[qet] [4299] updated Polish translation - .ts

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 4299
Author:  pawel32640
Date:   2016-01-01 12:21:50 +0100 (Fri, 01 Jan 2016)
Log Message:
-----------
updated Polish translation - .ts

Modified Paths:
--------------
  trunk/lang/qet_pl.ts

Modified: trunk/lang/qet_pl.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_pl.ts	2016-01-01 04:17:45 UTC (rev 4298)
+++ trunk/lang/qet_pl.ts	2016-01-01 11:21:50 UTC (rev 4299)
@@ -1390,7 +1390,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="99"/>
     <source>Nom interne : </source>
-    <translation>Nazwa wewnętrzna :</translation>
+    <translation>Nazwa wewnętrzna:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="47"/>
@@ -4670,13 +4670,13 @@
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="694"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Erreur&lt;/b &gt; :&lt;br&gt;Les éléments de type maîtres, esclaves, simple et renvoie de folio doivent posséder un champ texte comportant le tagg &apos;label&apos;.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Solution&lt;/b&gt; :&lt;br&gt;Insérer un champ texte et lui attribuer le tagg &apos;label&apos;</source>
     <comment>warning description</comment>
-    <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Błąd&lt;/b &gt; :&lt;br&gt;Elementy nadrzędne, podrzędne i nieokreślone oraz odsyłacze do arkuszy muszą zawierać pole tekstowe posiadające znacznik tagg &apos;Etykieta&apos;.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Rozwiązanie&lt;/b&gt; :&lt;br&gt;Wstaw pole tekstowe i nadaj mu znacznik le tagg &apos;Etykieta&apos;</translation>
+    <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Błąd&lt;/b &gt; :&lt;br&gt;Elementy nadrzędne, podrzędne i nieokreślone oraz odsyłacze do arkuszy muszą zawierać pole tekstowe posiadające znacznik &apos;Etykieta&apos;.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Rozwiązanie&lt;/b&gt; :&lt;br&gt;Wstaw pole tekstowe i nadaj mu znacznik le tagg &apos;Etykieta&apos;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="745"/>
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; : %2</source>
     <comment>warning title: warning description</comment>
-    <translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; : %2</translation>
+    <translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;: %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="773"/>
@@ -6374,9 +6374,9 @@
 %c : le numéro de colonne</source>
     <translation>Tutaj możesz zdefiniować etykietę dla odsyłaczy.
 Utwórz tekst etykiety za pomocą następujących zmiennych:
-%f : numer arkusza 
-%l : numer wiersza
-%c : numer kolumny</translation>
+%f: numer arkusza 
+%l: numer wiersza
+%c: numer kolumny</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -7173,8 +7173,8 @@
 - %id : numéro du folio courant dans le projet 
 - %total : nombre total de folios dans le projet</source>
     <translation>Następujące zmienne są wykorzystywane w polu Arkusz:
-- %id : numer bieżącego arkusza w schemacie 
-- %total : łączna liczba arkuszy w projekcie</translation>
+- %id: numer bieżącego arkusza w schemacie 
+- %total: łączna liczba arkuszy w projekcie</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/titleblockpropertieswidget.ui" line="183"/>
@@ -7189,7 +7189,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/titleblockpropertieswidget.ui" line="229"/>
     <source>Titre :</source>
-    <translation>Tytuł :</translation>
+    <translation>Tytuł:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/titleblockpropertieswidget.ui" line="257"/>
@@ -7250,7 +7250,7 @@
     <location filename="../sources/titleblocktemplate.cpp" line="1351"/>
     <source> %1 : %2</source>
     <comment>titleblock content - please let the blank space at the beginning</comment>
-    <translation> %1 : %2</translation>
+    <translation> %1: %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/titleblocktemplate.cpp" line="1353"/>
@@ -7385,7 +7385,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/titleblock/templatecellwidget.cpp" line="433"/>
     <source>Par défaut, les variables suivantes sont disponibles :&lt;ul&gt;&lt;li&gt;%{author} : auteur du folio&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{date} : date du folio&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{title} : titre du folio&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{filename} : nom de fichier du projet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{folio} : indications relatives au folio&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{folio-id} : position du folio dans le projet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{folio-total} : nombre total de folios dans le projet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
-    <translation>Domyślnie dostępne są następujące zmienne: &lt;ul&gt;&lt;li&gt;%{author} : autor arkusza&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{date} : data arkusza&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{title} : tytuł arkusza&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{filename} : nazwa pliku projektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{folio} : względne oznaczenie arkusza&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{folio-id} : numer arkusza w projekcie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{folio-total} : całkowita liczba arkuszy projektu&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
+    <translation>Domyślnie dostępne są następujące zmienne: &lt;ul&gt;&lt;li&gt;%{author}: autor arkusza&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{date}: data arkusza&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{title}: tytuł arkusza&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{filename}: nazwa pliku projektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{folio}: względne oznaczenie arkusza&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{folio-id}: numer arkusza w projekcie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;%{folio-total}: całkowita liczba arkuszy projektu&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/titleblock/templatecellwidget.cpp" line="452"/>
@@ -7778,7 +7778,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/xrefpropertieswidget.ui" line="97"/>
     <source>Préfixe des contacts temporisés :</source>
-    <translation>Prefiks dla zestyków działających z opóźnieniem :</translation>
+    <translation>Prefiks dla zestyków działających z opóźnieniem:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/xrefpropertieswidget.ui" line="110"/>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/