed out</source>
-    <translation>Při spojení s proxy serverem byl překročen časový limit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-120"/>
-    <source>Did not receive HTTP response from proxy</source>
-    <translation>Žádná HTTP odpověď od proxy serveru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+122"/>
-    <source>Proxy connection closed prematurely</source>
-    <translation>Proxy server předčasně ukončil spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-29"/>
-    <source>Error communicating with HTTP proxy</source>
-    <translation>Chyba při spojení s proxy serverem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-37"/>
-    <source>Authentication required</source>
-    <translation>Požadována autentizace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-31"/>
-    <source>Error parsing authentication request from proxy</source>
-    <translation>Chyba při vyhodnocení autentizačního požadavku proxy serveru</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QIBaseDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp" line="+1558"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-13"/>
-    <source>Could not start transaction</source>
-    <translation>Nepodařilo se spustit žádnou transakci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-54"/>
-    <source>Error opening database</source>
-    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+80"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QIBaseResult</name>
-  <message>
-    <location line="-707"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-422"/>
-    <source>Unable to open BLOB</source>
-    <translation>Nepodařilo se otevřít BLOB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+499"/>
-    <source>Could not describe statement</source>
-    <translation>Nepodařilo se získat žádný popis příkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-25"/>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Could not describe input statement</source>
-    <translation>Nepodařilo se získat žádný popis vstupního příkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-21"/>
-    <source>Could not allocate statement</source>
-    <translation>Přidělení příkazu se nezdařilo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-478"/>
-    <source>Unable to write BLOB</source>
-    <translation>Nepodařilo se zapsat BLOB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+417"/>
-    <source>Could not start transaction</source>
-    <translation>Nepodařilo se spustit žádnou transakci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+211"/>
-    <source>Unable to close statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-231"/>
-    <source>Could not get query info</source>
-    <translation>Požadované informace k vyhledávání nejsou k dispozici</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-242"/>
-    <location line="+187"/>
-    <source>Could not find array</source>
-    <translation>Nepodařilo se najít pole</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-155"/>
-    <source>Could not get array data</source>
-    <translation>Nepodařilo se přečíst data pole</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+449"/>
-    <source>Unable to execute query</source>
-    <translation>Dotaz se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-153"/>
-    <source>Could not prepare statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+199"/>
-    <source>Could not fetch next item</source>
-    <translation>Další prvek se nepodařilo vyzvednout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+197"/>
-    <source>Could not get statement info</source>
-    <translation>K dispozici není žádná informace k příkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-885"/>
-    <source>Unable to create BLOB</source>
-    <translation>Nepodařilo se vytvořit žádný BLOB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+36"/>
-    <source>Unable to read BLOB</source>
-    <translation>BLOB se nepodařilo přečíst</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QIODevice</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="+2064"/>
-    <source>No such file or directory</source>
-    <translation>Nepodařilo se najít žádný takový soubor nebo adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>Permission denied</source>
-    <translation>Přístup odepřen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>No space left on device</source>
-    <translation>Na zařízení není žádný volný úložný prostor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qiodevice.cpp" line="+1561"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Neznámá chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="-6"/>
-    <source>Too many open files</source>
-    <translation>Příliš mnoho otevřených souborů</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QInputContext</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/inputmethod/qinputcontextfactory.cpp" line="+256"/>
-    <source>XIM</source>
-    <translation>XIM</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>FEP</source>
-    <translation>FEP</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Windows input method</source>
-    <translation>Windows-vstupní metoda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>S60 FEP input method</source>
-    <translation>S60 FEP-vstupní metoda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>XIM input method</source>
-    <translation>XIM-vstupní metoda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Mac OS X input method</source>
-    <translation>Mac OS X-vstupní metoda</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QInputDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qinputdialog.cpp" line="+223"/>
-    <source>Enter a value:</source>
-    <translation>Zadejte hodnotu:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QLibrary</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+411"/>
-    <source>Could not unmap &apos;%1&apos;: %2</source>
-    <translation>Operace unmap, zrušit zobrazení, se nezdařila u &apos;%1&apos;: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+253"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+109"/>
-    <source>Cannot unload library %1: %2</source>
-    <translation>Knihovnu %1 nelze vyjmout: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-17"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="-22"/>
-    <source>Cannot load library %1: %2</source>
-    <translation>Knihovnu %1 nelze nahrát: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+341"/>
-    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (%2.%3.%4) [%5]</source>
-    <translation>Přídavný modul &apos;%1&apos; používá neslučitelnou Qt knihovnu. (%2.%3.%4) [%5]</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+51"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+37"/>
-    <source>Cannot resolve symbol &quot;%1&quot; in %2: %3</source>
-    <translation>Symbol &quot;%1&quot; nelze v %2 vyřešit: %3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="-347"/>
-    <source>Plugin verification data mismatch in &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Ověřovací data přídavného nesouhlasí v &apos;%1&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+375"/>
-    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (Cannot mix debug and release libraries.)</source>
-    <translation>Přídavný modul &apos;%1&apos; používá neslučitelnou Qt knihovnu. (Knihovny vytvořené v režimu ladění a vydání nemohou být používány společně.)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-43"/>
-    <source>The file &apos;%1&apos; is not a valid Qt plugin.</source>
-    <translation>Soubor &apos;%1&apos; není platným přídavným modulem Qt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+343"/>
-    <source>The shared library was not found.</source>
-    <translation>Nepodařilo se nalézt sdílenou knihovnu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+402"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Neznámá chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-365"/>
-    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. Expected build key &quot;%2&quot;, got &quot;%3&quot;</source>
-    <translation>Přídavný modul &apos;%1&apos; používá neslučitelnou Qt knihovnu. Potřebný byl zvláštní klíč pro sestavení &quot;%2&quot;, obdržen &quot;%3&quot;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-389"/>
-    <source>Could not mmap &apos;%1&apos;: %2</source>
-    <translation>Operace mmap se nezdařila u &apos;%1&apos;: %2</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QLineEdit</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qlineedit.cpp" line="+1991"/>
-    <source>Cu&amp;t</source>
-    <translation>&amp;Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>&amp;Copy</source>
-    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>&amp;Znovu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>&amp;Undo</source>
-    <translation>&amp;Zpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+21"/>
-    <source>&amp;Paste</source>
-    <translation>&amp;Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Select All</source>
-    <translation>Vybrat vše</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QLocalServer</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver.cpp" line="+224"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+256"/>
-    <source>%1: Name error</source>
-    <translation>%1: Chybný název</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+9"/>
-    <source>%1: Unknown error %2</source>
-    <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-17"/>
-    <source>%1: Permission denied</source>
-    <translation>%1: Přístup odepřen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>%1: Address in use</source>
-    <translation>%1: Adresa se již používá</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QLocalSocket</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_tcp.cpp" line="+153"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+160"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+75"/>
-    <source>%1: Connection error</source>
-    <translation>%1: Chyba spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-21"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="-21"/>
-    <source>%1: Connection refused</source>
-    <translation>%1: Spojení bylo odmítnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+28"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+10"/>
-    <source>%1: Unknown error %2</source>
-    <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_tcp.cpp" line="+9"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="-19"/>
-    <source>%1: Socket access error</source>
-    <translation>%1: Chyba při přístupu k zásuvce (socketu)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <source>%1: Socket resource error</source>
-    <translation>%1: Chyba zásuvky (socketu) - potíže se zdrojem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+12"/>
-    <source>%1: The socket operation is not supported</source>
-    <translation>%1: Tato operace se zásuvkou (socketem) není podporována</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-18"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="-18"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="-5"/>
-    <location line="+45"/>
-    <source>%1: Invalid name</source>
-    <translation>%1: Neplatný název</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+22"/>
-    <source>%1: Unknown error</source>
-    <translation>%1: Neznámá chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-13"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+9"/>
-    <source>%1: Socket operation timed out</source>
-    <translation>%1: Překročení času při operaci se zásuvkou (socketem)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <source>%1: Datagram too large</source>
-    <translation>%1: Datagram je příliš veliký</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-15"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="-15"/>
-    <source>%1: Remote closed</source>
-    <translation>%1: Spojení bylo protější stranou uzavřeno</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMYSQLDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/mysql/qsql_mysql.cpp" line="+1440"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-179"/>
-    <source>Unable to open database &apos;</source>
-    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází &apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Unable to connect</source>
-    <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+185"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-34"/>
-    <source>Unable to begin transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMYSQLResult</name>
-  <message>
-    <location line="-413"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Unable to store statement results</source>
-    <translation>Výsledky příkazu se nepodařilo uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-253"/>
-    <source>Unable to execute next query</source>
-    <translation>Další dotaz nelze provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+244"/>
-    <location line="+21"/>
-    <source>Unable to bind outvalues</source>
-    <translation>Výstupní hodnoty se nepodařilo spojit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-255"/>
-    <source>Unable to store next result</source>
-    <translation>Další výsledek nelze uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-302"/>
-    <source>Unable to fetch data</source>
-    <translation>Nepodařilo se natáhnout žádná data</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+380"/>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Unable to prepare statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-199"/>
-    <source>Unable to store result</source>
-    <translation>Výsledek se nepodařilo uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+322"/>
-    <source>Unable to bind value</source>
-    <translation>Hodnotu se nepodařilo spojit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-328"/>
-    <source>Unable to execute query</source>
-    <translation>Dotaz se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+242"/>
-    <source>Unable to reset statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo znovu nastavit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMdiArea</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qmdiarea.cpp" line="+290"/>
-    <source>(Untitled)</source>
-    <translation>(Bez názvu)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMdiSubWindow</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qmdisubwindow.cpp" line="+355"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Menu</source>
-    <translation>Menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+699"/>
-    <source>&amp;Move</source>
-    <translation>Po&amp;sunout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Size</source>
-    <translation>Změnit &amp;velikost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-706"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-18"/>
-    <source>Minimize</source>
-    <translation>Zmenšit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Shade</source>
-    <translation>Navinout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+720"/>
-    <source>Stay on &amp;Top</source>
-    <translation>Zůstat v &amp;popředí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-787"/>
-    <source>- [%1]</source>
-    <translation>- [%1]</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>%1 - [%2]</source>
-    <translation>%1 - [%2]</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+774"/>
-    <source>&amp;Restore</source>
-    <translation>&amp;Obnovit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-705"/>
-    <source>Restore</source>
-    <translation>Obnovit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>Maximize</source>
-    <translation>Zvětšit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Unshade</source>
-    <translation>Odvinout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+719"/>
-    <source>Mi&amp;nimize</source>
-    <translation>Zmen&amp;šit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Ma&amp;ximize</source>
-    <translation>Zvě&amp;tšit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-714"/>
-    <source>Restore Down</source>
-    <translation>Obnovit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMenu</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/qaccessiblemenu.cpp" line="+158"/>
-    <location line="+225"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-226"/>
-    <location line="+225"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-222"/>
-    <location line="+225"/>
-    <location line="+51"/>
-    <source>Execute</source>
-    <translation>Provést</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMenuBar</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qmenu_symbian.cpp" line="+410"/>
-    <source>Actions</source>
-    <translation>Činnosti</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMessageBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="-1964"/>
-    <location line="+847"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="-52"/>
-    <location line="+8"/>
-    <source>OK</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Tento program používá Qt ve verzi %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je sadou softwarových nástrojů C++ určených pro vývoj aplikací napříč platformami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt poskytuje jednoduchou přenositelnost přes MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, a všechny hlavní obchodní varianty systému Unix. Qt je rovněž dostupný pro vložená zařízení jako Qt pro Embedded Linux a Qt pro Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je dostupné pod třemi rozdílnými licenčními volbami navrženými pro přizpůsobení se potřebám našich různých uživatelů.&lt;/p&gt;Qt licencované pod naší obchodní licenční smlouvou je vhodné pro vývoj soukromého/obchodního software, kde si nepřejete sdílet jakýkoli zdrojový kód se třetími stranami, nebo jinak řečeno, když nemůžete vyhovět podmínkám GNU LGPL ve verzi 2.1 nebo GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU LGPL ve verzi 2.1 je vhodné pro vývoj Qt aplikací (soukromých nebo s otevřeným zdrojovým kódem), za předpokladu že můžete souhlasit s požadavky a podmínkami GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU General Public License ve verzi 3.0 je vhodné pro vývoj aplikací Qt, u nichž si přejete použít takovou aplikaci ve spojení se software, který podléhá požadavkům GNU GPL ve verzi 3.0, nebo kde jste jinak ochoten souhlasit s podmínkami GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Podívejte se, prosím, na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; kvůli přehledu licencování Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation a/nebo její dceřinná(é) společnost(i).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je výrobkem společnosti Nokia. Podívejte se na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt;kvůli více informacím.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1099"/>
-    <source>Show Details...</source>
-    <translation>Ukázat podrobnosti...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1575"/>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Tento program používá Qt-verze %1.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Qt je sadou softwarových nástrojů C++ určených pro vývoj aplikací napříč platformami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt poskytuje jednoduchou přenositelnost přes MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, a všechny hlavní obchodní varianty systému Unix. Qt je rovněž dostupný pro vložená zařízení jako Qt pro Embedded Linux a Qt pro Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je dostupné pod třemi rozdílnými licenčními volbami navrženými pro přizpůsobení se potřebám našich různých uživatelů.&lt;/p&gt;Qt licencované pod naší obchodní licenční smlouvou je vhodné pro vývoj soukromého/obchodního software, kde si nepřejete sdílet jakýkoli zdrojový kód se třetími stranami, nebo jinak řečeno, když nemůžete vyhovět podmínkám GNU LGPL ve verzi 2.1 nebo GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU LGPL ve verzi 2.1 je vhodné pro vývoj Qt aplikací (soukromých nebo s otevřeným zdrojovým kódem), za předpokladu že můžete souhlasit s požadavky a podmínkami GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU General Public License ve verzi 3.0 je vhodné pro vývoj aplikací Qt, u nichž si přejete použít takovou aplikaci ve spojení se software, který podléhá požadavkům GNU GPL ve verzi 3.0, nebo kde jste jinak ochoten souhlasit s podmínkami GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Podívejte se, prosím, na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; kvůli přehledu licencování Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation a/nebo její dceřinná(é) společnost(i).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je výrobkem společnosti Nokia. Podívejte se na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt;kvůli více informacím.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+31"/>
-    <source>About Qt</source>
-    <translation>O Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>&lt;p&gt;This program uses Qt Open Source Edition version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition is intended for the development of Open Source applications. You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com/company/model/&quot;&gt;www.trolltech.com/company/model/&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tento program používá Qt Open Source Edition verze %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition je zamýšlena pro vývoj Open Source aplikací. Pro vývoj vlastnických aplikací (uzavřené zdrojové kódy) potřebujete Qt licenci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Podívejte se, prosím, na &lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com/company/model/&quot;&gt;www.trolltech.com/company/model/&lt;/a&gt; kvůli přehledu licencování Qt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1610"/>
-    <source>Hide Details...</source>
-    <translation>Skrýt podrobnosti...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tento program používá Qt-verze %1.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMultiInputContext</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/inputmethods/imsw-multi/qmultiinputcontext.cpp" line="+88"/>
-    <source>Select IM</source>
-    <translation>Zvolit způsob vstupu</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMultiInputContextPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/inputmethods/imsw-multi/qmultiinputcontextplugin.cpp" line="+102"/>
-    <source>Multiple input method switcher that uses the context menu of the text widgets</source>
-    <translation>Přepínač pro více způsobů vstupu, který používá související nabídku textového prvku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-7"/>
-    <source>Multiple input method switcher</source>
-    <translation>Přepínač pro více způsobů vstupu</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNativeSocketEngine</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qnativesocketengine.cpp" line="+269"/>
-    <source>The proxy type is invalid for this operation</source>
-    <translation>Tuto operaci nelze s tímto typem proxy provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-60"/>
-    <source>Network operation timed out</source>
-    <translation>Časový limit pro síťovou operaci byl překročen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>The remote host closed the connection</source>
-    <translation>Vzdálený počítač uzavřel spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Invalid socket descriptor</source>
-    <translation>Neplatný deskriptor zásuvky (socketu)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Host unreachable</source>
-    <translation>Cílový počítač je nedosažitelný</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>Protocol type not supported</source>
-    <translation>Protokol tohoto typu není podporován</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+30"/>
-    <source>Datagram was too large to send</source>
-    <translation>Datagram byl pro odeslání příliš veliký</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-45"/>
-    <source>Attempt to use IPv6 socket on a platform with no IPv6 support</source>
-    <translation>Vyzkoušelo se použít IPv6 zásuvku (socket) na systému bez podpory IPv6</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+51"/>
-    <source>Unable to receive a message</source>
-    <translation>Zprávu se nepodařilo přijmout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-24"/>
-    <source>Permission denied</source>
-    <translation>Přístup odepřen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Connection refused</source>
-    <translation>Spojení bylo odmítnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+21"/>
-    <source>Unable to write</source>
-    <translation>Nepodařilo se zapsat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Another socket is already listening on the same port</source>
-    <translation>Na tomto portu již naslouchá jiná zásuvka (socket)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>Unable to send a message</source>
-    <translation>Nepodařilo se odeslat hlášení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>The bound address is already in use</source>
-    <translation>Uvedená adresa se už používá</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>Connection timed out</source>
-    <translation>Časový limit pro spojení byl překročen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Network error</source>
-    <translation>Síťová chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-45"/>
-    <source>Unsupported socket operation</source>
-    <translation>Nepodporovaná zásuvková operace (povel pro socket)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+51"/>
-    <source>Operation on non-socket</source>
-    <translation>Operaci lze použít pouze na jedné zásuvce (socketu)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-66"/>
-    <source>Unable to initialize broadcast socket</source>
-    <translation>Zásuvku pro vysílání (socket) se nepodařilo spustit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+72"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Neznámá chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-75"/>
-    <source>Unable to initialize non-blocking socket</source>
-    <translation>Neblokující zásuvku (socket) se nepodařilo spustit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+48"/>
-    <source>The address is protected</source>
-    <translation>Adresa je chráněna</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-18"/>
-    <source>Network unreachable</source>
-    <translation>Síť je nedosažitelná</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>The address is not available</source>
-    <translation>Adresa není dostupná</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-30"/>
-    <source>Out of resources</source>
-    <translation>Nejsou dostupné žádné zdroje</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkAccessCacheBackend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesscachebackend.cpp" line="+66"/>
-    <source>Error opening %1</source>
-    <translation>%1 se nepodařilo otevřít</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkAccessDebugPipeBackend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+195"/>
-    <source>Write error writing to %1: %2</source>
-    <translation>Při zápisu do souboru %1: %2 nastala chyba</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkAccessFileBackend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+100"/>
-    <source>Request for opening non-local file %1</source>
-    <translation>Požadavek na otevření souboru přes síť %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+152"/>
-    <source>Read error reading from %1: %2</source>
-    <translation>Při čtení ze souboru %1 nastala chyba: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-21"/>
-    <source>Cannot open %1: Path is a directory</source>
-    <translation>%1 nelze otevřít: Jedná se o adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-86"/>
-    <source>Error opening %1: %2</source>
-    <translation>%1 se nepodařilo otevřít: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+38"/>
-    <source>Write error writing to %1: %2</source>
-    <translation>Při zápisu do souboru %1: %2 nastala chyba</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkAccessFtpBackend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessftpbackend.cpp" line="+131"/>
-    <source>No suitable proxy found</source>
-    <translation>Nepodařilo se najít žádný vhodný proxy server</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+165"/>
-    <source>Error while downloading %1: %2</source>
-    <translation>Při stahování %1 se vyskytla chyba: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Error while uploading %1: %2</source>
-    <translation>Při nahrávání %1 se vyskytla chyba: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-153"/>
-    <source>Cannot open %1: is a directory</source>
-    <translation>%1 nelze otevřít: Jedná se o adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+112"/>
-    <source>Logging in to %1 failed: authentication required</source>
-    <translation>Přihlášení do %1 se nezdařilo: Je požadována autentizace</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkAccessHttpBackend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesshttpbackend.cpp" line="+585"/>
-    <source>No suitable proxy found</source>
-    <translation>Nepodařilo se najít žádný vhodný proxy server</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkReply</name>
-  <message>
-    <location line="+95"/>
-    <source>Error downloading %1 - server replied: %2</source>
-    <translation>Beim Herunterladen von %1 trat ein Fehler auf - Die Antwort des Servers ist: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkreplyimpl.cpp" line="+77"/>
-    <source>Protocol &quot;%1&quot; is unknown</source>
-    <translation>Protokol &quot;%1&quot; není znám</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkReplyImpl</name>
-  <message>
-    <location line="+519"/>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Operation canceled</source>
-    <translation>Operace byla zrušena</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QOCIDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/oci/qsql_oci.cpp" line="+2166"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Unable to initialize</source>
-    <translation type="obsolete">Inicializace se nezdařila</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-90"/>
-    <source>Unable to logon</source>
-    <translation>Přihlášení se nezdařilo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+109"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-38"/>
-    <source>Unable to begin transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-215"/>
-    <source>Unable to initialize</source>
-    <comment>QOCIDriver</comment>
-    <translation>Spuštění se nezdařilo</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QOCIResult</name>
-  <message>
-    <location line="-165"/>
-    <source>Unable to alloc statement</source>
-    <translation>Přidělení příkazu se nepodařilo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-59"/>
-    <source>Unable to goto next</source>
-    <translation>Nelze jít k dalšímu prvku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+100"/>
-    <source>Unable to get statement type</source>
-    <translation>Nepodařilo se získat typ příkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-634"/>
-    <location line="+161"/>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Unable to bind column for batch execute</source>
-    <translation>Nepodařilo se spojit sloupec pro provedení příkazu dávkového zpracování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Unable to execute select statement</source>
-    <translation type="obsolete">Výběrové vyhledávání se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+393"/>
-    <source>Unable to prepare statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-378"/>
-    <source>Unable to execute batch statement</source>
-    <translation>Příkaz pro dávkové zpracování se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+424"/>
-    <source>Unable to bind value</source>
-    <translation>Hodnotu se nepodařilo spojit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QODBCDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+2045"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Unable to enable autocommit</source>
-    <translation>&apos;autocommit&apos; se nepodařilo povolit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Unable to connect - Driver doesn&apos;t support all needed functionality</source>
-    <translation type="obsolete">Nepodařilo se navázat spojení, protože ovladač nutnou funkcionalitu plně nepodporuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-49"/>
-    <source>Unable to disable autocommit</source>
-    <translation>&apos;autocommit&apos;, automatické odeslání, se nepodařilo zastavit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-238"/>
-    <source>Unable to connect</source>
-    <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Unable to connect - Driver doesn&apos;t support all functionality required</source>
-    <translation>Nepodařilo se navázat spojení, protože ovladač nutnou funkcionalitu plně nepodporuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+266"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QODBCResult</name>
-  <message>
-    <location line="-566"/>
-    <source>Unable to bind variable</source>
-    <translation>Proměnnou se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-615"/>
-    <location line="+623"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-547"/>
-    <source>Unable to fetch next</source>
-    <translation>Další datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+190"/>
-    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+72"/>
-    <location line="+576"/>
-    <source>Unable to fetch last</source>
-    <translation>Poslední datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="-377"/>
-    <source>Unable to prepare statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo spustit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-230"/>
-    <source>Unable to fetch previous</source>
-    <translation>Předchozí datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-63"/>
-    <source>Unable to fetch</source>
-    <translation>Nepodařilo se natáhnout žádná data</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-71"/>
-    <location line="+346"/>
-    <source>QODBCResult::reset: Unable to set &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; as statement attribute. Please check your ODBC driver configuration</source>
-    <translation>QODBCResult::reset: &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; se nepodařilo nastavit jako příkaz vlastnosti . Ověřte, prosím, nastavení svého ODBC ovladače</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-231"/>
-    <source>Unable to fetch first</source>
-    <translation>První datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QObject</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="-97"/>
-    <source>Invalid hostname</source>
-    <translation>Neplatný název pro hostitelský počítač</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Home</source>
-    <translation type="obsolete">Home</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Protocol error: packet of size 0 received</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba v zápisu: Byl přijat paket o nulové velikosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="+131"/>
-    <source>Invalid URI: %1</source>
-    <translation>Neplátná URI: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+60"/>
-    <source>Socket error on %1: %2</source>
-    <translation>Chyba zásuvky (socketu) u %1: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo.cpp" line="+175"/>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+0"/>
-    <source>No host name given</source>
-    <translation>Nebyl zadán název pro hostitelský počítač</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Read error reading from %1: %2</source>
-    <translation type="obsolete">Při čtení ze souboru %1 nastala chyba: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+15"/>
-    <source>Remote host closed the connection prematurely on %1</source>
-    <translation>Vzdálený počítač předčasně ukončil spojení s %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="-57"/>
-    <source>Operation not supported on %1</source>
-    <translation>Tato operace není %1 podporována</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Write error writing to %1: %2</source>
-    <translation type="obsolete">Při zápisu do souboru %1: %2 nastala chyba</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPPDOptionsModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+1198"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Název</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Value</source>
-    <translation>Hodnota</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPSQLDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/psql/qsql_psql.cpp" line="+1251"/>
-    <source>Unable to subscribe</source>
-    <translation>Registrace se nezdařila</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-420"/>
-    <source>Could not begin transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+46"/>
-    <source>Could not rollback transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-16"/>
-    <source>Could not commit transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-79"/>
-    <source>Unable to connect</source>
-    <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+501"/>
-    <source>Unable to unsubscribe</source>
-    <translation>Registraci se nepodařilo zrušit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPSQLResult</name>
-  <message>
-    <location line="-713"/>
-    <source>Unable to prepare statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-372"/>
-    <source>Unable to create query</source>
-    <translation>Nepodařilo se vytvořit žádný dotaz</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPageSetupWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupwidget.ui"/>
-    <source>Form</source>
-    <translation>Formulář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>bottom margin</source>
-    <translation>Dolní okraj</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Paper</source>
-    <translation>Papír</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Paper source:</source>
-    <translation>Zdroj papíru:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+304"/>
-    <source>Centimeters (cm)</source>
-    <translation>Centimetry (cm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupwidget.ui"/>
-    <source>right margin</source>
-    <translation>Pravý okraj</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Margins</source>
-    <translation>Okraje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Landscape</source>
-    <translation>Formát na šířku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Width:</source>
-    <translation>Šířka:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Orientation</source>
-    <translation>Zaměření</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Portrait</source>
-    <translation>Formát na výšku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>top margin</source>
-    <translation>Horní okraj</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>left margin</source>
-    <translation>Levý okraj</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Page size:</source>
-    <translation>Velikost stran:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Reverse portrait</source>
-    <translation>Obrácený formát na výšku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+0"/>
-    <source>Millimeters (mm)</source>
-    <translation>Milimetry (mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Points (pt)</source>
-    <translation>Body (pt)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Inches (in)</source>
-    <translation>Palce (in)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupwidget.ui"/>
-    <source>Reverse landscape</source>
-    <translation>Obrácený formát na šířku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Height:</source>
-    <translation>Výška:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPluginLoader</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="-89"/>
-    <source>The plugin was not loaded.</source>
-    <translation>Přídavný modul nebyl nahrán.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+113"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Neznámá chyba</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPrintDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="-232"/>
-    <source>A0</source>
-    <translation>A0</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A1</source>
-    <translation>A1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A2</source>
-    <translation>A2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A3</source>
-    <translation>A3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A4</source>
-    <translation>A4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A5</source>
-    <translation>A5</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A6</source>
-    <translation>A6</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A7</source>
-    <translation>A7</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A8</source>
-    <translation>A8</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A9</source>
-    <translation>A9</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B0</source>
-    <translation>B0</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B1</source>
-    <translation>B1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B2</source>
-    <translation>B2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B3</source>
-    <translation>B3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B4</source>
-    <translation>B4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B5</source>
-    <translation>B5</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B6</source>
-    <translation>B6</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B7</source>
-    <translation>B7</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B8</source>
-    <translation>B8</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B9</source>
-    <translation>B9</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="+266"/>
-    <source>OK</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+1"/>
-    <source>B10</source>
-    <translation>B10</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>C5E</source>
-    <translation>C5E</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>DLE</source>
-    <translation>DLE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+335"/>
-    <source>A6 (105 x 148 mm)</source>
-    <translation>A6 (105 x 148 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Legal (8.5 x 14 inches, 216 x 356 mm)</source>
-    <translation>Právní (8,5 x 14 palců, 216 x 356 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+2"/>
-    <source>Folio</source>
-    <translation>Folio</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Legal</source>
-    <translation>Právní</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+20"/>
-    <source>Print all</source>
-    <translation>Tisknout vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractprintdialog.cpp" line="+112"/>
-    <location line="+13"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="-2"/>
-    <source>Print</source>
-    <translation>Tisk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-733"/>
-    <source>&amp;Options &lt;&lt;</source>
-    <translation>&amp;Nastavení &lt;&lt; </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-72"/>
-    <location line="+68"/>
-    <source>&amp;Options &gt;&gt;</source>
-    <translation>&amp;Nastavení &gt;&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-30"/>
-    <source>B6 (125 x 176 mm)</source>
-    <translation>B6 (125 x 176 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>B8 (62 x 88 mm)</source>
-    <translation>B8 (62 x 88 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-10"/>
-    <source>A8 (52 x 74 mm)</source>
-    <translation>A8 (52 x 74 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>B9 (44 x 62 mm)</source>
-    <translation>B9 (44 x 62 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-10"/>
-    <source>A9 (37 x 52 mm)</source>
-    <translation>A9 (37 x 52 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B0 (1000 x 1414 mm)</source>
-    <translation>B0 (1000 x 1414 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-5"/>
-    <source>A5 (148 x 210 mm)</source>
-    <translation>A5 (148 x 210 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Tabloid (279 x 432 mm)</source>
-    <translation>Bulvární noviny/tisk (279 x 432 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-8"/>
-    <source>B10 (31 x 44 mm)</source>
-    <translation>B10 (31 x 44 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-8"/>
-    <source>B2 (500 x 707 mm)</source>
-    <translation>B2 (500 x 707 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-63"/>
-    <source>&amp;Print</source>
-    <translation>&amp;Tisk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-9"/>
-    <source>A3 (297 x 420 mm)</source>
-    <translation>A3 (297 x 420 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+44"/>
-    <source>Print selection</source>
-    <translation>Tisk výběru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+321"/>
-    <source>Print to File (Postscript)</source>
-    <translation>Tisk do souboru (Postscript)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-33"/>
-    <source>B4 (250 x 353 mm)</source>
-    <translation>B4 (250 x 353 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+206"/>
-    <source>%1 already exists.
-Do you want to overwrite it?</source>
-    <translation>Soubor %1 již existuje.
-Má se přepsat?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-13"/>
-    <source>A1 (594 x 841 mm)</source>
-    <translation>A1 (594 x 841 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+4"/>
-    <source>Custom</source>
-    <translation>Stanovený uživatelem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+10"/>
-    <source>B1 (707 x 1000 mm)</source>
-    <translation>B1 (707 x 1000 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Folio (210 x 330 mm)</source>
-    <translation>Folio (210 x 330 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="-5"/>
-    <source>Ledger</source>
-    <translation>Hlavní (účetní) kniha</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Letter</source>
-    <translation>Dopis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-2"/>
-    <source>DLE (110 x 220 mm)</source>
-    <translation>DLE (110 x 220 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>C5E (163 x 229 mm)</source>
-    <translation>C5E (163 x 229 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>B5 (176 x 250 mm, 6.93 x 9.84 inches)</source>
-    <translation>B5 (176 x 250 mm, 6.93 x 9.84 palců</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+33"/>
-    <source>Print range</source>
-    <translation>Tisková oblast</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-229"/>
-    <source>File exists</source>
-    <translation>Soubor již existuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-158"/>
-    <source>Write %1 file</source>
-    <translation>Zapsat %1 soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+181"/>
-    <source>A0 (841 x 1189 mm)</source>
-    <translation>A0 (841 x 1189 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-1"/>
-    <source>Local file</source>
-    <translation>Místní soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+108"/>
-    <source>locally connected</source>
-    <translation>přímo spojeno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+25"/>
-    <source>Ledger (432 x 279 mm)</source>
-    <translation>Hlavní (účetní) kniha (432 x 279 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+23"/>
-    <location line="+225"/>
-    <source>Aliases: %1</source>
-    <translation>Přezdívka: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-48"/>
-    <source>Print to File (PDF)</source>
-    <translation>Tisk do souboru (PDF)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+123"/>
-    <source>Print To File ...</source>
-    <translation>Tisk do souboru...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+4"/>
-    <source>US Common #10 Envelope (105 x 241 mm)</source>
-    <translation>US běžná #10 obálka (105 x 241 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+1"/>
-    <source>Tabloid</source>
-    <translation>Bulvární noviny</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-25"/>
-    <source>A4 (210 x 297 mm, 8.26 x 11.7 inches)</source>
-    <translation>A4 (210 x 297 mm, 8.26 x 11.7 palců)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="-5"/>
-    <source>Executive</source>
-    <translation>Prováděcí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+223"/>
-    <location line="+199"/>
-    <source>unknown</source>
-    <translation>Neznámý</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-184"/>
-    <source>&lt;qt&gt;Do you want to overwrite it?&lt;/qt&gt;</source>
-    <translation>&lt;qt&gt;Chcete jej přepsat?&lt;/qt&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+203"/>
-    <source>Executive (7.5 x 10 inches, 191 x 254 mm)</source>
-    <translation>Prováděcí (7,5 x 10 palců, 191 x 254 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Letter (8.5 x 11 inches, 216 x 279 mm)</source>
-    <translation>Dopis (8,5 x 11 palců, 216 x 279 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="+1"/>
-    <source>The &apos;From&apos; value cannot be greater than the &apos;To&apos; value.</source>
-    <translation>Údaj pro první stranu nesmí být větší než údaj pro poslední stranu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+6"/>
-    <source>US Common #10 Envelope</source>
-    <translation>US běžná #10 obálka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+76"/>
-    <source>%1 is a directory.
-Please choose a different file name.</source>
-    <translation>%1 je adresář.
-Zvolte, prosím, pro soubor jiný název.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>File %1 is not writable.
-Please choose a different file name.</source>
-    <translation>Soubor %1 je chráněn proti zápisu.
-Zvolte, prosím, pro soubor jiný název.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-14"/>
-    <source>B3 (353 x 500 mm)</source>
-    <translation>B3 (353 x 500 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>A7 (74 x 105 mm)</source>
-    <translation>A7 (74 x 105 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-5"/>
-    <source>A2 (420 x 594 mm)</source>
-    <translation>A2 (420 x 594 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>B7 (88 x 125 mm)</source>
-    <translation>B7 (88 x 125 mm)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPrintPreviewDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpreviewdialog.cpp" line="+246"/>
-    <source>%1%</source>
-    <translation>%1%</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+68"/>
-    <source>Print Preview</source>
-    <translation>Náhled tisku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Close</source>
-    <translation type="obsolete">Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+89"/>
-    <source>Print</source>
-    <translation>Tisk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-46"/>
-    <source>Fit page</source>
-    <translation>Přizpůsobit stranu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Zoom in</source>
-    <translation>Zvětšit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Landscape</source>
-    <translation>Formát na šířku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-7"/>
-    <source>Zoom out</source>
-    <translation>Zmenšit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-13"/>
-    <source>Fit width</source>
-    <translation>Přizpůsobit šířku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Portrait</source>
-    <translation>Formát na výšku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractpagesetupdialog.cpp" line="+68"/>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Page Setup</source>
-    <translation>Nastavení strany</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpreviewdialog.cpp" line="+29"/>
-    <source>Page setup</source>
-    <translation>Nastavení strany</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-16"/>
-    <source>Show overview of all pages</source>
-    <translation>Ukázat přehled všech stran</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-42"/>
-    <source>First page</source>
-    <translation>První strana</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Last page</source>
-    <translation>Poslední strana</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <source>Show single page</source>
-    <translation>Ukázat jednotlivé strany</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+168"/>
-    <source>Export to PDF</source>
-    <translation>Vyvést do PDF</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-209"/>
-    <source>Previous page</source>
-    <translation>Předchozí strana</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>Next page</source>
-    <translation>Další strana</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+43"/>
-    <source>Show facing pages</source>
-    <translation>Ukázat strany ležící naproti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+170"/>
-    <source>Export to PostScript</source>
-    <translation>Vyvést do PostScriptu</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPrintPropertiesWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpropertieswidget.ui"/>
-    <source>Form</source>
-    <translation>Formulář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Page</source>
-    <translation>Strana</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Advanced</source>
-    <translation>Rozšířené</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPrintSettingsOutput</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintsettingsoutput.ui"/>
-    <source>to</source>
-    <translation>do</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Form</source>
-    <translation>Formulář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>None</source>
-    <translation>Žádný</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Color</source>
-    <translation>Barva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Print all</source>
-    <translation>Tisknout vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Selection</source>
-    <translation>Výběr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Long side</source>
-    <translation>Dlouhá strana</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Copies</source>
-    <translation>Počet exemplářů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Print range</source>
-    <translation>Tisk oblasti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Color Mode</source>
-    <translation>Barevný režim</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Options</source>
-    <translation>Volby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Output Settings</source>
-    <translation>Nastavení výstupu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Reverse</source>
-    <translation>Obrácený</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Grayscale</source>
-    <translation>Odstíny šedi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Short side</source>
-    <translation>Krátká strana</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Collate</source>
-    <translation>Srovnat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Copies:</source>
-    <translation>Počet exemplářů:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Pages from</source>
-    <translation>Strany od</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Duplex Printing</source>
-    <translation>Zdvojený tisk</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPrintWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintwidget.ui"/>
-    <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Form</source>
-    <translation>Formulář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Type:</source>
-    <translation>Typ:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>&amp;Name:</source>
-    <translation>&amp;Název:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Output &amp;file:</source>
-    <translation>Výstupní &amp;soubor:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>P&amp;roperties</source>
-    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Preview</source>
-    <translation>Náhled</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Printer</source>
-    <translation>Tiskárna</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Location:</source>
-    <translation>Umístění:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QProcess</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="+954"/>
-    <location line="+826"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+763"/>
-    <source>Error writing to process</source>
-    <translation>Zápis do procesu se nezdařil</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+203"/>
-    <source>No program defined</source>
-    <translation>Nestanoven žádný program</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="+653"/>
-    <source>Resource error (fork failure): %1</source>
-    <translation>Potíže se zdroji (selhání rozcestí - &quot;fork failure&quot;): %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="-1128"/>
-    <location line="+52"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-190"/>
-    <location line="+50"/>
-    <source>Error reading from process</source>
-    <translation>Čtení z procesu se nezdařilo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Process failed to start</source>
-    <translation type="obsolete">Spuštění procesu se nezdařilo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="-251"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-486"/>
-    <source>Could not open input redirection for reading</source>
-    <translation>Vstupní přesměrování se nepodařilo otevřít pro čtení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+20"/>
-    <source>Could not open output redirection for writing</source>
-    <translation>Výstupní přesměrování se nepodařilo otevřít pro zápis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+491"/>
-    <location line="+52"/>
-    <location line="+74"/>
-    <location line="+66"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+406"/>
-    <location line="+50"/>
-    <location line="+75"/>
-    <location line="+42"/>
-    <location line="+54"/>
-    <source>Process operation timed out</source>
-    <translation>Překročení času u procesu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="+117"/>
-    <source>Process crashed</source>
-    <translation>Proces spadl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-381"/>
-    <source>Process failed to start: %1</source>
-    <translation>Proces se nepodařilo spustit: %1</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QProgressDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprogressdialog.cpp" line="+196"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Zrušit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPushButton</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="-4"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Otevřít</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QRadioButton</name>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Check</source>
-    <translation>Označit křížkem</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QRegExp</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/tools/qregexp.cpp" line="+68"/>
-    <source>bad lookahead syntax</source>
-    <translation>nesprávná syntax pro plánování dopředu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>no error occurred</source>
-    <translation>žádná chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>missing left delim</source>
-    <translation>chybějící levé vymezení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>bad char class syntax</source>
-    <translation>nesprávná syntax pro třídu znaku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>disabled feature used</source>
-    <translation>byla použita zakázaná vlastnost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>invalid octal value</source>
-    <translation>neplatná osmičková hodnota</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>invalid interval</source>
-    <translation>neplatný interval</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>invalid category</source>
-    <translation>neplatná skupina</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>bad repetition syntax</source>
-    <translation>nesprávná syntax pro opakování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>met internal limit</source>
-    <translation>dosažena vnitřní mez</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>unexpected end</source>
-    <translation>neočekávaný konec</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSQLite2Driver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite2/qsql_sqlite2.cpp" line="+449"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Error to open database</source>
-    <translation type="obsolete">Nepodařilo se otevřít spojení s datatabází</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Unable to rollback Transaction</source>
-    <translation type="obsolete">Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-17"/>
-    <source>Unable to begin transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-41"/>
-    <source>Error opening database</source>
-    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+75"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSQLite2Result</name>
-  <message>
-    <location line="-176"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-143"/>
-    <source>Unable to fetch results</source>
-    <translation>Výsledek se nepodařilo natáhnout</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSQLiteDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite/qsql_sqlite.cpp" line="+590"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-35"/>
-    <source>Error closing database</source>
-    <translation>Nepodařilo se uzavřít spojení s datatabází</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-11"/>
-    <source>Error opening database</source>
-    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+61"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-30"/>
-    <source>Unable to begin transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSQLiteResult</name>
-  <message>
-    <location line="-378"/>
-    <location line="+66"/>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Unable to fetch row</source>
-    <translation>Řádek se nepodařilo natáhnout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-73"/>
-    <source>No query</source>
-    <translation>Žádný požadavek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+132"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+65"/>
-    <source>Unable to bind parameters</source>
-    <translation>Parametry se nepodařilo spojit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-45"/>
-    <source>Unable to reset statement</source>
-    <translation>Příkaz se nepodařilo znovu nastavit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+52"/>
-    <source>Parameter count mismatch</source>
-    <translation>Počet parametrů není správný</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptBreakpointsModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointsmodel.cpp" line="+455"/>
-    <source>ID</source>
-    <translation>ID</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Location</source>
-    <translation>Umístění</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Condition</source>
-    <translation>Podmínka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Ignore-count</source>
-    <translation>Spustit po</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Single-shot</source>
-    <translation>Spustit jednou</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Hit-count</source>
-    <translation>Spuštěný</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptBreakpointsWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointswidget.cpp" line="+298"/>
-    <source>New</source>
-    <translation>Nový</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptDebugger</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebugger.cpp" line="+885"/>
-    <location line="+1013"/>
-    <source>Go to Line</source>
-    <translation>Jít na řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1012"/>
-    <source>Line:</source>
-    <translation>Řádek:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+791"/>
-    <source>Interrupt</source>
-    <translation>Přerušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Shift+F5</source>
-    <translation>Shift+F5</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Continue</source>
-    <translation>Pokračovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>F5</source>
-    <translation>F5</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Step Into</source>
-    <translation>Krok do</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>F11</source>
-    <translation>F11</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Step Over</source>
-    <translation>Krok přes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>F10</source>
-    <translation>F10</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Step Out</source>
-    <translation>Krok ven</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Shift+F11</source>
-    <translation>Shift+F11</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Run to Cursor</source>
-    <translation>Provést po kurzor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Ctrl+F10</source>
-    <translation>Ctrl+F10</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Run to New Script</source>
-    <translation>Provést po nový skript</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Toggle Breakpoint</source>
-    <translation>Přepnout bod přerušení (zastavení)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>F9</source>
-    <translation>F9</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Clear Debug Output</source>
-    <translation>Smazat výstup ladění</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Clear Error Log</source>
-    <translation>Smazat výstupní zápis s chybami</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Clear Console</source>
-    <translation>Smazat konzoli</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>&amp;Find in Script...</source>
-    <translation>&amp;Hledat ve skriptu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Ctrl+F</source>
-    <translation>Ctrl+F</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Find &amp;Next</source>
-    <translation>Najít &amp;další</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>F3</source>
-    <translation>F3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Find &amp;Previous</source>
-    <translation>Najít &amp;předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Shift+F3</source>
-    <translation>Shift+F3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Ctrl+G</source>
-    <translation>Ctrl+G</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Debug</source>
-    <translation>Ladit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptDebuggerCodeFinderWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggercodefinderwidget.cpp" line="+141"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Previous</source>
-    <translation>Předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Next</source>
-    <translation>Další</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Case Sensitive</source>
-    <translation>Rozlišující velká a malá písmena</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Whole words</source>
-    <translation>Celá slova</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>&lt;img src=&quot;:/qt/scripttools/debugging/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Search wrapped</source>
-    <translation>&lt;img src=&quot;:/qt/scripttools/debugging/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Hledání dosáhlo konce</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptDebuggerLocalsModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggerlocalsmodel.cpp" line="+872"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Název</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Value</source>
-    <translation>Hodnota</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptDebuggerStackModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggerstackmodel.cpp" line="+161"/>
-    <source>Level</source>
-    <translation>Úroveň</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Název</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Location</source>
-    <translation>Umístění</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptEdit</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptedit.cpp" line="+411"/>
-    <source>Toggle Breakpoint</source>
-    <translation>Přepnout bod zastavení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Disable Breakpoint</source>
-    <translation>Vypnout bod zastavení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Enable Breakpoint</source>
-    <translation>Zapnout bod zastavení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Breakpoint Condition:</source>
-    <translation>Podmínka zastavení:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptEngineDebugger</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptenginedebugger.cpp" line="+523"/>
-    <source>Loaded Scripts</source>
-    <translation>Nahrané skripty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Breakpoints</source>
-    <translation>Body zastavení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Stack</source>
-    <translation>Zásobník</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Locals</source>
-    <translation>Místní proměnné</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Console</source>
-    <translation>Konzole</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Debug Output</source>
-    <translation>Výstup ladění</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Error Log</source>
-    <translation>Výstupní zápis s chybami</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Search</source>
-    <translation>Hledat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>View</source>
-    <translation>Pohled</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Qt Script Debugger</source>
-    <translation>Qt ladění skriptů</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptNewBreakpointWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointswidget.cpp" line="-223"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScrollBar</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+456"/>
-    <source>Top</source>
-    <translation>Začátek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Scroll down</source>
-    <translation>Projíždět dolů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-9"/>
-    <source>Scroll here</source>
-    <translation>Projíždět až sem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Scroll left</source>
-    <translation>Projíždět doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+143"/>
-    <source>Line up</source>
-    <translation>O jeden řádek nahoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Line down</source>
-    <translation>O jeden řádek dolů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="-5"/>
-    <source>Bottom</source>
-    <translation>Konec</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-6"/>
-    <source>Page up</source>
-    <translation>O stranu nahoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+2"/>
-    <source>Position</source>
-    <translation>Poloha</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+1"/>
-    <source>Page right</source>
-    <translation>O stranu doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Scroll up</source>
-    <translation>Projíždět nahoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Scroll right</source>
-    <translation>Projíždět doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-7"/>
-    <source>Left edge</source>
-    <translation>Levý okraj</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+2"/>
-    <source>Page down</source>
-    <translation>O stranu dolů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>Page left</source>
-    <translation>O stranu doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>Right edge</source>
-    <translation>Pravý okraj</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSharedMemory</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+88"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+74"/>
-    <source>%1: doesn&apos;t exist</source>
-    <translation>%1: Neexistuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <source>%1: UNIX key file doesn&apos;t exist</source>
-    <translation>%1: Soubor s unixovým klíčem neexistuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+78"/>
-    <source>%1: system-imposed size restrictions</source>
-    <translation>%1: Bylo dosaženo systémem podmíněné meze velikosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>%1: unix key file doesn&apos;t exists</source>
-    <translation type="obsolete">%1: Soubor s unixovým klíčem neexistuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="+71"/>
-    <source>%1: doesn&apos;t exists</source>
-    <translation>%1: Neexistuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-86"/>
-    <source>%1: key is empty</source>
-    <translation>%1: Neplatný údaj u klíče (prázdný)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="+44"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+67"/>
-    <source>%1: key error</source>
-    <translation>%1: Chybný klíč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="+304"/>
-    <source>%1: create size is less then 0</source>
-    <translation>%1: Údaj o velikosti vytvoření je menší než nula</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="-48"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-35"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-76"/>
-    <source>%1: already exists</source>
-    <translation>%1: Již existuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+14"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+25"/>
-    <source>%1: unknown error %2</source>
-    <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-11"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-12"/>
-    <source>%1: invalid size</source>
-    <translation>%1: Neplatná velikost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+67"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+87"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+27"/>
-    <source>%1: unable to make key</source>
-    <translation>%1: Nepodařilo se vytvořit klíč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="-81"/>
-    <source>%1: unable to set key on lock</source>
-    <translation>%1: Nepodařilo se nastavit klíč pro uzavření</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+271"/>
-    <source>%1: unable to unlock</source>
-    <translation>%1: Uzavření se nepodařilo zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="-59"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-105"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-18"/>
-    <source>%1: permission denied</source>
-    <translation>%1: Přístup odepřen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+54"/>
-    <source>%1: ftok failed</source>
-    <translation>%1: Vyvolání ftok se nezdařilo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="-4"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-40"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-4"/>
-    <source>%1: out of resources</source>
-    <translation>%1: Nejsou již použitelné zdroje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+164"/>
-    <source>%1: not attached</source>
-    <translation>%1: Nepřipojen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+90"/>
-    <source>%1: size query failed</source>
-    <translation>%1: Vyhledání velikosti se nezdařilo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="-22"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_p.h" line="+155"/>
-    <source>%1: unable to lock</source>
-    <translation>%1: Uzavření se nezdařilo</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QShortcut</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qkeysequence.cpp" line="+1143"/>
-    <source>+</source>
-    <translation>+</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-664"/>
-    <source>No</source>
-    <translation>Ne</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-71"/>
-    <source>Up</source>
-    <translation>Nahoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+644"/>
-    <location line="+135"/>
-    <source>Alt</source>
-    <translation>Alt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>F%1</source>
-    <translation>F%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-803"/>
-    <source>Del</source>
-    <translation>Delete</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>End</source>
-    <translation>End</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>Esc</source>
-    <translation>Esc</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Ins</source>
-    <translation>Insert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-5"/>
-    <source>Tab</source>
-    <translation>Tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+83"/>
-    <source>Yes</source>
-    <translation>Ano</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-58"/>
-    <source>Back</source>
-    <translation>Zpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+67"/>
-    <source>Call</source>
-    <translation>Volání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+563"/>
-    <location line="+135"/>
-    <source>Ctrl</source>
-    <translation>Ctrl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-775"/>
-    <source>Down</source>
-    <translation>Dolů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+79"/>
-    <source>Flip</source>
-    <translation>Obrátit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-72"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>Home</source>
-    <translation>Home</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Left</source>
-    <translation>Vlevo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Menu</source>
-    <translation>Menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+637"/>
-    <location line="+130"/>
-    <source>Meta</source>
-    <translation>Meta</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-772"/>
-    <source>PgUp</source>
-    <translation>PgUp</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Stop</source>
-    <translation>Stop</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-23"/>
-    <source>Enter</source>
-    <translation>Enter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Pause</source>
-    <translation>Pause</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Print</source>
-    <translation>Print</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Right</source>
-    <translation>Vpravo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+642"/>
-    <location line="+138"/>
-    <source>Shift</source>
-    <translation>Shift</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-796"/>
-    <source>Space</source>
-    <translation>Mezerník</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+43"/>
-    <source>Media Record</source>
-    <translation>Nahrát</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Print Screen</source>
-    <translation>Print Screen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-32"/>
-    <source>Treble Down</source>
-    <translation>Výšky -</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+38"/>
-    <source>Scroll Lock</source>
-    <translation>Scroll Lock</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-45"/>
-    <source>Volume Down</source>
-    <translation>Hlasitost -</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Volume Mute</source>
-    <translation>Ztlumit hlasitost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Media Previous</source>
-    <translation>Předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Home Page</source>
-    <translation>Domovská stránka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-11"/>
-    <source>Volume Up</source>
-    <translation>Hlasitost +</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Launch (6)</source>
-    <translation>Spustit (6)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (7)</source>
-    <translation>Spustit (7)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (8)</source>
-    <translation>Spustit (8)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (9)</source>
-    <translation>Spustit (9)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-7"/>
-    <source>Launch (2)</source>
-    <translation>Spustit (2)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (3)</source>
-    <translation>Spustit (3)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (4)</source>
-    <translation>Spustit (4)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (5)</source>
-    <translation>Spustit (5)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-5"/>
-    <source>Launch (0)</source>
-    <translation>Spustit (0)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (1)</source>
-    <translation>Spustit (1)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Launch (F)</source>
-    <translation>Spustit (F)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>Launch (B)</source>
-    <translation>Spustit (B)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (C)</source>
-    <translation>Spustit (C)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (D)</source>
-    <translation>Spustit (D)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (E)</source>
-    <translation>Spustit (E)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>Launch (A)</source>
-    <translation>Spustit (A)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Delete</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Escape</source>
-    <translation>Escape</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Hangup</source>
-    <translation>Pověsit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-18"/>
-    <source>Insert</source>
-    <translation>Insert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-43"/>
-    <source>Bass Boost</source>
-    <translation>Zesílení basů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-15"/>
-    <source>PgDown</source>
-    <translation>PgDown</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-14"/>
-    <source>Return</source>
-    <translation>Return</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+41"/>
-    <source>Search</source>
-    <translation>Hledat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+38"/>
-    <source>Select</source>
-    <translation>Vybrat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-73"/>
-    <source>SysReq</source>
-    <translation>SysReq</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>NumLock</source>
-    <translation>NumLock</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>ScrollLock</source>
-    <translation>ScrollLock</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+68"/>
-    <source>Context1</source>
-    <translation>Kontext1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Context2</source>
-    <translation>Kontext2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Context3</source>
-    <translation>Kontext3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Context4</source>
-    <translation>Kontext4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-22"/>
-    <source>Page Up</source>
-    <translation>Page Up</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-23"/>
-    <source>Open URL</source>
-    <translation>Otevřít URL</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>Caps Lock</source>
-    <translation>Caps Lock</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>System Request</source>
-    <translation>Žádost systému</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-60"/>
-    <source>CapsLock</source>
-    <translation>CapsLock</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-17"/>
-    <source>Backtab</source>
-    <translation>Zpět-Tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Bass Up</source>
-    <translation>Basy +</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-5"/>
-    <source>Refresh</source>
-    <translation>Obnovit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Launch Mail</source>
-    <translation>Spustit e-mail</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-45"/>
-    <source>Backspace</source>
-    <translation>Backspace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Bass Down</source>
-    <translation>Basy -</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Standby</source>
-    <translation>V pohotovosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-10"/>
-    <source>Treble Up</source>
-    <translation>Výšky +</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+37"/>
-    <source>Num Lock</source>
-    <translation>Num Lock</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Number Lock</source>
-    <translation>Zahlen-Feststelltaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-30"/>
-    <source>Favorites</source>
-    <translation>Oblíbené</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-17"/>
-    <source>Forward</source>
-    <translation>Dopředu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+44"/>
-    <source>Page Down</source>
-    <translation>Obraz dolů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-33"/>
-    <source>Media Play</source>
-    <translation>Přehrávání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Media Stop</source>
-    <translation>Zastavit přehrávání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Media Next</source>
-    <translation>Další</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Launch Media</source>
-    <translation>Spustit přehrávač</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSlider</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+153"/>
-    <source>Page up</source>
-    <translation>O stranu nahoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Position</source>
-    <translation>Poloha</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Page right</source>
-    <translation>O stranu doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Page down</source>
-    <translation>O stranu dolů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-5"/>
-    <source>Page left</source>
-    <translation>O stranu doleva</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSocks5SocketEngine</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+710"/>
-    <source>Network operation timed out</source>
-    <translation>Časový limit pro síťovou operaci byl překročen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-773"/>
-    <source>Connection to proxy closed prematurely</source>
-    <translation>Proxy server předčasně ukončil spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Proxy authentication failed: %1</source>
-    <translation>Autentizace u proxy serveru se nezdařila: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>Proxy authentication failed</source>
-    <translation>Autentizace u proxy serveru se nezdařila</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+29"/>
-    <source>General SOCKSv5 server failure</source>
-    <translation>Všeobecná chyba při spojení s SOCKSv5 serverem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+33"/>
-    <source>Unknown SOCKSv5 proxy error code 0x%1</source>
-    <translation>Byl obdržen neznámý chybový kód od SOCKSv5 proxy serveru: 0x%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-29"/>
-    <source>Connection not allowed by SOCKSv5 server</source>
-    <translation>SOCKSv5 server odmítl spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>SOCKSv5 command not supported</source>
-    <translation>Tento SOCKSv5 příkaz není podporován</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-70"/>
-    <source>Connection to proxy timed out</source>
-    <translation>Při spojení s proxy serverem byl překročen časový limit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-5"/>
-    <source>Proxy host not found</source>
-    <translation>Proxy server se nepodařilo najit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+71"/>
-    <source>TTL expired</source>
-    <translation>TTL uplynul</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Address type not supported</source>
-    <translation>Tento typ adresy není podporován</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-87"/>
-    <source>Connection to proxy refused</source>
-    <translation>Proxy server odmítl navázání spojení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+40"/>
-    <source>SOCKS version 5 protocol error</source>
-    <translation>Chyba protokolu (SOCKS verze 5)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSoftKeyManager</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qsoftkeymanager.cpp" line="+78"/>
-    <source>Ok</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select</source>
-    <translation>Vybrat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Done</source>
-    <translation>Hotovo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Options</source>
-    <translation>Volby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+151"/>
-    <source>Exit</source>
-    <translation>Ukončit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSpinBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-567"/>
-    <source>Less</source>
-    <translation>Méně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>More</source>
-    <translation>Více</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSql</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/sql/q3sqlmanager_p.cpp" line="+893"/>
-    <location line="+16"/>
-    <location line="+36"/>
-    <source>No</source>
-    <translation>Ne</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-53"/>
-    <location line="+16"/>
-    <location line="+36"/>
-    <source>Yes</source>
-    <translation>Ano</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-34"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-20"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Delete</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Insert</source>
-    <translation>Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Update</source>
-    <translation>Obnovit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>Delete this record?</source>
-    <translation>Smazat tento zápis?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Save edits?</source>
-    <translation>Uložit změny?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+35"/>
-    <source>Confirm</source>
-    <translation>Potvrdit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Cancel your edits?</source>
-    <translation>Zrušit změny?</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSslSocket</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/ssl/qsslsocket_openssl.cpp" line="+362"/>
-    <source>Error creating SSL session: %1</source>
-    <translation>Nepodařilo se vytvořit sezení SSL: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-15"/>
-    <source>Error creating SSL session, %1</source>
-    <translation>Nepodařilo se vytvořit sezení SSL, %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-46"/>
-    <source>Cannot provide a certificate with no key, %1</source>
-    <translation>Bez klíče nelze poskytnout žádné osvědčení k volnému použití, %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+245"/>
-    <source>Unable to write data: %1</source>
-    <translation>Data se nepodařilo zapsat: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+215"/>
-    <source>Error during SSL handshake: %1</source>
-    <translation>Během startu SSL protokolu se vyskytla chyba: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-453"/>
-    <source>Error loading local certificate, %1</source>
-    <translation>Nepodařilo se nahrát místní osvědčení, %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-23"/>
-    <source>Invalid or empty cipher list (%1)</source>
-    <translation>Neplatný či prázdný seznam se šifrovacími klíči (%1)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+42"/>
-    <source>Private key does not certificate public key, %1</source>
-    <translation>Vystavení osvědčení k veřejnému klíči přes soukromý klíč se nezdařilo, %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-67"/>
-    <source>Error creating SSL context (%1)</source>
-    <translation>Nepodařilo se vytvořit žádný kontext SSL (%1)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+405"/>
-    <source>Error while reading: %1</source>
-    <translation>Při čtení se vyskytla chyba: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-345"/>
-    <source>Error loading private key, %1</source>
-    <translation>Soukromý klíč se nepodařilo nahrát, %1</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QStateMachine</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/statemachine/qstatemachine.cpp" line="+998"/>
-    <source>Missing initial state in compound state &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Chybí počáteční stav složeného stavu &apos;%1&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Missing default state in history state &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Chybí výchozí stav ve vývoji stavu &apos;%1&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>No common ancestor for targets and source of transition from state &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Cíl a zdroj přechodu ze stavu &apos;%1&apos; nemají žádný společný původ</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Neznámá chyba</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSystemSemaphore</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="-46"/>
-    <source>%1: does not exist</source>
-    <translation>%1: Neexistuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>%1: already exists</source>
-    <translation>%1: Již existuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="+73"/>
-    <source>%1: unknown error %2</source>
-    <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-17"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="-3"/>
-    <source>%1: permission denied</source>
-    <translation>%1: Přístup odepřen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="-4"/>
-    <source>%1: out of resources</source>
-    <translation>%1: Nejsou již použitelné zdroje</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QTDSDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/tds/qsql_tds.cpp" line="+584"/>
-    <source>Unable to open connection</source>
-    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Unable to use database</source>
-    <translation>Datatbázi se nepodařilo použít</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QTabBar</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="-326"/>
-    <source>Scroll Left</source>
-    <translation>Projíždět doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Scroll Right</source>
-    <translation>Projíždět doprava</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QTcpServer</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qtcpserver.cpp" line="+282"/>
-    <source>Operation on socket is not supported</source>
-    <translation>Tato zásuvková (socket) operace není podporována</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QTextControl</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+2013"/>
-    <source>Cu&amp;t</source>
-    <translation>Vyj&amp;mout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>&amp;Copy</source>
-    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-9"/>
-    <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>&amp;Znovu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>&amp;Undo</source>
-    <translation>&amp;Zpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+24"/>
-    <source>&amp;Paste</source>
-    <translation>&amp;Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Select All</source>
-    <translation>Vybrat vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-16"/>
-    <source>Copy &amp;Link Location</source>
-    <translation>&amp;Kopírovat adresu odkazu</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QToolButton</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+312"/>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-10"/>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Press</source>
-    <translation>Stisknout</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QUdpSocket</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qudpsocket.cpp" line="+179"/>
-    <source>This platform does not support IPv6</source>
-    <translation>Tato patforma nepodpotuje IPv6</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QUndoGroup</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qundogroup.cpp" line="+413"/>
-    <source>Redo</source>
-    <translation>Znovu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-28"/>
-    <source>Undo</source>
-    <translation>Zpět</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QUndoModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qundoview.cpp" line="+101"/>
-    <source>&lt;empty&gt;</source>
-    <translation>&lt;prázdný&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QUndoStack</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qundostack.cpp" line="+859"/>
-    <source>Redo</source>
-    <translation>Znovu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-27"/>
-    <source>Undo</source>
-    <translation>Zpět</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QUnicodeControlCharacterMenu</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+906"/>
-    <source>RLE Start of right-to-left embedding</source>
-    <translation>RLE Začátek zapuštění zprava doleva (right-to-left embedding)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>ZWSP Zero width space</source>
-    <translation>ZWSP Prostor s nulovou šířkou (Zero width space)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Insert Unicode control character</source>
-    <translation>Vložit kontrolní znak Unicode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-8"/>
-    <source>LRO Start of left-to-right override</source>
-    <translation>LRO Začátek zrušení zleva doprava (left-to-right override)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>LRE Start of left-to-right embedding</source>
-    <translation>LRE Začátek zapuštění zleva doprava (right-to-left embedding)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>RLM Right-to-left mark</source>
-    <translation>RLM Značka zprava doleva (Right-to-left mark)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>PDF Pop directional formatting</source>
-    <translation>PDF Vsunout směrové formátování (Pop directional formatting)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>ZWNJ Zero width non-joiner</source>
-    <translation>ZWNJ Nespojovač s nulovou šířkou (Zero width non-joiner)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>RLO Start of right-to-left override</source>
-    <translation>RLO Začátek zrušení zprava doleva (right-to-left override)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>ZWJ Zero width joiner</source>
-    <translation>ZWJ Spojovač s nulovou šířkou (Zero width joiner)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>LRM Left-to-right mark</source>
-    <translation>LRM Značka zleva doprava (Left-to-right mark)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWebFrame</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/FrameLoaderClientQt.cpp" line="+730"/>
-    <source>Request blocked</source>
-    <translation>Požadavek byl odmítnut</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-19"/>
-    <source>Request cancelled</source>
-    <translation>Požadavek byl zrušen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+26"/>
-    <source>Cannot show URL</source>
-    <translation>Adresu (URL) nelze ukázat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Frame load interrupted by policy change</source>
-    <translation>Nahrání rámce bylo přerušeno změnou směrnice</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Frame load interruped by policy change</source>
-    <translation type="obsolete">Nahrání rámce bylo přerušeno změnou směrnice</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>File does not exist</source>
-    <translation>Soubor neexistuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>Cannot show mimetype</source>
-    <translation>Tento mime typ nelze ukázat</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWebPage</name>
-  <message>
-    <source>Cut</source>
-    <translation type="obsolete">Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>LTR</source>
-    <translation type="obsolete">Zleva doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>RTL</source>
-    <translation type="obsolete">Zprava doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+61"/>
-    <source>Top</source>
-    <translation>Začátek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Bold</source>
-    <translation type="obsolete">Tučné</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Copy</source>
-    <translation type="obsolete">Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Stop</source>
-    <translation type="obsolete">Ukončit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Open Frame</source>
-    <translation type="obsolete">Otevřít rámec</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Open Image</source>
-    <translation type="obsolete">Vyobrazení otevřít v novém okně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Fonts</source>
-    <translation type="obsolete">Písma</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Paste</source>
-    <translation type="obsolete">Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Reset</source>
-    <translation type="obsolete">Vrátit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Inspect</source>
-    <translation type="obsolete">Provést prohlídku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+2213"/>
-    <source>Select to the start of the block</source>
-    <translation>Vybrat až po začátek bloku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-36"/>
-    <source>Move the cursor to the end of the block</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout až na konec bloku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-469"/>
-    <source>JavaScript Alert - %1</source>
-    <translation>Upozornění od JavaScriptu - %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>JavaScript Confirm - %1</source>
-    <translation>Potvrzení od JavaScriptu - %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>JavaScript Prompt - %1</source>
-    <translation>Výzva od JavaScriptu - %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>JavaScript Problem - %1</source>
-    <translation>Potíže s JavaScriptem - %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>The script on this page appears to have a problem. Do you want to stop the script?</source>
-    <translation>Vypadá to na to, že skript na této straně má potíže. Chcete tento skript zastavit?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+419"/>
-    <source>Select all</source>
-    <translation>Vybrat vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+21"/>
-    <source>Select to the start of the line</source>
-    <translation>Vybrat až po začátek řádku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+54"/>
-    <source>Insert a new paragraph</source>
-    <translation>Vložit nový odstavec</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Insert a new line</source>
-    <translation>Vložit nový řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Paste and Match Style</source>
-    <translation>Vložit a odpovídat stylu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Remove formatting</source>
-    <translation>Odstranit formátování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Strikethrough</source>
-    <translation>Přeškrtnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Subscript</source>
-    <translation>Dolní index</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Superscript</source>
-    <translation>Horní index</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Insert Bulleted List</source>
-    <translation>Vložit seznam s odrážkami</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Insert Numbered List</source>
-    <translation>Vložit číslovaný seznam</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Indent</source>
-    <translation>Odsadit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Outdent</source>
-    <translation>Zrušit odsazení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Center</source>
-    <translation>Na střed</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Justify</source>
-    <translation>Do bloku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Align Left</source>
-    <translation>Zarovnat vlevo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Align Right</source>
-    <translation>Zarovnat vpravo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Look Up In Dictionary</source>
-    <translation type="obsolete">Podívat se do slovníku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Search The Web</source>
-    <translation type="obsolete">Hledat na síti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Check Spelling While Typing</source>
-    <translation type="obsolete">Kontrolovat pravopis během psaní</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Add To Dictionary</source>
-    <translation type="obsolete">Přidat do slovníku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-85"/>
-    <source>Delete to the start of the word</source>
-    <translation>Smazat až po začátek slova</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Recent searches</source>
-    <translation type="obsolete">Dosavadní hledané výrazy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-69"/>
-    <source>Move the cursor to the next word</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout k následujícímu slovu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Move the cursor to the next line</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout k následujícímu řádku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+9"/>
-    <source>Scroll down</source>
-    <translation>Projíždět dolů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>Scroll here</source>
-    <translation>Projíždět až sem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Scroll left</source>
-    <translation>Projíždět doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+12"/>
-    <source>Move the cursor to the start of the block</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout na začátek bloku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Text Direction</source>
-    <translation type="obsolete">Směr psaní</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="-7"/>
-    <source>Bottom</source>
-    <translation>Konec</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Ignore</source>
-    <translation type="obsolete">Nevšímat si</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Italic</source>
-    <translation type="obsolete">Kurzívní</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="-3"/>
-    <source>Move the cursor to the end of the line</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout na konec řádku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Move the cursor to the start of the line</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout na začátek řádku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Reload</source>
-    <translation type="obsolete">Nahrát znovu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Submit</source>
-    <translation type="obsolete">Poslat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/InspectorClientQt.cpp" line="+167"/>
-    <source>Web Inspector - %2</source>
-    <translation>Web Inspektor - %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+3"/>
-    <source>Page up</source>
-    <translation>O stranu nahoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Spelling</source>
-    <translation type="obsolete">Pravopis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Outline</source>
-    <translation type="obsolete">Obrys</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Check Grammar With Spelling</source>
-    <translation type="obsolete">Kontrolovat mluvnici společně s pravopisem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>No file selected</source>
-    <translation type="obsolete">Nebyl vybrán žádný soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="+42"/>
-    <source>Submit</source>
-    <comment>default label for Submit buttons in forms on web pages</comment>
-    <translation>Poslat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Reset</source>
-    <comment>default label for Reset buttons in forms on web pages</comment>
-    <translation>Vrátit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>This is a searchable index. Enter search keywords: </source>
-    <comment>text that appears at the start of nearly-obsolete web pages in the form of a &apos;searchable index&apos;</comment>
-    <translation>Tento rejstřík má funkci hledání. Zadejte nějaký hledaný výraz:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Choose File</source>
-    <comment>title for file button used in HTML forms</comment>
-    <translation>Vybrat soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>No file selected</source>
-    <comment>text to display in file button used in HTML forms when no file is selected</comment>
-    <translation>Nebyl vybrán žádný soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Open in New Window</source>
-    <comment>Open in New Window context menu item</comment>
-    <translation>Otevřít v novém okně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Save Link...</source>
-    <comment>Download Linked File context menu item</comment>
-    <translation>Uložit odkaz...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Copy Link</source>
-    <comment>Copy Link context menu item</comment>
-    <translation>Kopírovat adresu odkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Open Image</source>
-    <comment>Open Image in New Window context menu item</comment>
-    <translation>Vyobrazení otevřít v novém okně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Save Image</source>
-    <comment>Download Image context menu item</comment>
-    <translation>Uložit vyobrazení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Copy Image</source>
-    <comment>Copy Link context menu item</comment>
-    <translation>Kopírovat vyobrazení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Open Frame</source>
-    <comment>Open Frame in New Window context menu item</comment>
-    <translation>Otevřít rámec</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Copy</source>
-    <comment>Copy context menu item</comment>
-    <translation>Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Go Back</source>
-    <comment>Back context menu item</comment>
-    <translation>Jít zpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Go Forward</source>
-    <comment>Forward context menu item</comment>
-    <translation>Jít dopředu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Stop</source>
-    <comment>Stop context menu item</comment>
-    <translation>Zastavit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Reload</source>
-    <comment>Reload context menu item</comment>
-    <translation>Nahrát znovu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Cut</source>
-    <comment>Cut context menu item</comment>
-    <translation>Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Paste</source>
-    <comment>Paste context menu item</comment>
-    <translation>Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>No Guesses Found</source>
-    <comment>No Guesses Found context menu item</comment>
-    <translation>Nebyly nalezeny žádné návrhy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Ignore</source>
-    <comment>Ignore Spelling context menu item</comment>
-    <translation>Přehlížet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Add To Dictionary</source>
-    <comment>Learn Spelling context menu item</comment>
-    <translation>Přidat do slovníku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Search The Web</source>
-    <comment>Search The Web context menu item</comment>
-    <translation>Hledat na síti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Look Up In Dictionary</source>
-    <comment>Look Up in Dictionary context menu item</comment>
-    <translation>Podívat se do slovníku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Open Link</source>
-    <comment>Open Link context menu item</comment>
-    <translation>Otevřít adresu odkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Ignore</source>
-    <comment>Ignore Grammar context menu item</comment>
-    <translation>Přehlížet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Spelling</source>
-    <comment>Spelling and Grammar context sub-menu item</comment>
-    <translation>Pravopis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Show Spelling and Grammar</source>
-    <comment>menu item title</comment>
-    <translation>Ukázat pravopis a mluvnici</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Hide Spelling and Grammar</source>
-    <comment>menu item title</comment>
-    <translation>Skrýt pravopis a mluvnici</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Check Spelling</source>
-    <comment>Check spelling context menu item</comment>
-    <translation>Ověření pravopisu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Check Spelling While Typing</source>
-    <comment>Check spelling while typing context menu item</comment>
-    <translation>Ověřovat pravopis během psaní</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Check Grammar With Spelling</source>
-    <comment>Check grammar with spelling context menu item</comment>
-    <translation>Ověřovat mluvnici společně s pravopisem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Fonts</source>
-    <comment>Font context sub-menu item</comment>
-    <translation>Písma</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Bold</source>
-    <comment>Bold context menu item</comment>
-    <translation>Tučné</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Italic</source>
-    <comment>Italic context menu item</comment>
-    <translation>Kurzíva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Underline</source>
-    <comment>Underline context menu item</comment>
-    <translation>Podtržení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Outline</source>
-    <comment>Outline context menu item</comment>
-    <translation>Obrys</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Direction</source>
-    <comment>Writing direction context sub-menu item</comment>
-    <translation>Směr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Text Direction</source>
-    <comment>Text direction context sub-menu item</comment>
-    <translation>Směr psaní</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Default</source>
-    <comment>Default writing direction context menu item</comment>
-    <translation>Výchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Left to Right</source>
-    <comment>Left to Right context menu item</comment>
-    <translation>Zleva doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Right to Left</source>
-    <comment>Right to Left context menu item</comment>
-    <translation>Zprava doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+105"/>
-    <source>Loading...</source>
-    <comment>Media controller status message when the media is loading</comment>
-    <translation>Nahrává se...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Live Broadcast</source>
-    <comment>Media controller status message when watching a live broadcast</comment>
-    <translation>Živý přenos</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Audio Element</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Zvukový prvek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Video Element</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Videoprvek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Mute Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Tlačítko pro ztlumení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Unmute Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Tlačítko pro zrušení ztlumení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Play Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Tlačítko pro přehrávání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Pause Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Tlačítko pro pozastavení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Slider</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Posuvník</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Slider Thumb</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Palec posuvníku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Rewind Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Tlačítko pro přetočení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Return to Real-time Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Tlačítko pro návrat ke skutečnému času</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Elapsed Time</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Uplynulý čas</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Remaining Time</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Zbývající čas</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Status Display</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Údaj o stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Fullscreen Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Tlačítko pro zobrazení na celou obrazovku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Seek Forward Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Tlačítko pro hledání dopředu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Seek Back Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Tlačítko pro hledání dozadu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Audio element playback controls and status display</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Řízení přehrávání zvuku a zobrazení stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Video element playback controls and status display</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Řízení přehrávání videa a zobrazení stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Mute audio tracks</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Ztlumit zvukové stopy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Unmute audio tracks</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Zrušit ztlumení zvukových stop</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Begin playback</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Začít přehrávání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Pause playback</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Pozastavit přehrávání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Movie time scrubber</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Čas přehrávání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Movie time scrubber thumb</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Palec pro nastavení času přehrávání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Rewind movie</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Přetočit film zpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Return streaming movie to real-time</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Vrátit film na skutečný čas</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Current movie time</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Čas přehrávání filmu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Remaining movie time</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Zbývající čas z přehrávání filmu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Current movie status</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Stav filmu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Play movie in full-screen mode</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Přehrávat film v režimu zobrazení na celou obrazovku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Seek quickly back</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Rychlé zpětné hledání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Seek quickly forward</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Rychlé dopředné hledání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Indefinite time</source>
-    <comment>Media time description</comment>
-    <translation>Neomezený čas</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>%1 days %2 hours %3 minutes %4 seconds</source>
-    <comment>Media time description</comment>
-    <translation>%1 dny %2 hodiny %3 minuty %4 sekundy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1 hours %2 minutes %3 seconds</source>
-    <comment>Media time description</comment>
-    <translation>%1 hodiny %2 minuty %3 sekundy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1 minutes %2 seconds</source>
-    <comment>Media time description</comment>
-    <translation>%1 minuty %2 sekundy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>%1 seconds</source>
-    <comment>Media time description</comment>
-    <translation>%1 sekundy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>LTR</source>
-    <comment>Left to Right context menu item</comment>
-    <translation type="obsolete">Zleva doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>RTL</source>
-    <comment>Right to Left context menu item</comment>
-    <translation type="obsolete">Zprava doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-210"/>
-    <source>Inspect</source>
-    <comment>Inspect Element context menu item</comment>
-    <translation>Provést prohlídku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>No recent searches</source>
-    <comment>Label for only item in menu that appears when clicking on the search field image, when no searches have been performed</comment>
-    <translation>Neexistují žádné naposledy hledané výrazy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Recent searches</source>
-    <comment>label for first item in the menu that appears when clicking on the search field image, used as embedded menu title</comment>
-    <translation>Dosavadní hledané výrazy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Clear recent searches</source>
-    <comment>menu item in Recent Searches menu that empties menu&apos;s contents</comment>
-    <translation>Smazat naposledy hledané výrazy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+75"/>
-    <source>Unknown</source>
-    <comment>Unknown filesize FTP directory listing item</comment>
-    <translation>Neznámý</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>%1 (%2x%3 pixels)</source>
-    <comment>Title string for images</comment>
-    <translation>%1 (%2x%3 pixelů)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Save Image</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit vyobrazení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Save Link...</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit odkaz...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>No recent searches</source>
-    <translation type="obsolete">Neexistují žádné naposledy hledané výrazy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+1"/>
-    <source>Page right</source>
-    <translation>O stranu doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+12"/>
-    <source>Move the cursor to the start of the document</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout na začátek dokumentu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-30"/>
-    <source>Move the cursor to the next character</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout k následujícímu znaku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Copy Link</source>
-    <translation type="obsolete">Kopírovat adresu odkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+54"/>
-    <source>Select to the previous line</source>
-    <translation>Vybrat až po předchozí řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>Select to the previous word</source>
-    <translation>Vybrat až po předchozí slovo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Check Spelling</source>
-    <translation type="obsolete">Kontrola pravopisu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-9"/>
-    <source>Select to the next character</source>
-    <translation>Vybrat až po následující znak</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Show Spelling and Grammar</source>
-    <translation type="obsolete">Ukázat pravopis a mluvnici</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <source>Delete to the end of the word</source>
-    <translation>Smazat až po konec slova</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Direction</source>
-    <translation type="obsolete">Směr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-18"/>
-    <source>Select to the end of the line</source>
-    <translation>Vybrat až po začátek řádku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="-307"/>
-    <source>Submit</source>
-    <comment>Submit (input element) alt text for &lt;input&gt; elements with no alt, title, or value</comment>
-    <translation>Poslat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Choose File</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+3"/>
-    <source>Scroll up</source>
-    <translation>Projíždět nahoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Clear recent searches</source>
-    <translation type="obsolete">Smazat naposledy hledané výrazy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+9"/>
-    <source>Select to the start of the document</source>
-    <translation>Vybrat až po začátek dokumentu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Default</source>
-    <translation type="obsolete">Výchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Underline</source>
-    <translation type="obsolete">Podtrhnout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-66"/>
-    <source>Move the cursor to the previous character</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout k předchozímu znaku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Copy Image</source>
-    <translation type="obsolete">Kopírovat vyobrazení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+69"/>
-    <source>Select to the end of the document</source>
-    <translation>Vybrat až po konec dokumentu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>Select to the end of the block</source>
-    <translation>Vybrat až po konec bloku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+1"/>
-    <source>Scroll right</source>
-    <translation>Projíždět doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>No Guesses Found</source>
-    <translation type="obsolete">Nebyly nalezeny žádné návrhy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Open Link</source>
-    <translation type="obsolete">Otevřít adresu odkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/network/qt/QNetworkReplyHandler.cpp" line="+406"/>
-    <source>Bad HTTP request</source>
-    <translation>Neplatný požadavek HTTP</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Unknown</source>
-    <translation type="obsolete">Neznámý</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="-57"/>
-    <source>Move the cursor to the previous word</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout k předchozímu slovu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Move the cursor to the previous line</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout na předchozí řádku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>%n file(s)</source>
-    <translation type="obsolete">%n soubor(ů)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="-9"/>
-    <source>Left edge</source>
-    <translation>Levý okraj</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Go Forward</source>
-    <translation type="obsolete">Jít dopředu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Page down</source>
-    <translation>O stranu dolů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>Page left</source>
-    <translation>O stranu doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>This is a searchable index. Enter search keywords: </source>
-    <translation type="obsolete">Tento index má funkci hledání. Zadejte nějaký hledaný výraz:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+27"/>
-    <source>Select to the previous character</source>
-    <translation>Vybrat až po předchozí znak</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Go Back</source>
-    <translation type="obsolete">Jít zpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Open in New Window</source>
-    <translation type="obsolete">Otevřít v novém okně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="-3"/>
-    <source>Right edge</source>
-    <translation>Pravý okraj</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="-9"/>
-    <source>Move the cursor to the end of the document</source>
-    <translation>Ukazatel polohy posunout na konec dokumentu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Hide Spelling and Grammar</source>
-    <translation type="obsolete">Skrýt pravopis a mluvnici</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>%1 (%2x%3 pixels)</source>
-    <translation type="obsolete">%1 (%2x%3 pixelů)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Select to the next word</source>
-    <translation>Vybrat až po následující slovo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Select to the next line</source>
-    <translation>Vybrat až po následující řádek</translation>
-  </message>
-  <message numerus="yes">
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/FileChooserQt.cpp" line="+45"/>
-    <source>%n file(s)</source>
-    <comment>number of chosen file</comment>
-    <translation>
-      <numerusform>%n soubor(ů)</numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-    </translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWhatsThisAction</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qwhatsthis.cpp" line="+527"/>
-    <source>What&apos;s This?</source>
-    <translation>Co je toto?</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qwidget.cpp" line="+5672"/>
-    <source>*</source>
-    <translation>*</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWizard</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qwizard.cpp" line="+659"/>
-    <source>Done</source>
-    <translation>Hotovo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>&amp;Help</source>
-    <translation>&amp;Nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-8"/>
-    <source>&amp;Next</source>
-    <translation>&amp;Další</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>Commit</source>
-    <translation>Použít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-5"/>
-    <source>Continue</source>
-    <translation>Pokračovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>&amp;Finish</source>
-    <translation>Do&amp;končit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>&amp;Next &gt;</source>
-    <translation>&amp;Další &gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>Go Back</source>
-    <translation>Jít zpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>&lt; &amp;Back</source>
-    <translation>&lt; &amp;Zpět</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWorkspace</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qworkspace.cpp" line="+1090"/>
-    <source>&amp;Move</source>
-    <translation>Po&amp;sunout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Size</source>
-    <translation>Změnit &amp;velikost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-978"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Minimize</source>
-    <translation>Zmenšit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+988"/>
-    <source>Stay on &amp;Top</source>
-    <translation>Zůstat v &amp;popředí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+790"/>
-    <location line="+60"/>
-    <source>%1 - [%2]</source>
-    <translation>%1 - [%2]</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-841"/>
-    <location line="+1059"/>
-    <source>Sh&amp;ade</source>
-    <translation>&amp;Navinout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1076"/>
-    <source>&amp;Restore</source>
-    <translation>&amp;Obnovit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1072"/>
-    <source>&amp;Unshade</source>
-    <translation>&amp;Odvinout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1068"/>
-    <source>Mi&amp;nimize</source>
-    <translation>&amp;Zmenšit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Ma&amp;ximize</source>
-    <translation>Zvě&amp;tšit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-978"/>
-    <source>Restore Down</source>
-    <translation>Obnovit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QXml</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/xml/sax/qxml.cpp" line="+78"/>
-    <source>unparsed entity reference in wrong context</source>
-    <translation>používán nevyhodnocený odkaz na entitu v nesprávné souvislosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1"/>
-    <source>external parsed general entity reference not allowed in DTD</source>
-    <translation>v DTD nejsou dovoleny žádné odkazy na vnější obecnou entitu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-9"/>
-    <source>wrong value for standalone declaration</source>
-    <translation>nesprávná hodnota pro samostatné prohlášení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>encoding declaration or standalone declaration expected while reading the XML declaration</source>
-    <translation>chybějící prohlášení kódování nebo prohlášení samostatnosti při čtení prohlášení XML</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-11"/>
-    <source>no error occurred</source>
-    <translation>žádná chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>error occurred while parsing reference</source>
-    <translation>při vyhodnocení odkazu se vyskytla chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>standalone declaration expected while reading the XML declaration</source>
-    <translation>chybějící prohlášení samostatnosti při čtení prohlášení XML</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>invalid name for processing instruction</source>
-    <translation>neplatný název pro pokyn pro zpracování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-7"/>
-    <source>error triggered by consumer</source>
-    <translation>chyba spuštěná spotřebitelem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>error occurred while parsing element</source>
-    <translation>při vyhodnocení prvku se vyskytla chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>unexpected character</source>
-    <translation>neočekávaný znak</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>tag mismatch</source>
-    <translation>Značky prvků nejsou vkládány správně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>error occurred while parsing content</source>
-    <translation>při vyhodnocení obsahu se vyskytla chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>error occurred while parsing comment</source>
-    <translation>při vyhodnocení poznámky se vyskytla chyba</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>internal general entity reference not allowed in DTD</source>
-    <translation>v DTD nejsou dovoleny žádné odkazy na vnitřní obecnou entitu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>recursive entities</source>
-    <translation>rekurzivní entity</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-18"/>
-    <source>more than one document type definition</source>
-    <translation>více definicí typu dokumentu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>version expected while reading the XML declaration</source>
-    <translation>chybějící verze při čtení prohlášení XML</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>letter is expected</source>
-    <translation>na tomto místě je potřeba písmeno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>unexpected end of file</source>
-    <translation>neočekávaný konec souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>external parsed general entity reference not allowed in attribute value</source>
-    <translation>v hodnotě vlastnosti nejsou dovoleny žádné odkazy na vnější obecnou entitu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>error in the text declaration of an external entity</source>
-    <translation>Chyba v prohlášení textu vnější entity</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-9"/>
-    <source>error occurred while parsing document type definition</source>
-    <translation>při vyhodnocení definice typu dokumentu se vyskytla chyba</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QXmlStream</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+1800"/>
-    <source>Reference to unparsed entity &apos;%1&apos;.</source>
-    <translation>Odkaz na nevyhodnocenou entitu &apos;%1&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+1752"/>
-    <source>Unexpected character &apos;%1&apos; in public id literal.</source>
-    <translation>&apos;%1&apos; není platným znakem v údaji veřejného id, který je tvořen písmeny.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-160"/>
-    <location line="+12"/>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-109"/>
-    <location line="+53"/>
-    <source>Illegal namespace declaration.</source>
-    <translation>Neplatné prohlášení jmenného prostoru.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-613"/>
-    <source>Invalid XML character.</source>
-    <translation>Neplatný znak XML.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1137"/>
-    <source>Expected character data.</source>
-    <translation>Byly očekávány údaje o znacích.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-300"/>
-    <source>Standalone accepts only yes or no.</source>
-    <translation>Hodnota pro samostatnou vlastnost může být pouze &quot;ano&quot; nebo &quot;ne&quot;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-48"/>
-    <source>Invalid XML version string.</source>
-    <translation>Neplatný údaj o verzi XML.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-217"/>
-    <source>Invalid processing instruction name.</source>
-    <translation>Název pokynu pro zpracování je neplatný.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-221"/>
-    <source>Namespace prefix &apos;%1&apos; not declared</source>
-    <translation>Předpona jmenného prostoru &apos;%1&apos; nebyla prohlášena</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+260"/>
-    <location line="+61"/>
-    <location line="+40"/>
-    <source>Entity &apos;%1&apos; not declared.</source>
-    <translation>Entita &apos;%1&apos; není prohlášena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-372"/>
-    <source>%1 is an invalid processing instruction name.</source>
-    <translation>%1 není platným názvem pokynu pro zpracování.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+244"/>
-    <source>The standalone pseudo attribute must appear after the encoding.</source>
-    <translation>Samostatná pseudovlastnost musí následovat bezprostředně po kódování.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-553"/>
-    <source>Sequence &apos;]]&gt;&apos; not allowed in content.</source>
-    <translation>Sled znaků &apos;]]&gt;&apos; není v obsahu povolen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+555"/>
-    <source>%1 is an invalid encoding name.</source>
-    <translation>%1 není platným názvem pro kódování.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+94"/>
-    <source>, but got &apos;</source>
-    <translation>očekáváno, namísto toho obdrženo &apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-225"/>
-    <source>Start tag expected.</source>
-    <translation>Očekáván otevírající prvek.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+611"/>
-    <source>Invalid character reference.</source>
-    <translation>Odkaz na neplatný znak.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-40"/>
-    <source>Reference to external entity &apos;%1&apos; in attribute value.</source>
-    <translation>V hodnotě vlastnosti byla odkazována entita &apos;%1&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-11"/>
-    <source>Expected </source>
-    <translation>Bylo </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-40"/>
-    <source>Invalid document.</source>
-    <translation>Neplatný dokument.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-80"/>
-    <source>Opening and ending tag mismatch.</source>
-    <translation>Počet otevírajících prvků neodpovídá neodpovídá počtu zavírajících prvků.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-319"/>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-703"/>
-    <source>Encountered incorrectly encoded content.</source>
-    <translation>Byl nalezen obsah s neplatným kódováním.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+301"/>
-    <source>Invalid attribute in XML declaration.</source>
-    <translation>Prohlášení XML obsahuje neplatnou vlastnost.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-193"/>
-    <source>Attribute redefined.</source>
-    <translation>Vlastnost byla nově vymezena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+562"/>
-    <source>%1 is an invalid PUBLIC identifier.</source>
-    <translation>%1 není platným údajem VEŘEJNÉHO identifikátoru (id).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-1026"/>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+129"/>
-    <source>Extra content at end of document.</source>
-    <translation>Přebytečný obsah za koncem dokumentu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-11"/>
-    <source>Invalid XML name.</source>
-    <translation>Neplatný název XML.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+1235"/>
-    <source>Premature end of document.</source>
-    <translation>Předčasný konec dokumentu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-246"/>
-    <source>XML declaration not at start of document.</source>
-    <translation>Prohlášení XML se nenachází na začátku dokumentu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-738"/>
-    <source>Recursive entity detected.</source>
-    <translation>Byla zjištěna rekurzivní entita.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-64"/>
-    <source>Unsupported XML version.</source>
-    <translation>Tato verze XML není podporována.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+121"/>
-    <source>Unexpected &apos;</source>
-    <translation>Na tomto místě neplatný &apos; </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1021"/>
-    <source>Invalid entity value.</source>
-    <translation>neplatná hodnota entity.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+930"/>
-    <source>Encoding %1 is unsupported</source>
-    <translation>Kódování %1 není podporováno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+707"/>
-    <source>NDATA in parameter entity declaration.</source>
-    <translation>Parametrické prohlášení entitynesmí obsahovat žádné NDATA.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QtXmlPatterns</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcommentconstructor.cpp" line="+67"/>
-    <source>A comment cannot contain %1</source>
-    <translation>Poznámka nesmí obsahovat %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3726"/>
-    <source>Version %1 is not supported. The supported XQuery version is 1.0.</source>
-    <translation>Verze %1 není podporována. Podporovanou verzí XQuery je 1.0.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qcontextnodechecker.cpp" line="+54"/>
-    <source>The root node of the second argument to function %1 must be a document node. %2 is not a document node.</source>
-    <translation>Nadřízený uzel druhého agumentu funkce %1 musí být uzlem dokumentu, což není případ %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qtemplate.cpp" line="+145"/>
-    <source>The parameter %1 is required, but no corresponding %2 is supplied.</source>
-    <translation>Nebyl zadán žádný odpovídající %2 pro potřebný parametr %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+163"/>
-    <source>Namespace declarations must occur before function, variable, and option declarations.</source>
-    <translation>Prohlášení jmenných prostorů musí stát před prohlášeními funkcí-, proměnných- nebo prohlášeními voleb.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+55"/>
-    <source>empty</source>
-    <translation>prázdný</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2895"/>
-    <source>The namespace URI cannot be the empty string when binding to a prefix, %1.</source>
-    <translation>Jmenný prostor-URI nesmí být prázdný, když je spojen s prefixem %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcommentconstructor.cpp" line="+6"/>
-    <source>A comment cannot end with a %1.</source>
-    <translation>Poznámka nesmí končit na %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+2437"/>
-    <source>Top level stylesheet elements must be in a non-null namespace, which %1 isn&apos;t.</source>
-    <translation>Úplně nahoře stojící prvky prováděcího listu se nesmí nacházet v nulovém jmenném prostoru, což je případ %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+65"/>
-    <source>Integer division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
-    <translation>Celočíselné dělení (%1) nulou (%2) není stanoveno.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qexpressionfactory.cpp" line="+162"/>
-    <source>A library module cannot be evaluated directly. It must be imported from a main module.</source>
-    <translation>Knihovní modul nemůže být posouzen přímo, musí být zaveden z hlavního modulu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+187"/>
-    <source>Time %1:%2:%3.%4 is invalid.</source>
-    <translation>Časový údaj %1:%2:%3.%4 je neplatný.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Only the standard attributes can appear.</source>
-    <translation type="obsolete">Prvek %2 může mít pouze obvyklé vlastnosti, ne však %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qhexbinary.cpp" line="+91"/>
-    <source>A value of type %1 must contain an even number of digits. The value %2 does not.</source>
-    <translation>Počet míst hodnoty typu %1 musí být stejný. To není případ %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+14"/>
-    <source>Modulus division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
-    <translation>Dělení absolutní hodnoty (%1) nulou(%2) není stanoveno.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2987"/>
-    <source>No function with signature %1 is available</source>
-    <translation>Neexistuje žádná funkce označená jako %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2154"/>
-    <source>None of the pragma expressions are supported. Therefore, a fallback expression must be present</source>
-    <translation>Musí být přítomen záložní výraz, neboť nejsou podporovány žádné věcné výrazy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternmatchingfns.cpp" line="+159"/>
-    <source>In the replacement string, %1 can only be used to escape itself or %2, not %3</source>
-    <translation>V nahrazení může být použit pouze %1, aby se chránil sám, nebo %2, ne však pro %3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="+378"/>
-    <source>The codepoint %1, occurring in %2 using encoding %3, is an invalid XML character.</source>
-    <translation>Kódovací bod %1 z %2 s kódováním %3 není platným znakem XML.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qiodevicedelegate.cpp" line="+84"/>
-    <source>Network timeout.</source>
-    <translation>Časový limit síťové operace byl překročen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>No casting is possible with %1 as the target type.</source>
-    <translation type="obsolete">Nelze provádět žádné výběrové (&quot;cast&quot;) operace s typem %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-1567"/>
-    <source>The Schema Import feature is not supported, and therefore %1 declarations cannot occur.</source>
-    <translation>Prohlášení %1 je nepřípustné, protože není podporováno zavedení schémat.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-1676"/>
-    <source>Attribute %1 and %2 are mutually exclusive.</source>
-    <translation>Vlastnosti %1 a %2 se vzájemně vylučující.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-213"/>
-    <source>Parse error: %1</source>
-    <translation>Chyba vyhodnocení: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qqnamefns.cpp" line="+86"/>
-    <source>If the first argument is the empty sequence or a zero-length string (no namespace), a prefix cannot be specified. Prefix %1 was specified.</source>
-    <translation>Nelze zadat žádnou předponu, jestliže je první argument prázdný nebo je prázdný řetězec znaků (žádný jmenný prostor). Byla zadána předpona %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+497"/>
-    <source>In an XSL-T pattern, the first argument to function %1 must be a literal or a variable reference, when used for matching.</source>
-    <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru musí být první argument k funkci %1 při použití k hledání odkaz tvořený písmeny nebo proměnný.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractduration.cpp" line="+99"/>
-    <location line="+15"/>
-    <source>At least one component must be present.</source>
-    <translation>Alespoň jedna součást musí být přítomna.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>In a namespace constructor, the value for a namespace value cannot be an empty string.</source>
-    <translation type="obsolete">Ve staviteli jmenného prostoru nesmí mýt hodnota jmenného prostoru prázdným řetězcem.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qoutputvalidator.cpp" line="+93"/>
-    <source>An attribute by name %1 has already been created.</source>
-    <translation>Již byla vytvořena jedna vlastnost s názvem %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-204"/>
-    <source>An argument by name %1 has already been declared. Every argument name must be unique.</source>
-    <translation>Již existuje jeden argument s názvem %1. Názvy argumentů musí být jednoznačné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+236"/>
-    <source>%1 is an invalid flag for regular expressions. Valid flags are:</source>
-    <translation>%1 není pro regulérní výrazy platným příznakem. Platnými příznaky jsou:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+673"/>
-    <source>At least one %1-element must occur inside %2.</source>
-    <translation>V %2 se musí vyskytovat alespoň jeden %1-prvek.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qxpathhelper_p.h" line="+120"/>
-    <source>Only the Unicode Codepoint Collation is supported(%1). %2 is unsupported.</source>
-    <translation>Je podporován pouze Unicode Codepoint Collation (%1). %2 není podporován.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="-134"/>
-    <source>Matches are case insensitive</source>
-    <translation>Na psaní velkých/malých písmen není brán zřetel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3057"/>
-    <source>The name of an extension expression must be in a namespace.</source>
-    <translation>Název výrazu rozšíření se musí nacházet ve jmenném prostoru.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1514"/>
-    <source>Each name of a template parameter must be unique; %1 is duplicated.</source>
-    <translation>Názvy parametrů předloh musí být jednoznačné, %1 již existuje.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-185"/>
-    <source>At least one mode must be specified in the %1-attribute on element %2.</source>
-    <translation>Ve %1-vlastnosti prvku %2 musí být zadán alespoň jeden způsob.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="-10"/>
-    <source>%1 matches newline characters</source>
-    <translation>Výraz &apos;%1&apos; odpovídá znakům pro nový řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="-107"/>
-    <source>Year %1 is invalid because it begins with %2.</source>
-    <translation>%1 není platným údajem pro rok, protože začíná %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qaggregatefns.cpp" line="+285"/>
-    <source>The second argument to %1 cannot be of type %2. It must be of type %3, %4, or %5.</source>
-    <translation>Druhý argument %1 nemůže být typ %2. Musí to být typ %3, %4 nebo %5.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+651"/>
-    <source>Element %1 cannot have children.</source>
-    <translation>Prvek %1 nemůže mít podprvky.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Only %3 is allowed, and the standard attributes.</source>
-    <translation type="obsolete">Prvek %2 může mít jen vlastnost %3 nebo vlastnosti, které jsou obvyklé, ne však %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-497"/>
-    <source>Only one %1-element can appear.</source>
-    <translation>Může být jen jeden jediný %1-prvek.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qattributenamevalidator.cpp" line="+75"/>
-    <source>The name for a computed attribute cannot have the namespace URI %1 with the local name %2.</source>
-    <translation>Název počítané vlastnosti nesmí mít jmenný prostor-URI %1 s místním názvem %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qgenericpredicate.cpp" line="+138"/>
-    <source>A positional predicate must evaluate to a single numeric value.</source>
-    <translation>Poziční přísudek se musí vyhodnotit jako jednoduchá, číselná hodnota.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qxmlserializer.cpp" line="+320"/>
-    <source>Element %1 can&apos;t be serialized because it appears outside the document element.</source>
-    <translation>Prvek %1 nemůže být vydáván na pokračování, protože se objevuje mimo prvky dokumentu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+4"/>
-    <source>%1 and %2 match the start and end of a line.</source>
-    <translation>Výrazy %1 a %2 vždy odpovídají začátku nebo konci libovolného řádku.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-560"/>
-    <source>Running an XSL-T 1.0 stylesheet with a 2.0 processor.</source>
-    <translation>Je zpracováván jeden XSL-T 1.0 stylový list jedním procesorem verze 2.0.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-1667"/>
-    <source>A stylesheet function must have a prefixed name.</source>
-    <translation>Název funkce stylového listu musí mít předponu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="+279"/>
-    <source>%1 cannot be retrieved</source>
-    <translation>%1 nelze určit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>It&apos;s not possible to cast the value %1 of type %2 to %3</source>
-    <translation type="obsolete">Nelze provést operaci předvedení hodnoty %1 typu %2 k %3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-20"/>
-    <source>The value of the XSL-T version attribute must be a value of type %1, which %2 isn&apos;t.</source>
-    <translation>Hodnota XSL-T vlastnosti verze musí být hodnotou typu %1, což není případ %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomputednamespaceconstructor.cpp" line="+69"/>
-    <source>In a namespace constructor, the value for a namespace cannot be an empty string.</source>
-    <translation>Ve staviteli jmenného prostoru nesmí mýt hodnota jmenného prostoru prázdným řetězcem.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>The prefix %1 cannot be bound.</source>
-    <translation>Předponu %1 nelze spojit.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-14"/>
-    <source>The prefix must be a valid %1, which %2 is not.</source>
-    <translation>Předpona musí být platný %1, což není případ %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-551"/>
-    <source>The keyword %1 cannot occur with any other mode name.</source>
-    <translation>Klíčové slovo %1 se nemůže používat dohromady s jiným názvem způsobu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastas.cpp" line="+88"/>
-    <source>Type error in cast, expected %1, received %2.</source>
-    <translation>Chyba psaní u operace předvedení, bylo očekáváno %1, ale přijato %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-3555"/>
-    <source>%1 is not a valid numeric literal.</source>
-    <translation>%1 není platný číselný údaj tvořený písmeny.</translation>
-  </message>
-  <message numerus="yes">
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qabstractfunctionfactory.cpp" line="+77"/>
-    <source>%1 takes at most %n argument(s). %2 is therefore invalid.</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 má jen %n argument; údaj %2 z tohoto důvodu neplatný.</numerusform>
-      <numerusform>%1 má jen %n argumenty; údaj %2 z tohoto důvodu neplatný.</numerusform>
-      <numerusform>%1 má jen %n argumenty; údaj %2 z tohoto důvodu neplatný.</numerusform>
-    </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Circularity detected</source>
-    <translation type="obsolete">byla zjištěna cirkulární závislost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3971"/>
-    <source>A variable by name %1 has already been declared.</source>
-    <translation>Proměnná s názvem %1 již byla prohlášena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-312"/>
-    <source>The prefix %1 can not be bound. By default, it is already bound to the namespace %2.</source>
-    <translation>Předpona %1 nemůže být spojena. Ve výchozím nastavení je již spojena se jmenným prostorem %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>An %1-attribute must have a valid %2 as value, which %3 isn&apos;t.</source>
-    <translation type="obsolete">Vlastnost s názvem %1 musí mít platnou %2-hodnotu. %3 není platnou hodnotou.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+389"/>
-    <source>If element %1 has no attribute %2, it cannot have attribute %3 or %4.</source>
-    <translation>Prvek %1 nesmí mít vlastnost %3 nebo %4, pokud nemá vlastnost %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+511"/>
-    <source>A function already exists with the signature %1.</source>
-    <translation>Již existuje funkce s podpisem %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomiccasters_p.h" line="+223"/>
-    <source>When casting to %1 from %2, the source value cannot be %3.</source>
-    <translation>U operace předvedení z %1 do %2 nesmí být zdrojová hodnota %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qxmlserializer.cpp" line="+60"/>
-    <source>Attribute %1 can&apos;t be serialized because it appears at the top level.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 nemůže být vydáván na pokračování, protože se objevuje na nejvyšší rovině.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>No comparisons can be done involving the type %1.</source>
-    <translation type="obsolete">S typem %1 nemohou být prováděny žádné srovnávací operace.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-160"/>
-    <source>No value is available for the external variable by name %1.</source>
-    <translation>Pro vnější proměnnou s názvem %1 není dostupná žádná hodnota.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-426"/>
-    <source>The value of attribute %1 must of type %2, which %3 isn&apos;t.</source>
-    <translation>Hodnota vlastnosti %1 musí být typu %2. %3 není platnou hodnotou.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qitemverifier.cpp" line="+67"/>
-    <source>The item %1 did not match the required type %2.</source>
-    <translation>Prvek %1 neodpovídá požadovanému typu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+1122"/>
-    <source>Element %1 cannot have a sequence constructor.</source>
-    <translation>Prvek %1 nemůže mít stavitele posloupnosti.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-842"/>
-    <source>When attribute %1 is present on %2, a sequence constructor cannot be used.</source>
-    <translation>Nelze používat žádného stavitele posloupnosti, když %2 má vlastnost %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+6"/>
-    <source>one or more</source>
-    <translation>jeden nebo více</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-289"/>
-    <source>The encoding %1 is invalid. It must contain Latin characters only, must not contain whitespace, and must match the regular expression %2.</source>
-    <translation>Kódování %1 je neplatné; smí sestávat pouze z latinských písmen a musí odpovídat pravidelnéu výrazu %2.</translation>
-  </message>
-  <message numerus="yes">
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qabstractfunctionfactory.cpp" line="+11"/>
-    <source>%1 requires at least %n argument(s). %2 is therefore invalid.</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 vyžaduje alespoň %n argument; údaj %2 je z toho důvodu neplatný.</numerusform>
-      <numerusform>%1 vyžaduje alespoň %n argumenty; údaj %2 je z toho důvodu neplatný.</numerusform>
-      <numerusform>%1 vyžaduje alespoň %n argumenty; údaj %2 je z toho důvodu neplatný.</numerusform>
-    </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qncnameconstructor_p.h" line="+113"/>
-    <source>The target name in a processing instruction cannot be %1 in any combination of upper and lower case. Therefore, is %2 invalid.</source>
-    <translation>%2 není platným cílovým názvem pokynu pro zpracování, protože tento nesmí být %1 (nehledě na psaní velkých/malých písmen).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qtypechecker.cpp" line="+156"/>
-    <source>The focus is undefined.</source>
-    <translation>Není stanoveno ohnisko.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-3390"/>
-    <location line="+7323"/>
-    <source>%1 is an unknown schema type.</source>
-    <translation>%1 je neznámým typem schematu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+1206"/>
-    <source>The value for attribute %1 on element %2 must either be %3 or %4, not %5.</source>
-    <translation>Hodnota vlastnosti %1 prvku %2 může být jen %3 nebo %4, ne však %5.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternmatchingfns.cpp" line="-26"/>
-    <source>In the replacement string, %1 must be followed by at least one digit when not escaped.</source>
-    <translation>V nahrazovacím řetězci musí po %1 následovat alespoň jedna číslice, když není chráněn znakem Escape.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2712"/>
-    <source>In an XSL-T pattern, axis %1 cannot be used, only axis %2 or %3 can.</source>
-    <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru se smějí používat jen osy %2 nebo %3, ne však %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-401"/>
-    <source>The namespace for a user defined function cannot be empty (try the predefined prefix %1 which exists for cases like this)</source>
-    <translation>Jmenný prostor uživatelem stanovené funkce nesmí být prázdný (pro tento účel je předstanovená předpona %1)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>The first operand in an integer division, %1, cannot be infinity (%2).</source>
-    <translation type="obsolete">První veličina, operand, celočíselného dělení %1 nesmí být nekonečno (%2).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qanyuri_p.h" line="+132"/>
-    <source>%1 is not a valid value of type %2.</source>
-    <translation>%1 není platnou hodnotou typu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+166"/>
-    <source>Multiplication of a value of type %1 by %2 or %3 (plus or minus infinity) is not allowed.</source>
-    <translation>Násobení hodnoty typu %1 s %2 nebo %3 (kladné nebo záporné nekonečno) není přípustné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qparsercontext.cpp" line="+93"/>
-    <source>The variable %1 is unused</source>
-    <translation>Proměnná %1 se nepoužívá</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+1787"/>
-    <source>The %1-axis is unsupported in XQuery</source>
-    <translation>Osa %1 není v XQuery podporována</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+644"/>
-    <source>A direct element constructor is not well-formed. %1 is ended with %2.</source>
-    <translation>Byl nalezen chybný stavitel přímého prvku. %1 končí %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="-32"/>
-    <source>Dividing a value of type %1 by %2 or %3 (plus or minus zero) is not allowed.</source>
-    <translation>Dělení hodnoty typu %1 prostřednictvím %2 nebo %3 (kladná nebo záporná nula) není přípustné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+20"/>
-    <source>Attribute %1 cannot have the value %2.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 nesmí mít hodnotu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencefns.cpp" line="+346"/>
-    <source>It will not be possible to retrieve %1.</source>
-    <translation>%1 nelze určit.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2103"/>
-    <source>In an XSL-T pattern, function %1 cannot have a third argument.</source>
-    <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru nesmí mít funkce %1 třetí argument.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qattributenamevalidator.cpp" line="-9"/>
-    <source>The namespace URI in the name for a computed attribute cannot be %1.</source>
-    <translation>URI jmenného prostoru v názvu vypočítané vlastnosti nesmí být %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qncnameconstructor_p.h" line="+24"/>
-    <source>%1 is not a valid target name in a processing instruction. It must be a %2 value, e.g. %3.</source>
-    <translation>%1 není platným cílovým názvem pokynu pro zpracování. Musí to být hodnota %2 jakou je například %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2571"/>
-    <source>%1 is an complex type. Casting to complex types is not possible. However, casting to atomic types such as %2 works.</source>
-    <translation>%1 je složeným typem. Operace předvedení u složených typů není možná. Mohou se ovšem provádět operace obsazení u atomárních typů jako %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="-4"/>
-    <source>zero or one</source>
-    <translation>žádný nebo jeden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>No operand in an integer division, %1, can be %2.</source>
-    <translation type="obsolete">U celočíselného dělení %1 nesmí být veličina, operand, %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>The element with local name %1 does not exist in XSL-T.</source>
-    <translation type="obsolete">V XSL-T neexistuje žádný prvek s místním názvem %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-634"/>
-    <source>Two namespace declaration attributes have the same name: %1.</source>
-    <translation>Byly nalezeny dvě vlastnosti prohlášení jmenného prostoru se stejným názvem (%1).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qboolean.cpp" line="+78"/>
-    <source>Effective Boolean Value cannot be calculated for a sequence containing two or more atomic values.</source>
-    <translation>Skutečná Booleanská hodnota nemůže být vypočítána pro posloupnost ze dvou nebo více atomárních hodnot.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor_p.h" line="+168"/>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qqnamefns.cpp" line="-17"/>
-    <source>%1 is an invalid %2</source>
-    <translation>%1 je neplatný %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qaggregatefns.cpp" line="-165"/>
-    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2. It must be a numeric type, xs:yearMonthDuration or xs:dayTimeDuration.</source>
-    <translation>První argument k %1 nesmí být typu %2; musí to být číselný typ, xs:yearMonthDuration nebo xs:dayTimeDuration.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="-141"/>
-    <source>Division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
-    <translation>Dělení (%1) nulou (%2) není stanoveno.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qexpressionfactory.cpp" line="+40"/>
-    <source>No template by name %1 exists.</source>
-    <translation>Neexistuje žádná předloha s názvem %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>The attribute %1 must appear on element %2.</source>
-    <translation type="obsolete">Prvek %2 musí mít vlastnost %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+105"/>
-    <source>An attribute by name %1 has already appeared on this element.</source>
-    <translation>Prvek má již vlastnost s názvem %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="-13"/>
-    <source>The default collection is undefined</source>
-    <translation>Pro sbírku není stanovena žádná předloha</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomputednamespaceconstructor.cpp" line="+24"/>
-    <source>Only the prefix %1 can be bound to %2 and vice versa.</source>
-    <translation>S %2 může být spojena pouze předpona %1 (a obráceně).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qderivedinteger_p.h" line="+402"/>
-    <source>Value %1 of type %2 exceeds maximum (%3).</source>
-    <translation>Hodnota %1 typu %2 překračuje maximum (%3).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+10"/>
-    <source>Whitespace characters are removed, except when they appear in character classes</source>
-    <translation>Prázdné znaky jsou odstraněny v případě, že se neobjeví ve znakových třídách</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Casting to %1 is not possible because it is an abstract type, and can therefore never be instantiated.</source>
-    <translation type="obsolete">Nemohou se provádět žádné operace předvedení k typu %1, protože je to abstraktní typ ist a nelze je doložit příkladem.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qarithmeticexpression.cpp" line="+207"/>
-    <source>Operator %1 cannot be used on type %2.</source>
-    <translation>Operátor %1 nelze použít na typ %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2361"/>
-    <source>The namespace %1 is reserved; therefore user defined functions may not use it. Try the predefined prefix %2, which exists for these cases.</source>
-    <translation>Jmenný prostor %1 je vyhrazen a z toho důvodu jej nemohou používat uživatelem stanovené funkce (pro tento účel je tu předstanovená předpona %2).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-174"/>
-    <source>The target namespace of a %1 cannot be empty.</source>
-    <translation>Cílový jmenný prostor %1 nesmí být prázdný.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternmatchingfns.cpp" line="-39"/>
-    <source>%1 must be followed by %2 or %3, not at the end of the replacement string.</source>
-    <translation>Po %1 musí následovat %2 nebo %3; nesmí se objevit na konci nahrazovacího řetězce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2394"/>
-    <source>%1 is an invalid namespace URI.</source>
-    <translation>%1 není platným jmenným prostorem-URI.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-298"/>
-    <location line="+9"/>
-    <source>The attribute %1 cannot appear on %2, when it is a child of %3.</source>
-    <translation>%2 nesmí mít vlastnost %1 v případě, že je potomkem %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+347"/>
-    <source>The attribute %1 can only appear on the first %2 element.</source>
-    <translation>Pouze první %2-prvek smí mít vlastnost %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1271"/>
-    <source>Element %1 must have either a %2-attribute or a sequence constructor.</source>
-    <translation>Prvek %1 musí mít buď jednu %2-vlastnost nebo se musí používat stavitel posloupnosti.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2891"/>
-    <source>Module imports must occur before function, variable, and option declarations.</source>
-    <translation>Zavedení modulů musí nastat před prohlášeními funkcí, proměnných a voleb.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+19"/>
-    <source>Day %1 is outside the range %2..%3.</source>
-    <translation>Údaj dne %1 je mimo rozsah %2..%3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="-18"/>
-    <source>%1 contains octets which are disallowed in the requested encoding %2.</source>
-    <translation>%1 obsahuje oktety, které v kódování %2 nejsou přípustné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+125"/>
-    <source>When a parameter is required, a default value cannot be supplied through a %1-attribute or a sequence constructor.</source>
-    <translation>Výchozí hodnota požadovaného parametru nemůže být zadána ani prostřednictvím %1-vlastnosti ani přes stavitele posloupnosti.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+967"/>
-    <source>In an XSL-T pattern, the first argument to function %1 must be a string literal, when used for matching.</source>
-    <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru musí být první argument k funkci %1 při použití k hledání řetězec tvořený písmeny.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-889"/>
-    <source>Text nodes are not allowed at this location.</source>
-    <translation>Na tomto místě nesmí stát žádné textové uzly.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qgenericpredicate.cpp" line="-32"/>
-    <source>A value of type %1 cannot be a predicate. A predicate must have either a numeric type or an Effective Boolean Value type.</source>
-    <translation>Hodnoty typu %1 nesmí ýt přísudkem. Pro přísudky jsou přípustné pouze typ číselný nebo účinný booleánský.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2679"/>
-    <source>%1 is not a valid name for a processing-instruction.</source>
-    <translation>%1 není platným názvem pokynu pro zpracování.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qerrorfn.cpp" line="+61"/>
-    <source>%1 was called.</source>
-    <translation>%1 byl volán.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qoutputvalidator.cpp" line="-7"/>
-    <source>It&apos;s not possible to add attributes after any other kind of node.</source>
-    <translation>Vlastnosti nesmí následovat za jinými druhy uzlů.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+655"/>
-    <source>At least one %1-element must occur before %2.</source>
-    <translation>Před %2 musí stát alespoň jeden %1-prvek.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qstringvaluefns.cpp" line="+252"/>
-    <source>The normalization form %1 is unsupported. The supported forms are %2, %3, %4, and %5, and none, i.e. the empty string (no normalization).</source>
-    <translation>Tato forma normalizování %1 není podporována. Podporovanými formami normalizování jsou %2, %3, %4 a %5, a &quot;žádný&quot; (prázdný znakový řetězec zastupuje &quot;žádné normalizování&quot;).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastas.cpp" line="+29"/>
-    <source>When casting to %1 or types derived from it, the source value must be of the same type, or it must be a string literal. Type %2 is not allowed.</source>
-    <translation>U operace představení k typu %1 nebo odvozených typů musí být zdrojovou hodnotou řetězec znaků tvořený písmeny nebo hodnota stejného typu. Typ %2 je neplatný.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+1048"/>
-    <source>A parameter in a function cannot be declared to be a tunnel.</source>
-    <translation>Parameter funkce nelze prohlásit za tunel.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>XSL-T attributes on XSL-T elements must be in the null namespace, not in the XSL-T namespace which %1 is.</source>
-    <translation type="obsolete">XSL-T vlastnosti XSL-T prvku musí být v nulovém jmenném prostoru, nikoli v XSL-T jmenném prostoru, jako %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2963"/>
-    <source>The namespace of a user defined function in a library module must be equivalent to the module namespace. In other words, it should be %1 instead of %2</source>
-    <translation>Jmenný prostor uživatelem stanovené funkce v modulu knihovny musí odpovídat jmennému prostoru modulu (Jinými slovy by měl být %1 namísto %2) </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+26"/>
-    <source>Day %1 is invalid for month %2.</source>
-    <translation>Ǔdaj o dni %1 je neplatným pro měsíc %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-9"/>
-    <source>Overflow: Can&apos;t represent date %1.</source>
-    <translation>Nelze představit datum %1 (Přetečení).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-1304"/>
-    <source>In a simplified stylesheet module, attribute %1 must be present.</source>
-    <translation>Ve zjednodušeném modulu stylového listu musí být přítomna vlastnost %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-189"/>
-    <source>Unknown XSL-T attribute %1.</source>
-    <translation>Neznámá XSL-T vlastnost: %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-483"/>
-    <source>It is not possible to redeclare prefix %1.</source>
-    <translation>Předponu %1 nelze prohlásit.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+2"/>
-    <source>exactly one</source>
-    <translation>přesně jeden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+100"/>
-    <source>%1 is an invalid regular expression pattern: %2</source>
-    <translation>%1 není platným pravidelným výrazem: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-219"/>
-    <source>Element %1 is not allowed at this location.</source>
-    <translation>Prvek %1 nesmí stát na tomto místě.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+1811"/>
-    <source>The Schema Validation Feature is not supported. Hence, %1-expressions may not be used.</source>
-    <translation>%1-výrazy se nemohou používat, protože funkce prohlášení schématu platným není podporována.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+2143"/>
-    <source>At least one %1 element must appear as child of %2.</source>
-    <translation>Alespoň jeden %1-prvek musí být potomkem %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-282"/>
-    <source>This processor is not Schema-aware and therefore %1 cannot be used.</source>
-    <translation>%1 se nemůže používat, protože tento procesor nepodporuje žádné schéma.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Allowed is %3, and the standard attributes.</source>
-    <translation type="obsolete">Prvek %2 může mít jen %3 nebo obvyklé vlastnosti, ne však %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+129"/>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Dividing a value of type %1 by %2 (not-a-number) is not allowed.</source>
-    <translation>Dělení hodnoty typu %1 prostřednictvím %2 (není číselnou hodnotou) není přípustné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qcardinalityverifier.cpp" line="+58"/>
-    <source>Required cardinality is %1; got cardinality %2.</source>
-    <translation>Požadované kardinální číslo (mohutnost množiny) je %1 (v současnosti %2).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>A construct was encountered which only is allowed in XQuery.</source>
-    <translation type="obsolete">Tento výtvor je přípustný pouze v XQuery.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+771"/>
-    <source>No function by name %1 is available.</source>
-    <translation>Neexistuje žádná funkce s názvem %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qunparsedtextfn.cpp" line="+65"/>
-    <source>The URI cannot have a fragment</source>
-    <translation>URI nesmí obsahovat kousek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+788"/>
-    <source>%1 is not an atomic type. Casting is only possible to atomic types.</source>
-    <translation>%1 není atomárním typem. Operace představení se dají provádět pouze s atomárními typy.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2.</source>
-    <translation type="obsolete">První argument %1 nemůže být typu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-554"/>
-    <source>The namespace URI must be a constant and cannot use enclosed expressions.</source>
-    <translation>Jmenný prostor-URI musí být konstantou a nesmí používat vložené výrazy.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2798"/>
-    <source>Prefix %1 is already declared in the prolog.</source>
-    <translation>Předpona %1 byla prohlášena již v předmluvě (prologu).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qapplytemplate.cpp" line="+119"/>
-    <source>Ambiguous rule match.</source>
-    <translation>Víceznačné pravidlo.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qtypechecker.cpp" line="-49"/>
-    <source>Promoting %1 to %2 may cause loss of precision.</source>
-    <translation>Postoupení od %1 k %2 může vést ke ztrátě přesnosti.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+782"/>
-    <source>In an XSL-T pattern, only function %1 and %2, not %3, can be used for matching.</source>
-    <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru se smějí pro srovnávání používat jen funkce %1 a %2, ne však %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1031"/>
-    <location line="+10"/>
-    <source>A default namespace declaration must occur before function, variable, and option declarations.</source>
-    <translation>Prohlášení výchozích jmenných prostorů musí stát před prohlášeními funkcí-, proměnných- nebo prohlášeními voleb.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qarithmeticexpression.cpp" line="+17"/>
-    <source>Operator %1 cannot be used on atomic values of type %2 and %3.</source>
-    <translation>Operátor %1 se nemůže používat u atomárních hodnot typů %2 a %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+526"/>
-    <source>The module import feature is not supported</source>
-    <translation>Funkce zavedení modulu není podporována</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qtemplate.cpp" line="-71"/>
-    <source>The parameter %1 is passed, but no corresponding %2 exists.</source>
-    <translation>Neexistuje žádný odpovídající %2 pro předaný parameter %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicvalue.cpp" line="+79"/>
-    <source>A value of type %1 cannot have an Effective Boolean Value.</source>
-    <translation>Hodnota typu %1 nemůže mít žádnou účinnou booleánskou hodnotu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qprocessinginstructionconstructor.cpp" line="+84"/>
-    <source>The data of a processing instruction cannot contain the string %1</source>
-    <translation>Data pokynu pro zpracování nesmí obsahovat řetězec znaků %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+58"/>
-    <source>Time 24:%1:%2.%3 is invalid. Hour is 24, but minutes, seconds, and milliseconds are not all 0; </source>
-    <translation>Časový údaj 24:%1:%2.%3 je neplatný. U hodinového údaje je 24, ale minuty, sekundy a milisekundy musí být všechny 0; </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-3984"/>
-    <source>A template by name %1 has already been declared.</source>
-    <translation>Předloha s názvem %1 už byla prohlášena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6376"/>
-    <source>It is not possible to bind to the prefix %1</source>
-    <translation>Předponu %1 nelze spojit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qderivedinteger_p.h" line="+9"/>
-    <source>Value %1 of type %2 is below minimum (%3).</source>
-    <translation>Hodnota %1 typu %2 zůstává pod minimem (%3).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qtypechecker.cpp" line="-44"/>
-    <source>Required type is %1, but %2 was found.</source>
-    <translation>Požadovaný typ je %1, byl ale zadán %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="-16"/>
-    <source>%1 is an unsupported encoding.</source>
-    <translation>Kódování %1 není podporováno.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2584"/>
-    <source>The name of an option must have a prefix. There is no default namespace for options.</source>
-    <translation>Název volby musí mít předponu. Pro volby není žádná předloha pro jmenný prostor.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-1221"/>
-    <source>Element %1 must come last.</source>
-    <translation>Prvek %1 musí stát jako poslední.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Allowed is %3, %4, and the standard attributes.</source>
-    <translation type="obsolete">Prvek %2 může mít jen vlastnost %3, %4 nebo vlastnosti, které jsou obvyklé, ne však %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor_p.h" line="-12"/>
-    <source>No namespace binding exists for the prefix %1 in %2</source>
-    <translation>Neexistuje žádné svázání jmenného prostoru pro předponu %1 v %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3238"/>
-    <source>The name %1 does not refer to any schema type.</source>
-    <translation>Název %1 nemá žádnou spojitost s jakýmkoli typem schématu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-639"/>
-    <source>Prefix %1 can only be bound to %2 (and it is, in either case, pre-declared).</source>
-    <translation>Předponu %1 lze spojit pouze s %2. Toto je prohlášeno již dopředu..</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6517"/>
-    <source>W3C XML Schema identity constraint selector</source>
-    <translation>Přepínač omezení totožnosti W3C XML schéma</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>W3C XML Schema identity constraint field</source>
-    <translation>Pole omezení totožnosti W3C XML schéma</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>A construct was encountered which is disallowed in the current language(%1).</source>
-    <translation>Narazilo se na výtvor, který v nynějším jazyce není povolen (%1).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+520"/>
-    <source>The initialization of variable %1 depends on itself</source>
-    <translation>Inicializace proměnné %1 je závislá na její vlastní hodnotě</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qdocumentcontentvalidator.cpp" line="+86"/>
-    <source>An attribute node cannot be a child of a document node. Therefore, the attribute %1 is out of place.</source>
-    <translation>Uzel vlastnosti se nesmí objevit jako potomek uzlu dokumentu. Objevil se uzel vlastnosti s názvem %1, který je proto nevhodný.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="-68"/>
-    <source>Month %1 is outside the range %2..%3.</source>
-    <translation>Údaj o měsíci %1 je mimo rozsah %2..%3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+4311"/>
-    <source>The name of a variable bound in a for-expression must be different from the positional variable. Hence, the two variables named %1 collide.</source>
-    <translation>Název proměnné úzce spojené s pro-výrazem se musí lišit od poziční proměnné. Dvě proměnné s názvem %1 se z tohoto důvodu střetávají.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor.cpp" line="+82"/>
-    <source>No namespace binding exists for the prefix %1</source>
-    <translation>Neexistuje žádné svázání jmenného prostoru pro předponu %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>An %1-attribute with value %2 has already been declared.</source>
-    <translation type="obsolete">Prvek má již jednu vlastnost s názvem %1 s hodnotou %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qhexbinary.cpp" line="+19"/>
-    <source>%1 is not valid as a value of type %2.</source>
-    <translation>%1 není platný jako hodnota typu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+4"/>
-    <source>zero or more</source>
-    <translation>žádný nebo více</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2482"/>
-    <location line="+71"/>
-    <source>%1 is not in the in-scope attribute declarations. Note that the schema import feature is not supported.</source>
-    <translation>%1 se nenachází v oblasti pod prohlášením vlastností. Všimněte si, že funkce zavedení schématu není podporována.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2830"/>
-    <source>When function %1 is used for matching inside a pattern, the argument must be a variable reference or a string literal.</source>
-    <translation>Při použití funkce %1 k vyhodnocování uvnitř vyhledávacího vzoru musí být argumentem odkaz na proměnnou nebo řetězec tvořený písmeny.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+233"/>
-    <source>%1 is an invalid template mode name.</source>
-    <translation>%1 není platným názvem pro řežim předlohy.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractduration.cpp" line="-7"/>
-    <source>At least one time component must appear after the %1-delimiter.</source>
-    <translation>Po %1-oddělovači se musí objevit alespoň jedna složka času.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+196"/>
-    <source>Overflow: Date can&apos;t be represented.</source>
-    <translation>Nelze představit datum (Přetečení).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Operator %1 is not available between atomic values of type %2 and %3.</source>
-    <translation type="obsolete">Operátor %1 se nemůže používat u atomárních hodnot typů %2 a %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qtimezonefns.cpp" line="+87"/>
-    <source>A zone offset must be in the range %1..%2 inclusive. %3 is out of range.</source>
-    <translation>Rozdíl v časové zóně musí ležet v oblasti %1..%2 (včetně). %3 leží mimo oblast.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qassemblestringfns.cpp" line="+88"/>
-    <source>%1 is not a valid XML 1.0 character.</source>
-    <translation>%1 není platný znak XML 1.0.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qaggregatefns.cpp" line="+74"/>
-    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2. It must be of type %3, %4, or %5.</source>
-    <translation>První argument %1 nemůže být typu %2. Musí to být typ %3, %4 nebo %5.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qtimezonefns.cpp" line="+12"/>
-    <source>%1 is not a whole number of minutes.</source>
-    <translation>%1 není celočíselným údajem o minutách.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Failure when casting from %1 to %2: %3</source>
-    <translation type="obsolete">Operace předvedení od %1 do %2 se nepodařila: %3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>It is not possible to cast from %1 to %2.</source>
-    <translation type="obsolete">Nelze provádět žádnou operaci předvedení od %1 do %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-4204"/>
-    <source>No variable by name %1 exists</source>
-    <translation>Neexistuje žádná proměnná s názvem %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5919"/>
-    <source>Namespace %1 can only be bound to %2 (and it is, in either case, pre-declared).</source>
-    <translation>Jmenný prostor %1 lze spojit pouze s %2. Toto je stanoveno již dopředu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>The second operand in a division, %1, cannot be zero (%2).</source>
-    <translation type="obsolete">Druhá veličina, operand, dělení %1 nesmí být nula (%2).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6170"/>
-    <source>Only one %1 declaration can occur in the query prolog.</source>
-    <translation>Předmluva k dotazu (prolog) smí obsahovat pouze jedno %1-prohlášení.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-151"/>
-    <source>Element %1 must have at least one of the attributes %2 or %3.</source>
-    <translation>Prvek %1 musí mít alespoň jednu z vlastností %2 nebo %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qdatetimefn.cpp" line="+86"/>
-    <source>If both values have zone offsets, they must have the same zone offset. %1 and %2 are not the same.</source>
-    <translation>Když jsou zadány obě hodnoty s časovými zónami, musí mít ten samý rozdíl v časové zóně. %1 a %2 nejsou to samé a jsou tím pádem nepřípustné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+4006"/>
-    <source>No external functions are supported. All supported functions can be used directly, without first declaring them as external</source>
-    <translation>Nejsou podporovány vnější funkce. Všechny podporované funkce se dají používat přímo, bez toho, že by byly nejprve prohlášeny za vnější</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qpath.cpp" line="+109"/>
-    <source>The last step in a path must contain either nodes or atomic values. It cannot be a mixture between the two.</source>
-    <translation>Poslední krok cesty musí obsahovat buď jen uzly nebo jen atomární hodnoty. Nesmí se vyskytovat společně.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdparticlechecker.cpp" line="+165"/>
-    <source>Empty particle cannot be derived from non-empty particle.</source>
-    <translation>Prázdnou částici nelze odvodit z částice, která není prázdná.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Derived particle is missing element %1.</source>
-    <translation>V odvozené částici chybí prvek %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Derived element %1 is missing value constraint as defined in base particle.</source>
-    <translation>V odvozeném prvku %1 chybí omezení hodnoty, jak je to stanoveno v základní částici.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Derived element %1 has weaker value constraint than base particle.</source>
-    <translation>Odvozený prvek %1 má slabší omezení hodnoty než má základní částice.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Fixed value constraint of element %1 differs from value constraint in base particle.</source>
-    <translation>Pevné omezení hodnoty prvku %1 se liší od omezení hodnoty základní částici.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Derived element %1 cannot be nillable as base element is not nillable.</source>
-    <translation>Odvozený prvek %1 nemůže mít žádnou vlastnost &apos;nillable&apos;, neboť základní prvek žádnou nestanovuje.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Block constraints of derived element %1 must not be more weaker than in the base element.</source>
-    <translation>Omezení bloku odvozeného prvku %1 nesmí být slabší než v základním prvku.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Simple type of derived element %1 cannot be validly derived from base element.</source>
-    <translation>Jednoduchý typ odvozeného prvku %1 nemůže být platně odvozen ze základního prvku.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Complex type of derived element %1 cannot be validly derived from base element.</source>
-    <translation>Složitý typ odvozeného prvku %1 nemůže být platně odvozen ze základního prvku.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Element %1 is missing in derived particle.</source>
-    <translation>Prvek %1 chybí v odvozené částici.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Element %1 does not match namespace constraint of wildcard in base particle.</source>
-    <translation>Prvek %1 neodpovídá omezení jmenného prostoru zástupného symbolu (vzor hledání) v základní částici.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Wildcard in derived particle is not a valid subset of wildcard in base particle.</source>
-    <translation>Zástupný symbol (vzor hledání) v odvozené částici není platnou dílčí množinou zástupného symbolu v základní částici.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>processContent of wildcard in derived particle is weaker than wildcard in base particle.</source>
-    <translation>Vlastnost processContent zástupného symbolu (vzor hledání) odvozené částice je slabší než zástupný symbol (vzor hledání) v základní částici.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+240"/>
-    <source>Derived particle allows content that is not allowed in the base particle.</source>
-    <translation>Odvozená částice dovoluje obsah, který není přípustný pro základní částici.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemachecker.cpp" line="+227"/>
-    <source>%1 has inheritance loop in its base type %2.</source>
-    <translation>%1 má ve svém základním typu %2 v kruzích prováděnou dědičnost.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Circular inheritance of base type %1.</source>
-    <translation>V kruzích prováděná dědičnost v základním typu %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Circular inheritance of union %1.</source>
-    <translation>V kruzích prováděná dědičnost při sjednocení %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by restriction as the latter defines it as final.</source>
-    <translation>%1 není dovoleno odvodit z %2 pomocí omezení, neboť posledně uvedený ji určuje jako konečnou.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by extension as the latter defines it as final.</source>
-    <translation>%1 není dovoleno odvodit z %2 pomocí rozšíření, neboť posledně uvedený ji určuje jako konečnou.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+31"/>
-    <source>Base type of simple type %1 cannot be complex type %2.</source>
-    <translation>Složitý typ %2 nemůže být základním typem jednoduchého typu %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Simple type %1 cannot have direct base type %2.</source>
-    <translation>Jednoduchý typ %1 nemůže mít přímý základní typ %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+33"/>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Simple type %1 is not allowed to have base type %2.</source>
-    <translation>Jednoduchý typ %1 nesmí mít základní typ %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Simple type %1 can only have simple atomic type as base type.</source>
-    <translation>Jednoduchý typ %1 může mít jen jednoduchý malinký základní typ.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Simple type %1 cannot derive from %2 as the latter defines restriction as final.</source>
-    <translation>Jednoduchý typ %1 nesmí být odvozen z %2 , neboť poslední určuje omezení jako konečné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <location line="+484"/>
-    <source>Variety of item type of %1 must be either atomic or union.</source>
-    <translation>Rozmanitost složkových typů %1 musí být buď malinká nebo sjednocení.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-474"/>
-    <location line="+483"/>
-    <source>Variety of member types of %1 must be atomic.</source>
-    <translation>Rozmanitost členských typů %1 musí být malinká.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-470"/>
-    <location line="+451"/>
-    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by list as the latter defines it as final.</source>
-    <translation>%1 není dovoleno odvodit z %2 pomocí seznamu, neboť posledně uvedený ji určuje jako konečnou.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-431"/>
-    <source>Simple type %1 is only allowed to have %2 facet.</source>
-    <translation>Jednoduchý typ %1 může mít jen stránky %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Base type of simple type %1 must have variety of type list.</source>
-    <translation>Základní typ jednoduchého typu %1 musí mít rozmanitost seznamu typů.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Base type of simple type %1 has defined derivation by restriction as final.</source>
-    <translation>Základní typ jednoduchého typu %1 určuje sjednocení pomocí omezení jako konečné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Item type of base type does not match item type of %1.</source>
-    <translation>Složkový typ základního typu neodpovídá složkovému typu %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+26"/>
-    <location line="+93"/>
-    <source>Simple type %1 contains not allowed facet type %2.</source>
-    <translation>Jednoduchý typ %1 obsahuje nedovolený typ stránky %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-72"/>
-    <location line="+413"/>
-    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by union as the latter defines it as final.</source>
-    <translation>%1 není dovoleno odvodit z %2 pomocí sjednocení, neboť posledně uvedený ji určuje jako konečnou.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-404"/>
-    <source>%1 is not allowed to have any facets.</source>
-    <translation>%1 nesmí mít žádné stránky.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Base type %1 of simple type %2 must have variety of union.</source>
-    <translation>Základní typ %1 jednoduchého typu %2 musí mít rozmanitost sjednocení typů.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Base type %1 of simple type %2 is not allowed to have restriction in %3 attribute.</source>
-    <translation>Základní typ %1 jednoduchého typu %2 nesmí mít žádné omezení vlastnosti %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Member type %1 cannot be derived from member type %2 of %3&apos;s base type %4.</source>
-    <translation>Členský typ %1 nemůže být odvozen z členského typu %2 ze základního typu %4 %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+65"/>
-    <source>Derivation method of %1 must be extension because the base type %2 is a simple type.</source>
-    <translation>Rozšíření s musí používat jako způsob dědičnosti (odvození) pro %1, neboť základní typ %2 je jednoduchým typem.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+30"/>
-    <source>Complex type %1 has duplicated element %2 in its content model.</source>
-    <translation>Složitý typ %1 má zdvojený prvek %2 ve svém modelu obsahu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Complex type %1 has non-deterministic content.</source>
-    <translation>Složitý typ %1 má ne-neměnný obsah.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+21"/>
-    <source>Attributes of complex type %1 are not a valid extension of the attributes of base type %2: %3.</source>
-    <translation>Vlastnosti složitého typu %1 nejsou žádným platným rozšířením vlastností základního typu %2: %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+37"/>
-    <source>Content model of complex type %1 is not a valid extension of content model of %2.</source>
-    <translation>Model obsahu složitého typu %1 není žádným platným rozšířením modelu obsahu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Complex type %1 must have simple content.</source>
-    <translation>Složitý typ %1 musí mít jednoduchý obsah.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Complex type %1 must have the same simple type as its base class %2.</source>
-    <translation>Složitý typ %1 musí mít jednoduchý obsah.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+67"/>
-    <source>Complex type %1 cannot be derived from base type %2%3.</source>
-    <translation>Složitý typ %2 nemůže být odvozen ze základního typu %2%3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Attributes of complex type %1 are not a valid restriction from the attributes of base type %2: %3.</source>
-    <translation>Vlastnosti složitého typu %1 nejsou žádným platným omezením vlastností základního typu %2: %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Complex type %1 with simple content cannot be derived from complex base type %2.</source>
-    <translation>Složitý typ %1 s jednoduchým obsahem nemůže být odvozen ze složitého základního typu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+35"/>
-    <source>Item type of simple type %1 cannot be a complex type.</source>
-    <translation>Složkový typ jednoduchého typu %1 nemůže být složitým typem.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+44"/>
-    <source>Member type of simple type %1 cannot be a complex type.</source>
-    <translation>Členský typ jednoduchého typu %1 nemůže být složitým typem.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>%1 is not allowed to have a member type with the same name as itself.</source>
-    <translation>%1 nesmí mít členský typ se stejným názvem, jaký má sám.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+83"/>
-    <location line="+29"/>
-    <location line="+34"/>
-    <source>%1 facet collides with %2 facet.</source>
-    <translation>Stránka %1 se střetává se stránkou %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-20"/>
-    <source>%1 facet must have the same value as %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Stránka %1 musí mít tutéž hodnotu, jakou má stránka %2 základního typu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+37"/>
-    <source>%1 facet must be equal or greater than %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Stránka %1 musí být stejná nebo větší než stránka %2 základního typu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <location line="+125"/>
-    <location line="+55"/>
-    <location line="+12"/>
-    <location line="+91"/>
-    <location line="+58"/>
-    <location line="+34"/>
-    <location line="+35"/>
-    <source>%1 facet must be less than or equal to %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Stránka %1 musí být menší nebo stejná jako stránka %2 základního typu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-389"/>
-    <source>%1 facet contains invalid regular expression</source>
-    <translation>Stránka %1 obsahuje neplatný pravidelný výraz</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Unknown notation %1 used in %2 facet.</source>
-    <translation>Stránka %2 obsahuje neplatné zaznamenání %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>%1 facet contains invalid value %2: %3.</source>
-    <translation>Stránka %1 obsahuje neplatnou hodnotu %2: %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+22"/>
-    <source>%1 facet cannot be %2 or %3 if %4 facet of base type is %5.</source>
-    <translation>Stránka %1 nesmí být %2 nebo %3, pokud je stránka %4 základního typu %5.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>%1 facet cannot be %2 if %3 facet of base type is %4.</source>
-    <translation>Stránka %1 nesmí být %2, pokud je stránka %3 základního typu %4.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <location line="+55"/>
-    <location line="+230"/>
-    <source>%1 facet must be less than or equal to %2 facet.</source>
-    <translation>Stránka %1 musí být menší nebo stejná jako stránka %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-257"/>
-    <location line="+134"/>
-    <location line="+82"/>
-    <source>%1 facet must be less than %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Stránka %1 musí být menší než stránka %2 základního typu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-201"/>
-    <location line="+79"/>
-    <source>%1 facet and %2 facet cannot appear together.</source>
-    <translation>Stránky %1 a %2 se nemohou objevit spolu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-27"/>
-    <location line="+12"/>
-    <location line="+113"/>
-    <source>%1 facet must be greater than %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Stránka %1 musí být větší než stránka %2 základního typu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-86"/>
-    <location line="+58"/>
-    <source>%1 facet must be less than %2 facet.</source>
-    <translation>Stránka %1 musí být menší než stránka %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-42"/>
-    <location line="+58"/>
-    <source>%1 facet must be greater than or equal to %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Stránka %1 musí být větší nebo stejná jako stránka %2 základního typu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+113"/>
-    <source>Simple type contains not allowed facet %1.</source>
-    <translation>Jednoduchý typ obsahuje nedovolenou stránku %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>%1, %2, %3, %4, %5 and %6 facets are not allowed when derived by list.</source>
-    <translation>Stránky %1, %2, %3, %4, %5 a %6 nejsou při odvození (dědičnosti) pomocí seznamu dovoleny.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Only %1 and %2 facets are allowed when derived by union.</source>
-    <translation>Při odvození (dědičnosti) pomocí sjednocení jsou dovoleny pouze stránky %1 a %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <location line="+16"/>
-    <source>%1 contains %2 facet with invalid data: %3.</source>
-    <translation>%1 obsahuje stránku %2 s neplatnými daty: %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Attribute group %1 contains attribute %2 twice.</source>
-    <translation>Skupina vlastností %1 obsahuje vlastnost %2 dvakrát.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Attribute group %1 contains two different attributes that both have types derived from %2.</source>
-    <translation>Skupina vlastností %1 obsahuje dvě rozdílné vlastnosti, obě s typy, které jsou odvozeny z %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Attribute group %1 contains attribute %2 that has value constraint but type that inherits from %3.</source>
-    <translation>Skupina vlastností %1 obsahuje vlastnost %2 s omezením hodnoty, typ je ale odvozen z %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Complex type %1 contains attribute %2 twice.</source>
-    <translation>Složitý typ %1 obsahuje vlastnost %2 dvakrát.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Complex type %1 contains two different attributes that both have types derived from %2.</source>
-    <translation>Složitý typ %1 obsahuje dvě rozdílné vlastnosti, obě s typy, které jsou odvozeny z %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Complex type %1 contains attribute %2 that has value constraint but type that inherits from %3.</source>
-    <translation>Složitý typ %1 obsahuje vlastnost %2 s omezením hodnoty, typ je ale odvozen z %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+43"/>
-    <source>Element %1 is not allowed to have a value constraint if its base type is complex.</source>
-    <translation>Prvek %1 nesmí mít omezení hodnoty, když je základní typ složitý.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Element %1 is not allowed to have a value constraint if its type is derived from %2.</source>
-    <translation>Prvek %1 nesmí mít omezení hodnoty, když je jeho typ odvozen z %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Value constraint of element %1 is not of elements type: %2.</source>
-    <translation>Omezení hodnoty prvku %1 není z typu prvku: %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Element %1 is not allowed to have substitution group affiliation as it is no global element.</source>
-    <translation>Prvek %1 nesmí patřit k skupině nahrazení, neboť není celkovým prvkem.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Type of element %1 cannot be derived from type of substitution group affiliation.</source>
-    <translation>Typ prvku %1 nemůže být odvozen z typu příslušné skupiny nahrazení.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+41"/>
-    <source>Value constraint of attribute %1 is not of attributes type: %2.</source>
-    <translation>Omezení hodnoty vlastnosti %1 není z typu vlastnosti: %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Attribute %1 has value constraint but has type derived from %2.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 má mezení hodnoty, ale její typ je odvozen z %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+56"/>
-    <source>%1 attribute in derived complex type must be %2 like in base type.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 v odvozeném složitém typu musí být jako v základním typu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Attribute %1 in derived complex type must have %2 value constraint like in base type.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 v odvozeném složitém typu musí mít omezení hodnoty jako v základním typu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Attribute %1 in derived complex type must have the same %2 value constraint like in base type.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 v odvozeném složitém typu musí mít stejné omezení hodnoty %2 jako v základním typu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Attribute %1 in derived complex type must have %2 value constraint.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 v odvozeném složitém typu musí omezení hodnoty %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>processContent of base wildcard must be weaker than derived wildcard.</source>
-    <translation>Vlastnost &apos;processContent&apos; základního zástupného symbolu (vzor hledání) musí být slabší než odvozený zástupný symbol (vzor hledání).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Element %1 exists twice with different types.</source>
-    <translation>Prvek %1 existuje dvakrát s rozdílnými typy.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Particle contains non-deterministic wildcards.</source>
-    <translation>Částice obsahuje ne-neměnné zástupné symboly (vzory hledání).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemahelper.cpp" line="+691"/>
-    <location line="+63"/>
-    <source>Base attribute %1 is required but derived attribute is not.</source>
-    <translation>Základní vlastnost %1 je vyžadována, ale odvozená vlastnost není.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-57"/>
-    <source>Type of derived attribute %1 cannot be validly derived from type of base attribute.</source>
-    <translation>Typ odvozené vlastnosti %1 nemůže být platně odvozen z typu základní vlastnosti.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Value constraint of derived attribute %1 does not match value constraint of base attribute.</source>
-    <translation>Omezení hodnoty odvozené vlastnosti %1 neodpovídá omezení hodnoty základní vlastnosti.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Derived attribute %1 does not exists in the base definition.</source>
-    <translation>Odvozená vlastnost %1 neexistuje v základním vymezení.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Derived attribute %1 does not match the wildcard in the base definition.</source>
-    <translation>Odvozená vlastnost %1 neodpovídá zástupnému symbolu (vzoru hledání) v základním vymezení.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Base attribute %1 is required but missing in derived definition.</source>
-    <translation>Základní vlastnost %1 je vyžadována, ale chybí v odvozeném vymezení.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Derived definition contains an %1 element that does not exists in the base definition</source>
-    <translation>Odvozené vymezení obsahuje prvek %1, který v základním vymezení neexistuje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Derived wildcard is not a subset of the base wildcard.</source>
-    <translation>Odvozený zástupný symbol (vzor hledání) není žádnou dílčí množinou základního zástupného symbolu (vzoru hledání).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>%1 of derived wildcard is not a valid restriction of %2 of base wildcard</source>
-    <translation>Vlastnost %1 odvozeného zástupného symbolu (vzoru hledání) není platným omezením %2 základního zástupného symbolu (vzoru hledání)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Attribute %1 from base type is missing in derived type.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 základního typu chybí v odvozeném typu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Type of derived attribute %1 differs from type of base attribute.</source>
-    <translation>Typ odvozené vlastnosti %1 se liší od typu základní vlastnosti.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Base definition contains an %1 element that is missing in the derived definition</source>
-    <translation>Základní vymezení obsahuje prvek %1, který v odvozeném vymezení chybí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemaparser.cpp" line="+170"/>
-    <source>Can not process unknown element %1, expected elements are: %2.</source>
-    <translation>Nelze zpracovat neznámý prvek %1, očekávanými prvky jsou: %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Element %1 is not allowed in this scope, possible elements are: %2.</source>
-    <translation>Prvek %1 není v této oblasti dovolen; možnými prvky jsou: %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Child element is missing in that scope, possible child elements are: %1.</source>
-    <translation>Podprvek v oblasti chybí; možnými podprvky jsou: %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+127"/>
-    <source>Document is not a XML schema.</source>
-    <translation>Dokument není schématem XML.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+22"/>
-    <source>%1 attribute of %2 element contains invalid content: {%3} is not a value of type %4.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 obsahuje neplatný obsah: {%3} není hodnotou typu %4.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>%1 attribute of %2 element contains invalid content: {%3}.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 obsahuje neplatný obsah: {%3}.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+26"/>
-    <source>Target namespace %1 of included schema is different from the target namespace %2 as defined by the including schema.</source>
-    <translation>Cílový jmenný prostor %1 zahrnutého schématu se liší od jím vymezeného cílového jmenného prostoru %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Target namespace %1 of imported schema is different from the target namespace %2 as defined by the importing schema.</source>
-    <translation>Cílový jmenný prostor %1 zavedeného schématu se liší od jím vymezeného cílového jmenného prostoru %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+237"/>
-    <source>%1 element is not allowed to have the same %2 attribute value as the target namespace %3.</source>
-    <translation>Prvek %1 nemůže stanovit cílový jmenný prostor %3 jako hodnotu vlastnosti %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>%1 element without %2 attribute is not allowed inside schema without target namespace.</source>
-    <translation>Ve schématu bez jmenného prostoru musí mít prvek %1 vlastnost %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+833"/>
-    <location line="+158"/>
-    <source>%1 element is not allowed inside %2 element if %3 attribute is present.</source>
-    <translation>Když je přítomna vlastnost %3, nesmí se vyskytovat prvek %1 v prvku %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-97"/>
-    <location line="+119"/>
-    <location line="+92"/>
-    <source>%1 element has neither %2 attribute nor %3 child element.</source>
-    <translation>Prvek %1 nemá ani vlastnost %2 ani podprvek %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+835"/>
-    <location line="+1474"/>
-    <location line="+232"/>
-    <location line="+7"/>
-    <location line="+260"/>
-    <location line="+17"/>
-    <location line="+258"/>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+17"/>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+17"/>
-    <location line="+11"/>
-    <location line="+11"/>
-    <location line="+11"/>
-    <source>%1 element with %2 child element must not have a %3 attribute.</source>
-    <translation>Prvek %1 nesmí mít vlastnost %3, když existuje podprvek %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1325"/>
-    <source>%1 attribute of %2 element must be %3 or %4.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 může být jen %3 nebo %4.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+36"/>
-    <source>%1 attribute of %2 element must have a value of %3.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 musí mít hodnotu %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <location line="+34"/>
-    <source>%1 attribute of %2 element must have a value of %3 or %4.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 může mít jen jednu z hodnot %3 nebo %4.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+319"/>
-    <location line="+129"/>
-    <location line="+9"/>
-    <location line="+7"/>
-    <location line="+7"/>
-    <location line="+327"/>
-    <location line="+203"/>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+77"/>
-    <source>%1 element must not have %2 and %3 attribute together.</source>
-    <translation>Vlastnosti %2 a %3 se v prvku %1 nemohou objevit společně.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-768"/>
-    <location line="+222"/>
-    <source>Content of %1 attribute of %2 element must not be from namespace %3.</source>
-    <translation>Obsah vlastnosti %1 prvku %2 nemůže pocházet ze jmenného prostoru %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-215"/>
-    <location line="+222"/>
-    <source>%1 attribute of %2 element must not be %3.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 nemůže být %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-64"/>
-    <source>%1 attribute of %2 element must have the value %3 because the %4 attribute is set.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 musí mít hodnotu %3, protože je nastavena vlastnost %4.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+187"/>
-    <source>Specifying use=&apos;prohibited&apos; inside an attribute group has no effect.</source>
-    <translation>Zadání use=&apos;prohibited&apos; ve skupině vlastností nemá naprosto žádný účinek.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+353"/>
-    <source>%1 element must have either %2 or %3 attribute.</source>
-    <translation>Prvek %1 musí mít buď vlastnost %2 nebo %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+554"/>
-    <source>%1 element must have either %2 attribute or %3 or %4 as child element.</source>
-    <translation>Prvek %1 musí mít buď vlastnost %2, nebo mít %3 nebo %4 jako podprvek.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+55"/>
-    <source>%1 element requires either %2 or %3 attribute.</source>
-    <translation>Prvek %1 vyžaduje buď vlastnost %2 nebo %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Text or entity references not allowed inside %1 element</source>
-    <translation>Text nebo odkazy na entitu nejsou v prvku %1 dovoleny</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+41"/>
-    <location line="+112"/>
-    <source>%1 attribute of %2 element must contain %3, %4 or a list of URIs.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 musí obsahovat %3, %4 nebo seznam adres (URL).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+126"/>
-    <source>%1 element is not allowed in this context.</source>
-    <translation>Prvek %1 není v této souvislosti dovolen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+53"/>
-    <source>%1 attribute of %2 element has larger value than %3 attribute.</source>
-    <translation>Hodnota vlastnosti %1 prvku %2 je větší než hodnota vlastnosti %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>Prefix of qualified name %1 is not defined.</source>
-    <translation>Předpona způsobilého názvu %1 není stanovena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+65"/>
-    <location line="+61"/>
-    <source>%1 attribute of %2 element must either contain %3 or the other values.</source>
-    <translation>Hodnota vlastnosti %1 prvku %2 musí obsahovat buď %3 nebo jiné hodnoty.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+131"/>
-    <source>Component with id %1 has been defined previously.</source>
-    <translation>Součást s ID %1 je již stanovena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Element %1 already defined.</source>
-    <translation>Prvek %1 je již stanoven.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Attribute %1 already defined.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 je již stanovena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Type %1 already defined.</source>
-    <translation>Typ %1 je již stanoven.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Attribute group %1 already defined.</source>
-    <translation>Skupina vlastností %1 je již stanovena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Element group %1 already defined.</source>
-    <translation>Skupina prvků %1 je již stanovena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Notation %1 already defined.</source>
-    <translation>Zápis %1 je již stanoven.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Identity constraint %1 already defined.</source>
-    <translation>Omezení totožnosti %1 je již stanoveno.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Duplicated facets in simple type %1.</source>
-    <translation>Zdvojené stránky v jednoduchém typu %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemaresolver.cpp" line="+354"/>
-    <source>%1 references unknown %2 or %3 element %4.</source>
-    <translation>%1 odkazuje na neznámý prvek %4 (%2 nebo %3).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>%1 references identity constraint %2 that is no %3 or %4 element.</source>
-    <translation>%1 odkazuje na omezení totožnosti %2, které není ani prvek &apos;%3&apos; ani &apos;%4&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>%1 has a different number of fields from the identity constraint %2 that it references.</source>
-    <translation>U %1 se liší počet polí od omezení totožnosti %2, na kterou odkazuje.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Base type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
-    <translation>Základní typ %1 prvku %2 nemůže být vyřešen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+84"/>
-    <source>Item type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
-    <translation>Složkový typ %1 prvku %2 nemůže být vyřešen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+31"/>
-    <source>Member type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
-    <translation>Členský typ %1 prvku %2 nemůže být vyřešen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <location line="+408"/>
-    <location line="+30"/>
-    <source>Type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
-    <translation>Typ %1 prvku %2 nemůže být vyřešen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-416"/>
-    <source>Base type %1 of complex type cannot be resolved.</source>
-    <translation>Základní typ %1 složitého typu nemůže být vyřešen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>%1 cannot have complex base type that has a %2.</source>
-    <translation>%1 nelze mít žádný složitý základní typ, který má %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+279"/>
-    <source>Content model of complex type %1 contains %2 element so it cannot be derived by extension from a non-empty type.</source>
-    <translation>Model obsahu složitého typu %1 obsahuje prvek %2; nelze jej proto odvodit pomocí rozšíření z ne-prázdného typu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Complex type %1 cannot be derived by extension from %2 as the latter contains %3 element in its content model.</source>
-    <translation>Složitý typ %1 nemůže být odvozen pomocí rozšíření z %2, neboť poslední obsahuje prvek &apos;%3&apos; ve svém modelu obsahu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+101"/>
-    <source>Type of %1 element must be a simple type, %2 is not.</source>
-    <translation>Typ prvku %1 musí být jednoduchým prvkem, což %2 není.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+62"/>
-    <source>Substitution group %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
-    <translation>Skupina nahrazení %1 prvku %2 nemůže být vyřešena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Substitution group %1 has circular definition.</source>
-    <translation>Skupina nahrazení %1 má v kruzích prováděné vymezení.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+120"/>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Duplicated element names %1 in %2 element.</source>
-    <translation>Název prvku %1 se vyskytuje v prvku %2 vícekrát.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+29"/>
-    <location line="+52"/>
-    <location line="+71"/>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Reference %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
-    <translation>Odkaz %1 prvku %2 nemůže být vyřešen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-138"/>
-    <source>Circular group reference for %1.</source>
-    <translation>V kruzích prováděný skupinový odkaz pro %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>%1 element is not allowed in this scope</source>
-    <translation>Prvek %1 není v této oblasti dovolen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>%1 element cannot have %2 attribute with value other than %3.</source>
-    <translation>Hodnota vlastnosti %2 prvku %1 může být pouze %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>%1 element cannot have %2 attribute with value other than %3 or %4.</source>
-    <translation>Hodnota vlastnosti %2 prvku %1 může být pouze %3 nebo %4.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+91"/>
-    <source>%1 or %2 attribute of reference %3 does not match with the attribute declaration %4.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 nebo %2 odkazu %3 neodpovídá prohlášení vlastnosti %4.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>Attribute group %1 has circular reference.</source>
-    <translation>Skupina vlastnosti %1 má kruzích prováděný odkaz.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+131"/>
-    <source>%1 attribute in %2 must have %3 use like in base type %4.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 v %2 musí mít použití &apos;%3&apos; jako v základním typu %4.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+52"/>
-    <source>Attribute wildcard of %1 is not a valid restriction of attribute wildcard of base type %2.</source>
-    <translation>Zástupný symbol vlastnosti (vzor hledání) %1není platným omezením zástupného symbolu vlastnosti (vzoru hledání) základního typu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>%1 has attribute wildcard but its base type %2 has not.</source>
-    <translation>%1 má zástupný symbol vlastnosti (vzor hledání), ale jeho základní typ %2 nemá.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+26"/>
-    <source>Union of attribute wildcard of type %1 and attribute wildcard of its base type %2 is not expressible.</source>
-    <translation>Sjednocení zástupného symbolu vlastnosti (vzoru hledání) typu %1 a zástupného symbolu vlastnosti (vzoru hledání) jeho základního typu %2 není vyjádřitelné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+48"/>
-    <source>Enumeration facet contains invalid content: {%1} is not a value of type %2.</source>
-    <translation>Výčtová stránka obsahuje neplatný obsah: {%1} není hodnotou typu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Namespace prefix of qualified name %1 is not defined.</source>
-    <translation>Předpona jmenného prostoru způsobilého názvu %1 není stanovena.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+51"/>
-    <location line="+18"/>
-    <source>%1 element %2 is not a valid restriction of the %3 element it redefines: %4.</source>
-    <translation>Prvek %2 (%1) není platným omezením přepisovaného prvku (%3): %4.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdtypechecker.cpp" line="+233"/>
-    <location line="+7"/>
-    <location line="+21"/>
-    <source>%1 is not valid according to %2.</source>
-    <translation>%1 je podle %2 neplatné.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+167"/>
-    <source>String content does not match the length facet.</source>
-    <translation>Obsah řetězce znaků neodpovídá stránce délky.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>String content does not match the minLength facet.</source>
-    <translation>Obsah řetězce znaků neodpovídá stránce délky (nejmenší údaj, &apos;minLength&apos;).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>String content does not match the maxLength facet.</source>
-    <translation>Obsah řetězce znaků neodpovídá stránce délky (největší údaj; &apos;maxLength&apos;).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>String content does not match pattern facet.</source>
-    <translation>Obsah řetězce znaků neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>String content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Obsah řetězce znaků není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Signed integer content does not match the maxInclusive facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce &apos;maxInclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Signed integer content does not match the maxExclusive facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce &apos;maxExclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Signed integer content does not match the minInclusive facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce &apos;minInclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Signed integer content does not match the minExclusive facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce &apos;minExclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Signed integer content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem není obsažena ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Signed integer content does not match pattern facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Signed integer content does not match in the totalDigits facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce &apos;totalDigits&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Unsigned integer content does not match the maxInclusive facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce &apos;maxInclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Unsigned integer content does not match the maxExclusive facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce &apos;maxExclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Unsigned integer content does not match the minInclusive facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce &apos;minInclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Unsigned integer content does not match the minExclusive facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce &apos;minExclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Unsigned integer content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka není obsažena ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Unsigned integer content does not match pattern facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Unsigned integer content does not match in the totalDigits facet.</source>
-    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce &apos;totalDigits&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Double content does not match the maxInclusive facet.</source>
-    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou neodpovídá stránce &apos;maxInclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Double content does not match the maxExclusive facet.</source>
-    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou neodpovídá stránce &apos;maxExclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Double content does not match the minInclusive facet.</source>
-    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou neodpovídá stránce &apos;minInclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Double content does not match the minExclusive facet.</source>
-    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou neodpovídá stránce &apos;minExclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Double content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou není obsaženo ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Double content does not match pattern facet.</source>
-    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Decimal content does not match in the fractionDigits facet.</source>
-    <translation>Desetinné číslo neodpovídá stránce &apos;fractionDigits&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Decimal content does not match in the totalDigits facet.</source>
-    <translation>Desetinné číslo neodpovídá stránce &apos;totalDigits&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Date time content does not match the maxInclusive facet.</source>
-    <translation>Údaj o datu neodpovídá stránce &apos;maxInclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Date time content does not match the maxExclusive facet.</source>
-    <translation>Údaj o datu neodpovídá stránce &apos;maxExclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Date time content does not match the minInclusive facet.</source>
-    <translation>Údaj o datu neodpovídá stránce &apos;minInclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Date time content does not match the minExclusive facet.</source>
-    <translation>Údaj o datu neodpovídá stránce &apos;minExclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Date time content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Údaj o datu není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Date time content does not match pattern facet.</source>
-    <translation>Údaj o datu neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Duration content does not match the maxInclusive facet.</source>
-    <translation>Údaj o době trvání neodpovídá stránce &apos;maxInclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Duration content does not match the maxExclusive facet.</source>
-    <translation>Údaj o době trvání neodpovídá stránce &apos;maxExclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Duration content does not match the minInclusive facet.</source>
-    <translation>Údaj o době trvání neodpovídá stránce &apos;minInclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Duration content does not match the minExclusive facet.</source>
-    <translation>Údaj o době trvání neodpovídá stránce &apos;minExclusive&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Duration content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Údaj o době trvání není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Duration content does not match pattern facet.</source>
-    <translation>Údaj o době trvání neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Boolean content does not match pattern facet.</source>
-    <translation>Booleánská hodnota neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Binary content does not match the length facet.</source>
-    <translation>Binární obsah neodpovídá stránce délky.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Binary content does not match the minLength facet.</source>
-    <translation>Binární obsah neodpovídá stránce &apos;minLength&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Binary content does not match the maxLength facet.</source>
-    <translation>Binární obsah neodpovídá stránce &apos;maxLength&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Binary content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Binární obsah není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Invalid QName content: %1.</source>
-    <translation>Obsah způsobilého názvu (&apos;QName&apos;) je neplatný: %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>QName content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Obsah způsobilého názvu (&apos;QName&apos;) není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>QName content does not match pattern facet.</source>
-    <translation>Obsah způsobilého názvu (&apos;QName&apos;) neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+36"/>
-    <source>Notation content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Obsah zápisu není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>List content does not match length facet.</source>
-    <translation>Obsah seznamu neodpovídá stránce délky.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>List content does not match minLength facet.</source>
-    <translation>Obsah seznamu neodpovídá stránce &apos;minLength&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>List content does not match maxLength facet.</source>
-    <translation>Obsah seznamu neodpovídá stránce &apos;maxLength&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+90"/>
-    <source>List content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Obsah seznamu není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>List content does not match pattern facet.</source>
-    <translation>Obsah seznamu neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <source>Union content is not listed in the enumeration facet.</source>
-    <translation>Obsah sjednocení není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Union content does not match pattern facet.</source>
-    <translation>Obsah sjednocení neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Data of type %1 are not allowed to be empty.</source>
-    <translation>Data typu %1 nemohou být prázdná.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdvalidatinginstancereader.cpp" line="+160"/>
-    <source>Element %1 is missing child element.</source>
-    <translation>U prvku %1 chybí podprvek.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>There is one IDREF value with no corresponding ID: %1.</source>
-    <translation>Existuje hodnota IDREF, pro kterou neexistuje příslušné ID: %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Loaded schema file is invalid.</source>
-    <translation>Nahraný soubor se schématem je neplatný.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>%1 contains invalid data.</source>
-    <translation>%1 obsahuje neplatná data.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>xsi:schemaLocation namespace %1 has already appeared earlier in the instance document.</source>
-    <translation>Jmenný prostor xsi:schemaLocation %1 byl již dříve v případovém dokumentu stanoven.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+22"/>
-    <source>xsi:noNamespaceSchemaLocation cannot appear after the first no-namespace element or attribute.</source>
-    <translation>xsi:noNamespaceSchemaLocation se nemůže objevit po prvním prvku nebo vlastnosti bez jmenného prostoru.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>No schema defined for validation.</source>
-    <translation>Pro schválení není stanoveno žádné schéma.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>No definition for element %1 available.</source>
-    <translation>Pro prvek %1 není dostupné žádné vymezení.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <location line="+49"/>
-    <location line="+142"/>
-    <source>Specified type %1 is not known to the schema.</source>
-    <translation>Zadaný typ %1 není ve schématu stanoven.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-176"/>
-    <source>Element %1 is not defined in this scope.</source>
-    <translation>Prvek %1 není v této oblasti stanoven.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+43"/>
-    <source>Declaration for element %1 does not exist.</source>
-    <translation>Pro prvek %1 není dostupné žádné prohlášení.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Element %1 contains invalid content.</source>
-    <translation>Prvek %1 obsahuje neplatný obsah.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+73"/>
-    <source>Element %1 is declared as abstract.</source>
-    <translation>Prvek %1 je prohlášen jako abstraktní.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Element %1 is not nillable.</source>
-    <translation>Prvek %1 nemá zadánu vlastnost &apos;nillable&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Attribute %1 contains invalid data: %2</source>
-    <translation>Vlastnost %1 obsahuje neplatná data: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Element contains content although it is nillable.</source>
-    <translation>Prvek má obsah, ačkoli je &apos;nillable&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Fixed value constrained not allowed if element is nillable.</source>
-    <translation>Pevné omezení hodnoty není dovoleno, pokud je prvek &apos;nillable&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Specified type %1 is not validly substitutable with element type %2.</source>
-    <translation>Zadaný typ %1 není platně nahraditelný typem prvku %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Complex type %1 is not allowed to be abstract.</source>
-    <translation>Složitý typ %1 nemůže být abstraktní.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+21"/>
-    <source>Element %1 contains not allowed attributes.</source>
-    <translation>Prvek %1 obsahuje nepřípustné vlastnosti.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+97"/>
-    <source>Element %1 contains not allowed child element.</source>
-    <translation>Prvek %1 obsahuje nepřípustný podprvek.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-76"/>
-    <location line="+93"/>
-    <source>Content of element %1 does not match its type definition: %2.</source>
-    <translation>Obsah prvku %1 neodpovídá vymezení svého typu: %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-85"/>
-    <location line="+92"/>
-    <location line="+41"/>
-    <source>Content of element %1 does not match defined value constraint.</source>
-    <translation>Obsah prvku %1 neodpovídá stanovenému omezení hodnoty.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-73"/>
-    <source>Element %1 contains not allowed child content.</source>
-    <translation>Prvek %1 obsahuje nepřípustný podobsah.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+41"/>
-    <source>Element %1 contains not allowed text content.</source>
-    <translation>Prvek %1 obsahuje nepřípustný textový obsah.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Element %1 can not contain other elements, as it has a fixed content.</source>
-    <translation>Prvek %1 nesmí obsahovat žádné podprvky, protože má pevný obsah.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+43"/>
-    <source>Element %1 is missing required attribute %2.</source>
-    <translation>U prvkuk %1 chybí vyžadovaná vlastnost %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+29"/>
-    <source>Attribute %1 does not match the attribute wildcard.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 neodpovídá zástupnému symbolu (vzoru hledání) vlastnosti.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Declaration for attribute %1 does not exist.</source>
-    <translation>Pro vlastnost %1 není dostupné žádné prohlášení.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Element %1 contains two attributes of type %2.</source>
-    <translation>Prvek %1 obsahuje dvě vlastnosti typu %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Attribute %1 contains invalid content.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 obsahuje neplatný obsah.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Element %1 contains unknown attribute %2.</source>
-    <translation>Prvek %1 obsahuje neznámou vlastnost %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+40"/>
-    <location line="+46"/>
-    <source>Content of attribute %1 does not match its type definition: %2.</source>
-    <translation>Obsah vlastnosti %1 neodpovídá vymezení svého typu: %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-38"/>
-    <location line="+46"/>
-    <source>Content of attribute %1 does not match defined value constraint.</source>
-    <translation>Obsah vlastnosti %1 neodpovídá stanovenému omezení hodnoty.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+88"/>
-    <source>Non-unique value found for constraint %1.</source>
-    <translation>Pro omezení %1 byla nalezena ne jednoznačně stanovená hodnota.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Key constraint %1 contains absent fields.</source>
-    <translation>Omezení klíče %1 obsahuje nepřítomná pole.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Key constraint %1 contains references nillable element %2.</source>
-    <translation>Omezení klíče %1 obsahuje odkazy na prvek %2, který je &apos;nillable&apos;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+40"/>
-    <source>No referenced value found for key reference %1.</source>
-    <translation>Odkazovanou hodnotu odkazu na klíč %1 se nepodařilo najít.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+64"/>
-    <source>More than one value found for field %1.</source>
-    <translation>Pro pole %1 bylo nalezeno více hodnot.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Field %1 has no simple type.</source>
-    <translation>Pole %1 nemá žádný jednoduchý typ.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+73"/>
-    <source>ID value &apos;%1&apos; is not unique.</source>
-    <translation>Hodnota ID %1 není jednoznačná.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>&apos;%1&apos; attribute contains invalid QName content: %2.</source>
-    <translation>Vlastnost %1 obsahuje neplatný způsobilý název: %2.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>VolumeSlider</name>
-  <message>
-    <source>Muted</source>
-    <translation type="obsolete">Ztlumení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Volume: %1%</source>
-    <translation type="obsolete">Hlasitost: %1%</translation>
-  </message>
-</context>
-</TS>

Deleted: branches/0.3/lang/qt_de.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: branches/0.3/lang/qt_de.ts
===================================================================
--- branches/0.3/lang/qt_de.ts	2012-02-25 08:59:42 UTC (rev 1528)
+++ branches/0.3/lang/qt_de.ts	2012-02-25 16:44:11 UTC (rev 1529)
@@ -1,10512 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="de">
-<context>
-  <name>CloseButton</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qtabbar.cpp" line="+2262"/>
-    <source>Close Tab</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>FakeReply</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/tests/qwebframe/tst_qwebframe.cpp" line="+2198"/>
-    <source>Fake error !</source>
-    <translation>Fake error !</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Invalid URL</source>
-    <translation>Ungültige URL</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/phononnamespace.cpp" line="+55"/>
-    <source>Notifications</source>
-    <translation>Benachrichtungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Music</source>
-    <translation>Musik</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Video</source>
-    <translation>Video</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Communication</source>
-    <translation>Kommunikation</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Games</source>
-    <translation>Spiele</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Accessibility</source>
-    <translation>Eingabehilfen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::AudioOutput</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/audiooutput.cpp" line="+385"/>
-    <source>&lt;html&gt;The audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not work.&lt;br/&gt;Falling back to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</source>
-    <translation>&lt;html&gt;Das Audiogerät &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; funktioniert nicht.&lt;br/&gt;Es wird stattdessen &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; verwendet.&lt;/html&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>&lt;html&gt;Switching to the audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;which just became available and has higher preference.&lt;/html&gt;</source>
-    <translation>&lt;html&gt;Das Audiogerät &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; wurde aktiviert,&lt;br/&gt;da es gerade verfügbar und höher priorisiert ist.&lt;/html&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Revert back to device &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Zurückschalten zum Gerät &apos;%1&apos;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::Gstreamer::Backend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/backend.cpp" line="+182"/>
-    <source>Warning: You do not seem to have the package gstreamer0.10-plugins-good installed.
-     Some video features have been disabled.</source>
-    <translation>Achtung: Das Paket gstreamer0.10-plugins-good ist nicht installiert.
-Einige Video-Funktionen stehen nicht zur Verfügung.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Warning: You do not seem to have the base GStreamer plugins installed.
-     All audio and video support has been disabled</source>
-    <translation>Achtung: Die grundlegenden GStreamer-Plugins sind nicht installiert.
-Die Audio- und Video-Unterstützung steht nicht zur Verfügung.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::Gstreamer::MediaObject</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/mediaobject.cpp" line="+90"/>
-    <source>Cannot start playback. 
-
-Check your GStreamer installation and make sure you 
-have libgstreamer-plugins-base installed.</source>
-    <translation>Das Abspielen konnte nicht gestartet werden.
-
-Bitte überprüfen Sie Ihre GStreamer-Installation und stellen Sie sicher, dass das Paket libgstreamer-plugins-base installiert ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+113"/>
-    <source>A required codec is missing. You need to install the following codec(s) to play this content: %0</source>
-    <translation>Es sind nicht alle erforderlichen Codecs installiert. Um diesen Inhalt abzuspielen, muss der folgende Codec installiert werden: %0</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+702"/>
-    <location line="+8"/>
-    <location line="+15"/>
-    <location line="+26"/>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+19"/>
-    <location line="+339"/>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Could not open media source.</source>
-    <translation>Die Medienquelle konnte nicht geöffnet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-424"/>
-    <source>Invalid source type.</source>
-    <translation>Ungültiger Typ der Medienquelle.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+398"/>
-    <source>Could not locate media source.</source>
-    <translation>Die Medienquelle konnte nicht gefunden werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Could not open audio device. The device is already in use.</source>
-    <translation>Das Audiogerät konnte nicht geöffnet werden, da es bereits in Benutzung ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Could not decode media source.</source>
-    <translation>Die Medienquelle konnte nicht gefunden werden.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::MMF</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/audiooutput.cpp" line="+108"/>
-    <source>Audio Output</source>
-    <translation>Audio-Ausgabe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>The audio output device</source>
-    <translation>Audio-Ausgabegerät</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::MMF::AudioEqualizer</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/audioequalizer.cpp" line="+75"/>
-    <source>Frequency band, %1 Hz</source>
-    <translation>Frequenzband, %1 Hz</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::MMF::EffectFactory</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/effectfactory.cpp" line="+65"/>
-    <source>Audio Equalizer</source>
-    <translation>Audio-Equalizer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Bass Boost</source>
-    <translation>Bass-Boost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Distance Attenuation</source>
-    <translation>Abschwächung in Abhängigkeit von der Entfernung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Environmental Reverb</source>
-    <translation>Hall-Effekt der Umgebung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Loudness</source>
-    <translation>Lautstärke</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Source Orientation</source>
-    <translation>Ausrichtung der Quelle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Stereo Widening</source>
-    <translation>Stereo-Basisverbreiterung</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::MMF::MediaObject</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/mediaobject.cpp" line="+291"/>
-    <source>Media type could not be determined</source>
-    <translation>Der Typ des Mediums konnte nicht bestimmt werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Phonon::VolumeSlider</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/volumeslider.cpp" line="+42"/>
-    <location line="+18"/>
-    <location line="+129"/>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Volume: %1%</source>
-    <translation>Lautstärke: %1%</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-159"/>
-    <location line="+18"/>
-    <location line="+54"/>
-    <source>Use this slider to adjust the volume. The leftmost position is 0%, the rightmost is %1%</source>
-    <translation>Mit diesem Regler stellen Sie die Lautstärke ein. Die Position links entspricht 0%; die Position rechts entspricht %1%</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+67"/>
-    <source>Muted</source>
-    <translation>Stummschaltung</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3Accel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/other/q3accel.cpp" line="+481"/>
-    <source>%1, %2 not defined</source>
-    <translation>%1, %2 sind nicht definiert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+36"/>
-    <source>Ambiguous %1 not handled</source>
-    <translation>Mehrdeutige %1 können nicht verarbeitet werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3DataTable</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/sql/q3datatable.cpp" line="+285"/>
-    <source>True</source>
-    <translation>Wahr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>False</source>
-    <translation>Falsch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+505"/>
-    <source>Insert</source>
-    <translation>Einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Update</source>
-    <translation>Aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3FileDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="+829"/>
-    <source>Copy or Move a File</source>
-    <translation>Datei kopieren oder verschieben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Read: %1</source>
-    <translation>Lesen: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+30"/>
-    <source>Write: %1</source>
-    <translation>Schreiben: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-22"/>
-    <location line="+1579"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-157"/>
-    <location line="+49"/>
-    <location line="+2149"/>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_mac.cpp" line="+112"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2085"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Name</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Size</source>
-    <translation>Größe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Type</source>
-    <translation>Typ</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Date</source>
-    <translation>Datum</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Attributes</source>
-    <translation>Attribute</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+35"/>
-    <location line="+2027"/>
-    <source>&amp;OK</source>
-    <translation>&amp;OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1987"/>
-    <source>Look &amp;in:</source>
-    <translation>Su&amp;chen in:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <location line="+1977"/>
-    <location line="+16"/>
-    <source>File &amp;name:</source>
-    <translation>Datei&amp;name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1992"/>
-    <source>File &amp;type:</source>
-    <translation>Datei&amp;typ:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Back</source>
-    <translation>Zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>One directory up</source>
-    <translation>Ein Verzeichnis zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Create New Folder</source>
-    <translation>Neuen Ordner erstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>List View</source>
-    <translation>Liste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Detail View</source>
-    <translation>Ausführlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Preview File Info</source>
-    <translation>Vorschau der Datei-Informationen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Preview File Contents</source>
-    <translation>Vorschau des Datei-Inhalts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+88"/>
-    <source>Read-write</source>
-    <translation>Lesen/Schreiben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Read-only</source>
-    <translation>Nur Lesen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Write-only</source>
-    <translation>Nur Schreiben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Inaccessible</source>
-    <translation>Gesperrt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Symlink to File</source>
-    <translation>Verknüpfung mit Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Symlink to Directory</source>
-    <translation>Verknüpfung mit Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Symlink to Special</source>
-    <translation>Verknüpfung mit Spezialdatei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>File</source>
-    <translation>Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Dir</source>
-    <translation>Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Special</source>
-    <translation>Spezialattribut</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+704"/>
-    <location line="+1999"/>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+209"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1889"/>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+71"/>
-    <source>Save As</source>
-    <translation>Speichern unter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+642"/>
-    <location line="+5"/>
-    <location line="+355"/>
-    <source>&amp;Open</source>
-    <translation>&amp;Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-357"/>
-    <location line="+341"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>S&amp;peichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-334"/>
-    <source>&amp;Rename</source>
-    <translation>&amp;Umbenennen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>R&amp;eload</source>
-    <translation>Erne&amp;ut laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Sort by &amp;Name</source>
-    <translation>Nach &amp;Namen sortieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Sort by &amp;Size</source>
-    <translation>Nach &amp;Größe sortieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Sort by &amp;Date</source>
-    <translation>Nach &amp;Datum sortieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>&amp;Unsorted</source>
-    <translation>&amp;Unsortiert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Sort</source>
-    <translation>Sortieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Show &amp;hidden files</source>
-    <translation>&amp;Versteckte Dateien anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+31"/>
-    <source>the file</source>
-    <translation>die Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>the directory</source>
-    <translation>das Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>the symlink</source>
-    <translation>die Verknüpfung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Delete %1</source>
-    <translation>%1 löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
-    <translation>&lt;qt&gt;Sind Sie sicher, dass Sie %1 &quot;%2&quot; löschen möchten?&lt;/qt&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>&amp;Yes</source>
-    <translation>&amp;Ja</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>&amp;No</source>
-    <translation>&amp;Nein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+36"/>
-    <source>New Folder 1</source>
-    <translation>Neues Verzeichnis 1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>New Folder</source>
-    <translation>Neues Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>New Folder %1</source>
-    <translation>Neues Verzeichnis %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+98"/>
-    <source>Find Directory</source>
-    <translation>Verzeichnis suchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <location line="+108"/>
-    <source>Directories</source>
-    <translation>Verzeichnisse</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2"/>
-    <source>Directory:</source>
-    <translation>Verzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+40"/>
-    <location line="+1009"/>
-    <source>Error</source>
-    <translation>Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1008"/>
-    <source>%1
-File not found.
-Check path and filename.</source>
-    <translation>%1
-Datei kann nicht gefunden werden.
-Überprüfen Sie Pfad und Dateinamen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="-191"/>
-    <source>All Files (*.*)</source>
-    <translation>Alle Dateien (*.*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+264"/>
-    <source>Open </source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+107"/>
-    <source>Select a Directory</source>
-    <translation>Wählen Sie ein Verzeichnis</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3LocalFs</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3localfs.cpp" line="+130"/>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Could not read directory
-%1</source>
-    <translation>Konnte Verzeichnis nicht lesen
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+45"/>
-    <source>Could not create directory
-%1</source>
-    <translation>Konnte Verzeichnis nicht erstellen
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+34"/>
-    <source>Could not remove file or directory
-%1</source>
-    <translation>Konnte Datei oder Verzeichnis nicht löschen
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Could not rename
-%1
-to
-%2</source>
-    <translation>Konnte nicht umbenannt werden:
-%1
-nach
-%2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>Could not open
-%1</source>
-    <translation>Konnte nicht geöffnet werden:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+68"/>
-    <source>Could not write
-%1</source>
-    <translation>Konnte nicht geschrieben werden:
-%1</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3MainWindow</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/widgets/q3mainwindow.cpp" line="+2051"/>
-    <source>Line up</source>
-    <translation>Ausrichten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Customize...</source>
-    <translation>Anpassen...</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3NetworkProtocol</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3networkprotocol.cpp" line="+854"/>
-    <source>Operation stopped by the user</source>
-    <translation>Operation von Benutzer angehalten</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3ProgressDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3progressdialog.cpp" line="+224"/>
-    <location line="+61"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3TabDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3tabdialog.cpp" line="+190"/>
-    <location line="+824"/>
-    <source>OK</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-366"/>
-    <source>Apply</source>
-    <translation>Anwenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+43"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+45"/>
-    <source>Defaults</source>
-    <translation>Voreinstellungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+50"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3TextEdit</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/text/q3textedit.cpp" line="+5429"/>
-    <source>&amp;Undo</source>
-    <translation>&amp;Rückgängig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>Wieder&amp;herstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Cu&amp;t</source>
-    <translation>&amp;Ausschneiden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Copy</source>
-    <translation>&amp;Kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>&amp;Paste</source>
-    <translation>Einf&amp;ügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Clear</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Select All</source>
-    <translation>Alles auswählen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3TitleBar</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/compat/q3complexwidgets.cpp" line="+246"/>
-    <source>System</source>
-    <translation>System</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Restore up</source>
-    <translation>Wiederherstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Minimize</source>
-    <translation>Minimieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Restore down</source>
-    <translation>Wiederherstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Maximize</source>
-    <translation>Maximieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Contains commands to manipulate the window</source>
-    <translation>Enthält Befehle zum Ändern der Fenstergröße</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Puts a minimized window back to normal</source>
-    <translation>Stellt ein minimiertes Fenster wieder her</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Moves the window out of the way</source>
-    <translation>Minimiert das Fenster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Puts a maximized window back to normal</source>
-    <translation>Stellt ein maximiertes Fenster wieder her</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Makes the window full screen</source>
-    <translation>Vollbildmodus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Closes the window</source>
-    <translation>Schließt das Fenster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Displays the name of the window and contains controls to manipulate it</source>
-    <translation>Zeigt den Namen des Fensters und enthält Befehle zum Ändern</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3ToolBar</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/widgets/q3toolbar.cpp" line="+692"/>
-    <source>More...</source>
-    <translation>Mehr...</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3UrlOperator</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3urloperator.cpp" line="+386"/>
-    <location line="+260"/>
-    <location line="+4"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; is not supported</source>
-    <translation>Das Protokoll `%1&apos; wird nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-260"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support listing directories</source>
-    <translation>Das Protokoll `%1&apos; unterstützt nicht das Auflisten von Verzeichnissen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support creating new directories</source>
-    <translation>Das Protokoll `%1&apos; unterstützt nicht das Anlegen neuer Verzeichnisse</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support removing files or directories</source>
-    <translation>Das Protokoll `%1&apos; unterstützt nicht das Löschen von Dateien oder Verzeichnissen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support renaming files or directories</source>
-    <translation>Das Protokoll `%1&apos; unterstützt nicht das Umbenennen von Dateien oder Verzeichnissen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support getting files</source>
-    <translation>Das Protokoll `%1&apos; unterstützt nicht das Laden von Dateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support putting files</source>
-    <translation>Das Protokoll `%1&apos; unterstützt nicht das Speichern von Dateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+243"/>
-    <location line="+4"/>
-    <source>The protocol `%1&apos; does not support copying or moving files or directories</source>
-    <translation>Das Protokoll `%1&apos; unterstützt nicht das Kopieren oder Verschieben von Dateien oder Verzeichnissen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+237"/>
-    <location line="+1"/>
-    <source>(unknown)</source>
-    <translation>(unbekannt)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Q3Wizard</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3wizard.cpp" line="+177"/>
-    <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation>&amp;Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&lt; &amp;Back</source>
-    <translation>&lt; &amp;Zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Next &gt;</source>
-    <translation>&amp;Weiter &gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Finish</source>
-    <translation>Ab&amp;schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Help</source>
-    <translation>&amp;Hilfe</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QAbstractSocket</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="+899"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+643"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+661"/>
-    <location line="+26"/>
-    <source>Host not found</source>
-    <translation>Rechner konnte nicht gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+50"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+4"/>
-    <source>Connection refused</source>
-    <translation>Verbindung verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+142"/>
-    <source>Connection timed out</source>
-    <translation>Das Zeitlimit für die Verbindung wurde überschritten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-555"/>
-    <location line="+805"/>
-    <location line="+208"/>
-    <source>Operation on socket is not supported</source>
-    <translation>Diese Socket-Operation wird nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+200"/>
-    <source>Socket operation timed out</source>
-    <translation>Das Zeitlimit für die Operation wurde überschritten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+380"/>
-    <source>Socket is not connected</source>
-    <translation>Nicht verbunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="-8"/>
-    <source>Network unreachable</source>
-    <translation>Das Netzwerk ist nicht erreichbar</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QAbstractSpinBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qabstractspinbox.cpp" line="+1217"/>
-    <source>&amp;Step up</source>
-    <translation>&amp;Inkrementieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Step &amp;down</source>
-    <translation>&amp;Dekrementieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-8"/>
-    <source>&amp;Select All</source>
-    <translation>&amp;Alles auswählen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QAccessibleButton</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+250"/>
-    <source>Press</source>
-    <translation>Drücken</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QApplication</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qapplication.cpp" line="+2279"/>
-    <source>QT_LAYOUT_DIRECTION</source>
-    <comment>Translate this string to the string &apos;LTR&apos; in left-to-right languages or to &apos;RTL&apos; in right-to-left languages (such as Hebrew and Arabic) to get proper widget layout.</comment>
-    <translation>LTR</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="+354"/>
-    <source>Executable &apos;%1&apos; requires Qt %2, found Qt %3.</source>
-    <translation>Die Anwendung &apos;%1&apos; benötigt Qt %2; es wurde aber Qt %3 gefunden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Incompatible Qt Library Error</source>
-    <translation>Die Qt-Bibliothek ist inkompatibel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/accessible/qaccessibleobject.cpp" line="+376"/>
-    <source>Activate</source>
-    <translation>Aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Activates the program&apos;s main window</source>
-    <translation>Aktiviert das Hauptfenster der Anwendung</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QAxSelect</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/activeqt/container/qaxselect.ui"/>
-    <source>Select ActiveX Control</source>
-    <translation>ActiveX-Element auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>OK</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation>&amp;Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>COM &amp;Object:</source>
-    <translation>COM-&amp;Objekt:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QCheckBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="-136"/>
-    <source>Uncheck</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Check</source>
-    <translation>Ankreuzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Toggle</source>
-    <translation>Umschalten</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QColorDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qcolordialog.cpp" line="+1349"/>
-    <source>Hu&amp;e:</source>
-    <translation>Farb&amp;ton:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Sat:</source>
-    <translation>&amp;Sättigung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Val:</source>
-    <translation>&amp;Helligkeit:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Red:</source>
-    <translation>&amp;Rot:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Green:</source>
-    <translation>&amp;Grün:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Bl&amp;ue:</source>
-    <translation>Bla&amp;u:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A&amp;lpha channel:</source>
-    <translation>A&amp;lphakanal:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+101"/>
-    <source>Select Color</source>
-    <translation>Farbauswahl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+180"/>
-    <source>&amp;Basic colors</source>
-    <translation>Grundfar&amp;ben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Custom colors</source>
-    <translation>&amp;Benutzerdefinierte Farben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
-    <translation>Zu benutzerdefinierten Farben &amp;hinzufügen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QComboBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="+1771"/>
-    <location line="+65"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qitemeditorfactory.cpp" line="+556"/>
-    <source>False</source>
-    <translation>Falsch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>True</source>
-    <translation>Wahr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="+0"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QCoreApplication</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="+119"/>
-    <source>%1: key is empty</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Ungültige Schlüsselangabe (leer)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>%1: unable to make key</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Es kann kein Schlüssel erzeugt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>%1: ftok failed</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: ftok-Aufruf schlug fehl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_symbian.cpp" line="+65"/>
-    <source>%1: already exists</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: existiert bereits</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1: does not exist</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Nicht existent</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>%1: out of resources</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Keine Ressourcen mehr verfügbar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1: unknown error %2</source>
-    <comment>QSystemSemaphore</comment>
-    <translation>%1: Unbekannter Fehler %2</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDB2Driver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+1254"/>
-    <source>Unable to connect</source>
-    <translation>Es kann keine Verbindung aufgebaut werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+298"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion kann nicht durchgeführt werden (Operation &apos;commit&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion kann nicht rückgängig gemacht werden (Operation &apos;rollback&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Unable to set autocommit</source>
-    <translation>&apos;autocommit&apos; kann nicht aktiviert werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDB2Result</name>
-  <message>
-    <location line="-1031"/>
-    <location line="+240"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Der Befehl kann nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-203"/>
-    <source>Unable to prepare statement</source>
-    <translation>Der Befehl kann nicht initialisiert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+193"/>
-    <source>Unable to bind variable</source>
-    <translation>Die Variable kann nicht gebunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+89"/>
-    <source>Unable to fetch record %1</source>
-    <translation>Der Datensatz %1 kann nicht abgeholt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Unable to fetch next</source>
-    <translation>Der nächste Datensatz kann nicht abgeholt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+21"/>
-    <source>Unable to fetch first</source>
-    <translation>Der erste Datensatz kann nicht abgeholt werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDateTimeEdit</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qdatetimeedit.cpp" line="+2287"/>
-    <source>AM</source>
-    <translation>AM</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>am</source>
-    <translation>am</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>PM</source>
-    <translation>PM</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>pm</source>
-    <translation>pm</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDial</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+951"/>
-    <source>QDial</source>
-    <translation>QDial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>SpeedoMeter</source>
-    <translation>Tachometer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>SliderHandle</source>
-    <translation>Schieberegler</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qdialog.cpp" line="+636"/>
-    <source>What&apos;s This?</source>
-    <translation>Direkthilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-135"/>
-    <source>Done</source>
-    <translation>Fertig</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDialogButtonBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="+1872"/>
-    <location line="+464"/>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+622"/>
-    <source>OK</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+3"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>S&amp;peichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation>&amp;Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Apply</source>
-    <translation>Anwenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation>Zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Don&apos;t Save</source>
-    <translation>Nicht speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Discard</source>
-    <translation>Verwerfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>&amp;Yes</source>
-    <translation>&amp;Ja</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Yes to &amp;All</source>
-    <translation>Ja, &amp;alle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>&amp;No</source>
-    <translation>&amp;Nein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>N&amp;o to All</source>
-    <translation>N&amp;ein, keine</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Save All</source>
-    <translation>Alles speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Abort</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Retry</source>
-    <translation>Wiederholen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Ignore</source>
-    <translation>Ignorieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Restore Defaults</source>
-    <translation>Voreinstellungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-29"/>
-    <source>Close without Saving</source>
-    <translation>Schließen ohne Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-27"/>
-    <source>&amp;OK</source>
-    <translation>&amp;OK</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDirModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+457"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Name</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Size</source>
-    <translation>Größe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Kind</source>
-    <comment>Match OS X Finder</comment>
-    <translation>Art</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Type</source>
-    <comment>All other platforms</comment>
-    <translation>Typ</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Date Modified</source>
-    <translation>Änderungsdatum</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDockWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/qaccessiblewidgets.cpp" line="+1239"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Dock</source>
-    <translation>Andocken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Float</source>
-    <translation>Herauslösen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QDoubleSpinBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-537"/>
-    <source>More</source>
-    <translation>Mehr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Less</source>
-    <translation>Weniger</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QErrorMessage</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qerrormessage.cpp" line="+414"/>
-    <source>&amp;Show this message again</source>
-    <translation>Diese Meldung wieder an&amp;zeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;OK</source>
-    <translation>&amp;OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-207"/>
-    <source>Debug Message:</source>
-    <translation>Debug-Ausgabe:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Warning:</source>
-    <translation>Achtung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Fatal Error:</source>
-    <translation>Fehler:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFile</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qfile.cpp" line="+697"/>
-    <location line="+155"/>
-    <source>Destination file exists</source>
-    <translation>Die Zieldatei existiert bereits</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-140"/>
-    <source>Will not rename sequential file using block copy</source>
-    <translation>Eine sequentielle Datei kann nicht durch blockweises Kopieren umbenannt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Cannot remove source file</source>
-    <translation>Die Quelldatei kann nicht entfernt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+130"/>
-    <source>Cannot open %1 for input</source>
-    <translation>%1 kann nicht zum Lesen geöffnet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Cannot open for output</source>
-    <translation>Das Öffnen zum Schreiben ist fehlgeschlagen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Failure to write block</source>
-    <translation>Der Datenblock konnte nicht geschrieben werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Cannot create %1 for output</source>
-    <translation>%1 kann nicht erstellt werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFileDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+558"/>
-    <location line="+450"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Back</source>
-    <translation>Zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>List View</source>
-    <translation>Liste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Detail View</source>
-    <translation>Details</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+464"/>
-    <location line="+1"/>
-    <source>File</source>
-    <translation>Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-467"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Save As</source>
-    <translation>Speichern unter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+689"/>
-    <location line="+50"/>
-    <location line="+1528"/>
-    <source>&amp;Open</source>
-    <translation>&amp;Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1578"/>
-    <location line="+50"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>S&amp;peichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1801"/>
-    <source>Recent Places</source>
-    <translation>Zuletzt besucht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2511"/>
-    <source>&amp;Rename</source>
-    <translation>&amp;Umbenennen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Show &amp;hidden files</source>
-    <translation>&amp;Versteckte Dateien anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1957"/>
-    <source>New Folder</source>
-    <translation>Neues Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1992"/>
-    <source>Find Directory</source>
-    <translation>Verzeichnis suchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+696"/>
-    <source>Directories</source>
-    <translation>Verzeichnisse</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_win.cpp" line="+174"/>
-    <source>All Files (*.*)</source>
-    <translation>Alle Dateien (*.*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-655"/>
-    <location line="+659"/>
-    <source>Directory:</source>
-    <translation>Verzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+810"/>
-    <source>%1 already exists.
-Do you want to replace it?</source>
-    <translation>Die Datei %1 existiert bereits.
-Soll sie überschrieben werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>%1
-File not found.
-Please verify the correct file name was given.</source>
-    <translation>%1
-Die Datei konnte nicht gefunden werden.
-Stellen Sie sicher, dass der Dateiname richtig ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+402"/>
-    <source>My Computer</source>
-    <translation>Mein Computer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Parent Directory</source>
-    <translation>Übergeordnetes Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Files of type:</source>
-    <translation>Dateien des Typs:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-54"/>
-    <location line="+862"/>
-    <source>%1
-Directory not found.
-Please verify the correct directory name was given.</source>
-    <translation>%1
-Das Verzeichnis konnte nicht gefunden werden.
-Stellen Sie sicher, dass der Verzeichnisname richtig ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-218"/>
-    <source>&apos;%1&apos; is write protected.
-Do you want to delete it anyway?</source>
-    <translation>&apos;%1&apos; ist schreibgeschützt.
-Möchten Sie die Datei trotzdem löschen?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Are sure you want to delete &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>Sind Sie sicher, dass Sie &apos;%1&apos; löschen möchten?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Could not delete directory.</source>
-    <translation>Konnte Verzeichnis nicht löschen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="-4"/>
-    <source>Drive</source>
-    <translation>Laufwerk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>File Folder</source>
-    <comment>Match Windows Explorer</comment>
-    <translation>Ordner</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Folder</source>
-    <comment>All other platforms</comment>
-    <translation>Order</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Alias</source>
-    <comment>Mac OS X Finder</comment>
-    <translation>Alias</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Shortcut</source>
-    <comment>All other platforms</comment>
-    <translation>Symbolischer Link</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Unknown</source>
-    <translation>Unbekannt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-2111"/>
-    <source>Show </source>
-    <translation>Anzeigen </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Forward</source>
-    <translation>Vorwärts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+7"/>
-    <source>&amp;New Folder</source>
-    <translation>&amp;Neues Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+667"/>
-    <location line="+38"/>
-    <source>&amp;Choose</source>
-    <translation>&amp;Auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qsidebar.cpp" line="+442"/>
-    <source>Remove</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-698"/>
-    <location line="+663"/>
-    <source>File &amp;name:</source>
-    <translation>Datei&amp;name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Look in:</source>
-    <translation>Suchen in:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
-    <source>Create New Folder</source>
-    <translation>Neuen Ordner erstellen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFileSystemModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel.cpp" line="+744"/>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+476"/>
-    <source>%1 TB</source>
-    <translation>%1 TB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+2"/>
-    <source>%1 GB</source>
-    <translation>%1 GB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+2"/>
-    <source>%1 MB</source>
-    <translation>%1 MB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+2"/>
-    <source>%1 KB</source>
-    <translation>%1 KB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>%1 bytes</source>
-    <translation>%1 Byte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+77"/>
-    <source>Invalid filename</source>
-    <translation>Ungültiger Dateiname</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&lt;b&gt;The name &quot;%1&quot; can not be used.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Try using another name, with fewer characters or no punctuations marks.</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Der Name &quot;%1&quot; kann nicht verwendet werden.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Versuchen Sie, die Sonderzeichen zu entfernen oder einen kürzeren Namen zu verwenden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+64"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Name</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Size</source>
-    <translation>Größe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Kind</source>
-    <comment>Match OS X Finder</comment>
-    <translation>Art</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Type</source>
-    <comment>All other platforms</comment>
-    <translation>Typ</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Date Modified</source>
-    <translation>Änderungsdatum</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel_p.h" line="+258"/>
-    <source>My Computer</source>
-    <translation>Mein Computer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Computer</source>
-    <translation>Computer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+1"/>
-    <source>%1 byte(s)</source>
-    <translation>%1 byte</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFontDatabase</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/text/qfontdatabase.cpp" line="+102"/>
-    <location line="+1342"/>
-    <source>Normal</source>
-    <translation>Normal</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1339"/>
-    <location line="+12"/>
-    <location line="+1315"/>
-    <source>Bold</source>
-    <translation>Fett</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1324"/>
-    <location line="+1326"/>
-    <source>Demi Bold</source>
-    <translation>Halbfett</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1323"/>
-    <location line="+18"/>
-    <location line="+1301"/>
-    <source>Black</source>
-    <translation>Schwarz</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1311"/>
-    <source>Demi</source>
-    <translation>Semi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <location line="+1311"/>
-    <source>Light</source>
-    <translation>Leicht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1165"/>
-    <location line="+1168"/>
-    <source>Italic</source>
-    <translation>Kursiv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1165"/>
-    <location line="+1167"/>
-    <source>Oblique</source>
-    <translation>Schräggestellt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+704"/>
-    <source>Any</source>
-    <translation>Alle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Latin</source>
-    <translation>Lateinisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Greek</source>
-    <translation>Griechisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Cyrillic</source>
-    <translation>Kyrillisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Armenian</source>
-    <translation>Armenisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Hebrew</source>
-    <translation>Hebräisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Arabic</source>
-    <translation>Arabisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Syriac</source>
-    <translation>Syrisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Thaana</source>
-    <translation>Thaana</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Devanagari</source>
-    <translation>Devanagari</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Bengali</source>
-    <translation>Bengalisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Gurmukhi</source>
-    <translation>Gurmukhi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Gujarati</source>
-    <translation>Gujarati</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Oriya</source>
-    <translation>Oriya</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Tamil</source>
-    <translation>Tamilisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Telugu</source>
-    <translation>Telugu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Kannada</source>
-    <translation>Kannada</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Malayalam</source>
-    <translation>Malayalam</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Sinhala</source>
-    <translation>Sinhala</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Thai</source>
-    <translation>Thailändisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Lao</source>
-    <translation>Laotisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Tibetan</source>
-    <translation>Tibetisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Myanmar</source>
-    <translation>Myanmar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Georgian</source>
-    <translation>Georgisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Khmer</source>
-    <translation>Khmer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Simplified Chinese</source>
-    <translation>Chinesisch (Kurzzeichen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Traditional Chinese</source>
-    <translation>Chinesisch (Langzeichen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Japanese</source>
-    <translation>Japanisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Korean</source>
-    <translation>Koreanisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Vietnamese</source>
-    <translation>Vietnamesisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Symbol</source>
-    <translation>Symbol</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Ogham</source>
-    <translation>Ogham</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Runic</source>
-    <translation>Runen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>N&apos;Ko</source>
-    <translation>N&apos;Ko</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFontDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfontdialog.cpp" line="+776"/>
-    <source>&amp;Font</source>
-    <translation>&amp;Schriftart</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Font st&amp;yle</source>
-    <translation>Schrifts&amp;til</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Size</source>
-    <translation>&amp;Größe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Effects</source>
-    <translation>Effekte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Stri&amp;keout</source>
-    <translation>Durch&amp;gestrichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Underline</source>
-    <translation>&amp;Unterstrichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Sample</source>
-    <translation>Beispiel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-608"/>
-    <location line="+257"/>
-    <source>Select Font</source>
-    <translation>Schriftart auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+352"/>
-    <source>Wr&amp;iting System</source>
-    <translation>&amp;Schriftsystem</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QFtp</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+2303"/>
-    <source>Host %1 found</source>
-    <translation>Rechner %1 gefunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Host found</source>
-    <translation>Rechner gefunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+1008"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1456"/>
-    <location line="+1451"/>
-    <source>Connected to host %1</source>
-    <translation>Verbunden mit Rechner %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+7"/>
-    <source>Connected to host</source>
-    <translation>Verbindung mit Rechner besteht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-5"/>
-    <source>Connection to %1 closed</source>
-    <translation>Verbindung mit %1 beendet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+1377"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-243"/>
-    <location line="+250"/>
-    <source>Connection closed</source>
-    <translation>Verbindung beendet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1489"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1566"/>
-    <source>Host %1 not found</source>
-    <translation>Rechner %1 konnte nicht gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+4"/>
-    <source>Connection refused to host %1</source>
-    <translation>Verbindung mit %1 verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Connection timed out to host %1</source>
-    <translation>Das Zeitlimit für die Verbindung zu &apos;%1&apos; wurde überschritten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+501"/>
-    <location line="+29"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+458"/>
-    <location line="+728"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+891"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+77"/>
-    <source>Connecting to host failed:
-%1</source>
-    <translation>Verbindung mit Rechner schlug fehl:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
-    <source>Login failed:
-%1</source>
-    <translation>Anmeldung schlug fehl:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
-    <source>Listing directory failed:
-%1</source>
-    <translation>Der Inhalt des Verzeichnisses kann nicht angezeigt werden:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
-    <source>Changing directory failed:
-%1</source>
-    <translation>Ändern des Verzeichnisses schlug fehl:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
-    <source>Downloading file failed:
-%1</source>
-    <translation>Herunterladen der Datei schlug fehl:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
-    <source>Uploading file failed:
-%1</source>
-    <translation>Hochladen der Datei schlug fehl:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
-    <source>Removing file failed:
-%1</source>
-    <translation>Löschen der Datei schlug fehl:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
-    <source>Creating directory failed:
-%1</source>
-    <translation>Erstellen des Verzeichnisses schlug fehl:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
-    <source>Removing directory failed:
-%1</source>
-    <translation>Löschen des Verzeichnisses schlug fehl:
-%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1529"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1356"/>
-    <source>Not connected</source>
-    <translation>Keine Verbindung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+399"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+332"/>
-    <source>Connection refused for data connection</source>
-    <translation>Verbindung für die Daten Verbindung verweigert</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QHostInfo</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_p.h" line="+185"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QHostInfoAgent</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+257"/>
-    <location line="+32"/>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="+220"/>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Host not found</source>
-    <translation>Rechner konnte nicht gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-45"/>
-    <location line="+39"/>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-34"/>
-    <location line="+29"/>
-    <source>Unknown address type</source>
-    <translation>Unbekannter Adresstyp</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-19"/>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-67"/>
-    <source>No host name given</source>
-    <translation>Es wurde kein Hostname angegeben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Invalid hostname</source>
-    <translation>Ungültiger Rechnername</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QHttp</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+578"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+1835"/>
-    <source>Connection refused</source>
-    <translation>Verbindung verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2639"/>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-4"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+3"/>
-    <source>Host %1 not found</source>
-    <translation>Rechner %1 konnte nicht gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-62"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-45"/>
-    <source>Wrong content length</source>
-    <translation>Ungültige Längenangabe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+82"/>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+10"/>
-    <location line="+19"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+48"/>
-    <source>HTTP request failed</source>
-    <translation>HTTP-Anfrage fehlgeschlagen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+450"/>
-    <source>Host %1 found</source>
-    <translation>Rechner %1 gefunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Host found</source>
-    <translation>Rechner gefunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-11"/>
-    <source>Connected to host %1</source>
-    <translation>Verbunden mit Rechner %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Connected to host</source>
-    <translation>Verbindung mit Rechner besteht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-11"/>
-    <source>Connection to %1 closed</source>
-    <translation>Verbindung mit %1 beendet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-22"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+14"/>
-    <source>Connection closed</source>
-    <translation>Verbindung beendet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-1077"/>
-    <location line="+820"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-1152"/>
-    <location line="+567"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-568"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-370"/>
-    <source>Request aborted</source>
-    <translation>Anfrage wurde abgebrochen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+579"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+381"/>
-    <source>No server set to connect to</source>
-    <translation>Für die Verbindung wurde kein Server-Rechner angegeben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+168"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+60"/>
-    <source>Server closed connection unexpectedly</source>
-    <translation>Der Server hat die Verbindung unerwartet geschlossen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+172"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+113"/>
-    <source>Invalid HTTP response header</source>
-    <translation>Der Kopfteil der HTTP-Antwort ist ungültig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Unknown authentication method</source>
-    <translation>Unbekannte Authentifizierungsmethode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+97"/>
-    <location line="+48"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+40"/>
-    <location line="+47"/>
-    <source>Invalid HTTP chunked body</source>
-    <translation>Der Inhalt (chunked body) der HTTP-Antwort ist ungültig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+38"/>
-    <source>Error writing response to device</source>
-    <translation>Beim Schreiben der Antwort auf das Ausgabegerät ist ein Fehler aufgetreten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-173"/>
-    <source>Proxy authentication required</source>
-    <translation>Proxy-Authentifizierung erforderlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Authentication required</source>
-    <translation>Authentifizierung erforderlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+6"/>
-    <source>Proxy requires authentication</source>
-    <translation>Der Proxy-Server verlangt eine Authentifizierung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Host requires authentication</source>
-    <translation>Der Hostrechner verlangt eine Authentifizierung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Data corrupted</source>
-    <translation>Die Daten sind verfälscht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>SSL handshake failed</source>
-    <translation>Im Ablauf des SSL-Protokolls ist ein Fehler aufgetreten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>Unknown protocol specified</source>
-    <translation>Es wurde ein unbekanntes Protokoll angegeben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-159"/>
-    <source>Connection refused (or timed out)</source>
-    <translation>Verbindung verweigert oder Zeitlimit überschritten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-2266"/>
-    <source>HTTPS connection requested but SSL support not compiled in</source>
-    <translation>Die angeforderte HTTPS-Verbindung kann nicht aufgebaut werden, da keine SSL-Unterstützung vorhanden ist</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QHttpSocketEngine</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="-89"/>
-    <source>Did not receive HTTP response from proxy</source>
-    <translation>Keine HTTP-Antwort vom Proxy-Server</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>Error parsing authentication request from proxy</source>
-    <translation>Fehler beim Auswerten der Authentifizierungsanforderung des Proxy-Servers</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+31"/>
-    <source>Authentication required</source>
-    <translation>Authentifizierung erforderlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Proxy denied connection</source>
-    <translation>Der Proxy-Server hat den Aufbau einer Verbindung verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Error communicating with HTTP proxy</source>
-    <translation>Fehler bei der Kommunikation mit dem Proxy-Server</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Proxy server not found</source>
-    <translation>Es konnte kein Proxy-Server gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Proxy connection refused</source>
-    <translation>Der Proxy-Server hat den Aufbau einer Verbindung verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Proxy server connection timed out</source>
-    <translation>Bei der Verbindung mit dem Proxy-Server wurde ein Zeitlimit überschritten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Proxy connection closed prematurely</source>
-    <translation>Der Proxy-Server hat die Verbindung vorzeitig beendet</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QIBaseDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp" line="+1491"/>
-    <source>Error opening database</source>
-    <translation>Die Datenbankverbindung konnte nicht geöffnet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+54"/>
-    <source>Could not start transaction</source>
-    <translation>Es konnte keine Transaktion gestartet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht durchgeführt werden (Operation &apos;commit&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht rückgängig gemacht werden (Operation &apos;rollback&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QIBaseResult</name>
-  <message>
-    <location line="-1149"/>
-    <source>Unable to create BLOB</source>
-    <translation>Es konnte kein BLOB erzeugt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Unable to write BLOB</source>
-    <translation>Der BLOB konnte nicht geschrieben werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Unable to open BLOB</source>
-    <translation>Der BLOB konnte nicht geöffnet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Unable to read BLOB</source>
-    <translation>Der BLOB konnte nicht gelesen werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+125"/>
-    <location line="+187"/>
-    <source>Could not find array</source>
-    <translation>Das Feld konnte nicht gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-155"/>
-    <source>Could not get array data</source>
-    <translation>Die Daten des Feldes konnten nicht gelesen werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+210"/>
-    <source>Could not get query info</source>
-    <translation>Die erforderlichen Informationen zur Abfrage sind nicht verfügbar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Could not start transaction</source>
-    <translation>Es konnte keine Transaktion gestartet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht durchgeführt werden (Operation &apos;commit&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+42"/>
-    <source>Could not allocate statement</source>
-    <translation>Die Allokation des Befehls schlug fehl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Could not prepare statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht initalisiert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Could not describe input statement</source>
-    <translation>Es konnte keine Beschreibung des Eingabebefehls erhalten werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Could not describe statement</source>
-    <translation>Es konnte keine Beschreibung des Befehls erhalten werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+115"/>
-    <source>Unable to close statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht geschlossen werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Unable to execute query</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+46"/>
-    <source>Could not fetch next item</source>
-    <translation>Das nächste Element konnte nicht abgeholt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+197"/>
-    <source>Could not get statement info</source>
-    <translation>Es ist keine Information zum Befehl verfügbar</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QIODevice</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="+2072"/>
-    <source>Permission denied</source>
-    <translation>Zugriff verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Too many open files</source>
-    <translation>Zu viele Dateien geöffnet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>No such file or directory</source>
-    <translation>Die Datei oder das Verzeichnis konnte nicht gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>No space left on device</source>
-    <translation>Kein freier Speicherplatz auf dem Gerät vorhanden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qiodevice.cpp" line="+1561"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QInputContext</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/inputmethod/qinputcontextfactory.cpp" line="+256"/>
-    <source>XIM</source>
-    <translation>XIM</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>FEP</source>
-    <translation>FEP</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>XIM input method</source>
-    <translation>XIM-Eingabemethode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Windows input method</source>
-    <translation>Windows-Eingabemethode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Mac OS X input method</source>
-    <translation>Mac OS X-Eingabemethode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>S60 FEP input method</source>
-    <translation>S60-FEP-Eingabemethode</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QInputDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qinputdialog.cpp" line="+223"/>
-    <source>Enter a value:</source>
-    <translation>Geben Sie einen Wert ein:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QLibrary</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+383"/>
-    <source>Could not mmap &apos;%1&apos;: %2</source>
-    <translation>Operation mmap fehlgeschlagen für &apos;%1&apos;: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+22"/>
-    <source>Plugin verification data mismatch in &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Die Prüfdaten des Plugins &apos;%1&apos; stimmen nicht überein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Could not unmap &apos;%1&apos;: %2</source>
-    <translation>Operation unmap fehlgeschlagen für &apos;%1&apos;: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+344"/>
-    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (%2.%3.%4) [%5]</source>
-    <translation>Das Plugin &apos;%1&apos; verwendet eine inkompatible Qt-Bibliothek. (%2.%3.%4) [%5]</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. Expected build key &quot;%2&quot;, got &quot;%3&quot;</source>
-    <translation>Das Plugin &apos;%1&apos; verwendet eine inkompatible Qt-Bibliothek. Erforderlicher build-spezifischer Schlüssel &quot;%2&quot;, erhalten &quot;%3&quot;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+365"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-402"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+343"/>
-    <source>The shared library was not found.</source>
-    <translation>Die dynamische Bibliothek konnte nicht gefunden werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>The file &apos;%1&apos; is not a valid Qt plugin.</source>
-    <translation>Die Datei &apos;%1&apos; ist kein gültiges Qt-Plugin.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+43"/>
-    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (Cannot mix debug and release libraries.)</source>
-    <translation>Das Plugin &apos;%1&apos; verwendet eine inkompatible Qt-Bibliothek. (Im Debug- bzw. Release-Modus erstellte Bibliotheken können nicht zusammen verwendet werden.)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+236"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+87"/>
-    <source>Cannot load library %1: %2</source>
-    <translation>Die Bibliothek %1 kann nicht geladen werden: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+22"/>
-    <source>Cannot unload library %1: %2</source>
-    <translation>Die Bibliothek %1 kann nicht entladen werden: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+34"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+15"/>
-    <source>Cannot resolve symbol &quot;%1&quot; in %2: %3</source>
-    <translation>Das Symbol &quot;%1&quot; kann in %2 nicht aufgelöst werden: %3</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QLineEdit</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qlineedit.cpp" line="+2035"/>
-    <source>Select All</source>
-    <translation>Alles auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-32"/>
-    <source>&amp;Undo</source>
-    <translation>&amp;Rückgängig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>Wieder&amp;herstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Cu&amp;t</source>
-    <translation>&amp;Ausschneiden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>&amp;Copy</source>
-    <translation>&amp;Kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>&amp;Paste</source>
-    <translation>Einf&amp;ügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QLocalServer</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver.cpp" line="+224"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+246"/>
-    <source>%1: Name error</source>
-    <translation>%1: Fehlerhafter Name</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="-8"/>
-    <source>%1: Permission denied</source>
-    <translation>%1: Zugriff verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>%1: Address in use</source>
-    <translation>%1: Die Adresse wird bereits verwendet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>%1: Unknown error %2</source>
-    <translation>%1: Unbekannter Fehler %2</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QLocalSocket</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_tcp.cpp" line="+132"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+139"/>
-    <source>%1: Connection refused</source>
-    <translation>%1: Der Verbindungsaufbau wurde verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <source>%1: Remote closed</source>
-    <translation>%1: Die Verbindung wurde von der Gegenseite geschlossen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+80"/>
-    <location line="+45"/>
-    <source>%1: Invalid name</source>
-    <translation>%1: Ungültiger Name</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <source>%1: Socket access error</source>
-    <translation>%1: Fehler beim Zugriff auf den Socket</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <source>%1: Socket resource error</source>
-    <translation>%1: Socket-Fehler (Ressourcenproblem)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <source>%1: Socket operation timed out</source>
-    <translation>%1: Zeitüberschreitung bei Socket-Operation</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <source>%1: Datagram too large</source>
-    <translation>%1: Das Datagramm ist zu groß</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="-50"/>
-    <source>%1: Connection error</source>
-    <translation>%1: Verbindungsfehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <source>%1: The socket operation is not supported</source>
-    <translation>%1: Diese Socket-Operation wird nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1: Unknown error</source>
-    <translation>%1: Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+4"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+10"/>
-    <source>%1: Unknown error %2</source>
-    <translation>%1: Unbekannter Fehler %2</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMYSQLDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/mysql/qsql_mysql.cpp" line="+1261"/>
-    <source>Unable to open database &apos;</source>
-    <translation>Die Datenbankverbindung kann nicht geöffnet werden &apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Unable to connect</source>
-    <translation>Es kann keine Verbindung aufgebaut werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+151"/>
-    <source>Unable to begin transaction</source>
-    <translation>Es kann keine Transaktion gestartet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion kann nicht durchgeführt werden (Operation &apos;commit&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion kann nicht rückgängig gemacht werden (Operation &apos;rollback&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMYSQLResult</name>
-  <message>
-    <location line="-969"/>
-    <source>Unable to fetch data</source>
-    <translation>Es konnten keine Daten abgeholt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+183"/>
-    <source>Unable to execute query</source>
-    <translation>Die Abfrage konnte nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Unable to store result</source>
-    <translation>Das Ergebnis konnte nicht gespeichert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+191"/>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Unable to prepare statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht initialisiert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+37"/>
-    <source>Unable to reset statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht zurückgesetzt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+86"/>
-    <source>Unable to bind value</source>
-    <translation>Der Wert konnte nicht gebunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <location line="+21"/>
-    <source>Unable to bind outvalues</source>
-    <translation>Die Ausgabewerte konnten nicht gebunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-12"/>
-    <source>Unable to store statement results</source>
-    <translation>Die Ergebnisse des Befehls konnten nicht gespeichert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-253"/>
-    <source>Unable to execute next query</source>
-    <translation>Die folgende Abfrage kann nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Unable to store next result</source>
-    <translation>Das folgende Ergebnis kann nicht gespeichert werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMdiArea</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qmdiarea.cpp" line="+290"/>
-    <source>(Untitled)</source>
-    <translation>(Unbenannt)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMdiSubWindow</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qmdisubwindow.cpp" line="+280"/>
-    <source>%1 - [%2]</source>
-    <translation>%1 - [%2]</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+72"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-18"/>
-    <source>Minimize</source>
-    <translation>Minimieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Restore Down</source>
-    <translation>Wiederherstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+707"/>
-    <source>&amp;Restore</source>
-    <translation>Wieder&amp;herstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>&amp;Move</source>
-    <translation>Ver&amp;schieben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Size</source>
-    <translation>Größe ä&amp;ndern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Mi&amp;nimize</source>
-    <translation>M&amp;inimieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Ma&amp;ximize</source>
-    <translation>Ma&amp;ximieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Stay on &amp;Top</source>
-    <translation>Im &amp;Vordergrund bleiben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-729"/>
-    <source>Maximize</source>
-    <translation>Maximieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Unshade</source>
-    <translation>Herabrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Shade</source>
-    <translation>Aufrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Restore</source>
-    <translation>Wiederherstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Menu</source>
-    <translation>Menü</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-79"/>
-    <source>- [%1]</source>
-    <translation>- [%1]</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMenu</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/qaccessiblemenu.cpp" line="+157"/>
-    <location line="+225"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-224"/>
-    <location line="+225"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-223"/>
-    <location line="+225"/>
-    <location line="+51"/>
-    <source>Execute</source>
-    <translation>Ausführen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMenuBar</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qmenu_symbian.cpp" line="+410"/>
-    <source>Actions</source>
-    <translation>Optionen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMessageBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="-1964"/>
-    <location line="+847"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="-52"/>
-    <location line="+8"/>
-    <source>OK</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+477"/>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+31"/>
-    <source>About Qt</source>
-    <translation>Über Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-512"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1099"/>
-    <source>Show Details...</source>
-    <translation>Details einblenden...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Hide Details...</source>
-    <translation>Details ausblenden...</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMultiInputContext</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/inputmethods/imsw-multi/qmultiinputcontext.cpp" line="+88"/>
-    <source>Select IM</source>
-    <translation>Eingabemethode auswählen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QMultiInputContextPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/inputmethods/imsw-multi/qmultiinputcontextplugin.cpp" line="+95"/>
-    <source>Multiple input method switcher</source>
-    <translation>Umschalter für Eingabemethoden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Multiple input method switcher that uses the context menu of the text widgets</source>
-    <translation>Mehrfachumschalter für Eingabemethoden, der das Kontextmenü des Text-Widgets verwendet</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNativeSocketEngine</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qnativesocketengine.cpp" line="+206"/>
-    <source>The remote host closed the connection</source>
-    <translation>Der entfernte Rechner hat die Verbindung geschlossen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Network operation timed out</source>
-    <translation>Das Zeitlimit für die Operation wurde überschritten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Out of resources</source>
-    <translation>Keine Ressourcen verfügbar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Unsupported socket operation</source>
-    <translation>Nichtunterstütztes Socket-Kommando</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Protocol type not supported</source>
-    <translation>Das Protokoll wird nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Invalid socket descriptor</source>
-    <translation>Ungültiger Socket-Deskriptor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Network unreachable</source>
-    <translation>Das Netzwerk ist nicht erreichbar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Permission denied</source>
-    <translation>Zugriff verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Connection timed out</source>
-    <translation>Das Zeitlimit für die Verbindung wurde überschritten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Connection refused</source>
-    <translation>Verbindung verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The bound address is already in use</source>
-    <translation>Die angegebene Adresse ist bereits in Gebrauch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The address is not available</source>
-    <translation>Die Adresse ist nicht verfügbar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The address is protected</source>
-    <translation>Die Adresse ist geschützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Unable to send a message</source>
-    <translation>Die Nachricht konnte nicht gesendet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Unable to receive a message</source>
-    <translation>Die Nachricht konnte nicht empfangen werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Unable to write</source>
-    <translation>Der Schreibvorgang konnte nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Network error</source>
-    <translation>Netzwerkfehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Another socket is already listening on the same port</source>
-    <translation>Auf diesem Port hört bereits ein anderer Socket</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-66"/>
-    <source>Unable to initialize non-blocking socket</source>
-    <translation>Der nichtblockierende Socket konnte nicht initialisiert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Unable to initialize broadcast socket</source>
-    <translation>Der Broadcast-Socket konnte nicht initialisiert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Attempt to use IPv6 socket on a platform with no IPv6 support</source>
-    <translation>Es wurde versucht, einen IPv6-Socket auf einem System ohne IPv6-Unterstützung zu verwenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+21"/>
-    <source>Host unreachable</source>
-    <translation>Der Zielrechner kann nicht erreicht werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Datagram was too large to send</source>
-    <translation>Das Datagram konnte nicht gesendet werden, weil es zu groß ist</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Operation on non-socket</source>
-    <translation>Operation kann nur auf einen Socket angewandt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3"/>
-    <source>The proxy type is invalid for this operation</source>
-    <translation>Die Operation kann mit dem Proxy-Typ nicht durchgeführt werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkAccessCacheBackend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesscachebackend.cpp" line="+66"/>
-    <source>Error opening %1</source>
-    <translation>%1 konnte nicht geöffnet werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkAccessDebugPipeBackend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+195"/>
-    <source>Write error writing to %1: %2</source>
-    <translation>Fehler beim Schreiben zu %1: %2</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkAccessFileBackend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qfilenetworkreply.cpp" line="+83"/>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+100"/>
-    <source>Request for opening non-local file %1</source>
-    <translation>Anforderung zum Öffnen einer Datei über Netzwerk %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+31"/>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+45"/>
-    <source>Error opening %1: %2</source>
-    <translation>%1 konnte nicht geöffnet werden: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+38"/>
-    <source>Write error writing to %1: %2</source>
-    <translation>Fehler beim Schreiben zur Datei %1: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qfilenetworkreply.cpp" line="-11"/>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+48"/>
-    <source>Cannot open %1: Path is a directory</source>
-    <translation>%1 kann nicht geöffnet werden: Der Pfad spezifiziert ein Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+21"/>
-    <source>Read error reading from %1: %2</source>
-    <translation>Beim Lesen von der Datei %1 trat ein Fehler auf: %2</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkAccessFtpBackend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessftpbackend.cpp" line="+131"/>
-    <source>No suitable proxy found</source>
-    <translation>Es konnte kein geeigneter Proxy-Server gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Cannot open %1: is a directory</source>
-    <translation>%1 kann nicht geöffnet werden: Es handelt sich um ein Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+112"/>
-    <source>Logging in to %1 failed: authentication required</source>
-    <translation>Die Anmeldung bei %1 schlug fehl: Es ist eine Authentifizierung erforderlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <source>Error while downloading %1: %2</source>
-    <translation>Beim Herunterladen von %1 trat ein Fehler auf: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Error while uploading %1: %2</source>
-    <translation>Beim Hochladen von %1 trat ein Fehler auf: %2</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkAccessHttpBackend</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesshttpbackend.cpp" line="+585"/>
-    <source>No suitable proxy found</source>
-    <translation>Es konnte kein geeigneter Proxy-Server gefunden werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkReply</name>
-  <message>
-    <location line="+95"/>
-    <source>Error downloading %1 - server replied: %2</source>
-    <translation>Beim Herunterladen von %1 trat ein Fehler auf - Die Antwort des Servers ist: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkreplyimpl.cpp" line="+77"/>
-    <source>Protocol &quot;%1&quot; is unknown</source>
-    <translation>Das Protokoll &quot;%1&quot; ist unbekannt</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QNetworkReplyImpl</name>
-  <message>
-    <location line="+519"/>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Operation canceled</source>
-    <translation>Operation abgebrochen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QOCIDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/oci/qsql_oci.cpp" line="+2083"/>
-    <source>Unable to logon</source>
-    <translation>Logon-Vorgang fehlgeschlagen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-144"/>
-    <source>Unable to initialize</source>
-    <comment>QOCIDriver</comment>
-    <translation>Initialisierung fehlgeschlagen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+215"/>
-    <source>Unable to begin transaction</source>
-    <translation>Es konnte keine Transaktion gestartet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht durchgeführt werden (Operation &apos;commit&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht rückgängig gemacht werden (Operation &apos;rollback&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QOCIResult</name>
-  <message>
-    <location line="-979"/>
-    <location line="+168"/>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Unable to bind column for batch execute</source>
-    <translation>Die Spalte konnte nicht für den Stapelverarbeitungs-Befehl gebunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Unable to execute batch statement</source>
-    <translation>Der Stapelverarbeitungs-Befehl konnte nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+304"/>
-    <source>Unable to goto next</source>
-    <translation>Kann nicht zum nächsten Element gehen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+59"/>
-    <source>Unable to alloc statement</source>
-    <translation>Die Allokation des Befehls schlug fehl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Unable to prepare statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht initialisiert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+26"/>
-    <source>Unable to get statement type</source>
-    <translation>Der Anweisungstyp kann nicht bestimmt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Unable to bind value</source>
-    <translation>Der Wert konnte nicht gebunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QODBCDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+1790"/>
-    <source>Unable to connect</source>
-    <translation>Es kann keine Verbindung aufgebaut werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+238"/>
-    <source>Unable to disable autocommit</source>
-    <translation>&apos;autocommit&apos; konnte nicht deaktiviert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht durchgeführt werden (Operation &apos;commit&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht rückgängig gemacht werden (Operation &apos;rollback&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Unable to enable autocommit</source>
-    <translation>&apos;autocommit&apos; konnte nicht aktiviert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-281"/>
-    <source>Unable to connect - Driver doesn&apos;t support all functionality required</source>
-    <translation>Es kann keine Verbindung aufgebaut werden weil der Treiber die benötigte Funktionalität nicht vollständig unterstützt</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QODBCResult</name>
-  <message>
-    <location line="-932"/>
-    <location line="+346"/>
-    <source>QODBCResult::reset: Unable to set &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; as statement attribute. Please check your ODBC driver configuration</source>
-    <translation>QODBCResult::reset: &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; konnte nicht als Attribut des Befehls gesetzt werden. Bitte prüfen Sie die Konfiguration Ihres ODBC-Treibers</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-329"/>
-    <location line="+623"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-547"/>
-    <source>Unable to fetch next</source>
-    <translation>Der nächste Datensatz konnte nicht abgeholt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+271"/>
-    <source>Unable to prepare statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht initialisiert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+268"/>
-    <source>Unable to bind variable</source>
-    <translation>Die Variable konnte nicht gebunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+190"/>
-    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="-467"/>
-    <location line="+576"/>
-    <source>Unable to fetch last</source>
-    <translation>Der letzte Datensatz konnte nicht abgeholt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="-670"/>
-    <source>Unable to fetch</source>
-    <translation>Es konnten keine Daten abgeholt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+44"/>
-    <source>Unable to fetch first</source>
-    <translation>Der erste Datensatz konnte nicht abgeholt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Unable to fetch previous</source>
-    <translation>Der vorangegangene Datensatz kann nicht abgeholt werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QObject</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="-97"/>
-    <source>Invalid hostname</source>
-    <translation>Ungültiger Rechnername</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="+74"/>
-    <source>Operation not supported on %1</source>
-    <translation>Diese Operation wird von %1 nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+57"/>
-    <source>Invalid URI: %1</source>
-    <translation>Ungültiger URI: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+60"/>
-    <source>Socket error on %1: %2</source>
-    <translation>Socket-Fehler bei %1: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Remote host closed the connection prematurely on %1</source>
-    <translation>Der entfernte Rechner hat die Verbindung zu %1 vorzeitig beendet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo.cpp" line="+175"/>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+0"/>
-    <source>No host name given</source>
-    <translation>Es wurde kein Hostname angegeben</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPPDOptionsModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+1197"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Name</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Value</source>
-    <translation>Wert</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPSQLDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/psql/qsql_psql.cpp" line="+782"/>
-    <source>Unable to connect</source>
-    <translation>Es kann keine Verbindung aufgebaut werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+49"/>
-    <source>Could not begin transaction</source>
-    <translation>Es konnte keine Transaktion gestartet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+30"/>
-    <source>Could not commit transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht durchgeführt werden (Operation &apos;commit&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Could not rollback transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht rückgängig gemacht werden (Operation &apos;rollback&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+374"/>
-    <source>Unable to subscribe</source>
-    <translation>Die Registrierung schlug fehl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Unable to unsubscribe</source>
-    <translation>Die Registrierung konnte nicht aufgehoben werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPSQLResult</name>
-  <message>
-    <location line="-1085"/>
-    <source>Unable to create query</source>
-    <translation>Es konnte keine Abfrage erzeugt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+372"/>
-    <source>Unable to prepare statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht initialisiert werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPageSetupWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+304"/>
-    <source>Centimeters (cm)</source>
-    <translation>Zentimeter (cm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Millimeters (mm)</source>
-    <translation>Millimeter (mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Inches (in)</source>
-    <translation>Zoll (in)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Points (pt)</source>
-    <translation>Punkte (pt)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupwidget.ui"/>
-    <source>Form</source>
-    <translation>Formular</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Paper</source>
-    <translation>Papier</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Page size:</source>
-    <translation>Seitengröße:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Width:</source>
-    <translation>Breite:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Height:</source>
-    <translation>Höhe:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Paper source:</source>
-    <translation>Papierquelle:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Orientation</source>
-    <translation>Ausrichtung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Portrait</source>
-    <translation>Hochformat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Landscape</source>
-    <translation>Querformat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Reverse landscape</source>
-    <translation>Umgekehrtes Querformat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Reverse portrait</source>
-    <translation>Umgekehrtes Hochformat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Margins</source>
-    <translation>Ränder</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>top margin</source>
-    <translation>Oberer Rand</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>left margin</source>
-    <translation>Linker Rand</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>right margin</source>
-    <translation>Rechter Rand</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>bottom margin</source>
-    <translation>Unterer Rand</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPluginLoader</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+24"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-113"/>
-    <source>The plugin was not loaded.</source>
-    <translation>Das Plugin wurde nicht geladen.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPrintDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+108"/>
-    <source>locally connected</source>
-    <translation>direkt verbunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <location line="+225"/>
-    <source>Aliases: %1</source>
-    <translation>Alias: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+225"/>
-    <location line="+199"/>
-    <source>unknown</source>
-    <translation>unbekannt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="+266"/>
-    <source>OK</source>
-    <translation>OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+375"/>
-    <source>Print all</source>
-    <translation>Alles drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Print range</source>
-    <translation>Bereich drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-48"/>
-    <source>A0 (841 x 1189 mm)</source>
-    <translation>A0 (841 x 1189 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A1 (594 x 841 mm)</source>
-    <translation>A1 (594 x 841 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A2 (420 x 594 mm)</source>
-    <translation>A2 (420 x 594 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A3 (297 x 420 mm)</source>
-    <translation>A3 (297 x 420 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>A5 (148 x 210 mm)</source>
-    <translation>A5 (148 x 210 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A6 (105 x 148 mm)</source>
-    <translation>A6 (105 x 148 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A7 (74 x 105 mm)</source>
-    <translation>A7 (74 x 105 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A8 (52 x 74 mm)</source>
-    <translation>A8 (52 x 74 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A9 (37 x 52 mm)</source>
-    <translation>A9 (37 x 52 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B0 (1000 x 1414 mm)</source>
-    <translation>B0 (1000 x 1414 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B1 (707 x 1000 mm)</source>
-    <translation>B1 (707 x 1000 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B2 (500 x 707 mm)</source>
-    <translation>B2 (500 x 707 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B3 (353 x 500 mm)</source>
-    <translation>B3 (353 x 500 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B4 (250 x 353 mm)</source>
-    <translation>B4 (250 x 353 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>B6 (125 x 176 mm)</source>
-    <translation>B6 (125 x 176 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B7 (88 x 125 mm)</source>
-    <translation>B7 (88 x 125 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B8 (62 x 88 mm)</source>
-    <translation>B8 (62 x 88 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B9 (44 x 62 mm)</source>
-    <translation>B9 (44 x 62 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B10 (31 x 44 mm)</source>
-    <translation>B10 (31 x 44 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>C5E (163 x 229 mm)</source>
-    <translation>C5E (163 x 229 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>DLE (110 x 220 mm)</source>
-    <translation>DLE (110 x 220 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Folio (210 x 330 mm)</source>
-    <translation>Folio (210 x 330 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Ledger (432 x 279 mm)</source>
-    <translation>Ledger (432 x 279 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Tabloid (279 x 432 mm)</source>
-    <translation>Tabloid (279 x 432 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>US Common #10 Envelope (105 x 241 mm)</source>
-    <translation>US Common #10 Envelope (105 x 241 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-25"/>
-    <source>A4 (210 x 297 mm, 8.26 x 11.7 inches)</source>
-    <translation>A4 (210 x 297 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>B5 (176 x 250 mm, 6.93 x 9.84 inches)</source>
-    <translation>B5 (176 x 250 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Executive (7.5 x 10 inches, 191 x 254 mm)</source>
-    <translation>Executive (7,5 x 10 Zoll, 191 x 254 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Legal (8.5 x 14 inches, 216 x 356 mm)</source>
-    <translation>Legal (8,5 x 14 Zoll, 216 x 356 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Letter (8.5 x 11 inches, 216 x 279 mm)</source>
-    <translation>Letter (8,5 x 11 Zoll, 216 x 279 mm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Print selection</source>
-    <translation>Auswahl drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractprintdialog.cpp" line="+112"/>
-    <location line="+13"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="-2"/>
-    <source>Print</source>
-    <translation>Drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-359"/>
-    <source>Print To File ...</source>
-    <translation>In Datei drucken ...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+82"/>
-    <source>File %1 is not writable.
-Please choose a different file name.</source>
-    <translation>Die Datei %1 ist schreibgeschützt.
-Bitte wählen Sie einen anderen Dateinamen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1 already exists.
-Do you want to overwrite it?</source>
-    <translation>Die Datei %1 existiert bereits.
-Soll sie überschrieben werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-228"/>
-    <source>File exists</source>
-    <translation>Die Datei existiert bereits</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&lt;qt&gt;Do you want to overwrite it?&lt;/qt&gt;</source>
-    <translation>&lt;qt&gt;Soll sie überschrieben werden?&lt;/qt&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-8"/>
-    <source>%1 is a directory.
-Please choose a different file name.</source>
-    <translation>%1 ist ein Verzeichnis.
-Bitte wählen Sie einen anderen Dateinamen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="+1"/>
-    <source>The &apos;From&apos; value cannot be greater than the &apos;To&apos; value.</source>
-    <translation>Die Angabe für die erste Seite darf nicht größer sein als die für die letzte Seite.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="-232"/>
-    <source>A0</source>
-    <translation>A0</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A1</source>
-    <translation>A1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A2</source>
-    <translation>A2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A3</source>
-    <translation>A3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A4</source>
-    <translation>A4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A5</source>
-    <translation>A5</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A6</source>
-    <translation>A6</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A7</source>
-    <translation>A7</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A8</source>
-    <translation>A8</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>A9</source>
-    <translation>A9</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B0</source>
-    <translation>B0</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B1</source>
-    <translation>B1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B2</source>
-    <translation>B2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B3</source>
-    <translation>B3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B4</source>
-    <translation>B4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B5</source>
-    <translation>B5</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B6</source>
-    <translation>B6</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B7</source>
-    <translation>B7</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B8</source>
-    <translation>B8</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B9</source>
-    <translation>B9</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>B10</source>
-    <translation>B10</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>C5E</source>
-    <translation>C5E</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>DLE</source>
-    <translation>DLE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Executive</source>
-    <translation>Executive</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Folio</source>
-    <translation>Folio</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Ledger</source>
-    <translation>Ledger</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Legal</source>
-    <translation>Legal</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Letter</source>
-    <translation>Letter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Tabloid</source>
-    <translation>Tabloid</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>US Common #10 Envelope</source>
-    <translation>US Common #10 Envelope</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Custom</source>
-    <translation>Benutzerdefiniert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-523"/>
-    <location line="+68"/>
-    <source>&amp;Options &gt;&gt;</source>
-    <translation>&amp;Einstellungen &gt;&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>&amp;Options &lt;&lt;</source>
-    <translation>&amp;Einstellungen &lt;&lt; </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+253"/>
-    <source>Print to File (PDF)</source>
-    <translation>In PDF-Datei drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Print to File (Postscript)</source>
-    <translation>In Postscript-Datei drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+47"/>
-    <source>Local file</source>
-    <translation>Lokale Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Write %1 file</source>
-    <translation>Schreiben der Datei %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-369"/>
-    <source>&amp;Print</source>
-    <translation>&amp;Drucken</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPrintPreviewDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpreviewdialog.cpp" line="+246"/>
-    <source>%1%</source>
-    <translation>%1%</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+68"/>
-    <source>Print Preview</source>
-    <translation>Druckvorschau</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+30"/>
-    <source>Next page</source>
-    <translation>Nächste Seite</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Previous page</source>
-    <translation>Vorige Seite</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>First page</source>
-    <translation>Erste Seite</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Last page</source>
-    <translation>Letzte Seite</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Fit width</source>
-    <translation>Breite anpassen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Fit page</source>
-    <translation>Seite anpassen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Zoom in</source>
-    <translation>Vergrößern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Zoom out</source>
-    <translation>Verkleinern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Portrait</source>
-    <translation>Hochformat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Landscape</source>
-    <translation>Querformat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Show single page</source>
-    <translation>Einzelne Seite anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Show facing pages</source>
-    <translation>Gegenüberliegende Seiten anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Show overview of all pages</source>
-    <translation>Übersicht aller Seiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Print</source>
-    <translation>Drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Page setup</source>
-    <translation>Seite einrichten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+150"/>
-    <source>Export to PDF</source>
-    <translation>PDF exportieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Export to PostScript</source>
-    <translation>PostScript exportieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractpagesetupdialog.cpp" line="+68"/>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Page Setup</source>
-    <translation>Seite einrichten</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPrintPropertiesWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpropertieswidget.ui"/>
-    <source>Form</source>
-    <translation>Formular</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Page</source>
-    <translation>Seite</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Advanced</source>
-    <translation>Erweitert</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPrintSettingsOutput</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintsettingsoutput.ui"/>
-    <source>Form</source>
-    <translation>Formular</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Copies</source>
-    <translation>Anzahl Exemplare</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Print range</source>
-    <translation>Bereich drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Print all</source>
-    <translation>Alles drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Pages from</source>
-    <translation>Seiten von</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>to</source>
-    <translation>bis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Selection</source>
-    <translation>Auswahl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Output Settings</source>
-    <translation>Ausgabeeinstellungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Copies:</source>
-    <translation>Anzahl Exemplare:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Collate</source>
-    <translation>Sortieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Reverse</source>
-    <translation>Umgekehrt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Options</source>
-    <translation>Optionen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Color Mode</source>
-    <translation>Farbmodus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Color</source>
-    <translation>Farbe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Grayscale</source>
-    <translation>Graustufen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Duplex Printing</source>
-    <translation>Duplexdruck</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>None</source>
-    <translation>Kein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Long side</source>
-    <translation>Lange Seite</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Short side</source>
-    <translation>Kurze Seite</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPrintWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintwidget.ui"/>
-    <source>Form</source>
-    <translation>Formular</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Printer</source>
-    <translation>Drucker</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>&amp;Name:</source>
-    <translation>&amp;Name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>P&amp;roperties</source>
-    <translation>&amp;Eigenschaften</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Location:</source>
-    <translation>Standort:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Preview</source>
-    <translation>Vorschau</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Type:</source>
-    <translation>Typ:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>Output &amp;file:</source>
-    <translation>Ausgabe&amp;datei:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location/>
-    <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QProcess</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="+406"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+137"/>
-    <source>Could not open input redirection for reading</source>
-    <translation>Die Eingabeumleitung konnte nicht zum Lesen geöffnet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+20"/>
-    <source>Could not open output redirection for writing</source>
-    <translation>Die Ausgabeumleitung konnte nicht zum Lesen geöffnet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+239"/>
-    <source>Resource error (fork failure): %1</source>
-    <translation>Ressourcenproblem (&quot;fork failure&quot;): %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+258"/>
-    <location line="+52"/>
-    <location line="+74"/>
-    <location line="+66"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+406"/>
-    <location line="+50"/>
-    <location line="+75"/>
-    <location line="+42"/>
-    <location line="+54"/>
-    <source>Process operation timed out</source>
-    <translation>Zeitüberschreitung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="+855"/>
-    <location line="+52"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-211"/>
-    <location line="+50"/>
-    <source>Error reading from process</source>
-    <translation>Das Lesen vom Prozess schlug fehl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+47"/>
-    <location line="+826"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+140"/>
-    <source>Error writing to process</source>
-    <translation>Das Schreiben zum Prozess schlug fehl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-756"/>
-    <source>Process crashed</source>
-    <translation>Der Prozess ist abgestürzt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+959"/>
-    <source>No program defined</source>
-    <translation>Es wurde kein Programm angegeben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-360"/>
-    <source>Process failed to start: %1</source>
-    <translation>Das Starten des Prozesses schlug fehl: %1</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QProgressDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprogressdialog.cpp" line="+196"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QPushButton</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="-8"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QRadioButton</name>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Check</source>
-    <translation>Ankreuzen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QRegExp</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/tools/qregexp.cpp" line="+65"/>
-    <source>no error occurred</source>
-    <translation>kein Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>disabled feature used</source>
-    <translation>deaktivierte Eigenschaft wurde benutzt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>bad char class syntax</source>
-    <translation>falsche Syntax für Zeichenklasse</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>bad lookahead syntax</source>
-    <translation>falsche Syntax für Lookahead</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>bad repetition syntax</source>
-    <translation>falsche Syntax für Wiederholungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>invalid octal value</source>
-    <translation>ungültiger Oktal-Wert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>missing left delim</source>
-    <translation>fehlende linke Begrenzung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>unexpected end</source>
-    <translation>unerwartetes Ende</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>met internal limit</source>
-    <translation>internes Limit erreicht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>invalid interval</source>
-    <translation>ungültiges Intervall</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>invalid category</source>
-    <translation>ungültige Kategorie</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSQLite2Driver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite2/qsql_sqlite2.cpp" line="+391"/>
-    <source>Error opening database</source>
-    <translation>Die Datenbankverbindung konnte nicht geöffnet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+41"/>
-    <source>Unable to begin transaction</source>
-    <translation>Es konnte keine Transaktion gestartet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht durchgeführt werden (Operation &apos;commit&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion kann nicht rückgängig gemacht werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSQLite2Result</name>
-  <message>
-    <location line="-319"/>
-    <source>Unable to fetch results</source>
-    <translation>Das Ergebnis konnte nicht abgeholt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+143"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSQLiteDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite/qsql_sqlite.cpp" line="+540"/>
-    <source>Error opening database</source>
-    <translation>Die Datenbankverbindung konnte nicht geöffnet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Error closing database</source>
-    <translation>Die Datenbankverbindung konnte nicht geschlossen werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Unable to begin transaction</source>
-    <translation>Es konnte keine Transaktion gestartet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht durchgeführt werden (Operation &apos;commit&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Die Transaktion konnte nicht rückgängig gemacht werden (Operation &apos;rollback&apos; fehlgeschlagen)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSQLiteResult</name>
-  <message>
-    <location line="-404"/>
-    <location line="+62"/>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Unable to fetch row</source>
-    <translation>Der Datensatz konnte nicht abgeholt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+59"/>
-    <source>Unable to execute statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Unable to reset statement</source>
-    <translation>Der Befehl konnte nicht zurückgesetzt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+45"/>
-    <source>Unable to bind parameters</source>
-    <translation>Die Parameter konnte nicht gebunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Parameter count mismatch</source>
-    <translation>Die Anzahl der Parameter ist falsch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-200"/>
-    <source>No query</source>
-    <translation>Kein Abfrage</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptBreakpointsModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointsmodel.cpp" line="+455"/>
-    <source>ID</source>
-    <translation>ID</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Location</source>
-    <translation>Stelle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Condition</source>
-    <translation>Bedingung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Ignore-count</source>
-    <translation>Auslösen nach</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Single-shot</source>
-    <translation>Einmal auslösen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Hit-count</source>
-    <translation>Ausgelöst</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptBreakpointsWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointswidget.cpp" line="+298"/>
-    <source>New</source>
-    <translation>Neu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptDebugger</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebugger.cpp" line="+885"/>
-    <location line="+1013"/>
-    <source>Go to Line</source>
-    <translation>Gehe zu Zeile</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-1012"/>
-    <source>Line:</source>
-    <translation>Zeile:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+791"/>
-    <source>Interrupt</source>
-    <translation>Unterbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Shift+F5</source>
-    <translation>Shift+F5</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Continue</source>
-    <translation>Weiter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>F5</source>
-    <translation>F5</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Step Into</source>
-    <translation>Einzelschritt herein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>F11</source>
-    <translation>F11</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Step Over</source>
-    <translation>Einzelschritt über</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>F10</source>
-    <translation>F10</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Step Out</source>
-    <translation>Einzelschritt heraus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Shift+F11</source>
-    <translation>Shift+F11</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Run to Cursor</source>
-    <translation>Bis Cursor ausführen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Ctrl+F10</source>
-    <translation>Ctrl+F10</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Run to New Script</source>
-    <translation>Bis zu neuem Skript ausführen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Toggle Breakpoint</source>
-    <translation>Haltepunkt umschalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>F9</source>
-    <translation>F9</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Clear Debug Output</source>
-    <translation>Debug-Ausgabe löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Clear Error Log</source>
-    <translation>Fehlerausgabe löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Clear Console</source>
-    <translation>Konsole löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>&amp;Find in Script...</source>
-    <translation>&amp;Suche im Skript...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Ctrl+F</source>
-    <translation>Ctrl+F</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Find &amp;Next</source>
-    <translation>&amp;Nächste Fundstelle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>F3</source>
-    <translation>F3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Find &amp;Previous</source>
-    <translation>Vorhergehende Fundstelle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Shift+F3</source>
-    <translation>Shift+F3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Ctrl+G</source>
-    <translation>Ctrl+G</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Debug</source>
-    <translation>Debuggen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptDebuggerCodeFinderWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggercodefinderwidget.cpp" line="+141"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Previous</source>
-    <translation>Vorige</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Next</source>
-    <translation>Nächste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Case Sensitive</source>
-    <translation>Groß/Kleinschreibung beachten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Whole words</source>
-    <translation>Ganze Worte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>&lt;img src=&quot;:/qt/scripttools/debugging/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Search wrapped</source>
-    <translation>&lt;img src=&quot;:/qt/scripttools/debugging/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Die Suche hat das Ende erreicht</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptDebuggerLocalsModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggerlocalsmodel.cpp" line="+872"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Name</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Value</source>
-    <translation>Wert</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptDebuggerStackModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggerstackmodel.cpp" line="+161"/>
-    <source>Level</source>
-    <translation>Ebene</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Name</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Location</source>
-    <translation>Stelle</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptEdit</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptedit.cpp" line="+411"/>
-    <source>Toggle Breakpoint</source>
-    <translation>Haltepunkt umschalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Disable Breakpoint</source>
-    <translation>Haltepunkt deaktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Enable Breakpoint</source>
-    <translation>Haltepunkt aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Breakpoint Condition:</source>
-    <translation>Bedingung:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptEngineDebugger</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptenginedebugger.cpp" line="+523"/>
-    <source>Loaded Scripts</source>
-    <translation>Geladene Skripte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Breakpoints</source>
-    <translation>Haltepunkte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Stack</source>
-    <translation>Stapel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Locals</source>
-    <translation>Lokale Variablen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Console</source>
-    <translation>Konsole</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Debug Output</source>
-    <translation>Debug-Ausgabe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Error Log</source>
-    <translation>Fehlerausgabe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Search</source>
-    <translation>Suche</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>View</source>
-    <translation>Ansicht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Qt Script Debugger</source>
-    <translation>Qt Script Debugger</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScriptNewBreakpointWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointswidget.cpp" line="-223"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QScrollBar</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+454"/>
-    <source>Scroll here</source>
-    <translation>Hierher scrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Left edge</source>
-    <translation>Linker Rand</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Top</source>
-    <translation>Anfang</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Right edge</source>
-    <translation>Rechter Rand</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Bottom</source>
-    <translation>Ende</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Page left</source>
-    <translation>Eine Seite nach links</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+143"/>
-    <source>Page up</source>
-    <translation>Eine Seite nach oben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Page right</source>
-    <translation>Eine Seite nach rechts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+4"/>
-    <source>Page down</source>
-    <translation>Eine Seite nach unten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Scroll left</source>
-    <translation>Nach links scrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Scroll up</source>
-    <translation>Nach oben scrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Scroll right</source>
-    <translation>Nach rechts scrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Scroll down</source>
-    <translation>Nach unten scrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-6"/>
-    <source>Line up</source>
-    <translation>Ausrichten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Position</source>
-    <translation>Position</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Line down</source>
-    <translation>Eine Zeile nach unten</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSharedMemory</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="+304"/>
-    <source>%1: create size is less then 0</source>
-    <translation>%1: Die Größenangabe für die Erzeugung ist kleiner als Null</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+168"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_p.h" line="+155"/>
-    <source>%1: unable to lock</source>
-    <translation>%1: Sperrung fehlgeschlagen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+22"/>
-    <source>%1: unable to unlock</source>
-    <translation>%1: Die Sperrung konnte nicht aufgehoben werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="+83"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+79"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+87"/>
-    <source>%1: permission denied</source>
-    <translation>%1: Zugriff verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-16"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+4"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-22"/>
-    <source>%1: already exists</source>
-    <translation>%1: existiert bereits</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1: doesn&apos;t exists</source>
-    <translation>%1: existiert nicht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+10"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+18"/>
-    <source>%1: out of resources</source>
-    <translation>%1: Keine Ressourcen mehr verfügbar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+4"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+7"/>
-    <source>%1: unknown error %2</source>
-    <translation>%1: Unbekannter Fehler %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+21"/>
-    <source>%1: key is empty</source>
-    <translation>%1: Ungültige Schlüsselangabe (leer)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>%1: ftok failed</source>
-    <translation>%1: ftok-Aufruf schlug fehl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="+56"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+51"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+15"/>
-    <source>%1: unable to make key</source>
-    <translation>%1: Es kann kein Schlüssel erzeugt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-97"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-31"/>
-    <source>%1: doesn&apos;t exist</source>
-    <translation>%1: existiert nicht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <source>%1: UNIX key file doesn&apos;t exist</source>
-    <translation>%1: Die Unix-Schlüsseldatei existiert nicht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+78"/>
-    <source>%1: system-imposed size restrictions</source>
-    <translation>%1: Ein systembedingtes Limit der Größe wurde erreicht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+53"/>
-    <source>%1: not attached</source>
-    <translation>%1: nicht verbunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="-67"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+4"/>
-    <source>%1: invalid size</source>
-    <translation>%1: Ungültige Größe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+40"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+63"/>
-    <source>%1: key error</source>
-    <translation>%1: Fehlerhafter Schlüssel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+32"/>
-    <source>%1: size query failed</source>
-    <translation>%1: Die Abfrage der Größe schlug fehl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="-271"/>
-    <source>%1: unable to set key on lock</source>
-    <translation>%1: Es kann kein Schlüssel für die Sperrung gesetzt werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QShortcut</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qkeysequence.cpp" line="+393"/>
-    <source>Space</source>
-    <translation>Leertaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Esc</source>
-    <translation>Esc</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Tab</source>
-    <translation>Tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Backtab</source>
-    <translation>Rück-Tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Backspace</source>
-    <translation>Rücktaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Return</source>
-    <translation>Return</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Enter</source>
-    <translation>Enter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Ins</source>
-    <translation>Einfg</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Del</source>
-    <translation>Entf</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Pause</source>
-    <translation>Pause</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Print</source>
-    <translation>Druck</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>SysReq</source>
-    <translation>SysReq</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Home</source>
-    <translation>Pos1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>End</source>
-    <translation>Ende</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Left</source>
-    <translation>Links</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Up</source>
-    <translation>Hoch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Right</source>
-    <translation>Rechts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Down</source>
-    <translation>Runter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>PgUp</source>
-    <translation>Bild aufwärts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>PgDown</source>
-    <translation>Bild abwärts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>CapsLock</source>
-    <translation>Feststelltaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>NumLock</source>
-    <translation>Zahlen-Feststelltaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>ScrollLock</source>
-    <translation>Rollen-Feststelltaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Menu</source>
-    <translation>Menü</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Back</source>
-    <translation>Zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Forward</source>
-    <translation>Vorwärts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Stop</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Refresh</source>
-    <translation>Aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Volume Down</source>
-    <translation>Lautstärke -</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Volume Mute</source>
-    <translation>Ton aus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Volume Up</source>
-    <translation>Lautstärke +</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Bass Boost</source>
-    <translation>Bass-Boost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Bass Up</source>
-    <translation>Bass +</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Bass Down</source>
-    <translation>Bass -</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Treble Up</source>
-    <translation>Höhen +</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Treble Down</source>
-    <translation>Höhen -</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Media Play</source>
-    <translation>Wiedergabe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Media Stop</source>
-    <translation>Stopp</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Media Previous</source>
-    <translation>Vorheriger</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Media Next</source>
-    <translation>Nächster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Media Record</source>
-    <translation>Aufzeichnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Favorites</source>
-    <translation>Favoriten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Search</source>
-    <translation>Suchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Standby</source>
-    <translation>Standby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Open URL</source>
-    <translation>URL öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch Mail</source>
-    <translation>Mail starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch Media</source>
-    <translation>Medienspieler starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (0)</source>
-    <translation>(0) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (1)</source>
-    <translation>(1) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (2)</source>
-    <translation>(2) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (3)</source>
-    <translation>(3) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (4)</source>
-    <translation>(4) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (5)</source>
-    <translation>(5) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (6)</source>
-    <translation>(6) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (7)</source>
-    <translation>(7) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (8)</source>
-    <translation>(8) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (9)</source>
-    <translation>(9) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (A)</source>
-    <translation>(A) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (B)</source>
-    <translation>(B) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (C)</source>
-    <translation>(C) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (D)</source>
-    <translation>(D) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (E)</source>
-    <translation>(E) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Launch (F)</source>
-    <translation>(F) starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Monitor Brightness Up</source>
-    <translation>Monitor heller</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Monitor Brightness Down</source>
-    <translation>Monitor dunkler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Keyboard Light On/Off</source>
-    <translation>Tastaturbeleuchtung Ein/Aus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Keyboard Brightness Up</source>
-    <translation>Tastaturbeleuchtung heller</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Keyboard Brightness Down</source>
-    <translation>Tastaturbeleuchtung dunkler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Power Off</source>
-    <translation>Ausschalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Wake Up</source>
-    <translation>Aufwecken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Eject</source>
-    <translation>Auswerfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Screensaver</source>
-    <translation>Bildschirmschoner</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>WWW</source>
-    <translation>Internet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Sleep</source>
-    <translation>Schlafmodus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>LightBulb</source>
-    <translation>Beleuchtung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Shop</source>
-    <translation>Shop</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>History</source>
-    <translation>Verlauf</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Add Favorite</source>
-    <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Hot Links</source>
-    <translation>Empfohlene Verweise</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Adjust Brightness</source>
-    <translation>Helligkeit einstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Finance</source>
-    <translation>Finanzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Community</source>
-    <translation>Community</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Audio Rewind</source>
-    <translation>Audio rückspulen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Back Forward</source>
-    <translation>Hinterstes nach vorn</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Application Left</source>
-    <translation>Anwendung links</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Application Right</source>
-    <translation>Anwendung rechts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Book</source>
-    <translation>Buch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>CD</source>
-    <translation>CD</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Calculator</source>
-    <translation>Rechner</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Clear</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Clear Grab</source>
-    <translation>Zugriff löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation>Kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Cut</source>
-    <translation>Ausschneiden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Display</source>
-    <translation>Anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>DOS</source>
-    <translation>DOS</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Documents</source>
-    <translation>Dokumente</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Spreadsheet</source>
-    <translation>Spreadsheet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Browser</source>
-    <translation>Browser</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Game</source>
-    <translation>Spiel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Go</source>
-    <translation>Los</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>iTouch</source>
-    <translation>iTouch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Logoff</source>
-    <translation>Logoff</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Market</source>
-    <translation>Markt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Meeting</source>
-    <translation>Versammlung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Keyboard Menu</source>
-    <translation>Tastaturmenü</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Menu PB</source>
-    <translation>Menü PB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>My Sites</source>
-    <translation>Meine Orte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>News</source>
-    <translation>Nachrichten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Home Office</source>
-    <translation>Home Office</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Option</source>
-    <translation>Option</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Paste</source>
-    <translation>Einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Phone</source>
-    <translation>Telefon</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Reply</source>
-    <translation>Antworten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Reload</source>
-    <translation>Neu laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Rotate Windows</source>
-    <translation>Fenster rotieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Rotation PB</source>
-    <translation>Rotation PB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Rotation KB</source>
-    <translation>Rotation KB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Send</source>
-    <translation>Senden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Spellchecker</source>
-    <translation>Rechtschreibprüfung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Split Screen</source>
-    <translation>Bildschirm teilen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Support</source>
-    <translation>Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Task Panel</source>
-    <translation>Task-Leiste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Terminal</source>
-    <translation>Terminal</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Tools</source>
-    <translation>Werkzeuge</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Travel</source>
-    <translation>Reise</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Video</source>
-    <translation>Video</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Word Processor</source>
-    <translation>Textverarbeitung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>XFer</source>
-    <translation>XFer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Zoom In</source>
-    <translation>Vergrößern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Zoom Out</source>
-    <translation>Verkleinern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Away</source>
-    <translation>Abwesend</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Messenger</source>
-    <translation>Messenger</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>WebCam</source>
-    <translation>WebCam</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Mail Forward</source>
-    <translation>Weiterleitung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Pictures</source>
-    <translation>Bilder</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Music</source>
-    <translation>Musik</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Battery</source>
-    <translation>Batterie</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Bluetooth</source>
-    <translation>Bluetooth</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Wireless</source>
-    <translation>Drahtlos</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Ultra Wide Band</source>
-    <translation>Ultra Wide Band</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Audio Forward</source>
-    <translation>Audio vorspulen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Audio Repeat</source>
-    <translation>Audio wiederholen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Audio Random Play</source>
-    <translation>Audio zufällige Auswahl spielen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Subtitle</source>
-    <translation>Untertitel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Audio Cycle Track</source>
-    <translation>Audiospur wechseln</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Time</source>
-    <translation>Zeit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>View</source>
-    <translation>Ansicht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Top Menu</source>
-    <translation>Hauptmenü</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Suspend</source>
-    <translation>Pause</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Hibernate</source>
-    <translation>Hibernate</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Print Screen</source>
-    <translation>Bildschirm drucken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Page Up</source>
-    <translation>Bild aufwärts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Page Down</source>
-    <translation>Bild abwärts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Caps Lock</source>
-    <translation>Feststelltaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Num Lock</source>
-    <translation>Zahlen-Feststelltaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Number Lock</source>
-    <translation>Zahlen-Feststelltaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Scroll Lock</source>
-    <translation>Rollen-Feststelltaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Insert</source>
-    <translation>Einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Escape</source>
-    <translation>Escape</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>System Request</source>
-    <translation>System Request</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-18"/>
-    <location line="+22"/>
-    <source>Select</source>
-    <translation>Auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Yes</source>
-    <translation>Ja</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>No</source>
-    <translation>Nein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Context1</source>
-    <translation>Kontext1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Context2</source>
-    <translation>Kontext2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Context3</source>
-    <translation>Kontext3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Context4</source>
-    <translation>Kontext4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Call</source>
-    <translation>Anruf</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Hangup</source>
-    <translation>Auflegen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Flip</source>
-    <translation>Umdrehen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+573"/>
-    <location line="+135"/>
-    <source>Ctrl</source>
-    <translation>Strg</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-134"/>
-    <location line="+138"/>
-    <source>Shift</source>
-    <translation>Umschalt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-137"/>
-    <location line="+135"/>
-    <source>Alt</source>
-    <translation>Alt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-134"/>
-    <location line="+130"/>
-    <source>Meta</source>
-    <translation>Meta</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-40"/>
-    <source>+</source>
-    <translation>+</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+61"/>
-    <source>F%1</source>
-    <translation>F%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-869"/>
-    <source>Home Page</source>
-    <translation>Startseite</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSlider</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+151"/>
-    <source>Page left</source>
-    <translation>Eine Seite nach links</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Page up</source>
-    <translation>Eine Seite nach oben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Position</source>
-    <translation>Position</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Page right</source>
-    <translation>Eine Seite nach rechts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Page down</source>
-    <translation>Eine Seite nach unten</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSocks5SocketEngine</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="-67"/>
-    <source>Connection to proxy refused</source>
-    <translation>Der Proxy-Server hat den Aufbau einer Verbindung verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Connection to proxy closed prematurely</source>
-    <translation>Der Proxy-Server hat die Verbindung vorzeitig beendet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Proxy host not found</source>
-    <translation>Der Proxy-Server konnte nicht gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Connection to proxy timed out</source>
-    <translation>Bei der Verbindung mit dem Proxy-Server wurde ein Zeitlimit überschritten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Proxy authentication failed</source>
-    <translation>Die Authentifizierung beim Proxy-Server schlug fehl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Proxy authentication failed: %1</source>
-    <translation>Die Authentifizierung beim Proxy-Server schlug fehl: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>SOCKS version 5 protocol error</source>
-    <translation>Protokoll-Fehler (SOCKS version 5)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>General SOCKSv5 server failure</source>
-    <translation>Allgemeiner Fehler bei der Kommunikation mit dem SOCKSv5-Server</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Connection not allowed by SOCKSv5 server</source>
-    <translation>Der SOCKSv5-Server hat die Verbindung verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>TTL expired</source>
-    <translation>TTL verstrichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>SOCKSv5 command not supported</source>
-    <translation>Dieses SOCKSv5-Kommando wird nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Address type not supported</source>
-    <translation>Dieser Adresstyp wird nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Unknown SOCKSv5 proxy error code 0x%1</source>
-    <translation>Unbekannten Fehlercode vom SOCKSv5-Proxy-Server erhalten: 0x%1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+689"/>
-    <source>Network operation timed out</source>
-    <translation>Das Zeitlimit für die Operation wurde überschritten</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSoftKeyManager</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qsoftkeymanager.cpp" line="+79"/>
-    <source>Ok</source>
-    <translation>Ok</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select</source>
-    <translation>Auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Done</source>
-    <translation>Fertig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Options</source>
-    <translation>Optionen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+172"/>
-    <source>Exit</source>
-    <translation>Beenden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSpinBox</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-574"/>
-    <source>More</source>
-    <translation>Mehr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Less</source>
-    <translation>Weniger</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSql</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/qt3support/sql/q3sqlmanager_p.cpp" line="+890"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Delete this record?</source>
-    <translation>Diesen Datensatz löschen?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <location line="+16"/>
-    <location line="+36"/>
-    <source>Yes</source>
-    <translation>Ja</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-51"/>
-    <location line="+16"/>
-    <location line="+36"/>
-    <source>No</source>
-    <translation>Nein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-44"/>
-    <source>Insert</source>
-    <translation>Einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Update</source>
-    <translation>Aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Save edits?</source>
-    <translation>Änderungen speichern?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Confirm</source>
-    <translation>Bestätigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Cancel your edits?</source>
-    <translation>Änderungen verwerfen?</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSslSocket</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/ssl/qsslsocket_openssl.cpp" line="+546"/>
-    <source>Unable to write data: %1</source>
-    <translation>Die Daten konnten nicht geschrieben werden: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+119"/>
-    <source>Error while reading: %1</source>
-    <translation>Beim Lesen ist ein Fehler aufgetreten: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+96"/>
-    <source>Error during SSL handshake: %1</source>
-    <translation>Im Ablauf des SSL-Protokolls ist ein Fehler aufgetreten: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-501"/>
-    <source>Error creating SSL context (%1)</source>
-    <translation>Es konnte keine SSL-Kontextstruktur erzeugt werden (%1)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>Invalid or empty cipher list (%1)</source>
-    <translation>Ungültige oder leere Schlüsselliste (%1)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+42"/>
-    <source>Private key does not certify public key, %1</source>
-    <translation>Der private Schlüssel passt nicht zum öffentlichen Schlüssel, %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Error creating SSL session, %1</source>
-    <translation>Es konnte keine SSL-Sitzung erzeugt werden, %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Error creating SSL session: %1</source>
-    <translation>Es konnte keine SSL-Sitzung erzeugt werden: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-61"/>
-    <source>Cannot provide a certificate with no key, %1</source>
-    <translation>Ohne Schlüssel kann kein Zertifikat zur Verfügung gestellt werden, %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Error loading local certificate, %1</source>
-    <translation>Das lokale Zertifikat konnte nicht geladen werden, %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Error loading private key, %1</source>
-    <translation>Der private Schlüssel konnte nicht geladen werden, %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/ssl/qsslerror.cpp" line="+213"/>
-    <source>No error</source>
-    <translation>Kein Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The issuer certificate could not be found</source>
-    <translation>Das Zertifikat des Ausstellers konnte nicht gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The certificate signature could not be decrypted</source>
-    <translation>Die Signatur des Zertifikats konnte nicht entschlüsselt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The public key in the certificate could not be read</source>
-    <translation>Der öffentliche Schlüssel konnte nicht gelesen werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The signature of the certificate is invalid</source>
-    <translation>Die Signatur des Zertifikats ist ungültig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The certificate is not yet valid</source>
-    <translation>Das Zertifikat ist noch nicht gültig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The certificate has expired</source>
-    <translation>Die Gültigkeit des Zertifikats ist abgelaufen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The certificate&apos;s notBefore field contains an invalid time</source>
-    <translation>Das Feld &apos;notBefore&apos; des Zertifikats enthält eine ungültige Zeit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The certificate&apos;s notAfter field contains an invalid time</source>
-    <translation>Das Feld &apos;notAfter&apos; des Zertifikats enthält eine ungültige Zeit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The certificate is self-signed, and untrusted</source>
-    <translation>Das Zertifikat ist selbstsigniert und daher nicht vertrauenswürdig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The root certificate of the certificate chain is self-signed, and untrusted</source>
-    <translation>Das oberste Zertifikat der Kette ist selbstsigniert und daher nicht vertrauenswürdig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The issuer certificate of a locally looked up certificate could not be found</source>
-    <translation>Das Zertifikat des Ausstellers eines lokal gefundenen Zertifikats konnte nicht gefunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>No certificates could be verified</source>
-    <translation>Keines der Zertifikate konnte verifiziert werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>One of the CA certificates is invalid</source>
-    <translation>Eines der Zertifikate der Zertifizierungsstelle ist ungültig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The basicConstraints path length parameter has been exceeded</source>
-    <translation>Die Länge des basicConstraints-Pfades wurde überschritten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The supplied certificate is unsuitable for this purpose</source>
-    <translation>Das angegebene Zertifikat kann in diesem Fall nicht verwendet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The root CA certificate is not trusted for this purpose</source>
-    <translation>Das oberste Zertifikat der Zertifizierungsstelle ist für diesen Fall nicht vertrauenswürdig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The root CA certificate is marked to reject the specified purpose</source>
-    <translation>Das oberste Zertifikat der Zertifizierungsstelle weist diesen Fall auf Grund einer speziellen Kennzeichnung zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The current candidate issuer certificate was rejected because its subject name did not match the issuer name of the current certificate</source>
-    <translation>Das Zertifikat des betrachteten Ausstellers wurde zurückgewiesen da sein Subjektname nicht dem Namen des Austellers des aktuellen Zertifikats entspricht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>The current candidate issuer certificate was rejected because its issuer name and serial number was present and did not match the authority key identifier of the current certificate</source>
-    <translation>Das Zertifikat des betrachteten Ausstellers wurde zurückgewiesen da Ausstellername und Seriennummer vorhanden sind und nicht dem Bezeichner der Zertifizierungsstelle des aktuellen Zertifikats entsprechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>The peer did not present any certificate</source>
-    <translation>Die Gegenstelle hat kein Zertifikat angegeben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>The host name did not match any of the valid hosts for this certificate</source>
-    <translation>Der Name des Hosts ist keiner aus der Liste der für dieses Zertifikat gültigen Hosts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QStateMachine</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/statemachine/qstatemachine.cpp" line="+1028"/>
-    <source>Missing initial state in compound state &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Der Anfangszustand des zusammengesetzten Zustands &apos;%1&apos; fehlt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Missing default state in history state &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Der Anfangszustand im Verlauf bei Zustand &apos;%1&apos; fehlt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>No common ancestor for targets and source of transition from state &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Die Ziele und die Quelle des Übergangs vom Zustand &apos;%1&apos; haben keinen gemeinsamen Ursprung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Unknown error</source>
-    <translation>Unbekannter Fehler</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QSystemSemaphore</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="-46"/>
-    <source>%1: does not exist</source>
-    <translation>%1: Nicht existent</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="+66"/>
-    <source>%1: out of resources</source>
-    <translation>%1: Keine Ressourcen mehr verfügbar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-13"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="+4"/>
-    <source>%1: permission denied</source>
-    <translation>%1: Zugriff verweigert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1: already exists</source>
-    <translation>%1: Existiert bereits</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="+3"/>
-    <source>%1: unknown error %2</source>
-    <translation>%1: Unbekannter Fehler %2</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QTDSDriver</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/tds/qsql_tds.cpp" line="+595"/>
-    <source>Unable to open connection</source>
-    <translation>Die Datenbankverbindung kann nicht geöffnet werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Unable to use database</source>
-    <translation>Die Datenbank kann nicht verwendet werden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QTabBar</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="-326"/>
-    <source>Scroll Left</source>
-    <translation>Nach links scrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Scroll Right</source>
-    <translation>Nach rechts scrollen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QTcpServer</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qtcpserver.cpp" line="+282"/>
-    <source>Operation on socket is not supported</source>
-    <translation>Diese Socket-Operation wird nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QTextControl</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+2024"/>
-    <source>&amp;Undo</source>
-    <translation>&amp;Rückgängig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>Wieder&amp;herstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Cu&amp;t</source>
-    <translation>&amp;Ausschneiden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>&amp;Copy</source>
-    <translation>&amp;Kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Copy &amp;Link Location</source>
-    <translation>&amp;Link-Adresse kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>&amp;Paste</source>
-    <translation>Einf&amp;ügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Select All</source>
-    <translation>Alles auswählen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QToolButton</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+310"/>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Press</source>
-    <translation>Drücken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QUdpSocket</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qudpsocket.cpp" line="+179"/>
-    <source>This platform does not support IPv6</source>
-    <translation>Diese Plattform unterstützt kein IPv6</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QUndoGroup</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qundogroup.cpp" line="+385"/>
-    <source>Undo</source>
-    <translation>Rückgängig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Redo</source>
-    <translation>Wiederherstellen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QUndoModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qundoview.cpp" line="+101"/>
-    <source>&lt;empty&gt;</source>
-    <translation>&lt;leer&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QUndoStack</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qundostack.cpp" line="+832"/>
-    <source>Undo</source>
-    <translation>Rückgängig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Redo</source>
-    <translation>Wiederherstellen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QUnicodeControlCharacterMenu</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+899"/>
-    <source>LRM Left-to-right mark</source>
-    <translation>LRM Left-to-right mark</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>RLM Right-to-left mark</source>
-    <translation>RLM Right-to-left mark</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>ZWJ Zero width joiner</source>
-    <translation>ZWJ Zero width joiner</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>ZWNJ Zero width non-joiner</source>
-    <translation>ZWNJ Zero width non-joiner</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>ZWSP Zero width space</source>
-    <translation>ZWSP Zero width space</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>LRE Start of left-to-right embedding</source>
-    <translation>LRE Start of left-to-right embedding</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>RLE Start of right-to-left embedding</source>
-    <translation>RLE Start of right-to-left embedding</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>LRO Start of left-to-right override</source>
-    <translation>LRO Start of left-to-right override</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>RLO Start of right-to-left override</source>
-    <translation>RLO Start of right-to-left override</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>PDF Pop directional formatting</source>
-    <translation>PDF Pop directional formatting</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Insert Unicode control character</source>
-    <translation>Unicode-Kontrollzeichen einfügen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWebFrame</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/FrameLoaderClientQt.cpp" line="+712"/>
-    <source>Request cancelled</source>
-    <translation>Anfrage wurde abgebrochen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Request blocked</source>
-    <translation>Anfrage wurde abgewiesen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Cannot show URL</source>
-    <translation>Der URL kann nicht angezeigt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Frame load interrupted by policy change</source>
-    <translation>Das Laden des Rahmens wurde durch eine Änderung der Richtlinien unterbrochen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Cannot show mimetype</source>
-    <translation>Dieser Mime-Typ kann nicht angezeigt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>File does not exist</source>
-    <translation>Die Datei existiert nicht</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWebPage</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="+42"/>
-    <source>Submit</source>
-    <comment>default label for Submit buttons in forms on web pages</comment>
-    <translation>Senden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Submit</source>
-    <comment>Submit (input element) alt text for &lt;input&gt; elements with no alt, title, or value</comment>
-    <translation>Senden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Reset</source>
-    <comment>default label for Reset buttons in forms on web pages</comment>
-    <translation>Rücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Choose File</source>
-    <comment>title for file button used in HTML forms</comment>
-    <translation>Durchsuchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>No file selected</source>
-    <comment>text to display in file button used in HTML forms when no file is selected</comment>
-    <translation>Es ist keine Datei ausgewählt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Open in New Window</source>
-    <comment>Open in New Window context menu item</comment>
-    <translation>In neuem Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Save Link...</source>
-    <comment>Download Linked File context menu item</comment>
-    <translation>Ziel speichern unter...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Copy Link</source>
-    <comment>Copy Link context menu item</comment>
-    <translation>Link-Adresse kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Open Image</source>
-    <comment>Open Image in New Window context menu item</comment>
-    <translation>Grafik in neuem Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Save Image</source>
-    <comment>Download Image context menu item</comment>
-    <translation>Grafik speichern unter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Copy Image</source>
-    <comment>Copy Link context menu item</comment>
-    <translation>Grafik kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Open Frame</source>
-    <comment>Open Frame in New Window context menu item</comment>
-    <translation>Frame öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Copy</source>
-    <comment>Copy context menu item</comment>
-    <translation>Kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Go Back</source>
-    <comment>Back context menu item</comment>
-    <translation>Zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Go Forward</source>
-    <comment>Forward context menu item</comment>
-    <translation>Vor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Stop</source>
-    <comment>Stop context menu item</comment>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Reload</source>
-    <comment>Reload context menu item</comment>
-    <translation>Neu laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Cut</source>
-    <comment>Cut context menu item</comment>
-    <translation>Ausschneiden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Paste</source>
-    <comment>Paste context menu item</comment>
-    <translation>Einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>No Guesses Found</source>
-    <comment>No Guesses Found context menu item</comment>
-    <translation>Keine Vorschläge gefunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Ignore</source>
-    <comment>Ignore Spelling context menu item</comment>
-    <translation>Ignorieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Add To Dictionary</source>
-    <comment>Learn Spelling context menu item</comment>
-    <translation>In Wörterbuch aufnehmen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Search The Web</source>
-    <comment>Search The Web context menu item</comment>
-    <translation>Im Web suchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Look Up In Dictionary</source>
-    <comment>Look Up in Dictionary context menu item</comment>
-    <translation>Im Wörterbuch nachschauen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Open Link</source>
-    <comment>Open Link context menu item</comment>
-    <translation>Adresse öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Ignore</source>
-    <comment>Ignore Grammar context menu item</comment>
-    <translation>Ignorieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Spelling</source>
-    <comment>Spelling and Grammar context sub-menu item</comment>
-    <translation>Rechtschreibung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Show Spelling and Grammar</source>
-    <comment>menu item title</comment>
-    <translation>Rechtschreibung und Grammatik anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Hide Spelling and Grammar</source>
-    <comment>menu item title</comment>
-    <translation>Rechtschreibung und Grammatik nicht anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Check Spelling</source>
-    <comment>Check spelling context menu item</comment>
-    <translation>Rechtschreibung prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Check Spelling While Typing</source>
-    <comment>Check spelling while typing context menu item</comment>
-    <translation>Rechtschreibung während des Schreibens überprüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Check Grammar With Spelling</source>
-    <comment>Check grammar with spelling context menu item</comment>
-    <translation>Grammatik mit Rechtschreibung zusammen überprüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Fonts</source>
-    <comment>Font context sub-menu item</comment>
-    <translation>Fonts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Bold</source>
-    <comment>Bold context menu item</comment>
-    <translation>Fett</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Italic</source>
-    <comment>Italic context menu item</comment>
-    <translation>Kursiv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Underline</source>
-    <comment>Underline context menu item</comment>
-    <translation>Unterstrichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Outline</source>
-    <comment>Outline context menu item</comment>
-    <translation>Umriss</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Direction</source>
-    <comment>Writing direction context sub-menu item</comment>
-    <translation>Schreibrichtung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Text Direction</source>
-    <comment>Text direction context sub-menu item</comment>
-    <translation>Schreibrichtung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Default</source>
-    <comment>Default writing direction context menu item</comment>
-    <translation>Vorgabe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Left to Right</source>
-    <comment>Left to Right context menu item</comment>
-    <translation>Von links nach rechts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Right to Left</source>
-    <comment>Right to Left context menu item</comment>
-    <translation>Von rechts nach links</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+105"/>
-    <source>Loading...</source>
-    <comment>Media controller status message when the media is loading</comment>
-    <translation>Lädt...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Live Broadcast</source>
-    <comment>Media controller status message when watching a live broadcast</comment>
-    <translation>Live-Übertragung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Audio Element</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Audio-Element</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Video Element</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Video-Element</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Mute Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Stummschalttaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Unmute Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Abstelltaste für Stummschaltung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Play Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Abspielknopf</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Pause Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Pause-Knopf</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Slider</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Schieberegler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Slider Thumb</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Schieberegler-Griff</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Rewind Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Rückspultaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Return to Real-time Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Kehre zu Echtzeit zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Elapsed Time</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Spielzeit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Remaining Time</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Verbleibende Zeit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Status Display</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Statusanzeige</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Fullscreen Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Vollbild-Taste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Seek Forward Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Vorlauftaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Seek Back Button</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Rücklauftaste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Audio element playback controls and status display</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Audio-Steuerung und Statusanzeige</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Video element playback controls and status display</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Video-Steuerung und Statusanzeige</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Mute audio tracks</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Schalte Tonspuren stumm</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Unmute audio tracks</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Stummschaltung der Tonspuren aufheben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Begin playback</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Abspielen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Pause playback</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Pause</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Movie time scrubber</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Abspielzeit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Movie time scrubber thumb</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Griff zur Einstellung der Abspielzeit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Rewind movie</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Film zurückspulen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Return streaming movie to real-time</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Setze Film auf Echtzeit zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Current movie time</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Abspielzeit des Films</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Remaining movie time</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Verbleibende Zeit des Films</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Current movie status</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Status des Films</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Play movie in full-screen mode</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>FIlm im Vollbildmodus abspielen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Seek quickly back</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Schnelles Rückwärtssuchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Seek quickly forward</source>
-    <comment>Media controller element</comment>
-    <translation>Schnelles Vorwärtssuchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Indefinite time</source>
-    <comment>Media time description</comment>
-    <translation>Unbegrenzte Zeit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>%1 days %2 hours %3 minutes %4 seconds</source>
-    <comment>Media time description</comment>
-    <translation>%1 Tage %2 Stunden %3 Minuten %4 Sekunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1 hours %2 minutes %3 seconds</source>
-    <comment>Media time description</comment>
-    <translation>%1 Stunden %2 Minuten %3 Sekunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>%1 minutes %2 seconds</source>
-    <comment>Media time description</comment>
-    <translation>%1 Minuten %2 Sekunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>%1 seconds</source>
-    <comment>Media time description</comment>
-    <translation>%1 Sekunden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-210"/>
-    <source>Inspect</source>
-    <comment>Inspect Element context menu item</comment>
-    <translation>Prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>No recent searches</source>
-    <comment>Label for only item in menu that appears when clicking on the search field image, when no searches have been performed</comment>
-    <translation>Es existieren noch keine Suchanfragen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Recent searches</source>
-    <comment>label for first item in the menu that appears when clicking on the search field image, used as embedded menu title</comment>
-    <translation>Bisherige Suchanfragen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Clear recent searches</source>
-    <comment>menu item in Recent Searches menu that empties menu&apos;s contents</comment>
-    <translation>Gespeicherte Suchanfragen löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+75"/>
-    <source>Unknown</source>
-    <comment>Unknown filesize FTP directory listing item</comment>
-    <translation>Unbekannt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/InspectorClientQt.cpp" line="+167"/>
-    <source>Web Inspector - %2</source>
-    <translation>Web Inspector - %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="+5"/>
-    <source>%1 (%2x%3 pixels)</source>
-    <comment>Title string for images</comment>
-    <translation>%1 (%2x%3 Pixel)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/network/qt/QNetworkReplyHandler.cpp" line="+412"/>
-    <source>Bad HTTP request</source>
-    <translation>Ungültige HTTP-Anforderung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="-291"/>
-    <source>This is a searchable index. Enter search keywords: </source>
-    <comment>text that appears at the start of nearly-obsolete web pages in the form of a &apos;searchable index&apos;</comment>
-    <translation>Dieser Index verfügt über eine Suchfunktion. Geben Sie einen Suchbegriff ein:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+58"/>
-    <source>Scroll here</source>
-    <translation>Hierher scrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Left edge</source>
-    <translation>Linker Rand</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Top</source>
-    <translation>Anfang</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Right edge</source>
-    <translation>Rechter Rand</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Bottom</source>
-    <translation>Ende</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Page left</source>
-    <translation>Eine Seite nach links</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Page up</source>
-    <translation>Eine Seite nach oben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Page right</source>
-    <translation>Eine Seite nach rechts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Page down</source>
-    <translation>Eine Seite nach unten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Scroll left</source>
-    <translation>Nach links scrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Scroll up</source>
-    <translation>Nach oben scrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Scroll right</source>
-    <translation>Nach rechts scrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>Scroll down</source>
-    <translation>Nach unten scrollen</translation>
-  </message>
-  <message numerus="yes">
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/FileChooserQt.cpp" line="+45"/>
-    <source>%n file(s)</source>
-    <comment>number of chosen file</comment>
-    <translation>
-      <numerusform>Eine Datei</numerusform>
-      <numerusform>%n Dateien</numerusform>
-    </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+1822"/>
-    <source>JavaScript Alert - %1</source>
-    <translation>JavaScript-Hinweis - %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>JavaScript Confirm - %1</source>
-    <translation>JavaScript-Bestätigung - %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>JavaScript Prompt - %1</source>
-    <translation>JavaScript-Eingabeaufforderung - %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>JavaScript Problem - %1</source>
-    <translation>JavaScript-Problem - %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>The script on this page appears to have a problem. Do you want to stop the script?</source>
-    <translation>Das Skript dieser Webseite ist fehlerhaft. Möchten Sie es anhalten?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+381"/>
-    <source>Move the cursor to the next character</source>
-    <translation>Positionsmarke auf folgendes Zeichen setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the previous character</source>
-    <translation>Positionsmarke auf vorangehendes Zeichen setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the next word</source>
-    <translation>Positionsmarke auf folgendes Wort setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the previous word</source>
-    <translation>Positionsmarke auf vorangehendes Wort setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the next line</source>
-    <translation>Positionsmarke auf folgende Zeile setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the previous line</source>
-    <translation>Positionsmarke auf vorangehende Zeile setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the start of the line</source>
-    <translation>Positionsmarke auf Zeilenanfang setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the end of the line</source>
-    <translation>Positionsmarke auf Zeilenende setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the start of the block</source>
-    <translation>Positionsmarke auf Anfang des Blocks setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the end of the block</source>
-    <translation>Positionsmarke auf Ende des Blocks setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the start of the document</source>
-    <translation>Positionsmarke auf Anfang des Dokumentes setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Move the cursor to the end of the document</source>
-    <translation>Positionsmarke auf Ende des Dokumentes setzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select all</source>
-    <translation>Alles auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the next character</source>
-    <translation>Bis zum nächsten Zeichen markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the previous character</source>
-    <translation>Bis zum vorherigen Zeichen markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the next word</source>
-    <translation>Bis zum nächsten Wort markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the previous word</source>
-    <translation>Bis zum vorherigen Wort markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the next line</source>
-    <translation>Bis zur nächsten Zeile markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the previous line</source>
-    <translation>Bis zur vorherigen Zeile markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the start of the line</source>
-    <translation>Bis zum Zeilenanfang markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the end of the line</source>
-    <translation>Bis zum Zeilenende markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the start of the block</source>
-    <translation>Bis zum Anfang des Blocks markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the end of the block</source>
-    <translation>Bis zum Ende des Blocks markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the start of the document</source>
-    <translation>Bis zum Anfang des Dokuments markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Select to the end of the document</source>
-    <translation>Bis zum Ende des Dokuments markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Delete to the start of the word</source>
-    <translation>Bis zum Anfang des Wortes löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Delete to the end of the word</source>
-    <translation>Bis zum Ende des Wortes löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+33"/>
-    <source>Insert a new paragraph</source>
-    <translation>Neuen Abschnitt einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Insert a new line</source>
-    <translation>Neue Zeile einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Paste and Match Style</source>
-    <translation>Einfügen und dem Stil anpassen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Remove formatting</source>
-    <translation>Formatierung entfernen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Strikethrough</source>
-    <translation>Durchgestrichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Subscript</source>
-    <translation>Tiefstellung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Superscript</source>
-    <translation>Hochstellung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Insert Bulleted List</source>
-    <translation>Liste mit Punkten einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Insert Numbered List</source>
-    <translation>Nummerierte Liste einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Indent</source>
-    <translation>Einrücken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Outdent</source>
-    <translation>Einrückung aufheben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Center</source>
-    <translation>Zentrieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Justify</source>
-    <translation>Ausrichten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Align Left</source>
-    <translation>Linksbündig ausrichten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Align Right</source>
-    <translation>Rechtsbündig ausrichten</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWhatsThisAction</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qwhatsthis.cpp" line="+527"/>
-    <source>What&apos;s This?</source>
-    <translation>Direkthilfe</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWidget</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qwidget.cpp" line="+5720"/>
-    <source>*</source>
-    <translation>*</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWizard</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qwizard.cpp" line="+661"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-14"/>
-    <source>&lt; &amp;Back</source>
-    <translation>&lt; &amp;Zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>&amp;Finish</source>
-    <translation>Ab&amp;schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>&amp;Help</source>
-    <translation>&amp;Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-14"/>
-    <source>Go Back</source>
-    <translation>Zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>Continue</source>
-    <translation>Weiter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>Commit</source>
-    <translation>Anwenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Done</source>
-    <translation>Fertig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>&amp;Next</source>
-    <translation>&amp;Weiter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+0"/>
-    <source>&amp;Next &gt;</source>
-    <translation>&amp;Weiter &gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QWorkspace</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qworkspace.cpp" line="+1089"/>
-    <source>&amp;Restore</source>
-    <translation>Wieder&amp;herstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Move</source>
-    <translation>Ver&amp;schieben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>&amp;Size</source>
-    <translation>&amp;Größe ändern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Mi&amp;nimize</source>
-    <translation>M&amp;inimieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Ma&amp;ximize</source>
-    <translation>Ma&amp;ximieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Stay on &amp;Top</source>
-    <translation>Im &amp;Vordergrund bleiben</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-988"/>
-    <source>Minimize</source>
-    <translation>Minimieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Restore Down</source>
-    <translation>Wiederherstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-4"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+993"/>
-    <location line="+1059"/>
-    <source>Sh&amp;ade</source>
-    <translation>&amp;Aufrollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-278"/>
-    <location line="+60"/>
-    <source>%1 - [%2]</source>
-    <translation>%1 - [%2]</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+214"/>
-    <source>&amp;Unshade</source>
-    <translation>&amp;Herabrollen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QXml</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/xml/sax/qxml.cpp" line="+58"/>
-    <source>no error occurred</source>
-    <translation>kein Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>error triggered by consumer</source>
-    <translation>Konsument löste Fehler aus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>unexpected end of file</source>
-    <translation>unerwartetes Ende der Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>more than one document type definition</source>
-    <translation>mehrere Dokumenttypdefinitionen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>error occurred while parsing element</source>
-    <translation>Fehler beim Parsen eines Elements</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>tag mismatch</source>
-    <translation>Element-Tags sind nicht richtig geschachtelt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>error occurred while parsing content</source>
-    <translation>Fehler beim Parsen des Inhalts eines Elements</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>unexpected character</source>
-    <translation>unerwartetes Zeichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>invalid name for processing instruction</source>
-    <translation>kein gültiger Name für eine Processing-Instruktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>version expected while reading the XML declaration</source>
-    <translation>fehlende Version beim Parsen der XML-Deklaration</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>wrong value for standalone declaration</source>
-    <translation>falscher Wert für die Standalone-Deklaration</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>error occurred while parsing document type definition</source>
-    <translation>Fehler beim Parsen der Dokumenttypdefinition</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>letter is expected</source>
-    <translation>ein Buchstabe ist an dieser Stelle erforderlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>error occurred while parsing comment</source>
-    <translation>Fehler beim Parsen eines Kommentars</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>error occurred while parsing reference</source>
-    <translation>Fehler beim Parsen einer Referenz</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>internal general entity reference not allowed in DTD</source>
-    <translation>in einer DTD ist keine interne allgemeine Entity-Referenz erlaubt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>external parsed general entity reference not allowed in attribute value</source>
-    <translation>in einem Attribut-Wert sind keine externen Entity-Referenzen erlaubt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>external parsed general entity reference not allowed in DTD</source>
-    <translation>in der DTD sind keine externen Entity-Referenzen erlaubt </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>unparsed entity reference in wrong context</source>
-    <translation>nicht-analysierte Entity-Referenz im falschen Kontext verwendet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>recursive entities</source>
-    <translation>rekursive Entity</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>error in the text declaration of an external entity</source>
-    <translation>Fehler in der Text-Deklaration einer externen Entity</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-11"/>
-    <source>encoding declaration or standalone declaration expected while reading the XML declaration</source>
-    <translation>fehlende Encoding-Deklaration oder Standalone-Deklaration beim Parsen der XML-Deklaration</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>standalone declaration expected while reading the XML declaration</source>
-    <translation>fehlende Standalone-Deklaration beim Parsen der XML Deklaration</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QXmlStream</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+611"/>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+1770"/>
-    <source>Extra content at end of document.</source>
-    <translation>Überzähliger Inhalt nach Ende des Dokumentes.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+271"/>
-    <source>Invalid entity value.</source>
-    <translation>Ungültiger Entity-Wert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+109"/>
-    <source>Invalid XML character.</source>
-    <translation>Ungültiges XML-Zeichen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+259"/>
-    <source>Sequence &apos;]]&gt;&apos; not allowed in content.</source>
-    <translation>Im Inhalt ist die Zeichenfolge &apos;]]&gt;&apos; nicht erlaubt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+309"/>
-    <source>Namespace prefix &apos;%1&apos; not declared</source>
-    <translation>Der Namensraum-Präfix &apos;%1&apos; wurde nicht deklariert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+78"/>
-    <source>Attribute redefined.</source>
-    <translation>Redefinition eines Attributes.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+115"/>
-    <source>Unexpected character &apos;%1&apos; in public id literal.</source>
-    <translation>&apos;%1&apos; ist kein gültiges Zeichen in einer public-id-Angabe.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Invalid XML version string.</source>
-    <translation>Ungültige XML-Versionsangabe.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Unsupported XML version.</source>
-    <translation>Diese XML-Version wird nicht unterstützt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>%1 is an invalid encoding name.</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger Name für das Encoding.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Encoding %1 is unsupported</source>
-    <translation>Das Encoding %1 wird nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Standalone accepts only yes or no.</source>
-    <translation>Der Wert für das &apos;Standalone&apos;-Attribut kann nur &apos;yes&apos; oder &apos;no&apos; sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Invalid attribute in XML declaration.</source>
-    <translation>Die XML-Deklaration enthält ein ungültiges Attribut.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Premature end of document.</source>
-    <translation>Vorzeitiges Ende des Dokuments.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>Invalid document.</source>
-    <translation>Ungültiges Dokument.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+40"/>
-    <source>Expected </source>
-    <translation>Es wurde </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>, but got &apos;</source>
-    <translation>erwartet, stattdessen erhalten &apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>Unexpected &apos;</source>
-    <translation>Ungültig an dieser Stelle &apos; </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+225"/>
-    <source>Expected character data.</source>
-    <translation>Es wurden Zeichendaten erwartet.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-995"/>
-    <source>Recursive entity detected.</source>
-    <translation>Es wurde eine rekursive Entity festgestellt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+516"/>
-    <source>Start tag expected.</source>
-    <translation>Öffnendes Element erwartet.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+222"/>
-    <source>XML declaration not at start of document.</source>
-    <translation>Die XML-Deklaration befindet sich nicht am Anfang des Dokuments.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-31"/>
-    <source>NDATA in parameter entity declaration.</source>
-    <translation>Eine Parameter-Entity-Deklaration darf kein NDATA enthalten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+34"/>
-    <source>%1 is an invalid processing instruction name.</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger Name für eine Prozessing-Instruktion.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Invalid processing instruction name.</source>
-    <translation>Der Name der Prozessing-Instruktion ist ungültig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-536"/>
-    <location line="+12"/>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+164"/>
-    <location line="+53"/>
-    <source>Illegal namespace declaration.</source>
-    <translation>Ungültige Namensraum-Deklaration.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+15"/>
-    <source>Invalid XML name.</source>
-    <translation>Ungültiger XML-Name.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Opening and ending tag mismatch.</source>
-    <translation>Die Anzahl der öffnenden Elemente stimmt nicht mit der Anzahl der schließenden Elemente überein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Reference to unparsed entity &apos;%1&apos;.</source>
-    <translation>Es wurde die ungeparste Entity &apos;%1&apos; referenziert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-13"/>
-    <location line="+61"/>
-    <location line="+40"/>
-    <source>Entity &apos;%1&apos; not declared.</source>
-    <translation>Die Entity &apos;%1&apos; ist nicht deklariert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-26"/>
-    <source>Reference to external entity &apos;%1&apos; in attribute value.</source>
-    <translation>Im Attributwert wurde die externe Entity &apos;%1&apos; referenziert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+40"/>
-    <source>Invalid character reference.</source>
-    <translation>Ungültige Zeichenreferenz.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-75"/>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-823"/>
-    <source>Encountered incorrectly encoded content.</source>
-    <translation>Es wurde Inhalt mit einer ungültigen Kodierung gefunden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+274"/>
-    <source>The standalone pseudo attribute must appear after the encoding.</source>
-    <translation>Das Standalone-Pseudoattribut muss dem Encoding unmittelbar folgen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+562"/>
-    <source>%1 is an invalid PUBLIC identifier.</source>
-    <translation>%1 ist keine gültige Angabe für eine PUBLIC-Id.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>QtXmlPatterns</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractduration.cpp" line="+99"/>
-    <location line="+15"/>
-    <source>At least one component must be present.</source>
-    <translation>Es muss mindestens eine Komponente vorhanden sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qanyuri_p.h" line="+132"/>
-    <source>%1 is not a valid value of type %2.</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger Wert des Typs %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomiccasters_p.h" line="+223"/>
-    <source>When casting to %1 from %2, the source value cannot be %3.</source>
-    <translation>Bei einer &quot;cast&quot;-Operation von %1 zu %2 darf der Wert nicht %3 sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qboolean.cpp" line="+78"/>
-    <source>Effective Boolean Value cannot be calculated for a sequence containing two or more atomic values.</source>
-    <translation>Der effektive Boolesche Wert einer Sequenz aus zwei oder mehreren atomaren Werten kann nicht berechnet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qprocessinginstructionconstructor.cpp" line="+84"/>
-    <source>The data of a processing instruction cannot contain the string %1</source>
-    <translation>Die Daten einer Processing-Anweisung dürfen nicht die Zeichenkette %1 enthalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor_p.h" line="+168"/>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qqnamefns.cpp" line="+69"/>
-    <source>%1 is an invalid %2</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiges %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qassemblestringfns.cpp" line="+88"/>
-    <source>%1 is not a valid XML 1.0 character.</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiges XML 1.0 Zeichen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qerrorfn.cpp" line="+61"/>
-    <source>%1 was called.</source>
-    <translation>%1 wurde gerufen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternmatchingfns.cpp" line="+133"/>
-    <source>In the replacement string, %1 must be followed by at least one digit when not escaped.</source>
-    <translation>In der Ersetzung muss auf %1 eine Ziffer folgen, wenn es nicht durch ein Escape-Zeichen geschützt ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+26"/>
-    <source>In the replacement string, %1 can only be used to escape itself or %2, not %3</source>
-    <translation>In der Ersetzung kann %1 nur verwendet werden, um sich selbst oder %2 schützen, nicht jedoch für %3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+92"/>
-    <source>%1 matches newline characters</source>
-    <translation>Der Ausdruck &apos;%1&apos; schließt Zeilenvorschübe ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Matches are case insensitive</source>
-    <translation>Groß/Kleinschreibung wird nicht beachtet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+104"/>
-    <source>%1 is an invalid regular expression pattern: %2</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger regulärer Ausdruck: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencefns.cpp" line="+346"/>
-    <source>It will not be possible to retrieve %1.</source>
-    <translation>%1 kann nicht bestimmt werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="+266"/>
-    <source>The default collection is undefined</source>
-    <translation>Für eine Kollektion ist keine Vorgabe definiert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>%1 cannot be retrieved</source>
-    <translation>%1 kann nicht bestimmt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qitemverifier.cpp" line="+67"/>
-    <source>The item %1 did not match the required type %2.</source>
-    <translation>Das Element %1 entspricht nicht dem erforderlichen Typ %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+352"/>
-    <location line="+7323"/>
-    <source>%1 is an unknown schema type.</source>
-    <translation>%1 ist ein unbekannter Schema-Typ.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-7254"/>
-    <source>A template with name %1 has already been declared.</source>
-    <translation>Eine Vorlage des Namens %1 existiert bereits.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+213"/>
-    <source>Only one %1 declaration can occur in the query prolog.</source>
-    <translation>Der Anfrage-Prolog darf nur eine %1-Deklaration enthalten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+188"/>
-    <source>The initialization of variable %1 depends on itself</source>
-    <translation>Die Initialisierung der Variable %1 hängt von ihrem eigenem Wert ab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qparsercontext.cpp" line="+93"/>
-    <source>The variable %1 is unused</source>
-    <translation>Die Variable %1 wird nicht verwendet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2904"/>
-    <source>Version %1 is not supported. The supported XQuery version is 1.0.</source>
-    <translation>Die Version %1 wird nicht unterstützt. Die unterstützte Version von XQuery ist 1.0.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+71"/>
-    <source>No function with signature %1 is available</source>
-    <translation>Es existiert keine Funktion mit der Signatur %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+303"/>
-    <source>It is not possible to redeclare prefix %1.</source>
-    <translation>Der Präfix %1 kann nicht redeklariert werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Prefix %1 is already declared in the prolog.</source>
-    <translation>Der Präfix %1 wurde bereits im Prolog deklariert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+95"/>
-    <source>The name of an option must have a prefix. There is no default namespace for options.</source>
-    <translation>Der Name einer Option muss einen Präfix haben. Es gibt keine Namensraum-Vorgabe für Optionen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+171"/>
-    <source>The Schema Import feature is not supported, and therefore %1 declarations cannot occur.</source>
-    <translation>Die Deklaration %1 ist unzulässig, da Schema-Import nicht unterstützt wird.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>The target namespace of a %1 cannot be empty.</source>
-    <translation>Der Ziel-Namensraum von %1 darf nicht leer sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>The module import feature is not supported</source>
-    <translation>Modul-Import wird nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+178"/>
-    <source>The namespace of a user defined function in a library module must be equivalent to the module namespace. In other words, it should be %1 instead of %2</source>
-    <translation>Der Namensraum einer nutzerdefinierten Funktion aus einem Bibliotheksmodul muss dem Namensraum des Moduls entsprechen (%1 anstatt %2) </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+34"/>
-    <source>A function already exists with the signature %1.</source>
-    <translation>Es existiert bereits eine Funktion mit der Signatur %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>No external functions are supported. All supported functions can be used directly, without first declaring them as external</source>
-    <translation>Externe Funktionen werden nicht unterstützt. Alle unterstützten Funktionen können direkt verwendet werden, ohne sie als extern zu deklarieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+1709"/>
-    <source>The %1-axis is unsupported in XQuery</source>
-    <translation>Die %1-Achse wird in XQuery nicht unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+435"/>
-    <source>The namespace URI cannot be the empty string when binding to a prefix, %1.</source>
-    <translation>Der Namensraum-URI darf nicht leer sein, wenn er an den Präfix %1 gebunden ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>%1 is an invalid namespace URI.</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger Namensraum-URI.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>It is not possible to bind to the prefix %1</source>
-    <translation>Der Präfix %1 kann nicht gebunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+30"/>
-    <source>Two namespace declaration attributes have the same name: %1.</source>
-    <translation>Es wurden zwei Namensraum-Deklarationsattribute gleichen Namens (%1) gefunden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+89"/>
-    <source>The namespace URI must be a constant and cannot use enclosed expressions.</source>
-    <translation>Ein Namensraum-URI muss eine Konstante sein und darf keine eingebetteten Ausdrücke verwenden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+699"/>
-    <location line="+71"/>
-    <source>%1 is not in the in-scope attribute declarations. Note that the schema import feature is not supported.</source>
-    <translation>%1 befindet sich nicht unter den Attributdeklarationen im Bereich. Schema-Import wird nicht unterstützt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+55"/>
-    <source>empty</source>
-    <translation>leer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>zero or one</source>
-    <translation>kein oder ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>exactly one</source>
-    <translation>genau ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>one or more</source>
-    <translation>ein oder mehrere</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+2"/>
-    <source>zero or more</source>
-    <translation>kein oder mehrere</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qtypechecker.cpp" line="+156"/>
-    <source>The focus is undefined.</source>
-    <translation>Es ist kein Fokus definiert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qoutputvalidator.cpp" line="+93"/>
-    <source>An attribute by name %1 has already been created.</source>
-    <translation>Es wurde bereits ein Attribut mit dem Namen %1 erzeugt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qiodevicedelegate.cpp" line="+84"/>
-    <source>Network timeout.</source>
-    <translation>Das Zeitlimit der Netzwerkoperation wurde überschritten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qxmlserializer.cpp" line="+320"/>
-    <source>Element %1 can&apos;t be serialized because it appears outside the document element.</source>
-    <translation>Das Element %1 kann nicht serialisiert werden, da es außerhalb des Dokumentenelements erscheint.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+80"/>
-    <source>Year %1 is invalid because it begins with %2.</source>
-    <translation>%1 ist keine gültige Jahresangabe, da es mit %2 beginnt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>Day %1 is outside the range %2..%3.</source>
-    <translation>Die Tagesangabe %1 ist außerhalb des Bereiches %2..%3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Month %1 is outside the range %2..%3.</source>
-    <translation>Die Monatsangabe %1 ist außerhalb des Bereiches %2..%3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Overflow: Can&apos;t represent date %1.</source>
-    <translation>Das Datum %1 kann nicht dargestellt werden (Überlauf).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Day %1 is invalid for month %2.</source>
-    <translation>Die Tagesangabe %1 ist für den Monat %2 ungültig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+49"/>
-    <source>Time 24:%1:%2.%3 is invalid. Hour is 24, but minutes, seconds, and milliseconds are not all 0; </source>
-    <translation>Die Zeitangabe 24:%1:%2.%3 ist ungültig. Bei der Stundenangabe 24 müssen Minuten, Sekunden und Millisekunden 0 sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Time %1:%2:%3.%4 is invalid.</source>
-    <translation>Die Zeitangabe %1:%2:%3.%4 ist ungültig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+115"/>
-    <source>Overflow: Date can&apos;t be represented.</source>
-    <translation>Das Datum kann nicht dargestellt werden (Überlauf).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractduration.cpp" line="-7"/>
-    <source>At least one time component must appear after the %1-delimiter.</source>
-    <translation>Bei Vorhandensein eines %1-Begrenzers muss mindestens eine Komponente vorhanden sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+201"/>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Dividing a value of type %1 by %2 (not-a-number) is not allowed.</source>
-    <translation>Die Division eines Werts des Typs %1 durch %2 (kein numerischer Wert) ist nicht zulässig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-20"/>
-    <source>Dividing a value of type %1 by %2 or %3 (plus or minus zero) is not allowed.</source>
-    <translation>Die Division eines Werts des Typs %1 durch %2 oder %3 (positiv oder negativ Null) ist nicht zulässig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+32"/>
-    <source>Multiplication of a value of type %1 by %2 or %3 (plus or minus infinity) is not allowed.</source>
-    <translation>Die Multiplikation eines Werts des Typs %1 mit %2 oder %3 (positiv oder negativ unendlich) ist nicht zulässig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicvalue.cpp" line="+79"/>
-    <source>A value of type %1 cannot have an Effective Boolean Value.</source>
-    <translation>Ein Wert des Typs %1 kann keinen effektiven Booleschen Wert haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qderivedinteger_p.h" line="+402"/>
-    <source>Value %1 of type %2 exceeds maximum (%3).</source>
-    <translation>Der Wert %1 des Typs %2 überschreitet das Maximum (%3).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Value %1 of type %2 is below minimum (%3).</source>
-    <translation>Der Wert %1 des Typs %2 unterschreitet das Minimum (%3).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qhexbinary.cpp" line="+91"/>
-    <source>A value of type %1 must contain an even number of digits. The value %2 does not.</source>
-    <translation>Die Stellenzahl eines Wertes des Typs %1 muss geradzahlig sein. Das ist bei %2 nicht der Fall.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <source>%1 is not valid as a value of type %2.</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger Wert des Typs %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qarithmeticexpression.cpp" line="+207"/>
-    <source>Operator %1 cannot be used on type %2.</source>
-    <translation>Der Operator %1 kann nicht auf den Typ %2 angewandt werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+17"/>
-    <source>Operator %1 cannot be used on atomic values of type %2 and %3.</source>
-    <translation>Der Operator %1 kann nicht auf atomare Werte der Typen %2 und %3 angewandt werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qattributenamevalidator.cpp" line="+66"/>
-    <source>The namespace URI in the name for a computed attribute cannot be %1.</source>
-    <translation>Der Namensraum-URI im Namen eines berechneten Attributes darf nicht %1 sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>The name for a computed attribute cannot have the namespace URI %1 with the local name %2.</source>
-    <translation>Der Name eines berechneten Attributes darf keinen Namensraum-URI %1 mit dem lokalen Namen %2 haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastas.cpp" line="+88"/>
-    <source>Type error in cast, expected %1, received %2.</source>
-    <translation>Typfehler bei &quot;cast&quot;-Operation; es wurde %1 erwartet, aber %2 empfangen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+29"/>
-    <source>When casting to %1 or types derived from it, the source value must be of the same type, or it must be a string literal. Type %2 is not allowed.</source>
-    <translation>Bei einer &quot;cast&quot;-Operation zum Typ %1 oder abgeleitetenTypen muss der Quellwert ein Zeichenketten-Literal oder ein Wert gleichen Typs sein. Der Typ %2 ist ungültig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcommentconstructor.cpp" line="+67"/>
-    <source>A comment cannot contain %1</source>
-    <translation>Ein Kommentar darf nicht&apos;%1 enthalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>A comment cannot end with a %1.</source>
-    <translation>Ein Kommentar darf nicht auf %1 enden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qdocumentcontentvalidator.cpp" line="+86"/>
-    <source>An attribute node cannot be a child of a document node. Therefore, the attribute %1 is out of place.</source>
-    <translation>Ein Attributknoten darf nicht als Kind eines Dokumentknotens erscheinen. Es erschien ein Attributknoten mit dem Namen %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qexpressionfactory.cpp" line="+162"/>
-    <source>A library module cannot be evaluated directly. It must be imported from a main module.</source>
-    <translation>Ein Bibliotheksmodul kann nicht direkt ausgewertet werden, er muss von einem Hauptmodul importiert werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+40"/>
-    <source>No template by name %1 exists.</source>
-    <translation>Es existiert keine Vorlage mit dem Namen %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qgenericpredicate.cpp" line="+106"/>
-    <source>A value of type %1 cannot be a predicate. A predicate must have either a numeric type or an Effective Boolean Value type.</source>
-    <translation>Werte des Typs %1 dürfen keine Prädikate sein. Für Prädikate sind nur numerische oder effektiv Boolesche Typen zulässig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+32"/>
-    <source>A positional predicate must evaluate to a single numeric value.</source>
-    <translation>Ein positionales Prädikat muss sich als einfacher, numerischer Wert auswerten lassen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qncnameconstructor_p.h" line="+113"/>
-    <source>The target name in a processing instruction cannot be %1 in any combination of upper and lower case. Therefore, %2 is invalid.</source>
-    <translation>Der Zielname einer Processing-Anweisung kann nicht %1 (unabhängig von Groß/Kleinschreibung sein). %2 ist daher ungültig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+24"/>
-    <source>%1 is not a valid target name in a processing instruction. It must be a %2 value, e.g. %3.</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger Zielname einer Processing-Anweisung, es muss ein %2 Wert wie zum Beispiel %3 sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qpath.cpp" line="+109"/>
-    <source>The last step in a path must contain either nodes or atomic values. It cannot be a mixture between the two.</source>
-    <translation>Der letzte Schritt eines Pfades kann entweder nur Knoten oder nur atomare Werte enthalten. Sie dürfen nicht zusammen auftreten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor.cpp" line="+82"/>
-    <source>No namespace binding exists for the prefix %1</source>
-    <translation>Es existiert keine Namensraum-Bindung für den Präfix %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor_p.h" line="-12"/>
-    <source>No namespace binding exists for the prefix %1 in %2</source>
-    <translation>Es existiert keine Namensraum-Bindung für den Präfix %1 in %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qaggregatefns.cpp" line="+120"/>
-    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2. It must be a numeric type, xs:yearMonthDuration or xs:dayTimeDuration.</source>
-    <translation>Das erste Argument von %1 darf nicht vom Typ %2 sein; es muss numerisch, xs:yearMonthDuration oder xs:dayTimeDuration sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+74"/>
-    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2. It must be of type %3, %4, or %5.</source>
-    <translation>Das erste Argument von %1 kann nicht vom Typ %2 sein, es muss einer der Typen %3, %4 oder %5 sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+91"/>
-    <source>The second argument to %1 cannot be of type %2. It must be of type %3, %4, or %5.</source>
-    <translation>Das zweite Argument von %1 kann nicht vom Typ %2 sein, es muss einer der Typen %3, %4 oder %5 sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qdatetimefn.cpp" line="+86"/>
-    <source>If both values have zone offsets, they must have the same zone offset. %1 and %2 are not the same.</source>
-    <translation>Wenn beide Werte mit Zeitzonen angegeben werden, müssen diese übereinstimmen. %1 und %2 sind daher unzulässig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternmatchingfns.cpp" line="-65"/>
-    <source>%1 must be followed by %2 or %3, not at the end of the replacement string.</source>
-    <translation>Auf %1 muss %2 oder %3 folgen; es kann nicht am Ende der Ersetzung erscheinen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="-110"/>
-    <source>%1 and %2 match the start and end of a line.</source>
-    <translation>Die Ausdrücke %1 und %2 passen jeweils auf den Anfang oder das Ende einer beliebigen Zeile.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Whitespace characters are removed, except when they appear in character classes</source>
-    <translation>Leerzeichen werden entfernt, sofern sie nicht in Zeichenklassen erscheinen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+130"/>
-    <source>%1 is an invalid flag for regular expressions. Valid flags are:</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger Modifizierer für reguläre Ausdrücke. Gültige Modifizierer sind:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qqnamefns.cpp" line="+17"/>
-    <source>If the first argument is the empty sequence or a zero-length string (no namespace), a prefix cannot be specified. Prefix %1 was specified.</source>
-    <translation>Es kann kein Präfix angegeben werden, wenn das erste Argument leer oder eine leere Zeichenkette (kein Namensraum) ist. Es wurde der Präfix %1 angegeben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qstringvaluefns.cpp" line="+252"/>
-    <source>The normalization form %1 is unsupported. The supported forms are %2, %3, %4, and %5, and none, i.e. the empty string (no normalization).</source>
-    <translation>Die Normalisierungsform %1 wird nicht unterstützt. Die unterstützten Normalisierungsformen sind %2, %3, %4 and %5, und &quot;kein&quot; (eine leere Zeichenkette steht für &quot;keine Normalisierung&quot;).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qtimezonefns.cpp" line="+87"/>
-    <source>A zone offset must be in the range %1..%2 inclusive. %3 is out of range.</source>
-    <translation>Eine Zeitzonen-Differenz muss im Bereich %1..%2 (einschließlich) liegen. %3 liegt außerhalb des Bereiches.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qcardinalityverifier.cpp" line="+58"/>
-    <source>Required cardinality is %1; got cardinality %2.</source>
-    <translation>Die erforderliche Kardinalität ist %1 (gegenwärtig %2).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-3944"/>
-    <source>The encoding %1 is invalid. It must contain Latin characters only, must not contain whitespace, and must match the regular expression %2.</source>
-    <translation>Die Kodierung %1 ist ungültig; sie darf nur aus lateinischen Buchstaben bestehen und muss dem regulären Ausdruck %2 entsprechen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+260"/>
-    <source>The keyword %1 cannot occur with any other mode name.</source>
-    <translation>Das Schlüsselwort %1 kann nicht mit einem anderen Modusnamen zusammen verwendet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-3117"/>
-    <source>No variable with name %1 exists</source>
-    <translation>Es existiert keine Variable des Namens %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3146"/>
-    <source>The value of attribute %1 must be of type %2, which %3 isn&apos;t.</source>
-    <translation>Der Wert des Attributs %1 muss vom Typ %2 sein, was bei %3 nicht der Fall ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+75"/>
-    <source>The prefix %1 cannot be bound. By default, it is already bound to the namespace %2.</source>
-    <translation>Der Präfix %1 kann nicht gebunden werden. Er ist bereits per Vorgabe an den Namensraum %2 gebunden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+312"/>
-    <source>A variable with name %1 has already been declared.</source>
-    <translation>Eine Variable des Namens %1 wurde bereits deklariert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <source>No value is available for the external variable with name %1.</source>
-    <translation>Es ist kein Wert für die externe Variable des Namens %1 verfügbar.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+96"/>
-    <source>A stylesheet function must have a prefixed name.</source>
-    <translation>Der Name einer Stylesheet-Funktion muss einen Präfix haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>The namespace %1 is reserved; therefore user defined functions may not use it. Try the predefined prefix %2, which exists for these cases.</source>
-    <translation>Der Namensraum %1 ist reserviert und kann daher von nutzerdefinierten Funktionen nicht verwendet werden (für diesen Zweck gibt es den vordefinierten Präfix %2).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+106"/>
-    <source>An argument with name %1 has already been declared. Every argument name must be unique.</source>
-    <translation>Es wurde bereits ein Argument des Namens %1 deklariert. Argumentnamen müssen eindeutig sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+179"/>
-    <source>When function %1 is used for matching inside a pattern, the argument must be a variable reference or a string literal.</source>
-    <translation>Bei der Verwendung der Funktion %1 zur Auswertung innerhalb eines Suchmusters muss das Argument eine Variablenreferenz oder ein Zeichenketten-Literal sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>In an XSL-T pattern, the first argument to function %1 must be a string literal, when used for matching.</source>
-    <translation>Bei einem XSL-T-Suchmuster muss das erste Argument zur Funktion %1 bei der Verwendung zur Suche ein Zeichenketten-Literal sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>In an XSL-T pattern, the first argument to function %1 must be a literal or a variable reference, when used for matching.</source>
-    <translation>Bei einem XSL-T-Suchmuster muss das erste Argument zur Funktion %1 bei der Verwendung zur Suche ein Literal oder eine Variablenreferenz sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>In an XSL-T pattern, function %1 cannot have a third argument.</source>
-    <translation>Bei einem XSL-T-Suchmuster darf die Funktion %1 kein drittes Argument haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>In an XSL-T pattern, only function %1 and %2, not %3, can be used for matching.</source>
-    <translation>Bei einem XSL-T-Suchmuster dürfen nur die Funktionen %1 und %2, nicht jedoch %3 zur Suche verwendet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+63"/>
-    <source>In an XSL-T pattern, axis %1 cannot be used, only axis %2 or %3 can.</source>
-    <translation>Bei einem XSL-T-Suchmuster dürfen nur die Achsen %2 oder %3 verwendet werden, nicht jedoch %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+126"/>
-    <source>%1 is an invalid template mode name.</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger Name für einen Vorlagenmodus.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+44"/>
-    <source>The name of a variable bound in a for-expression must be different from the positional variable. Hence, the two variables named %1 collide.</source>
-    <translation>Der Name der gebundenen Variablen eines for-Ausdrucks muss sich von dem der Positionsvariable unterscheiden. Die zwei Variablen mit dem Namen %1 stehen im Konflikt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+778"/>
-    <source>The Schema Validation Feature is not supported. Hence, %1-expressions may not be used.</source>
-    <translation>%1-Ausdrücke können nicht verwendet werden, da Schemavalidierung nicht unterstützt wird. </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+40"/>
-    <source>None of the pragma expressions are supported. Therefore, a fallback expression must be present</source>
-    <translation>Es muss ein fallback-Ausdruck vorhanden sein, da keine pragma-Ausdrücke unterstützt werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+269"/>
-    <source>Each name of a template parameter must be unique; %1 is duplicated.</source>
-    <translation>Die Namen von Vorlagenparametern müssen eindeutig sein, %1 existiert bereits.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+462"/>
-    <source>No function with name %1 is available.</source>
-    <translation>Es ist keine Funktion des Namens %1 verfügbar.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-6235"/>
-    <source>%1 is not a valid numeric literal.</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger numerischer Literal.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-152"/>
-    <source>W3C XML Schema identity constraint selector</source>
-    <translation>W3C XML Schema identity constraint selector</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+3"/>
-    <source>W3C XML Schema identity constraint field</source>
-    <translation>W3C XML Schema identity constraint field</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+4"/>
-    <source>A construct was encountered which is disallowed in the current language(%1).</source>
-    <translation>Es wurde ein Sprachkonstrukt angetroffen, was in der aktuellen Sprache (%1) nicht erlaubt ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6502"/>
-    <source>Namespace %1 can only be bound to %2 (and it is, in either case, pre-declared).</source>
-    <translation>Der Namensraum %1 kann nur an %2 gebunden werden. Dies ist bereits vordeklariert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Prefix %1 can only be bound to %2 (and it is, in either case, pre-declared).</source>
-    <translation>Der Präfix %1 kann nur an %2 gebunden werden. Dies ist bereits vordeklariert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+120"/>
-    <source>An attribute with name %1 has already appeared on this element.</source>
-    <translation>Das Element hat bereits ein Attribut des Namens %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+61"/>
-    <source>A direct element constructor is not well-formed. %1 is ended with %2.</source>
-    <translation>Es wurde ein fehlerhafter direkter Element-Konstruktor gefunden. %1 endet mit %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+458"/>
-    <source>The name %1 does not refer to any schema type.</source>
-    <translation>Der Name %1 hat keinen Bezug zu einem Schematyp.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>%1 is an complex type. Casting to complex types is not possible. However, casting to atomic types such as %2 works.</source>
-    <translation>%1 ist ein komplexer Typ. Eine &quot;cast&quot;-Operation zu komplexen Typen ist nicht möglich. Es können allerdings &quot;cast&quot;-Operationen zu atomare Typen wie %2 durchgeführt werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>%1 is not an atomic type. Casting is only possible to atomic types.</source>
-    <translation>%1 ist kein atomarer Typ. &quot;cast&quot;-Operation können nur zu atomaren Typen durchgeführt werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+76"/>
-    <source>%1 is not a valid name for a processing-instruction.</source>
-    <translation>%1 ist kein gültiger Name für eine Processing-Instruktion.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+188"/>
-    <source>The name of an extension expression must be in a namespace.</source>
-    <translation>Der Name eines Erweiterungsausdrucks muss sich in einem Namensraum befinden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qtypechecker.cpp" line="-93"/>
-    <source>Required type is %1, but %2 was found.</source>
-    <translation>Der erforderliche Typ ist %1, es wurde aber %2 angegeben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+44"/>
-    <source>Promoting %1 to %2 may cause loss of precision.</source>
-    <translation>Die Wandlung von %1 zu %2 kann zu einem Verlust an Genauigkeit führen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qoutputvalidator.cpp" line="-7"/>
-    <source>It&apos;s not possible to add attributes after any other kind of node.</source>
-    <translation>Attribute dürfen nicht auf andere Knoten folgen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qxpathhelper_p.h" line="+120"/>
-    <source>Only the Unicode Codepoint Collation is supported(%1). %2 is unsupported.</source>
-    <translation>Es wird nur Unicode Codepoint Collation unterstützt (%1). %2 wird nicht unterstützt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="-180"/>
-    <source>Integer division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
-    <translation>Die Ganzzahldivision (%1) durch Null (%2) ist nicht definiert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
-    <translation>Die Division (%1) durch Null (%2) ist nicht definiert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Modulus division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
-    <translation>Die Modulo-Division (%1) durch Null (%2) ist nicht definiert.</translation>
-  </message>
-  <message numerus="yes">
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qabstractfunctionfactory.cpp" line="+77"/>
-    <source>%1 takes at most %n argument(s). %2 is therefore invalid.</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 hat nur %n Argument; die Angabe %2 ist daher ungültig.</numerusform>
-      <numerusform>%1 hat nur %n Argumente; die Angabe %2 ist daher ungültig.</numerusform>
-    </translation>
-  </message>
-  <message numerus="yes">
-    <location line="+11"/>
-    <source>%1 requires at least %n argument(s). %2 is therefore invalid.</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 erfordert mindestens ein Argument; die Angabe %3 ist daher ungültig.</numerusform>
-      <numerusform>%1 erfordert mindestens %n Argumente; die Angabe %3 ist daher ungültig.</numerusform>
-    </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qcontextnodechecker.cpp" line="+54"/>
-    <source>The root node of the second argument to function %1 must be a document node. %2 is not a document node.</source>
-    <translation>Der übergeordnete Knoten des zweiten Arguments der Funktion %1 muss ein Dokumentknoten sein, was bei %2 nicht der Fall ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-3172"/>
-    <source>The namespace for a user defined function cannot be empty (try the predefined prefix %1 which exists for cases like this)</source>
-    <translation>Der Namensraum einer benutzerdefinierten Funktion darf nicht leer sein (für diesen Zweck gibt es den vordefinierten Präfix %1)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-693"/>
-    <location line="+10"/>
-    <source>A default namespace declaration must occur before function, variable, and option declarations.</source>
-    <translation>Die Deklaration des Default-Namensraums muss vor Funktions-, Variablen- oder Optionsdeklaration erfolgen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Namespace declarations must occur before function, variable, and option declarations.</source>
-    <translation>Namensraums-Deklarationen müssen vor Funktions- Variablen- oder Optionsdeklarationen stehen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Module imports must occur before function, variable, and option declarations.</source>
-    <translation>Modul-Importe müssen vor Funktions-, Variablen- oder Optionsdeklarationen stehen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qtimezonefns.cpp" line="+12"/>
-    <source>%1 is not a whole number of minutes.</source>
-    <translation>%1 ist keine ganzzahlige Minutenangabe.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qxmlserializer.cpp" line="+60"/>
-    <source>Attribute %1 can&apos;t be serialized because it appears at the top level.</source>
-    <translation>Das Attributelement %1 kann nicht serialisiert werden, da es auf der höchsten Ebene erscheint.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="+344"/>
-    <source>%1 is an unsupported encoding.</source>
-    <translation>Das Encoding %1 wird nicht unterstützt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>%1 contains octets which are disallowed in the requested encoding %2.</source>
-    <translation>%1 enthält Oktette, die im Encoding %2 nicht zulässig sind.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>The codepoint %1, occurring in %2 using encoding %3, is an invalid XML character.</source>
-    <translation>Der Code-Punkt %1 aus %2 mit Encoding %3 ist kein gültiges XML-Zeichen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qapplytemplate.cpp" line="+119"/>
-    <source>Ambiguous rule match.</source>
-    <translation>Mehrdeutige Regel.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomputednamespaceconstructor.cpp" line="+69"/>
-    <source>In a namespace constructor, the value for a namespace cannot be an empty string.</source>
-    <translation>Im Konstruktor eines Namensraums darf der Wert des Namensraumes keine leere Zeichenkette sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>The prefix must be a valid %1, which %2 is not.</source>
-    <translation>Der Präfix muss ein gültiger %1 sein. Das ist bei %2 nicht der Fall.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>The prefix %1 cannot be bound.</source>
-    <translation>Der Präfix %1 kann nicht gebunden werden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Only the prefix %1 can be bound to %2 and vice versa.</source>
-    <translation>An %2 kann nur der Präfix %1 gebunden werden (und umgekehrt).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qtemplate.cpp" line="+145"/>
-    <source>The parameter %1 is required, but no corresponding %2 is supplied.</source>
-    <translation>Es wurde kein entsprechendes %2 für den erforderlichen Parameter %1 angegeben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-71"/>
-    <source>The parameter %1 is passed, but no corresponding %2 exists.</source>
-    <translation>Es existiert kein entsprechendes %2 für den übergebenen Parameter %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qunparsedtextfn.cpp" line="+65"/>
-    <source>The URI cannot have a fragment</source>
-    <translation>Der URI darf kein Fragment enthalten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+519"/>
-    <source>Element %1 is not allowed at this location.</source>
-    <translation>Das Element %1 darf nicht an dieser Stelle stehen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Text nodes are not allowed at this location.</source>
-    <translation>An dieser Stelle dürfen keine Textknoten stehen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Parse error: %1</source>
-    <translation>Parse-Fehler: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+62"/>
-    <source>The value of the XSL-T version attribute must be a value of type %1, which %2 isn&apos;t.</source>
-    <translation>Der Wert eines XSL-T-Versionsattributes muss vom Typ %1 sein, was bei %2 nicht der Fall ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Running an XSL-T 1.0 stylesheet with a 2.0 processor.</source>
-    <translation>Es wird ein XSL-T-1.0-Stylesheet mit einem Prozessor der Version 2.0 verarbeitet.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+108"/>
-    <source>Unknown XSL-T attribute %1.</source>
-    <translation>Unbekanntes XSL-T-Attribut: %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Attribute %1 and %2 are mutually exclusive.</source>
-    <translation>Die Attribute %1 und %2 schließen sich gegenseitig aus.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+166"/>
-    <source>In a simplified stylesheet module, attribute %1 must be present.</source>
-    <translation>In einem vereinfachten Stylesheet-Modul muss das Attribut %1 vorhanden sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+72"/>
-    <source>If element %1 has no attribute %2, it cannot have attribute %3 or %4.</source>
-    <translation>Das Element %1 darf keines der Attribute %3 oder %4 haben, solange es nicht das Attribut %2 hat.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Element %1 must have at least one of the attributes %2 or %3.</source>
-    <translation>Das Element %1 muss mindestens eines der Attribute %2 oder %3 haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>At least one mode must be specified in the %1-attribute on element %2.</source>
-    <translation>Im %1-Attribut des Elements %2 muss mindestens ein Modus angegeben werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+123"/>
-    <source>Element %1 must come last.</source>
-    <translation>Das Element %1 muss zuletzt stehen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+24"/>
-    <source>At least one %1-element must occur before %2.</source>
-    <translation>Vor %2 muss mindestens ein %1-Element stehen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Only one %1-element can appear.</source>
-    <translation>Es darf nur ein einziges %1-Element stehen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+31"/>
-    <source>At least one %1-element must occur inside %2.</source>
-    <translation>In %2 muss mindestens ein %1-Element stehen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+58"/>
-    <source>When attribute %1 is present on %2, a sequence constructor cannot be used.</source>
-    <translation>Es kann kein Sequenzkonstruktor verwendet werden, wenn %2 ein Attribut %1 hat.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Element %1 must have either a %2-attribute or a sequence constructor.</source>
-    <translation>Das Element %1 muss entweder ein %2-Attribut haben oder es muss ein Sequenzkonstruktor verwendet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+125"/>
-    <source>When a parameter is required, a default value cannot be supplied through a %1-attribute or a sequence constructor.</source>
-    <translation>Der Defaultwert eines erforderlichen Parameters kann weder durch ein %1-Attribut noch durch einen Sequenzkonstruktor angegeben werden. </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+270"/>
-    <source>Element %1 cannot have children.</source>
-    <translation>Das Element %1 kann keine Kindelemente haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+434"/>
-    <source>Element %1 cannot have a sequence constructor.</source>
-    <translation>Das Element %1 kann keinen Sequenzkonstruktor haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+86"/>
-    <location line="+9"/>
-    <source>The attribute %1 cannot appear on %2, when it is a child of %3.</source>
-    <translation>%2 darf nicht das Attribut %1 haben, wenn es ein Kindelement von %3 ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>A parameter in a function cannot be declared to be a tunnel.</source>
-    <translation>Der Parameter einer Funktion kann nicht als Tunnel deklariert werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+149"/>
-    <source>This processor is not Schema-aware and therefore %1 cannot be used.</source>
-    <translation>%1 kann nicht verwendet werden, da dieser Prozessor keine Schemas unterstützt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+57"/>
-    <source>Top level stylesheet elements must be in a non-null namespace, which %1 isn&apos;t.</source>
-    <translation>Die zuoberst stehenden Elemente eines Stylesheets dürfen sich nicht im Null-Namensraum befinden, was bei %1 der Fall ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+48"/>
-    <source>The value for attribute %1 on element %2 must either be %3 or %4, not %5.</source>
-    <translation>Der Wert des Attributs %1 des Elements %2 kann nur %3 oder %4 sein, nicht jedoch %5.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>Attribute %1 cannot have the value %2.</source>
-    <translation>Das Attribut %1 darf nicht den Wert %2 haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+58"/>
-    <source>The attribute %1 can only appear on the first %2 element.</source>
-    <translation>Nur das erste %2-Element darf das Attribut %1 haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+99"/>
-    <source>At least one %1 element must appear as child of %2.</source>
-    <translation>%2 muss mindestens ein %1-Kindelement haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemachecker.cpp" line="+227"/>
-    <source>%1 has inheritance loop in its base type %2.</source>
-    <translation>%1 hat eine zirkuläre Vererbung im Basistyp %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Circular inheritance of base type %1.</source>
-    <translation>Zirkuläre Vererbung im Basistyp %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Circular inheritance of union %1.</source>
-    <translation>Zirkuläre Vererbung bei der Vereinigung %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+25"/>
-    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by restriction as the latter defines it as final.</source>
-    <translation>%1 darf nicht durch Einschränkung von %2 abgeleitet werden, da letzterer sie als final deklariert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+5"/>
-    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by extension as the latter defines it as final.</source>
-    <translation>%1 darf nicht durch Erweiterung von %2 abgeleitet werden, da letzterer sie als final deklariert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+31"/>
-    <source>Base type of simple type %1 cannot be complex type %2.</source>
-    <translation>Der komplexe Typ %2 kann nicht Basisklasse des einfachen Typs %1 sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Simple type %1 cannot have direct base type %2.</source>
-    <translation>Der einfache Typ %1 kann nicht den unmittelbaren Basistyp %2 haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+33"/>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Simple type %1 is not allowed to have base type %2.</source>
-    <translation>Der einfache Typ %1 darf nicht den Basistyp %2 haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>Simple type %1 can only have simple atomic type as base type.</source>
-    <translation>Der einfache Typ %1 kann nur einen einfachen. atomaren Basistyp haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Simple type %1 cannot derive from %2 as the latter defines restriction as final.</source>
-    <translation>%1 darf nicht von %2 abgeleitet werden, da letzterer die Einschränkung als final deklariert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <location line="+484"/>
-    <source>Variety of item type of %1 must be either atomic or union.</source>
-    <translation>Die Varietät der Typen von %1 muss entweder atomar oder eine Vereinigung sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-474"/>
-    <location line="+483"/>
-    <source>Variety of member types of %1 must be atomic.</source>
-    <translation>Die Varietät der Typen von %1 muss atomar sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-470"/>
-    <location line="+451"/>
-    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by list as the latter defines it as final.</source>
-    <translation>%1 darf nicht durch Listen von %2 abgeleitet werden, da sie letzterer sie als final deklariert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-431"/>
-    <source>Simple type %1 is only allowed to have %2 facet.</source>
-    <translation>Der einfache Typ %1 darf nur die Facette %2 haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Base type of simple type %1 must have variety of type list.</source>
-    <translation>Der Basistyp des einfachen Typs %1 muss eine Varietät des Typs Liste haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Base type of simple type %1 has defined derivation by restriction as final.</source>
-    <translation>Der Basistyp des einfachen Typs %1 definiert Vererbung durch Einschränkung als final.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Item type of base type does not match item type of %1.</source>
-    <translation>Der Elementtyp des Basistyps entspricht nicht dem Elementtyp von %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+26"/>
-    <location line="+93"/>
-    <source>Simple type %1 contains not allowed facet type %2.</source>
-    <translation>Der einfache Typ %1 enthält einen nicht erlaubten Facettentyp %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-72"/>
-    <location line="+413"/>
-    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by union as the latter defines it as final.</source>
-    <translation>%1 darf nicht durch Vereinigung von %2 abgeleitet werden, da sie letzterer sie als final deklariert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-404"/>
-    <source>%1 is not allowed to have any facets.</source>
-    <translation>%1 darf keine Facetten haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Base type %1 of simple type %2 must have variety of union.</source>
-    <translation>Der Basistyp %1 des einfachen Typs %2 muss eine Varietät des Typs Vereinigung haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Base type %1 of simple type %2 is not allowed to have restriction in %3 attribute.</source>
-    <translation>Der Basistyp %1 des einfachen Typs %2 darf keine Einschränkung im %3 Attribut haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>Member type %1 cannot be derived from member type %2 of %3&apos;s base type %4.</source>
-    <translation>Der Typ %1 des Mitglieds darf nicht vom Typ %2 des Mitglieds vom Basistyp %4 von %3 sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+65"/>
-    <source>Derivation method of %1 must be extension because the base type %2 is a simple type.</source>
-    <translation>Erweiterung muss als Vererbungsmethode für %1 verwendet werden, da der Basistyp %2 ein einfacher Typ ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+30"/>
-    <source>Complex type %1 has duplicated element %2 in its content model.</source>
-    <translation>Der komplexe Typ %1 hat ein dupliziertes Element %2 in seinem Inhaltsmodell.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Complex type %1 has non-deterministic content.</source>
-    <translation>Der komplexe Typ %1 hat nicht-deterministischen Inhalt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+21"/>
-    <source>Attributes of complex type %1 are not a valid extension of the attributes of base type %2: %3.</source>
-    <translation>Die Attribute des komplexen Typs %1 sind keine gültige Erweiterung der Attribute des Basistyps %2: %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+37"/>
-    <source>Content model of complex type %1 is not a valid extension of content model of %2.</source>
-    <translation>Das Inhaltsmodell des komplexen Typs %1 ist keine gültige Erweiterung des Inhaltsmodells von %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <source>Complex type %1 must have simple content.</source>
-    <translation>Der komplexe Typ %1 kann nur einfachen Inhalt haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Complex type %1 must have the same simple type as its base class %2.</source>
-    <translation>Der komplexe Typ %1 kann nur einen einfachen Typ als Basisklasse %2 haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+67"/>
-    <source>Complex type %1 cannot be derived from base type %2%3.</source>
-    <translation>Der komplexe Typ %1 kann nicht vom Basistyp %2 abgeleitet werden%3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Attributes of complex type %1 are not a valid restriction from the attributes of base type %2: %3.</source>
-    <translation>Die Attribute des komplexen Typs %1 sind keine gültige Einschränkung der Attribute des Basistyps %2: %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Complex type %1 with simple content cannot be derived from complex base type %2.</source>
-    <translation>Der komplexe Typ %1 einfachen Inhalts darf nicht vom komplexen Basistyp %2 abgeleitet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+35"/>
-    <source>Item type of simple type %1 cannot be a complex type.</source>
-    <translation>Der Elementtyp des einfachen Typs %1 kann kein komplexer Typ sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+44"/>
-    <source>Member type of simple type %1 cannot be a complex type.</source>
-    <translation>Der Typ eines Mitglieds des einfachen Typs %1 kann kein komplexer Typ sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>%1 is not allowed to have a member type with the same name as itself.</source>
-    <translation>%1 darf keinen Typ eines Mitglieds desselben Namens haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+83"/>
-    <location line="+29"/>
-    <location line="+34"/>
-    <source>%1 facet collides with %2 facet.</source>
-    <translation>Die Facette %1 steht im Widerspruch zu der Facette %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-20"/>
-    <source>%1 facet must have the same value as %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Die Facette %1 muss denselben Wert wie die Facette %2 des Basistyps haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+37"/>
-    <source>%1 facet must be equal or greater than %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Die Facette %1 muss größer oder gleich der Facette %2 des Basistyps sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+19"/>
-    <location line="+125"/>
-    <location line="+55"/>
-    <location line="+12"/>
-    <location line="+91"/>
-    <location line="+58"/>
-    <location line="+34"/>
-    <location line="+35"/>
-    <source>%1 facet must be less than or equal to %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Die Facette %1 muss kleiner oder gleich der Facette %2 des Basistyps sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-389"/>
-    <source>%1 facet contains invalid regular expression</source>
-    <translation>Die Facette %1 enthält einen ungültigen regulären Ausdruck</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Unknown notation %1 used in %2 facet.</source>
-    <translation>Die Facette %2 enthält eine ungültige Notation %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <source>%1 facet contains invalid value %2: %3.</source>
-    <translation>Die Facette %1 enthält einen ungültigen Wert %2: %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+22"/>
-    <source>%1 facet cannot be %2 or %3 if %4 facet of base type is %5.</source>
-    <translation>Die Facette %1 kann nicht %2 oder %3 sein, wenn die Facette %4 des Basistyps %5 ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>%1 facet cannot be %2 if %3 facet of base type is %4.</source>
-    <translation>Die Facette %1 kann nicht %2 sein, wenn die Facette %3 des Basistyps %4 ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+20"/>
-    <location line="+55"/>
-    <location line="+230"/>
-    <source>%1 facet must be less than or equal to %2 facet.</source>
-    <translation>Die Facette %1 muss kleiner oder gleich der Facette %2 sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-257"/>
-    <location line="+134"/>
-    <location line="+82"/>
-    <source>%1 facet must be less than %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Die Facette %1 muss kleiner der Facette %2 des Basistyps sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-201"/>
-    <location line="+79"/>
-    <source>%1 facet and %2 facet cannot appear together.</source>
-    <translation>Die Facetten %1 und %2 können nicht zusammen erscheinen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-27"/>
-    <location line="+12"/>
-    <location line="+113"/>
-    <source>%1 facet must be greater than %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Die Facette %1 muss größer als die Facette %2 des Basistyps sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-86"/>
-    <location line="+58"/>
-    <source>%1 facet must be less than %2 facet.</source>
-    <translation>Die Facette %1 muss kleiner als die Facette %2 sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="-42"/>
-    <location line="+58"/>
-    <source>%1 facet must be greater than or equal to %2 facet of base type.</source>
-    <translation>Die Facette %1 muss größer oder gleich der Facette %2 des Basistyps sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+113"/>
-    <source>Simple type contains not allowed facet %1.</source>
-    <translation>Der einfache Typ enthält eine unzulässige Facette %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>%1, %2, %3, %4, %5 and %6 facets are not allowed when derived by list.</source>
-    <translation>Die Facetten %1, %2, %3, %4, %5 und %6 sind bei Vererbung durch Listen nicht zulässig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+16"/>
-    <source>Only %1 and %2 facets are allowed when derived by union.</source>
-    <translation>Bei Vererbung durch Vereinigung sind nur die Facetten %1 und %2 zulässig.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <location line="+16"/>
-    <source>%1 contains %2 facet with invalid data: %3.</source>
-    <translation>%1 enthält eine Facette %2 mit ungültigen Daten: %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+24"/>
-    <source>Attribute group %1 contains attribute %2 twice.</source>
-    <translation>Die Attributgruppe %1 enthält das Attribut %2 zweimal.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Attribute group %1 contains two different attributes that both have types derived from %2.</source>
-    <translation>Die Attributgruppe %1 enthält zwei verschiedene Attribute mit Typen, die von %2 abgeleitet sind.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Attribute group %1 contains attribute %2 that has value constraint but type that inherits from %3.</source>
-    <translation>Die Attributgruppe %1 enthält ein Attribut %2 mit einer Einschränkung des Werts, dessen Typ aber von %3 abgeleitet ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>Complex type %1 contains attribute %2 twice.</source>
-    <translation>Der komplexe Typ %1 enthält das Attribut %2 doppelt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Complex type %1 contains two different attributes that both have types derived from %2.</source>
-    <translation>Die Attributgruppe %1 enthält zwei verschiedene Attribute mit Typen, die beide von %2 abgeleitet sind.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Complex type %1 contains attribute %2 that has value constraint but type that inherits from %3.</source>
-    <translation>Der komplexe Typ %1 enthält ein Attribut %2 mit einer Einschränkung des Werts, dessen Typ aber von %3 abgeleitet ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+43"/>
-    <source>Element %1 is not allowed to have a value constraint if its base type is complex.</source>
-    <translation>Das Element %1 darf keine Einschränkung des Werts haben, wenn der Basistyp komplex ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Element %1 is not allowed to have a value constraint if its type is derived from %2.</source>
-    <translation>Das Element %1 darf keine Einschränkung des Werts haben, wenn sein Typ von %2 abgeleitet ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+10"/>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Value constraint of element %1 is not of elements type: %2.</source>
-    <translation>Die Einschränkung des Werts des Elements %1 ist nicht vom Typ des Elements: %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>Element %1 is not allowed to have substitution group affiliation as it is no global element.</source>
-    <translation>Das Element %1 kann nicht zu einer Substitutionsgruppe gehören, da es kein globales Element ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Type of element %1 cannot be derived from type of substitution group affiliation.</source>
-    <translation>Der Typ des Elements %1 kann nicht vom Typ der zugehörigen Substitutionsgruppe abgeleitet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+41"/>
-    <source>Value constraint of attribute %1 is not of attributes type: %2.</source>
-    <translation>Die Einschränkung des Werts des Attributs %1 ist nicht vom Typ des Attributs: %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Attribute %1 has value constraint but has type derived from %2.</source>
-    <translation>Das Attribut %1 hat eine Einschränkung des Werts, während sein Typ von %2 abgeleitet ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+56"/>
-    <source>%1 attribute in derived complex type must be %2 like in base type.</source>
-    <translation>Das Attribut %1 in einem abgeleiteten komplexen Typ muss wie im Basistyp &apos;%2&apos; sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+11"/>
-    <source>Attribute %1 in derived complex type must have %2 value constraint like in base type.</source>
-    <translation>Das Attribut %1 in einem abgeleiteten komplexen Typ muss wie der Basistyp eine Einschränkung des Werts (%2) haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Attribute %1 in derived complex type must have the same %2 value constraint like in base type.</source>
-    <translation>Das Attribut %1 in einem abgeleiteten komplexen Typ muss die gleiche Einschränkung des Werts (%2) wie der Basistyp haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>Attribute %1 in derived complex type must have %2 value constraint.</source>
-    <translation>Das Attribut %1 in einem abgeleiteten komplexen Typ muss die Einschränkung des Werts &apos;%2&apos; haben.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+18"/>
-    <source>processContent of base wildcard must be weaker than derived wildcard.</source>
-    <translation>Das &apos;processContent&apos;-Attribut des Basissuchmusters muss schwächer sein als das des abgeleiteten Suchmusters.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+39"/>
-    <location line="+15"/>
-    <source>Element %1 exists twice with different types.</source>
-    <translation>Es existieren zwei Vorkommen verschiedenen Typs des Elements %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+28"/>
-    <source>Particle contains non-deterministic wildcards.</source>
-    <translation>Der Partikel enthält nicht-deterministische Suchmuster.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename