[qet] [780] Ajout des fichiers de traduction de Qt en tcheque, par Pavel Fric.

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 780
Author:  xavier
Date:   2009-10-24 18:21:35 +0200 (Sat, 24 Oct 2009)
Log Message:
-----------
Ajout des fichiers de traduction de Qt en tcheque, par Pavel Fric.

Added Paths:
-----------
  trunk/lang/qt_cs.qm
  trunk/lang/qt_cs.ts

Added: trunk/lang/qt_cs.qm
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: trunk/lang/qt_cs.qm
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
  + application/octet-stream

Added: trunk/lang/qt_cs.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qt_cs.ts	            (rev 0)
+++ trunk/lang/qt_cs.ts	2009-10-24 16:21:35 UTC (rev 780)
@@ -0,0 +1,7889 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="cs_CZ">
+<context>
+  <name>AudioOutput</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/audiooutput.cpp" line="+375"/>
+    <source>&lt;html&gt;The audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not work.&lt;br/&gt;Falling back to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</source>
+    <translation>&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nepracuje.&lt;br/&gt;Místo něj &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; se používá.&lt;/html&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Revert back to device &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Přepnout zpět na zařízení &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>&lt;html&gt;Switching to the audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;which just became available and has higher preference.&lt;/html&gt;</source>
+    <translation>&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; bylo spuštěno,&lt;br/&gt;protože je právě dostupné a má větší přednost.&lt;/html&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>CloseButton</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qtabbar.cpp" line="+2259"/>
+    <source>Close Tab</source>
+    <translation>Zavřít kartu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/phononnamespace.cpp" line="+63"/>
+    <source>Games</source>
+    <translation>Hry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Music</source>
+    <translation>Hudba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Video</source>
+    <translation>Video</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Communication</source>
+    <translation>Spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Accessibility</source>
+    <translation>Dostupnost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-10"/>
+    <source>Notifications</source>
+    <translation>Oznámení</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::Gstreamer::Backend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/backend.cpp" line="+176"/>
+    <source>Warning: You do not seem to have the base GStreamer plugins installed.
+     All audio and video support has been disabled</source>
+    <translation>Upozornění: Zdá se, že zákládní přídavné moduly pro GStreamer nejsou nainstalovány.
+Podpora audia a videa byla vypnuta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Warning: You do not seem to have the package gstreamer0.10-plugins-good installed.
+     Some video features have been disabled.</source>
+    <translation>Varování: Balíček gstreamer0.10-plugins-good není nainstalován.
+Některé vlastnosti videa nejsou dostupné.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::Gstreamer::MediaObject</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/mediaobject.cpp" line="+879"/>
+    <location line="+8"/>
+    <location line="+15"/>
+    <location line="+9"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+19"/>
+    <location line="+335"/>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Could not open media source.</source>
+    <translation>Zdroj s médii se nepodařilo otevřít.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Could not decode media source.</source>
+    <translation>Zdroj s médii se nepodařilo rozluštit.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-400"/>
+    <source>Invalid source type.</source>
+    <translation>Neplatný typ zdroje s médii.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-802"/>
+    <source>Cannot start playback. 
+
+Check your Gstreamer installation and make sure you 
+have libgstreamer-plugins-base installed.</source>
+    <translation>Přehrávání nelze spustit.
+
+Ověřte, prosím, instalaci Gstreamer a ujistěte se,
+že je nainstalován balíček libgstreamer-plugins-base.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1189"/>
+    <source>Could not open audio device. The device is already in use.</source>
+    <translation>Zvukové zařízení se nepodařilo otevřít, protože se již používá.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1076"/>
+    <source>A required codec is missing. You need to install the following codec(s) to play this content: %0</source>
+    <translation>Všechny vyžadované kodeky nejsou nainstalovány. Kvůli přehrání tohoto obsahu je potřeba nainstalovat následující kodek(y): %0</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1066"/>
+    <source>Could not locate media source.</source>
+    <translation>Zdroj s médii se nepodařilo nalézt.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::VolumeSlider</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/volumeslider.cpp" line="+42"/>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Volume: %1%</source>
+    <translation>Hlasitost: %1%</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-15"/>
+    <location line="+18"/>
+    <location line="+54"/>
+    <source>Use this slider to adjust the volume. The leftmost position is 0%, the rightmost is %1%</source>
+    <translation>Posuvník se používá k nastavení hlasitosti. Poloha nejvíce vlevo odpovídá 0%; poloha nejvíce vpravo odpovídá %1%</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3Accel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/other/q3accel.cpp" line="+481"/>
+    <source>%1, %2 not defined</source>
+    <translation>%1, %2 nejsou stanoveny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+36"/>
+    <source>Ambiguous %1 not handled</source>
+    <translation>Nejednoznačné %1 nemohou být zpracovány</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3DataTable</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/sql/q3datatable.cpp" line="+285"/>
+    <source>True</source>
+    <translation>Pravdivý</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>False</source>
+    <translation>Nesprávný</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+507"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>Insert</source>
+    <translation>Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Update</source>
+    <translation>Obnovit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3FileDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="+2462"/>
+    <location line="+2031"/>
+    <source>&amp;OK</source>
+    <translation>&amp;OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-254"/>
+    <source>&amp;No</source>
+    <translation>&amp;Ne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1557"/>
+    <source>Dir</source>
+    <translation>Adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1557"/>
+    <source>&amp;Yes</source>
+    <translation>&amp;Ano</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1728"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation>Zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-85"/>
+    <source>Date</source>
+    <translation>Datum</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+255"/>
+    <source>File</source>
+    <translation>Soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-259"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Název</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+965"/>
+    <location line="+2100"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3064"/>
+    <source>Size</source>
+    <translation>Velikost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1771"/>
+    <source>Sort</source>
+    <translation>Roztřídit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1769"/>
+    <source>Type</source>
+    <translation>Typ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1714"/>
+    <location line="+5"/>
+    <location line="+355"/>
+    <source>&amp;Open</source>
+    <translation>&amp;Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-357"/>
+    <location line="+341"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+51"/>
+    <location line="+1110"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Open </source>
+    <translation type="obsolete">Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4765"/>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Write: %1</source>
+    <translation>Zapsat: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3267"/>
+    <source>Sort by &amp;Size</source>
+    <translation>Roztřídit podle &amp;velikosti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Sort by &amp;Date</source>
+    <translation>Roztřídit podle &amp;data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Sort by &amp;Name</source>
+    <translation>Roztřídit podle &amp;názvu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+101"/>
+    <source>New Folder 1</source>
+    <translation>Nová složka 1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-44"/>
+    <source>the directory</source>
+    <translation>Adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1727"/>
+    <source>File &amp;type:</source>
+    <translation>Typ &amp;souboru:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <location line="+1981"/>
+    <location line="+16"/>
+    <source>File &amp;name:</source>
+    <translation>Název &amp;souboru:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-264"/>
+    <source>Delete %1</source>
+    <translation>Smazat %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3349"/>
+    <location line="+1579"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1704"/>
+    <source>R&amp;eload</source>
+    <translation>Nahrát &amp;znovu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+110"/>
+    <source>New Folder</source>
+    <translation>Nová složka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-101"/>
+    <source>&amp;Unsorted</source>
+    <translation>&amp;Neroztříděné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1677"/>
+    <source>Look &amp;in:</source>
+    <translation>Hle&amp;dat v:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+83"/>
+    <source>Preview File Contents</source>
+    <translation>Náhled obsahu souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1700"/>
+    <source>New Folder %1</source>
+    <translation>Nová složka %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1612"/>
+    <source>Read-write</source>
+    <translation>Číst/Zapisovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Read-only</source>
+    <translation>Pouze číst</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1809"/>
+    <source>Copy or Move a File</source>
+    <translation>Soubor kopírovat nebo posunout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3372"/>
+    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
+    <translation>&lt;qt&gt;Jste si jistý, že chcete smazat %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+146"/>
+    <source>Find Directory</source>
+    <translation>Najít adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1956"/>
+    <source>Attributes</source>
+    <translation>Vlastnosti (atributy)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1771"/>
+    <source>Show &amp;hidden files</source>
+    <translation>&amp;Ukázat skryté soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-701"/>
+    <source>Save As</source>
+    <translation>Uložit jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-821"/>
+    <source>Inaccessible</source>
+    <translation>Nepřístupné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1859"/>
+    <source>%1
+File not found.
+Check path and filename.</source>
+    <translation>%1
+Soubor se nepodařilo nalézt.
+Ověřte cestu a název souboru.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1990"/>
+    <source>List View</source>
+    <translation>Pohled se seznamem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+138"/>
+    <source>Special</source>
+    <translation>Zvláštní atribut</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <source>Write-only</source>
+    <translation>Pouze zápis</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1558"/>
+    <source>the symlink</source>
+    <translation>Symbolický odkaz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-83"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1841"/>
+    <location line="+49"/>
+    <location line="+2153"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-123"/>
+    <location line="+108"/>
+    <source>Directories</source>
+    <translation>Adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1816"/>
+    <source>Symlink to Special</source>
+    <translation>Symbolický odkaz k zvláštnímu souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Select a Directory</source>
+    <translation type="obsolete">Vyberte adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>All Files (*.*)</source>
+    <translation type="obsolete">Všechny soubory (*.*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1807"/>
+    <source>Read: %1</source>
+    <translation>Číst: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3276"/>
+    <source>&amp;Rename</source>
+    <translation>&amp;Přejmenovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+345"/>
+    <source>Directory:</source>
+    <translation>Adresář:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1976"/>
+    <source>One directory up</source>
+    <translation>O jeden adresář nahoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+44"/>
+    <source>Preview File Info</source>
+    <translation>Náhled informace o souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1667"/>
+    <source>the file</source>
+    <translation>Soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1702"/>
+    <source>Create New Folder</source>
+    <translation>Vytvořit novou složku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+151"/>
+    <source>Symlink to File</source>
+    <translation>Symbolický odkaz k souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Symlink to Directory</source>
+    <translation>Symbolický odkaz k adresáři</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-126"/>
+    <source>Detail View</source>
+    <translation>Podrobný pohled</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3LocalFs</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3localfs.cpp" line="+271"/>
+    <source>Could not open
+%1</source>
+    <translation>Nepodařilo se otevřít:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-52"/>
+    <source>Could not remove file or directory
+%1</source>
+    <translation>Nepodařilo se odstranit soubor nebo adresář
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-34"/>
+    <source>Could not create directory
+%1</source>
+    <translation>Nepodařilo se vytvořit adresář
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-55"/>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Could not read directory
+%1</source>
+    <translation>Nepodařilo se přečíst adresář
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+106"/>
+    <source>Could not rename
+%1
+to
+%2</source>
+    <translation>Nepodařilo se přejmenovat:
+%1
+na
+%2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+93"/>
+    <source>Could not write
+%1</source>
+    <translation>Nepodařilo se zapsat:
+%1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3MainWindow</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/widgets/q3mainwindow.cpp" line="+2051"/>
+    <source>Line up</source>
+    <translation>Uspořádat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Customize...</source>
+    <translation>Přizpůsobit...</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3NetworkProtocol</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3networkprotocol.cpp" line="+854"/>
+    <source>Operation stopped by the user</source>
+    <translation>Operace byla zastavena uživatelem</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3ProgressDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3progressdialog.cpp" line="+224"/>
+    <location line="+61"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Zrušit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3TabDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3tabdialog.cpp" line="+189"/>
+    <location line="+814"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-313"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-43"/>
+    <source>Apply</source>
+    <translation>Použít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+138"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-50"/>
+    <source>Defaults</source>
+    <translation>Výchozí</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3TextEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/text/q3textedit.cpp" line="+5435"/>
+    <source>Cu&amp;t</source>
+    <translation>Vyj&amp;mout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&amp;Copy</source>
+    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>&amp;Redo</source>
+    <translation>&amp;Zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>&amp;Undo</source>
+    <translation>&amp;Znovu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Clear</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>&amp;Paste</source>
+    <translation>&amp;Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Select All</source>
+    <translation>Vybrat vše</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3TitleBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/compat/q3complexwidgets.cpp" line="+256"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Minimize</source>
+    <translation>Zmenšit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Puts a minimized back to normal</source>
+    <translation>Dá velikost zmenšeného okna zpátky do obvyklého stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Displays the name of the window and contains controls to manipulate it</source>
+    <translation>Zobrazí název okna a obsahuje příkazy pro zacházení s ním</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Makes the window full screen</source>
+    <translation>Dá okno na celou obrazovku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-36"/>
+    <source>System</source>
+    <translation>Systém</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Maximize</source>
+    <translation>Zvětšit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Contains commands to manipulate the window</source>
+    <translation>Obsahuje příkazy pro zacházení s velikostí okna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-25"/>
+    <source>Restore up</source>
+    <translation>Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+35"/>
+    <source>Closes the window</source>
+    <translation>Zavře okno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Puts a maximized window back to normal</source>
+    <translation>Dá velikost zvětšeného okna zpátky do obvyklého stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Moves the window out of the way</source>
+    <translation>Zmenší okno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-25"/>
+    <source>Restore down</source>
+    <translation>Obnovit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3ToolBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/widgets/q3toolbar.cpp" line="+692"/>
+    <source>More...</source>
+    <translation>Více...</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3UrlOperator</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3urloperator.cpp" line="+402"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support getting files</source>
+    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje nahrávání souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support renaming files or directories</source>
+    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje přejmenovávání souborů nebo adresářů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support listing directories</source>
+    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje sestavování seznamu adresářů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+499"/>
+    <location line="+1"/>
+    <source>(unknown)</source>
+    <translation>(neznámý)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-494"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support removing files or directories</source>
+    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje odstraňování souborů nebo adresářů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support putting files</source>
+    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje ukládání souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-19"/>
+    <location line="+260"/>
+    <location line="+4"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; is not supported</source>
+    <translation>Protokol `%1&apos; není podporován</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <location line="+4"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support copying or moving files or directories</source>
+    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje kopírování či přesun souborů nebo adresářů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-259"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support creating new directories</source>
+    <translation>Protokol `%1&apos; nepodporuje vytváření nových adresářů</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3Wizard</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3wizard.cpp" line="+181"/>
+    <source>&amp;Help</source>
+    <translation>&amp;Nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>&amp;Cancel</source>
+    <translation>&amp;Zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>&amp;Finish</source>
+    <translation>Do&amp;končit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>&amp;Next &gt;</source>
+    <translation>&amp;Další &gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>&lt; &amp;Back</source>
+    <translation>&lt; &amp;Zpět</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QAbstractSocket</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="+870"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+616"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+657"/>
+    <location line="+26"/>
+    <source>Host not found</source>
+    <translation>Nepodařilo se najít počítač</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+50"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+4"/>
+    <source>Connection refused</source>
+    <translation>Spojení bylo odmítnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+141"/>
+    <source>Connection timed out</source>
+    <translation>Časový limit pro spojení byl překročen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+965"/>
+    <source>Socket is not connected</source>
+    <translation>Zásuvka (socket) není spojena</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-380"/>
+    <source>Socket operation timed out</source>
+    <translation>Časový limit pro zásuvkovou (socket) operaci byl překročen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="-8"/>
+    <source>Network unreachable</source>
+    <translation>Síť není dosažitelná</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="-1132"/>
+    <location line="+787"/>
+    <location line="+208"/>
+    <source>Operation on socket is not supported</source>
+    <translation>Tato zásuvková (socket) operace není podporována</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QAbstractSpinBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qabstractspinbox.cpp" line="+1201"/>
+    <source>Step &amp;down</source>
+    <translation>Krok &amp;dolů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>&amp;Step up</source>
+    <translation>&amp;Krok nahoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>&amp;Select All</source>
+    <translation>&amp;Vybrat vše</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QApplication</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/accessible/qaccessibleobject.cpp" line="+378"/>
+    <source>Activates the program&apos;s main window</source>
+    <translation>Spustí hlavní okno programu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>QT_LAYOUT_DIRECTION</source>
+    <translation type="obsolete">LTR</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>Activate</source>
+    <translation>Spustit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="+352"/>
+    <source>Executable &apos;%1&apos; requires Qt %2, found Qt %3.</source>
+    <translation>Použití &apos;%1&apos; vyžaduje Qt %2; bylo ale nalezeno Qt %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Incompatible Qt Library Error</source>
+    <translation>Qt není slučitelná</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qapplication.cpp" line="+2247"/>
+    <source>QT_LAYOUT_DIRECTION</source>
+    <comment>Translate this string to the string &apos;LTR&apos; in left-to-right languages or to &apos;RTL&apos; in right-to-left languages (such as Hebrew and Arabic) to get proper widget layout.</comment>
+    <translation>LTR</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QAxSelect</name>
+  <message>
+    <source>OK</source>
+    <translation type="obsolete">OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>COM &amp;Object:</source>
+    <translation type="obsolete">COM-&amp;Objekt:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>&amp;Cancel</source>
+    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Select ActiveX Control</source>
+    <translation type="obsolete">Vybrat prvek ActiveX</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QCheckBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+117"/>
+    <source>Check</source>
+    <translation>Označit křížkem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Toggle</source>
+    <translation>Přepnout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Uncheck</source>
+    <translation>Zrušit označení křížkem</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QColorDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qcolordialog.cpp" line="+1256"/>
+    <source>&amp;Red:</source>
+    <translation>&amp;Červená:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>&amp;Sat:</source>
+    <translation>&amp;Sytost:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&amp;Val:</source>
+    <translation>&amp;Jasnost:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>Hu&amp;e:</source>
+    <translation>Barevný &amp;odstín:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+107"/>
+    <source>Select Color</source>
+    <translation>Vybrat barvu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+139"/>
+    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
+    <translation>&amp;Přidat k uživatelem stanoveným barvám</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-241"/>
+    <source>Bl&amp;ue:</source>
+    <translation>&amp;Modrá:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>&amp;Green:</source>
+    <translation>&amp;Zelená:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+240"/>
+    <source>&amp;Basic colors</source>
+    <translation>Základní &amp;barvy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&amp;Custom colors</source>
+    <translation>&amp;Uživatelem stanovené barvy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-239"/>
+    <source>A&amp;lpha channel:</source>
+    <translation>A&amp;lfa kanál:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QComboBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="+1771"/>
+    <location line="+65"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qitemeditorfactory.cpp" line="+557"/>
+    <source>True</source>
+    <translation>Pravdivý</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="+0"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qitemeditorfactory.cpp" line="-1"/>
+    <source>False</source>
+    <translation>Nesprávný</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QCoreApplication</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="+119"/>
+    <source>%1: key is empty</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: Neplatný údaj u klíče (prázdný)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>%1: unable to make key</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: Nepodařilo se vytvořit klíč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>%1: ftok failed</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: Vyvolání ftok se nezdařilo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1: key is empty</source>
+    <translation type="obsolete">%1: Neplatný údaj u klíče (prázdný)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1: unable to make key</source>
+    <translation type="obsolete">%1: Nepodařilo se vytvořit klíč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1: ftok failed</source>
+    <translation type="obsolete">%1: Vyvolání ftok se nezdařilo</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDB2Driver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+1525"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Unable to set autocommit</source>
+    <translation>&apos;autocommit&apos; se nepodařilo nastavit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-295"/>
+    <source>Unable to connect</source>
+    <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+280"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDB2Result</name>
+  <message>
+    <location line="-741"/>
+    <source>Unable to bind variable</source>
+    <translation>Proměnnou se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-233"/>
+    <location line="+243"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+99"/>
+    <source>Unable to fetch next</source>
+    <translation>Další datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-305"/>
+    <source>Unable to prepare statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+288"/>
+    <source>Unable to fetch record %1</source>
+    <translation>Datový záznam %1 se nepodařilo natáhnout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+37"/>
+    <source>Unable to fetch first</source>
+    <translation>První datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDateTimeEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdatetimeedit.cpp" line="+2295"/>
+    <source>AM</source>
+    <translation>AM</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>PM</source>
+    <translation>PM</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>am</source>
+    <translation>am</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>pm</source>
+    <translation>pm</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDial</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+951"/>
+    <source>QDial</source>
+    <translation>QDial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>SliderHandle</source>
+    <translation>Posuvník</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>SpeedoMeter</source>
+    <translation>Rychloměr</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qdialog.cpp" line="+482"/>
+    <source>Done</source>
+    <translation>Hotovo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+115"/>
+    <source>What&apos;s This?</source>
+    <translation>Co je toto?</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDialogButtonBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="+1866"/>
+    <location line="+464"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+561"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+0"/>
+    <source>&amp;OK</source>
+    <translation>&amp;OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+38"/>
+    <source>&amp;No</source>
+    <translation>&amp;Ne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>&amp;Yes</source>
+    <translation>&amp;Ano</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-11"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-15"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+44"/>
+    <source>Abort</source>
+    <translation>Zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-32"/>
+    <source>Apply</source>
+    <translation>Použít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation>Vrátit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Retry</source>
+    <translation>Opakovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Restore Defaults</source>
+    <translation>Obnovit výchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-44"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+44"/>
+    <source>Ignore</source>
+    <translation>Přehlížet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-26"/>
+    <source>Close without Saving</source>
+    <translation>Zavřít bez uložení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>N&amp;o to All</source>
+    <translation>N&amp;e, žádné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Save All</source>
+    <translation>Uložit vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-35"/>
+    <source>&amp;Cancel</source>
+    <translation>&amp;Zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Discard</source>
+    <translation>Odmítnout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Yes to &amp;All</source>
+    <translation>Ano, &amp;vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-10"/>
+    <source>Don&apos;t Save</source>
+    <translation>Neukládat</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDirModel</name>
+  <message>
+    <source>Kind</source>
+    <translation type="obsolete">Druh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+456"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Název</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Size</source>
+    <translation>Velikost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Kind</source>
+    <comment>Match OS X Finder</comment>
+    <translation>Druh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Type</source>
+    <comment>All other platforms</comment>
+    <translation>Typ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Type</source>
+    <translation type="obsolete">Typ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Date Modified</source>
+    <translation>Datum změny</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDockWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/qaccessiblewidgets.cpp" line="+1241"/>
+    <source>Dock</source>
+    <translation>Vplout do panelu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Float</source>
+    <translation>Plout</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDoubleSpinBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-533"/>
+    <source>Less</source>
+    <translation>Méně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>More</source>
+    <translation>Více</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QErrorMessage</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qerrormessage.cpp" line="+392"/>
+    <source>&amp;OK</source>
+    <translation>&amp;OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-194"/>
+    <source>Fatal Error:</source>
+    <translation>Osudová chyba:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+193"/>
+    <source>&amp;Show this message again</source>
+    <translation>Toto hlášení &amp;ukázat ještě jednou</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-199"/>
+    <source>Debug Message:</source>
+    <translation>Hlášení o odladění:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Warning:</source>
+    <translation>Varování:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFile</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qfile.cpp" line="+910"/>
+    <source>Cannot create %1 for output</source>
+    <translation>%1 se nepodařilo zřídit pro výstup</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-13"/>
+    <source>Failure to write block</source>
+    <translation>Datový blok se nepodařilo zapsat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-175"/>
+    <source>Will not rename sequential file using block copy</source>
+    <translation>Nepřejmenuje posloupný soubor pomocí kopie bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Cannot remove source file</source>
+    <translation>Nelze odstranit zdrojový soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+125"/>
+    <source>Cannot open %1 for input</source>
+    <translation>%1 se nepodařilo otevřít pro čtení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-162"/>
+    <location line="+150"/>
+    <source>Destination file exists</source>
+    <translation>Cílový soubor již existuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+29"/>
+    <source>Cannot open for output</source>
+    <translation>Nepodařilo se otevřít pro zápis</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFileDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation>Zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+449"/>
+    <location line="+1"/>
+    <source>File</source>
+    <translation>Soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+497"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+686"/>
+    <location line="+50"/>
+    <location line="+1453"/>
+    <location line="+75"/>
+    <source>&amp;Open</source>
+    <translation>&amp;Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1578"/>
+    <location line="+50"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="-4"/>
+    <source>Drive</source>
+    <translation>Disková jednotka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-709"/>
+    <source>Show </source>
+    <translation>Ukázat </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2086"/>
+    <source>&apos;%1&apos; is write protected.
+Do you want to delete it anyway?</source>
+    <translation>&apos;%1&apos; je chráněn proti zápisu.
+Přesto chcete soubor smazat?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2072"/>
+    <location line="+658"/>
+    <source>File &amp;name:</source>
+    <translation>Název &amp;souboru:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1286"/>
+    <source>New Folder</source>
+    <translation>Nová složka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <source>Parent Directory</source>
+    <translation>Nadřazený adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1951"/>
+    <source>&amp;New Folder</source>
+    <translation>&amp;Nová složka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qsidebar.cpp" line="+437"/>
+    <source>Remove</source>
+    <translation>Odstranit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+402"/>
+    <source>My Computer</source>
+    <translation>Můj počítač</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <source>Look in:</source>
+    <translation>Hledat v:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Files of type:</source>
+    <translation>Soubory typu:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-36"/>
+    <source>Find Directory</source>
+    <translation>Najít adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+35"/>
+    <source>Show &amp;hidden files</source>
+    <translation>&amp;Ukázat skryté soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2085"/>
+    <source>Are sure you want to delete &apos;%1&apos;?</source>
+    <translation>Jste si jistý, že %1 chcete smazat?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2116"/>
+    <source>Save As</source>
+    <translation>Uložit jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1467"/>
+    <location line="+862"/>
+    <source>%1
+Directory not found.
+Please verify the correct directory name was given.</source>
+    <translation>%1
+Adresář se nepodařilo nalézt.
+Ověřte, prosím, že byl zadán správný název adresáře.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <source>List View</source>
+    <translation>Pohled se seznamem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1635"/>
+    <location line="+38"/>
+    <source>&amp;Choose</source>
+    <translation>&amp;Vybrat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-702"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-15"/>
+    <location line="+450"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+222"/>
+    <source>Directories</source>
+    <translation>Adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>All Files (*.*)</source>
+    <translation type="obsolete">Všechny soubory (*.*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-658"/>
+    <source>&amp;Rename</source>
+    <translation>&amp;Přejmenovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2102"/>
+    <source>Could not delete directory.</source>
+    <translation>Adresář se nepodařilo smazat.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2094"/>
+    <location line="+654"/>
+    <source>Directory:</source>
+    <translation>Adresář:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+33"/>
+    <source>Unknown</source>
+    <translation>Neznámý</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+810"/>
+    <source>%1 already exists.
+Do you want to replace it?</source>
+    <translation>Soubor %1 již existuje.
+Chcete jej nahradit?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <source>Forward</source>
+    <translation>Dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+1037"/>
+    <source>Recent Places</source>
+    <translation>Naposledy navštívené</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <source>Create New Folder</source>
+    <translation>Vytvořit novou složku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Detail View</source>
+    <translation>Podrobný pohled</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1017"/>
+    <source>%1
+File not found.
+Please verify the correct file name was given.</source>
+    <translation>%1
+Soubor se nepodařilo nalézt.
+Ověřte, prosím, že byl zadán správný název souboru.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFileSystemModel</name>
+  <message>
+    <source>Kind</source>
+    <translation type="obsolete">Druh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel.cpp" line="+893"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Název</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Size</source>
+    <translation>Velikost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Type</source>
+    <translation type="obsolete">Typ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-149"/>
+    <source>%1 GB</source>
+    <translation>%1 GB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1 KB</source>
+    <translation>%1 KB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>%1 MB</source>
+    <translation>%1 MB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>%1 TB</source>
+    <translation>%1 TB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+85"/>
+    <source>&lt;b&gt;The name &quot;%1&quot; can not be used.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Try using another name, with fewer characters or no punctuations marks.</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Název &quot;%1&quot; nelze použít.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zkuste použít jiný název, s menším počtem znaků nebo bez zvláštních znaků.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-78"/>
+    <source>%1 bytes</source>
+    <translation>%1 bytů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel_p.h" line="+249"/>
+    <source>My Computer</source>
+    <translation>Můj počítač</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Computer</source>
+    <translation>Počítač</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel.cpp" line="+77"/>
+    <source>Invalid filename</source>
+    <translation>Neplatný název souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+71"/>
+    <source>Kind</source>
+    <comment>Match OS X Finder</comment>
+    <translation>Druh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Type</source>
+    <comment>All other platforms</comment>
+    <translation>Typ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Date Modified</source>
+    <translation>Datum změny</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFontDatabase</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/text/qfontdatabase.cpp" line="+1968"/>
+    <source>Any</source>
+    <translation>Všechna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+60"/>
+    <source>Lao</source>
+    <translation>Laoské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1935"/>
+    <location line="+12"/>
+    <location line="+1149"/>
+    <source>Bold</source>
+    <translation>Tučné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1147"/>
+    <source>Demi</source>
+    <translation>Polotučné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1918"/>
+    <source>Thai</source>
+    <translation>Thajské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1926"/>
+    <location line="+18"/>
+    <location line="+1135"/>
+    <source>Black</source>
+    <translation>Černé</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+722"/>
+    <source>Greek</source>
+    <translation>Řecké</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+66"/>
+    <source>Khmer</source>
+    <translation>Khmerské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-69"/>
+    <source>Latin</source>
+    <translation>Latinské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1858"/>
+    <location line="+1145"/>
+    <source>Light</source>
+    <translation>Lehké</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+803"/>
+    <source>Ogham</source>
+    <translation>Ogamské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-54"/>
+    <source>Oriya</source>
+    <translation>Oriya</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+57"/>
+    <source>Runic</source>
+    <translation>Runové</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-54"/>
+    <source>Tamil</source>
+    <translation>Tamilské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-33"/>
+    <source>Cyrillic</source>
+    <translation>Cyrilské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Kannada</source>
+    <translation>Kannada</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Malayalam</source>
+    <translation>Malayalam</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Simplified Chinese</source>
+    <translation>Zjednodušená čínština</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1947"/>
+    <location line="+1160"/>
+    <source>Demi Bold</source>
+    <translation>Polotučné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+730"/>
+    <source>Arabic</source>
+    <translation>Arabské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Hebrew</source>
+    <translation>Hebrejské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+51"/>
+    <source>Myanmar</source>
+    <translation>Myanmar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1780"/>
+    <location line="+1007"/>
+    <source>Italic</source>
+    <translation>Itala</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+791"/>
+    <source>Korean</source>
+    <translation>Korejské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1962"/>
+    <location line="+1176"/>
+    <source>Normal</source>
+    <translation>Obvyklé</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1009"/>
+    <location line="+1006"/>
+    <source>Oblique</source>
+    <translation>Nakloněné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+750"/>
+    <source>Telugu</source>
+    <translation>Telugu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-21"/>
+    <source>Thaana</source>
+    <translation>Thaana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+66"/>
+    <source>Symbol</source>
+    <translation>Symbol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-69"/>
+    <source>Syriac</source>
+    <translation>Syrské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Devanagari</source>
+    <translation>Devanagari</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+54"/>
+    <source>Japanese</source>
+    <translation>Japonské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-51"/>
+    <source>Bengali</source>
+    <translation>Bengálské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-18"/>
+    <source>Armenian</source>
+    <translation>Arménské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+42"/>
+    <source>Sinhala</source>
+    <translation>Sinhálské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Tibetan</source>
+    <translation>Tibetské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Vietnamese</source>
+    <translation>Větnamské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-51"/>
+    <source>Gujarati</source>
+    <translation>Gujarati</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+42"/>
+    <source>Traditional Chinese</source>
+    <translation>Tradiční čínština</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>Georgian</source>
+    <translation>Gruzínské</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-36"/>
+    <source>Gurmukhi</source>
+    <translation>Gurmukhi</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFontDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfontdialog.cpp" line="+780"/>
+    <source>&amp;Font</source>
+    <translation>&amp;Písmo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>&amp;Size</source>
+    <translation>&amp;Velikost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Sample</source>
+    <translation>Vzorek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Font st&amp;yle</source>
+    <translation>Druh pís&amp;ma</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Wr&amp;iting System</source>
+    <translation>Způsob &amp;psaní</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-612"/>
+    <location line="+255"/>
+    <source>Select Font</source>
+    <translation>Vybrat písmo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+355"/>
+    <source>&amp;Underline</source>
+    <translation>&amp;Podtrhnout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>Effects</source>
+    <translation>Efekty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Stri&amp;keout</source>
+    <translation>Pře&amp;škrtnout</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFtp</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+2326"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+2021"/>
+    <source>Listing directory failed:
+%1</source>
+    <translation>Obsah adresářů nelze ukázat:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+15"/>
+    <source>Creating directory failed:
+%1</source>
+    <translation>Vytvoření adresářů se nezdařilo:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1520"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1353"/>
+    <source>Not connected</source>
+    <translation>Žádné spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+396"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+332"/>
+    <source>Connection refused for data connection</source>
+    <translation>Odmítnuto spojení spojení pro data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1100"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1003"/>
+    <source>Login failed:
+%1</source>
+    <translation>Přihlášení se nezdařilo:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+9"/>
+    <source>Downloading file failed:
+%1</source>
+    <translation>Stažení souboru se nezdařilo:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+285"/>
+    <source>Connected to host</source>
+    <translation>Spojení s počítačem navázáno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-1435"/>
+    <source>Connection timed out to host %1</source>
+    <translation>Časový limit pro spojení s počítačem &apos;%1&apos; byl překročen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+104"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1458"/>
+    <location line="+1451"/>
+    <source>Connected to host %1</source>
+    <translation>Spojeno s počítačem %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1315"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-290"/>
+    <source>Connecting to host failed:
+%1</source>
+    <translation>Spojení s počítačem se nezdařilo:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1427"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1267"/>
+    <source>Host %1 not found</source>
+    <translation>Počítač %1 se nepodařilo nalézt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1447"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1282"/>
+    <source>Uploading file failed:
+%1</source>
+    <translation>Nahrání souboru se nezdařilo:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-6"/>
+    <source>Changing directory failed:
+%1</source>
+    <translation>Změna adresáře se nezdařila:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+286"/>
+    <source>Host found</source>
+    <translation>Počítač byl nalezen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+20"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-271"/>
+    <source>Removing directory failed:
+%1</source>
+    <translation>Odstranění adresáře se nezdařilo:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1455"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1287"/>
+    <source>Connection refused to host %1</source>
+    <translation>Spojení s počítačem %1 odmítnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1555"/>
+    <source>Connection to %1 closed</source>
+    <translation>Spojení s %1 ukončeno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+1447"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-274"/>
+    <source>Removing file failed:
+%1</source>
+    <translation>Odstranění souboru se nezdařilo:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+270"/>
+    <source>Host %1 found</source>
+    <translation>Počítač %1 byl nalezen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-942"/>
+    <location line="+29"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1093"/>
+    <location line="+728"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Neznámá chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+949"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+126"/>
+    <location line="+250"/>
+    <source>Connection closed</source>
+    <translation>Spojení ukončeno</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QHostInfo</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_p.h" line="+183"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Neznámá chyba</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QHostInfoAgent</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+178"/>
+    <location line="+9"/>
+    <location line="+64"/>
+    <location line="+31"/>
+    <source>Host not found</source>
+    <translation>Nepodařilo se najít počítač</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-44"/>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Unknown address type</source>
+    <translation>Neznámý typ adresy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Neznámá chyba</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QHttp</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2627"/>
+    <source>Connection refused (or timed out)</source>
+    <translation>Spojení bylo odmítnuto (nebo byl překročen časový limit)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+924"/>
+    <source>Data corrupted</source>
+    <translation>Data jsou poškozena</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+2309"/>
+    <source>Connected to host</source>
+    <translation>Spojení s počítačem navázáno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-14"/>
+    <source>Connected to host %1</source>
+    <translation>Spojeno s počítačem %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-19"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-456"/>
+    <source>Host %1 not found</source>
+    <translation>Počítač %1 se nepodařilo nalézt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+16"/>
+    <source>Host requires authentication</source>
+    <translation>Hostitelský počítač požaduje autentizaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+304"/>
+    <source>Error writing response to device</source>
+    <translation>Při psaní odpovědi výstupnímu zařízení se vyskytla chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2569"/>
+    <source>HTTPS connection requested but SSL support not compiled in</source>
+    <translation>Požadované HTTPS spojení nelze vytvořit, protože neexistuje žádná SSL podpora</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+467"/>
+    <source>Host found</source>
+    <translation>Počítač byl nalezen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-12"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-470"/>
+    <source>Connection refused</source>
+    <translation>Spojení bylo odmítnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2396"/>
+    <source>Proxy authentication required</source>
+    <translation>Požadována proxy autentizace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+18"/>
+    <source>Unknown protocol specified</source>
+    <translation>Byl zadán neznámý protokol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-111"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-12"/>
+    <location line="+19"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+6"/>
+    <source>HTTP request failed</source>
+    <translation>HTTP dotaz se nezdařil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-16"/>
+    <source>Proxy requires authentication</source>
+    <translation>Proxy server požaduje autentizaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+115"/>
+    <source>Authentication required</source>
+    <translation>Požadována autentizace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+12"/>
+    <source>SSL handshake failed</source>
+    <translation>Během startu SSL protokolu se vyskytla chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+456"/>
+    <source>Connection to %1 closed</source>
+    <translation>Spojení s %1 ukončeno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+83"/>
+    <location line="+48"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-347"/>
+    <location line="+47"/>
+    <source>Invalid HTTP chunked body</source>
+    <translation>Obsah (chunked body - rozkouskované tělo) HTTP je neplatný</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+294"/>
+    <source>Host %1 found</source>
+    <translation>Počítač %1 byl nalezen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-328"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-498"/>
+    <source>Wrong content length</source>
+    <translation>Neplatný údaj o délce obsahu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-995"/>
+    <location line="+820"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-634"/>
+    <location line="+567"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Neznámá chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+330"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+184"/>
+    <source>Invalid HTTP response header</source>
+    <translation>Hlavička HTTP odpovědi není platná</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Unknown authentication method</source>
+    <translation>Neznámý způsob autentizace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-18"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+401"/>
+    <source>Connection closed</source>
+    <translation>Spojení ukončeno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-347"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-574"/>
+    <source>No server set to connect to</source>
+    <translation>Pro spojení nebyl nastaven žádný počítač - server</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+168"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+60"/>
+    <source>Server closed connection unexpectedly</source>
+    <translation>Server neočekávaně uzavřel spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-747"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-441"/>
+    <source>Request aborted</source>
+    <translation>Požadavek byl zrušen</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QHttpSocketEngine</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+29"/>
+    <source>Proxy connection refused</source>
+    <translation>Proxy server odmítl navázání spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-35"/>
+    <source>Proxy denied connection</source>
+    <translation>Proxy server odmítl spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+33"/>
+    <source>Proxy server not found</source>
+    <translation>Nepodařilo se najít žádný proxy server</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Proxy server connection timed out</source>
+    <translation>Při spojení s proxy serverem byl překročen časový limit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-120"/>
+    <source>Did not receive HTTP response from proxy</source>
+    <translation>Žádná HTTP odpověď od proxy serveru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+122"/>
+    <source>Proxy connection closed prematurely</source>
+    <translation>Proxy server předčasně ukončil spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-29"/>
+    <source>Error communicating with HTTP proxy</source>
+    <translation>Chyba při spojení s proxy serverem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-37"/>
+    <source>Authentication required</source>
+    <translation>Požadována autentizace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-31"/>
+    <source>Error parsing authentication request from proxy</source>
+    <translation>Chyba při vyhodnocení autentizačního požadavku proxy serveru</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QIBaseDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp" line="+1524"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-13"/>
+    <source>Could not start transaction</source>
+    <translation>Nepodařilo se spustit žádnou transakci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-54"/>
+    <source>Error opening database</source>
+    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+80"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QIBaseResult</name>
+  <message>
+    <location line="-673"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-422"/>
+    <source>Unable to open BLOB</source>
+    <translation>Nepodařilo se otevřít BLOB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+499"/>
+    <source>Could not describe statement</source>
+    <translation>Nepodařilo se získat žádný popis příkazu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-25"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Could not describe input statement</source>
+    <translation>Nepodařilo se získat žádný popis vstupního příkazu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-21"/>
+    <source>Could not allocate statement</source>
+    <translation>Přidělení příkazu se nezdařilo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-478"/>
+    <source>Unable to write BLOB</source>
+    <translation>Nepodařilo se zapsat BLOB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+417"/>
+    <source>Could not start transaction</source>
+    <translation>Nepodařilo se spustit žádnou transakci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+211"/>
+    <source>Unable to close statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-231"/>
+    <source>Could not get query info</source>
+    <translation>Požadované informace k vyhledávání nejsou k dispozici</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-242"/>
+    <location line="+187"/>
+    <source>Could not find array</source>
+    <translation>Nepodařilo se najít pole</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-155"/>
+    <source>Could not get array data</source>
+    <translation>Nepodařilo se přečíst data pole</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+449"/>
+    <source>Unable to execute query</source>
+    <translation>Dotaz se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-153"/>
+    <source>Could not prepare statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+199"/>
+    <source>Could not fetch next item</source>
+    <translation>Další prvek se nepodařilo vyzvednout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+163"/>
+    <source>Could not get statement info</source>
+    <translation>K dispozici není žádná informace k příkazu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-851"/>
+    <source>Unable to create BLOB</source>
+    <translation>Nepodařilo se vytvořit žádný BLOB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+36"/>
+    <source>Unable to read BLOB</source>
+    <translation>BLOB se nepodařilo přečíst</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QIODevice</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="+1900"/>
+    <source>No such file or directory</source>
+    <translation>Nepodařilo se najít žádný takový soubor nebo adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Permission denied</source>
+    <translation>Přístup odepřen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>No space left on device</source>
+    <translation>Na zařízení není žádný volný úložný prostor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qiodevice.cpp" line="+1537"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Neznámá chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="-6"/>
+    <source>Too many open files</source>
+    <translation>Příliš mnoho otevřených souborů</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QInputContext</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/inputmethod/qinputcontextfactory.cpp" line="+242"/>
+    <source>XIM</source>
+    <translation>XIM</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Windows input method</source>
+    <translation>Windows-vstupní metoda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>XIM input method</source>
+    <translation>XIM-vstupní metoda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Mac OS X input method</source>
+    <translation>Mac OS X-vstupní metoda</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QInputDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qinputdialog.cpp" line="+223"/>
+    <source>Enter a value:</source>
+    <translation>Zadejte hodnotu:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLibrary</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+406"/>
+    <source>Could not unmap &apos;%1&apos;: %2</source>
+    <translation>Operace unmap, zrušit zobrazení, se nezdařila u &apos;%1&apos;: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+225"/>
+    <source>Cannot unload library %1: %2</source>
+    <translation>Knihovnu %1 nelze vyjmout: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-16"/>
+    <source>Cannot load library %1: %2</source>
+    <translation>Knihovnu %1 nelze nahrát: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+302"/>
+    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (%2.%3.%4) [%5]</source>
+    <translation>Přídavný modul &apos;%1&apos; používá neslučitelnou Qt knihovnu. (%2.%3.%4) [%5]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+47"/>
+    <source>Cannot resolve symbol &quot;%1&quot; in %2: %3</source>
+    <translation>Symbol &quot;%1&quot; nelze v %2 vyřešit: %3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="-308"/>
+    <source>Plugin verification data mismatch in &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Ověřovací data přídavného nesouhlasí v &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+336"/>
+    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (Cannot mix debug and release libraries.)</source>
+    <translation>Přídavný modul &apos;%1&apos; používá neslučitelnou Qt knihovnu. (Knihovny vytvořené v režimu ladění a vydání nemohou být používány společně.)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-43"/>
+    <source>The file &apos;%1&apos; is not a valid Qt plugin.</source>
+    <translation>Soubor &apos;%1&apos; není platným přídavným modulem Qt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+280"/>
+    <source>The shared library was not found.</source>
+    <translation>Nepodařilo se nalézt sdílenou knihovnu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+377"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Neznámá chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-340"/>
+    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. Expected build key &quot;%2&quot;, got &quot;%3&quot;</source>
+    <translation>Přídavný modul &apos;%1&apos; používá neslučitelnou Qt knihovnu. Potřebný byl zvláštní klíč pro sestavení &quot;%2&quot;, obdržen &quot;%3&quot;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-350"/>
+    <source>Could not mmap &apos;%1&apos;: %2</source>
+    <translation>Operace mmap se nezdařila u &apos;%1&apos;: %2</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLineEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qlineedit.cpp" line="+2691"/>
+    <source>Cu&amp;t</source>
+    <translation>&amp;Vyjmout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>&amp;Copy</source>
+    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-11"/>
+    <source>&amp;Redo</source>
+    <translation>&amp;Zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>&amp;Undo</source>
+    <translation>&amp;Znovu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>&amp;Paste</source>
+    <translation>&amp;Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Select All</source>
+    <translation>Vybrat vše</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLocalServer</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver.cpp" line="+226"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+233"/>
+    <source>%1: Name error</source>
+    <translation>%1: Chybný název</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+9"/>
+    <source>%1: Unknown error %2</source>
+    <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-17"/>
+    <source>%1: Permission denied</source>
+    <translation>%1: Přístup odepřen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>%1: Address in use</source>
+    <translation>%1: Adresa se již používá</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLocalSocket</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_tcp.cpp" line="+153"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+155"/>
+    <source>%1: Connection error</source>
+    <translation>%1: Chyba spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-21"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="-21"/>
+    <source>%1: Connection refused</source>
+    <translation>%1: Spojení bylo odmítnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+28"/>
+    <source>%1: Unknown error %2</source>
+    <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_tcp.cpp" line="+9"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="-19"/>
+    <source>%1: Socket access error</source>
+    <translation>%1: Chyba při přístupu k zásuvce (socketu)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
+    <source>%1: Socket resource error</source>
+    <translation>%1: Chyba zásuvky (socketu) - potíže se zdrojem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+12"/>
+    <source>%1: The socket operation is not supported</source>
+    <translation>%1: Tato operace se zásuvkou (socketem) není podporována</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-18"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="-18"/>
+    <source>%1: Invalid name</source>
+    <translation>%1: Neplatný název</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>%1: Unknown error</source>
+    <translation>%1: Neznámá chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-13"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+9"/>
+    <source>%1: Socket operation timed out</source>
+    <translation>%1: Překročení času při operaci se zásuvkou (socketem)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
+    <source>%1: Datagram too large</source>
+    <translation>%1: Datagram je příliš veliký</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-15"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="-15"/>
+    <source>%1: Remote closed</source>
+    <translation>%1: Spojení bylo protější stranou uzavřeno</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMYSQLDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/mysql/qsql_mysql.cpp" line="+1406"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-155"/>
+    <source>Unable to open database &apos;</source>
+    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází &apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Unable to connect</source>
+    <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+165"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-34"/>
+    <source>Unable to begin transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMYSQLResult</name>
+  <message>
+    <location line="-380"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Unable to store statement results</source>
+    <translation>Výsledky příkazu se nepodařilo uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-256"/>
+    <source>Unable to execute next query</source>
+    <translation>Další dotaz nelze provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+247"/>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Unable to bind outvalues</source>
+    <translation>Výstupní hodnoty se nepodařilo spojit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-258"/>
+    <source>Unable to store next result</source>
+    <translation>Další výsledek nelze uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-301"/>
+    <source>Unable to fetch data</source>
+    <translation>Nepodařilo se natáhnout žádná data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+383"/>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unable to prepare statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-202"/>
+    <source>Unable to store result</source>
+    <translation>Výsledek se nepodařilo uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+324"/>
+    <source>Unable to bind value</source>
+    <translation>Hodnotu se nepodařilo spojit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-330"/>
+    <source>Unable to execute query</source>
+    <translation>Dotaz se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+244"/>
+    <source>Unable to reset statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo znovu nastavit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMdiArea</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qmdiarea.cpp" line="+290"/>
+    <source>(Untitled)</source>
+    <translation>(Bez názvu)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMdiSubWindow</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qmdisubwindow.cpp" line="+355"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Menu</source>
+    <translation>Menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+699"/>
+    <source>&amp;Move</source>
+    <translation>Po&amp;sunout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&amp;Size</source>
+    <translation>Změnit &amp;velikost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-706"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-18"/>
+    <source>Minimize</source>
+    <translation>Zmenšit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Shade</source>
+    <translation>Navinout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+720"/>
+    <source>Stay on &amp;Top</source>
+    <translation>Zůstat v &amp;popředí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-787"/>
+    <source>- [%1]</source>
+    <translation>- [%1]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>%1 - [%2]</source>
+    <translation>%1 - [%2]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+774"/>
+    <source>&amp;Restore</source>
+    <translation>&amp;Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-705"/>
+    <source>Restore</source>
+    <translation>Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>Maximize</source>
+    <translation>Zvětšit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Unshade</source>
+    <translation>Odvinout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+719"/>
+    <source>Mi&amp;nimize</source>
+    <translation>Zmen&amp;šit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Ma&amp;ximize</source>
+    <translation>Zvě&amp;tšit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-714"/>
+    <source>Restore Down</source>
+    <translation>Obnovit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMenu</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/qaccessiblemenu.cpp" line="+158"/>
+    <location line="+225"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-226"/>
+    <location line="+225"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-222"/>
+    <location line="+225"/>
+    <location line="+51"/>
+    <source>Execute</source>
+    <translation>Provést</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMessageBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="-1961"/>
+    <location line="+847"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="-52"/>
+    <location line="+8"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+476"/>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Tento program používá Qt ve verzi %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je sadou softwarových nástrojů C++ určených pro vývoj aplikací napříč platformami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt poskytuje jednoduchou přenositelnost přes MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, a všechny hlavní obchodní varianty systému Unix. Qt je rovněž dostupný pro vložená zařízení jako Qt pro Embedded Linux a Qt pro Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je dostupné pod třemi rozdílnými licenčními volbami navrženými pro přizpůsobení se potřebám našich různých uživatelů.&lt;/p&gt;Qt licencované pod naší obchodní licenční smlouvou je vhodné pro vývoj soukromého/obchodního software, kde si nepřejete sdílet jakýkoli zdrojový kód se třetími stranami, nebo jinak řečeno, když nemůžete vyhovět podmínkám GNU LGPL ve verzi 2.1 nebo GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU LGPL ve verzi 2.1 je vhodné pro vývoj Qt aplikací (soukromých nebo s otevřeným zdrojovým kódem), za předpokladu že můžete souhlasit s požadavky a podmínkami GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU General Public License ve verzi 3.0 je vhodné pro vývoj aplikací Qt, u nichž si přejete použít takovou aplikaci ve spojení se software, který podléhá požadavkům GNU GPL ve verzi 3.0, nebo kde jste jinak ochoten souhlasit s podmínkami GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Podívejte se, prosím, na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; kvůli přehledu licencování Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation a/nebo její dceřinná(é) společnost(i).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je výrobkem společnosti Nokia. Podívejte se na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt;kvůli více informacím.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1571"/>
+    <source>Show Details...</source>
+    <translation>Ukázat podrobnosti...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1605"/>
+    <source>About Qt</source>
+    <translation>O Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>&lt;p&gt;This program uses Qt Open Source Edition version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition is intended for the development of Open Source applications. You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com/company/model/&quot;&gt;www.trolltech.com/company/model/&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tento program používá Qt Open Source Edition verze %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition je zamýšlena pro vývoj Open Source aplikací. Pro vývoj vlastnických aplikací (uzavřené zdrojové kódy) potřebujete Qt licenci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Podívejte se, prosím, na &lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com/company/model/&quot;&gt;www.trolltech.com/company/model/&lt;/a&gt; kvůli přehledu licencování Qt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1604"/>
+    <source>Hide Details...</source>
+    <translation>Skrýt podrobnosti...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tento program používá Qt-verze %1.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMultiInputContext</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/inputmethods/imsw-multi/qmultiinputcontext.cpp" line="+88"/>
+    <source>Select IM</source>
+    <translation>Zvolit způsob vstupu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMultiInputContextPlugin</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/inputmethods/imsw-multi/qmultiinputcontextplugin.cpp" line="+102"/>
+    <source>Multiple input method switcher that uses the context menu of the text widgets</source>
+    <translation>Přepínač pro více způsobů vstupu, který používá související nabídku textového prvku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>Multiple input method switcher</source>
+    <translation>Přepínač pro více způsobů vstupu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNativeSocketEngine</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qnativesocketengine.cpp" line="+269"/>
+    <source>The proxy type is invalid for this operation</source>
+    <translation>Tuto operaci nelze s tímto typem proxy provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-60"/>
+    <source>Network operation timed out</source>
+    <translation>Časový limit pro síťovou operaci byl překročen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>The remote host closed the connection</source>
+    <translation>Vzdálený počítač uzavřel spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Invalid socket descriptor</source>
+    <translation>Neplatný deskriptor zásuvky (socketu)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Host unreachable</source>
+    <translation>Cílový počítač je nedosažitelný</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Protocol type not supported</source>
+    <translation>Protokol tohoto typu není podporován</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Datagram was too large to send</source>
+    <translation>Datagram byl pro odeslání příliš veliký</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-45"/>
+    <source>Attempt to use IPv6 socket on a platform with no IPv6 support</source>
+    <translation>Vyzkoušelo se použít IPv6 zásuvku (socket) na systému bez podpory IPv6</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+51"/>
+    <source>Unable to receive a message</source>
+    <translation>Zprávu se nepodařilo přijmout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-24"/>
+    <source>Permission denied</source>
+    <translation>Přístup odepřen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Connection refused</source>
+    <translation>Spojení bylo odmítnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Unable to write</source>
+    <translation>Nepodařilo se zapsat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Another socket is already listening on the same port</source>
+    <translation>Na tomto portu již naslouchá jiná zásuvka (socket)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>Unable to send a message</source>
+    <translation>Nepodařilo se odeslat hlášení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>The bound address is already in use</source>
+    <translation>Uvedená adresa se už používá</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Connection timed out</source>
+    <translation>Časový limit pro spojení byl překročen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Network error</source>
+    <translation>Síťová chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-45"/>
+    <source>Unsupported socket operation</source>
+    <translation>Nepodporovaná zásuvková operace (povel pro socket)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+51"/>
+    <source>Operation on non-socket</source>
+    <translation>Operaci lze použít pouze na jedné zásuvce (socketu)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-66"/>
+    <source>Unable to initialize broadcast socket</source>
+    <translation>Zásuvku pro vysílání (socket) se nepodařilo spustit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+72"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Neznámá chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-75"/>
+    <source>Unable to initialize non-blocking socket</source>
+    <translation>Neblokující zásuvku (socket) se nepodařilo spustit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+48"/>
+    <source>The address is protected</source>
+    <translation>Adresa je chráněna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-18"/>
+    <source>Network unreachable</source>
+    <translation>Síť je nedosažitelná</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>The address is not available</source>
+    <translation>Adresa není dostupná</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-30"/>
+    <source>Out of resources</source>
+    <translation>Nejsou dostupné žádné zdroje</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkAccessCacheBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesscachebackend.cpp" line="+65"/>
+    <source>Error opening %1</source>
+    <translation>%1 se nepodařilo otevřít</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkAccessFileBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+99"/>
+    <source>Request for opening non-local file %1</source>
+    <translation>Požadavek na otevření souboru přes síť %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+152"/>
+    <source>Read error reading from %1: %2</source>
+    <translation>Při čtení ze souboru %1 nastala chyba: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-21"/>
+    <source>Cannot open %1: Path is a directory</source>
+    <translation>%1 nelze otevřít: Jedná se o adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-89"/>
+    <source>Error opening %1: %2</source>
+    <translation>%1 se nepodařilo otevřít: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+56"/>
+    <source>Write error writing to %1: %2</source>
+    <translation>Při zápisu do souboru %1: %2 nastala chyba</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkAccessFtpBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessftpbackend.cpp" line="+165"/>
+    <source>No suitable proxy found</source>
+    <translation>Nepodařilo se najít žádný vhodný proxy server</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+183"/>
+    <source>Error while downloading %1: %2</source>
+    <translation>Při stahování %1 se vyskytla chyba: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Error while uploading %1: %2</source>
+    <translation>Při nahrávání %1 se vyskytla chyba: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-171"/>
+    <source>Cannot open %1: is a directory</source>
+    <translation>%1 nelze otevřít: Jedná se o adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+130"/>
+    <source>Logging in to %1 failed: authentication required</source>
+    <translation>Přihlášení do %1 se nezdařilo: Je požadována autentizace</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkAccessHttpBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesshttpbackend.cpp" line="+597"/>
+    <source>No suitable proxy found</source>
+    <translation>Nepodařilo se najít žádný vhodný proxy server</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkReply</name>
+  <message>
+    <location line="+132"/>
+    <source>Error downloading %1 - server replied: %2</source>
+    <translation>Beim Herunterladen von %1 trat ein Fehler auf - Die Antwort des Servers ist: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkreplyimpl.cpp" line="+71"/>
+    <source>Protocol &quot;%1&quot; is unknown</source>
+    <translation>Protokol &quot;%1&quot; není znám</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkReplyImpl</name>
+  <message>
+    <location line="+481"/>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Operation canceled</source>
+    <translation>Operace byla zrušena</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QOCIDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/oci/qsql_oci.cpp" line="+2172"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unable to initialize</source>
+    <translation type="obsolete">Inicializace se nezdařila</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-90"/>
+    <source>Unable to logon</source>
+    <translation>Přihlášení se nezdařilo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+109"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-38"/>
+    <source>Unable to begin transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-215"/>
+    <source>Unable to initialize</source>
+    <comment>QOCIDriver</comment>
+    <translation>Spuštění se nezdařilo</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QOCIResult</name>
+  <message>
+    <location line="-168"/>
+    <source>Unable to alloc statement</source>
+    <translation>Přidělení příkazu se nepodařilo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-59"/>
+    <source>Unable to goto next</source>
+    <translation>Nelze jít k dalšímu prvku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+100"/>
+    <source>Unable to get statement type</source>
+    <translation>Nepodařilo se získat typ příkazu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-635"/>
+    <location line="+161"/>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Unable to bind column for batch execute</source>
+    <translation>Nepodařilo se spojit sloupec pro provedení příkazu dávkového zpracování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unable to execute select statement</source>
+    <translation type="obsolete">Výběrové vyhledávání se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+394"/>
+    <source>Unable to prepare statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-379"/>
+    <source>Unable to execute batch statement</source>
+    <translation>Příkaz pro dávkové zpracování se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+425"/>
+    <source>Unable to bind value</source>
+    <translation>Hodnotu se nepodařilo spojit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QODBCDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+1956"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Unable to enable autocommit</source>
+    <translation>&apos;autocommit&apos; se nepodařilo povolit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-288"/>
+    <source>Unable to connect - Driver doesn&apos;t support all needed functionality</source>
+    <translation>Nepodařilo se navázat spojení, protože ovladač nutnou funkcionalitu plně nepodporuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+239"/>
+    <source>Unable to disable autocommit</source>
+    <translation>&apos;autocommit&apos;, automatické odeslání, se nepodařilo zastavit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-245"/>
+    <source>Unable to connect</source>
+    <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+279"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QODBCResult</name>
+  <message>
+    <location line="-571"/>
+    <source>Unable to bind variable</source>
+    <translation>Proměnnou se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-623"/>
+    <location line="+631"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-555"/>
+    <source>Unable to fetch next</source>
+    <translation>Další datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+194"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+72"/>
+    <location line="+584"/>
+    <source>Unable to fetch last</source>
+    <translation>Poslední datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="-377"/>
+    <source>Unable to prepare statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo spustit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-238"/>
+    <source>Unable to fetch previous</source>
+    <translation>Předchozí datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-63"/>
+    <source>Unable to fetch</source>
+    <translation>Nepodařilo se natáhnout žádná data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-71"/>
+    <location line="+354"/>
+    <source>QODBCResult::reset: Unable to set &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; as statement attribute. Please check your ODBC driver configuration</source>
+    <translation>QODBCResult::reset: &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; se nepodařilo nastavit jako příkaz vlastnosti (atributu). Ověřte, prosím, nastavení svého ODBC ovladače</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-239"/>
+    <source>Unable to fetch first</source>
+    <translation>První datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QObject</name>
+  <message>
+    <source>Home</source>
+    <translation type="obsolete">Pol1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+331"/>
+    <source>Protocol error: packet of size 0 received</source>
+    <translation>Chyba v zápisu: Byl přijat paket o nulové velikosti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="+127"/>
+    <source>Invalid URI: %1</source>
+    <translation>Neplátná URI: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="-68"/>
+    <source>Socket error on %1: %2</source>
+    <translation>Chyba zásuvky (socketu) u %1: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo.cpp" line="+177"/>
+    <location line="+57"/>
+    <source>No host name given</source>
+    <translation>Nebyl zadán název pro hostitelský počítač</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="-31"/>
+    <source>Read error reading from %1: %2</source>
+    <translation>Při čtení ze souboru %1 nastala chyba: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+46"/>
+    <source>Remote host closed the connection prematurely on %1</source>
+    <translation>Vzdálený počítač předčasně ukončil spojení s %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="-53"/>
+    <source>Operation not supported on %1</source>
+    <translation>Tato operace není %1 podporována</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="-103"/>
+    <source>Write error writing to %1: %2</source>
+    <translation>Při zápisu do souboru %1: %2 nastala chyba</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPPDOptionsModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+1197"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Název</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Value</source>
+    <translation>Hodnota</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPSQLDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/psql/qsql_psql.cpp" line="+1234"/>
+    <source>Unable to subscribe</source>
+    <translation>Registrace se nezdařila</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-400"/>
+    <source>Could not begin transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+46"/>
+    <source>Could not rollback transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-16"/>
+    <source>Could not commit transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-79"/>
+    <source>Unable to connect</source>
+    <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+481"/>
+    <source>Unable to unsubscribe</source>
+    <translation>Registraci se nepodařilo zrušit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPSQLResult</name>
+  <message>
+    <location line="-693"/>
+    <source>Unable to prepare statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-374"/>
+    <source>Unable to create query</source>
+    <translation>Nepodařilo se vytvořit žádný dotaz</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPageSetupWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupwidget.ui"/>
+    <source>Form</source>
+    <translation>Formulář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>bottom margin</source>
+    <translation>Dolní okraj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Paper</source>
+    <translation>Papír</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Paper source:</source>
+    <translation>Zdroj papíru:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+304"/>
+    <source>Centimeters (cm)</source>
+    <translation>Centimetry (cm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupwidget.ui"/>
+    <source>right margin</source>
+    <translation>Pravý okraj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Margins</source>
+    <translation>Okraje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Landscape</source>
+    <translation>Formát na šířku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Width:</source>
+    <translation>Šířka:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Orientation</source>
+    <translation>Zaměření</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Portrait</source>
+    <translation>Formát na výšku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>top margin</source>
+    <translation>Horní okraj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>left margin</source>
+    <translation>Levý okraj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Page size:</source>
+    <translation>Velikost stran:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Reverse portrait</source>
+    <translation>Obrácený formát na výšku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+0"/>
+    <source>Millimeters (mm)</source>
+    <translation>Milimetry (mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Points (pt)</source>
+    <translation>Body (pt)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Inches (in)</source>
+    <translation>Palce (in)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupwidget.ui"/>
+    <source>Reverse landscape</source>
+    <translation>Obrácený formát na šířku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Height:</source>
+    <translation>Výška:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPluginLoader</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="-44"/>
+    <source>The plugin was not loaded.</source>
+    <translation>Přídavný modul nebyl nahrán.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+68"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Neznámá chyba</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPrintDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="-232"/>
+    <source>A0</source>
+    <translation>A0</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A1</source>
+    <translation>A1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A2</source>
+    <translation>A2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A3</source>
+    <translation>A3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A4</source>
+    <translation>A4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A5</source>
+    <translation>A5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A6</source>
+    <translation>A6</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A7</source>
+    <translation>A7</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A8</source>
+    <translation>A8</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A9</source>
+    <translation>A9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B0</source>
+    <translation>B0</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B1</source>
+    <translation>B1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B2</source>
+    <translation>B2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B3</source>
+    <translation>B3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B4</source>
+    <translation>B4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B5</source>
+    <translation>B5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B6</source>
+    <translation>B6</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B7</source>
+    <translation>B7</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B8</source>
+    <translation>B8</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B9</source>
+    <translation>B9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>OK</source>
+    <translation type="obsolete">OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B10</source>
+    <translation>B10</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>C5E</source>
+    <translation>C5E</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>DLE</source>
+    <translation>DLE</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A6 (105 x 148 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">A6 (105 x 148 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Legal (8.5 x 14 inches, 216 x 356 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">Právní (8,5 x 14 Zoll, 216 x 356 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Folio</source>
+    <translation>Folio</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Legal</source>
+    <translation>Právní</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Print all</source>
+    <translation type="obsolete">Tisknout vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractprintdialog.cpp" line="+110"/>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Print</source>
+    <translation>Tisk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-733"/>
+    <source>&amp;Options &lt;&lt;</source>
+    <translation>&amp;Nastavení &lt;&lt; </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-72"/>
+    <location line="+68"/>
+    <source>&amp;Options &gt;&gt;</source>
+    <translation>&amp;Nastavení &gt;&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B6 (125 x 176 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">B6 (125 x 176 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B8 (62 x 88 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">B8 (62 x 88 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A8 (52 x 74 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">A8 (52 x 74 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B9 (44 x 62 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">B9 (44 x 62 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A9 (37 x 52 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">A9 (37 x 52 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B0 (1000 x 1414 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">B0 (1000 x 1414 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A5 (148 x 210 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">A5 (148 x 210 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Tabloid (279 x 432 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">Bulvární noviny/tisk (279 x 432 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B10 (31 x 44 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">B10 (31 x 44 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B2 (500 x 707 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">B2 (500 x 707 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-63"/>
+    <source>&amp;Print</source>
+    <translation>&amp;Tisk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A3 (297 x 420 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">A3 (297 x 420 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Print selection</source>
+    <translation type="obsolete">Tisk výběru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+321"/>
+    <source>Print to File (Postscript)</source>
+    <translation>Tisk do souboru (Postscript)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B4 (250 x 353 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">B4 (250 x 353 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+206"/>
+    <source>%1 already exists.
+Do you want to overwrite it?</source>
+    <translation>Soubor %1 již existuje.
+Má se přepsat?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A1 (594 x 841 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">A1 (594 x 841 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+4"/>
+    <source>Custom</source>
+    <translation>Stanovený uživatelem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B1 (707 x 1000 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">B1 (707 x 1000 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Folio (210 x 330 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">Folio (210 x 330 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Ledger</source>
+    <translation>Hlavní (účetní) kniha</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Letter</source>
+    <translation>Dopis</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>DLE (110 x 220 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">DLE (110 x 220 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>C5E (163 x 229 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">C5E (163 x 229 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B5 (176 x 250 mm, 6.93 x 9.84 inches)</source>
+    <translation type="obsolete">B5 (176 x 250 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Print range</source>
+    <translation type="obsolete">Tisková oblast</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>File exists</source>
+    <translation type="obsolete">Soubor již existuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-158"/>
+    <source>Write %1 file</source>
+    <translation>Zapsat %1 soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A0 (841 x 1189 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">A0 (841 x 1189 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Local file</source>
+    <translation>Místní soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+98"/>
+    <source>locally connected</source>
+    <translation>přímo spojeno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Ledger (432 x 279 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">Hlavní (účetní) kniha (432 x 279 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <location line="+225"/>
+    <source>Aliases: %1</source>
+    <translation>Přezdívka: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-48"/>
+    <source>Print to File (PDF)</source>
+    <translation>Tisk do souboru (PDF)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+123"/>
+    <source>Print To File ...</source>
+    <translation>Tisk do souboru...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>US Common #10 Envelope (105 x 241 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">US běžná #10 obálka (105 x 241 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+1"/>
+    <source>Tabloid</source>
+    <translation>Bulvární noviny/tisk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A4 (210 x 297 mm, 8.26 x 11.7 inches)</source>
+    <translation type="obsolete">A4 (210 x 297 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Executive</source>
+    <translation>Prováděcí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+223"/>
+    <location line="+199"/>
+    <source>unknown</source>
+    <translation>Neznámý</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>&lt;qt&gt;Do you want to overwrite it?&lt;/qt&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Soll sie überschrieben werden?&lt;/qt&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Executive (7.5 x 10 inches, 191 x 254 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">Executive (7,5 x 10 Zoll, 191 x 254 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Letter (8.5 x 11 inches, 216 x 279 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">Letter (8,5 x 11 Zoll, 216 x 279 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>The &apos;From&apos; value cannot be greater than the &apos;To&apos; value.</source>
+    <translation type="obsolete">Die Angabe für die erste Seite darf nicht größer sein als die für die letzte Seite.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+6"/>
+    <source>US Common #10 Envelope</source>
+    <translation>US Common #10 Envelope</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+76"/>
+    <source>%1 is a directory.
+Please choose a different file name.</source>
+    <translation>%1 ist ein Verzeichnis.
+Bitte wählen Sie einen anderen Dateinamen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>File %1 is not writable.
+Please choose a different file name.</source>
+    <translation>Die Datei %1 ist schreibgeschützt.
+Bitte wählen Sie einen anderen Dateinamen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B3 (353 x 500 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">B3 (353 x 500 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A7 (74 x 105 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">A7 (74 x 105 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A2 (420 x 594 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">A2 (420 x 594 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B7 (88 x 125 mm)</source>
+    <translation type="obsolete">B7 (88 x 125 mm)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPrintPreviewDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpreviewdialog.cpp" line="+252"/>
+    <source>%1%</source>
+    <translation>%1%</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+79"/>
+    <source>Print Preview</source>
+    <translation>Náhled tisku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+90"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>Print</source>
+    <translation>Tisk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-46"/>
+    <source>Fit page</source>
+    <translation>Přizpůsobit stranu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Zoom in</source>
+    <translation>Zvětšit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Landscape</source>
+    <translation>Formát na šířku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>Zoom out</source>
+    <translation>Zmenšit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-13"/>
+    <source>Fit width</source>
+    <translation>Přizpůsobit šířku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Portrait</source>
+    <translation>Formát na výšku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractpagesetupdialog.cpp" line="+68"/>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Page Setup</source>
+    <translation>Nastavení strany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpreviewdialog.cpp" line="+29"/>
+    <source>Page setup</source>
+    <translation>Nastavení strany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-16"/>
+    <source>Show overview of all pages</source>
+    <translation>Ukázat přehled všech stran</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-42"/>
+    <source>First page</source>
+    <translation>První strana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Last page</source>
+    <translation>Poslední strana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Show single page</source>
+    <translation>Ukázat jednotlivé strany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+170"/>
+    <source>Export to PDF</source>
+    <translation>Vyvést do PDF</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-211"/>
+    <source>Previous page</source>
+    <translation>Předchozí strana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Next page</source>
+    <translation>Další strana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>Show facing pages</source>
+    <translation>Ukázat strany ležící naproti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+172"/>
+    <source>Export to PostScript</source>
+    <translation>Vyvést do PostScriptu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPrintPropertiesWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpropertieswidget.ui"/>
+    <source>Form</source>
+    <translation>Formulář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Page</source>
+    <translation>Strana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Advanced</source>
+    <translation>Rozšířené</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPrintSettingsOutput</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintsettingsoutput.ui"/>
+    <source>to</source>
+    <translation>do</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Form</source>
+    <translation>Formulář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>None</source>
+    <translation>Žádný</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Color</source>
+    <translation>Barva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Print all</source>
+    <translation>Tisknout vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Selection</source>
+    <translation>Výběr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Long side</source>
+    <translation>Dlouhá strana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Copies</source>
+    <translation>Počet exemplářů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Print range</source>
+    <translation>Tisk oblasti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Color Mode</source>
+    <translation>Barevný režim</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Options</source>
+    <translation>Volby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Output Settings</source>
+    <translation>Nastavení výstupu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Reverse</source>
+    <translation>Obrácený</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Grayscale</source>
+    <translation>Odstíny šedi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Short side</source>
+    <translation>Krátká strana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Collate</source>
+    <translation>Srovnat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Copies:</source>
+    <translation>Počet exemplářů:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Pages from</source>
+    <translation>Strany od</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Duplex Printing</source>
+    <translation>Zdvojený tisk</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPrintWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintwidget.ui"/>
+    <source>...</source>
+    <translation>...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Form</source>
+    <translation>Formulář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Type:</source>
+    <translation>Typ:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>&amp;Name:</source>
+    <translation>&amp;Název:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Output &amp;file:</source>
+    <translation>Výstupní &amp;soubor:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>P&amp;roperties</source>
+    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Preview</source>
+    <translation>Náhled</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Printer</source>
+    <translation>Tiskárna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Location:</source>
+    <translation>Umístění:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QProcess</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="+632"/>
+    <location line="+779"/>
+    <source>Error writing to process</source>
+    <translation>Zápis do procesu se nezdařil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+203"/>
+    <source>No program defined</source>
+    <translation>Nestanoven žádný program</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="+713"/>
+    <source>Resource error (fork failure): %1</source>
+    <translation>Potíže se zdroji (selhání rozcestí - &quot;fork failure&quot;): %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="-1081"/>
+    <location line="+52"/>
+    <source>Error reading from process</source>
+    <translation>Čtení z procesu se nezdařilo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Process failed to start</source>
+    <translation type="obsolete">Spuštění procesu se nezdařilo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="-247"/>
+    <source>Could not open input redirection for reading</source>
+    <translation>Vstupní přesměrování se nepodařilo otevřít pro čtení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Could not open output redirection for writing</source>
+    <translation>Výstupní přesměrování se nepodařilo otevřít pro zápis</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+494"/>
+    <location line="+53"/>
+    <location line="+74"/>
+    <location line="+67"/>
+    <source>Process operation timed out</source>
+    <translation>Překročení času u procesu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="+117"/>
+    <source>Process crashed</source>
+    <translation>Proces spadl</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QProgressDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprogressdialog.cpp" line="+182"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Zrušit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPushButton</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="-4"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otevřít</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QRadioButton</name>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Check</source>
+    <translation>Označit křížkem</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QRegExp</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/tools/qregexp.cpp" line="+67"/>
+    <source>bad lookahead syntax</source>
+    <translation>nesprávná syntax pro plánování dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>no error occurred</source>
+    <translation>žádná chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>missing left delim</source>
+    <translation>chybějící levé vymezení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>bad char class syntax</source>
+    <translation>nesprávná syntax pro třídu znaku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>disabled feature used</source>
+    <translation>byla použita zakázaná vlastnost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>invalid octal value</source>
+    <translation>neplatná osmičková hodnota</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>bad repetition syntax</source>
+    <translation>nesprávná syntax pro opakování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>met internal limit</source>
+    <translation>dosažena vnitřní mez</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>unexpected end</source>
+    <translation>neočekávaný konec</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSQLite2Driver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite2/qsql_sqlite2.cpp" line="+446"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-58"/>
+    <source>Error to open database</source>
+    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s datatabází</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+75"/>
+    <source>Unable to rollback Transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-34"/>
+    <source>Unable to begin transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSQLite2Result</name>
+  <message>
+    <location line="-142"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-139"/>
+    <source>Unable to fetch results</source>
+    <translation>Výsledek se nepodařilo natáhnout</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSQLiteDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite/qsql_sqlite.cpp" line="+585"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-35"/>
+    <source>Error closing database</source>
+    <translation>Nepodařilo se uzavřít spojení s datatabází</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-11"/>
+    <source>Error opening database</source>
+    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+61"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-30"/>
+    <source>Unable to begin transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSQLiteResult</name>
+  <message>
+    <location line="-370"/>
+    <location line="+66"/>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unable to fetch row</source>
+    <translation>Řádek se nepodařilo natáhnout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-73"/>
+    <source>No query</source>
+    <translation>Žádný požadavek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+136"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+65"/>
+    <source>Unable to bind parameters</source>
+    <translation>Parametry se nepodařilo spojit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-45"/>
+    <source>Unable to reset statement</source>
+    <translation>Příkaz se nepodařilo znovu nastavit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+52"/>
+    <source>Parameter count mismatch</source>
+    <translation>Počet parametrů není správný</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScrollBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+450"/>
+    <source>Top</source>
+    <translation>Začátek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Scroll down</source>
+    <translation>Projíždět dolů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>Scroll here</source>
+    <translation>Projíždět až sem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Scroll left</source>
+    <translation>Projíždět doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+143"/>
+    <source>Line up</source>
+    <translation>O jeden řádek nahoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Line down</source>
+    <translation>O jeden řádek dolů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="-5"/>
+    <source>Bottom</source>
+    <translation>Konec</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-6"/>
+    <source>Page up</source>
+    <translation>O stranu nahoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+2"/>
+    <source>Position</source>
+    <translation>Poloha</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+1"/>
+    <source>Page right</source>
+    <translation>O stranu doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Scroll up</source>
+    <translation>Projíždět nahoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Scroll right</source>
+    <translation>Projíždět doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>Left edge</source>
+    <translation>Levý okraj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+2"/>
+    <source>Page down</source>
+    <translation>O stranu dolů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Page left</source>
+    <translation>O stranu doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>Right edge</source>
+    <translation>Pravý okraj</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSharedMemory</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+203"/>
+    <source>%1: system-imposed size restrictions</source>
+    <translation>%1: Bylo dosaženo systémem podmíněné meze velikosti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-78"/>
+    <source>%1: unix key file doesn&apos;t exists</source>
+    <translation>%1: Soubor s unixovým klíčem neexistuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-39"/>
+    <source>%1: doesn&apos;t exists</source>
+    <translation>%1: Neexistuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <source>%1: key is empty</source>
+    <translation>%1: Neplatný údaj u klíče (prázdný)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1: key error</source>
+    <translation type="obsolete">%1: Chybný klíč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="+292"/>
+    <source>%1: create size is less then 0</source>
+    <translation>%1: Údaj o velikosti vytvoření je menší než nula</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-35"/>
+    <source>%1: already exists</source>
+    <translation>%1: Již existuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>%1: unknown error %2</source>
+    <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1: invalid size</source>
+    <translation type="obsolete">%1: Neplatná velikost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+87"/>
+    <source>%1: unable to make key</source>
+    <translation>%1: Nepodařilo se vytvořit klíč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="-81"/>
+    <source>%1: unable to set key on lock</source>
+    <translation>%1: Nepodařilo se nastavit klíč pro uzavření</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+271"/>
+    <source>%1: unable to unlock</source>
+    <translation>%1: Uzavření se nepodařilo zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-105"/>
+    <source>%1: permission denied</source>
+    <translation>%1: Přístup odepřen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+54"/>
+    <source>%1: ftok failed</source>
+    <translation>%1: Vyvolání ftok se nezdařilo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-40"/>
+    <source>%1: out of resources</source>
+    <translation>%1: Nejsou již použitelné zdroje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+164"/>
+    <source>%1: not attached</source>
+    <translation>%1: Nepřipojen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1: size query failed</source>
+    <translation type="obsolete">%1: Vyhledání velikosti se nezdařilo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="-22"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_p.h" line="+148"/>
+    <source>%1: unable to lock</source>
+    <translation>%1: Uzavření se nezdařilo</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QShortcut</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qkeysequence.cpp" line="+1089"/>
+    <source>+</source>
+    <translation>+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-630"/>
+    <source>No</source>
+    <translation>Ne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-71"/>
+    <source>Up</source>
+    <translation>Nahoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+608"/>
+    <location line="+122"/>
+    <source>Alt</source>
+    <translation>Alt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>F%1</source>
+    <translation>F%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-754"/>
+    <source>Del</source>
+    <translation>Delete</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>End</source>
+    <translation>End</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>Esc</source>
+    <translation>Esc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Ins</source>
+    <translation>Insert</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Tab</source>
+    <translation>Tab</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+83"/>
+    <source>Yes</source>
+    <translation>Ano</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-58"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation>Zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+67"/>
+    <source>Call</source>
+    <translation>Volání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+527"/>
+    <location line="+122"/>
+    <source>Ctrl</source>
+    <translation>Ctrl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-726"/>
+    <source>Down</source>
+    <translation>Dolů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+79"/>
+    <source>Flip</source>
+    <translation>Obrátit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-72"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>Home</source>
+    <translation>Home</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Left</source>
+    <translation>Vlevo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Menu</source>
+    <translation>Menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+601"/>
+    <location line="+117"/>
+    <source>Meta</source>
+    <translation>Meta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-723"/>
+    <source>PgUp</source>
+    <translation>PgUp</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Stop</source>
+    <translation>Stop</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-23"/>
+    <source>Enter</source>
+    <translation>Enter</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Pause</source>
+    <translation>Pause</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Print</source>
+    <translation>Print</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Right</source>
+    <translation>Vpravo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+606"/>
+    <location line="+125"/>
+    <source>Shift</source>
+    <translation>Shift</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-747"/>
+    <source>Space</source>
+    <translation>Mezerník</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>Media Record</source>
+    <translation>Nahrát</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Print Screen</source>
+    <translation>Print Screen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-32"/>
+    <source>Treble Down</source>
+    <translation>Výšky -</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+38"/>
+    <source>Scroll Lock</source>
+    <translation>Scroll Lock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-45"/>
+    <source>Volume Down</source>
+    <translation>Hlasitost -</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Volume Mute</source>
+    <translation>Ztlumit hlasitost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Media Previous</source>
+    <translation>Předchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Home Page</source>
+    <translation>Domovská stránka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-11"/>
+    <source>Volume Up</source>
+    <translation>Hlasitost +</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Launch (6)</source>
+    <translation>Spustit (6)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (7)</source>
+    <translation>Spustit (7)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (8)</source>
+    <translation>Spustit (8)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (9)</source>
+    <translation>Spustit (9)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>Launch (2)</source>
+    <translation>Spustit (2)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (3)</source>
+    <translation>Spustit (3)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (4)</source>
+    <translation>Spustit (4)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (5)</source>
+    <translation>Spustit (5)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Launch (0)</source>
+    <translation>Spustit (0)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (1)</source>
+    <translation>Spustit (1)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Launch (F)</source>
+    <translation>Spustit (F)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Launch (B)</source>
+    <translation>Spustit (B)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (C)</source>
+    <translation>Spustit (C)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (D)</source>
+    <translation>Spustit (D)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (E)</source>
+    <translation>Spustit (E)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Launch (A)</source>
+    <translation>Spustit (A)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Delete</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Escape</source>
+    <translation>Escape</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Hangup</source>
+    <translation>Pověsit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-18"/>
+    <source>Insert</source>
+    <translation>Insert</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-43"/>
+    <source>Bass Boost</source>
+    <translation>Zesílení basů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-15"/>
+    <source>PgDown</source>
+    <translation>PgDown</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-14"/>
+    <source>Return</source>
+    <translation>Return</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Search</source>
+    <translation>Hledat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+38"/>
+    <source>Select</source>
+    <translation>Vybrat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-73"/>
+    <source>SysReq</source>
+    <translation>SysReq</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>NumLock</source>
+    <translation>NumLock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>ScrollLock</source>
+    <translation>ScrollLock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+68"/>
+    <source>Context1</source>
+    <translation>Kontext1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Context2</source>
+    <translation>Kontext2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Context3</source>
+    <translation>Kontext3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Context4</source>
+    <translation>Kontext4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-22"/>
+    <source>Page Up</source>
+    <translation>Page Up</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-23"/>
+    <source>Open URL</source>
+    <translation>Otevřít URL</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>Caps Lock</source>
+    <translation>Caps Lock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>System Request</source>
+    <translation>Žádost systému</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-60"/>
+    <source>CapsLock</source>
+    <translation>CapsLock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-17"/>
+    <source>Backtab</source>
+    <translation>Zpět-Tab</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Bass Up</source>
+    <translation>Basy +</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Refresh</source>
+    <translation>Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Launch Mail</source>
+    <translation>Spustit e-mail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-45"/>
+    <source>Backspace</source>
+    <translation>Backspace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Bass Down</source>
+    <translation>Basy -</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Standby</source>
+    <translation>V pohotovosti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-10"/>
+    <source>Treble Up</source>
+    <translation>Výšky +</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+37"/>
+    <source>Num Lock</source>
+    <translation>Num Lock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Number Lock</source>
+    <translation>Zahlen-Feststelltaste</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-30"/>
+    <source>Favorites</source>
+    <translation>Oblíbené</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-17"/>
+    <source>Forward</source>
+    <translation>Dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+44"/>
+    <source>Page Down</source>
+    <translation>Obraz dolů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-33"/>
+    <source>Media Play</source>
+    <translation>Přehrávání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Media Stop</source>
+    <translation>Zastavit přehrávání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Media Next</source>
+    <translation>Další</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Launch Media</source>
+    <translation>Spustit přehrávač</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSlider</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+153"/>
+    <source>Page up</source>
+    <translation>O stranu nahoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Position</source>
+    <translation>Poloha</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Page right</source>
+    <translation>O stranu doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Page down</source>
+    <translation>O stranu dolů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Page left</source>
+    <translation>O stranu doleva</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSocks5SocketEngine</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+710"/>
+    <source>Network operation timed out</source>
+    <translation>Časový limit pro síťovou operaci byl překročen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-773"/>
+    <source>Connection to proxy closed prematurely</source>
+    <translation>Proxy server předčasně ukončil spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Proxy authentication failed: %1</source>
+    <translation>Autentizace u proxy serveru se nezdařila: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Proxy authentication failed</source>
+    <translation>Autentizace u proxy serveru se nezdařila</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+29"/>
+    <source>General SOCKSv5 server failure</source>
+    <translation>Všeobecná chyba při spojení s SOCKSv5 serverem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+33"/>
+    <source>Unknown SOCKSv5 proxy error code 0x%1</source>
+    <translation>Byl obdržen neznámý chybový kód od SOCKSv5 proxy serveru: 0x%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-29"/>
+    <source>Connection not allowed by SOCKSv5 server</source>
+    <translation>SOCKSv5 server odmítl spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>SOCKSv5 command not supported</source>
+    <translation>Tento SOCKSv5 příkaz není podporován</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-70"/>
+    <source>Connection to proxy timed out</source>
+    <translation>Při spojení s proxy serverem byl překročen časový limit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Proxy host not found</source>
+    <translation>Proxy server se nepodařilo najit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+71"/>
+    <source>TTL expired</source>
+    <translation>TTL uplynul</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Address type not supported</source>
+    <translation>Tento typ adresy není podporován</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-87"/>
+    <source>Connection to proxy refused</source>
+    <translation>Proxy server odmítl navázání spojení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <source>SOCKS version 5 protocol error</source>
+    <translation>Chyba protokolu (SOCKS verze 5)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSpinBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-567"/>
+    <source>Less</source>
+    <translation>Méně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>More</source>
+    <translation>Více</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSql</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/sql/q3sqlmanager_p.cpp" line="+893"/>
+    <location line="+16"/>
+    <location line="+36"/>
+    <source>No</source>
+    <translation>Ne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-53"/>
+    <location line="+16"/>
+    <location line="+36"/>
+    <source>Yes</source>
+    <translation>Ano</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-34"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-20"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Delete</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Insert</source>
+    <translation>Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Update</source>
+    <translation>Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>Delete this record?</source>
+    <translation>Smazat tento zápis?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Save edits?</source>
+    <translation>Uložit změny?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+35"/>
+    <source>Confirm</source>
+    <translation>Potvrdit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Cancel your edits?</source>
+    <translation>Zrušit změny?</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSslSocket</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/ssl/qsslsocket_openssl.cpp" line="+362"/>
+    <source>Error creating SSL session: %1</source>
+    <translation>Nepodařilo se vytvořit sezení SSL: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-15"/>
+    <source>Error creating SSL session, %1</source>
+    <translation>Nepodařilo se vytvořit sezení SSL, %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-46"/>
+    <source>Cannot provide a certificate with no key, %1</source>
+    <translation>Bez klíče nelze poskytnout žádné osvědčení k volnému použití, %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+245"/>
+    <source>Unable to write data: %1</source>
+    <translation>Data se nepodařilo zapsat: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+215"/>
+    <source>Error during SSL handshake: %1</source>
+    <translation>Během startu SSL protokolu se vyskytla chyba: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-453"/>
+    <source>Error loading local certificate, %1</source>
+    <translation>Nepodařilo se nahrát místní osvědčení, %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-23"/>
+    <source>Invalid or empty cipher list (%1)</source>
+    <translation>Neplatný či prázdný seznam se šifrovacími klíči (%1)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+42"/>
+    <source>Private key does not certificate public key, %1</source>
+    <translation>Vystavení osvědčení k veřejnému klíči přes soukromý klíč se nezdařilo, %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-67"/>
+    <source>Error creating SSL context (%1)</source>
+    <translation>Nepodařilo se vytvořit žádný kontext SSL (%1)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+405"/>
+    <source>Error while reading: %1</source>
+    <translation>Při čtení se vyskytla chyba: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-345"/>
+    <source>Error loading private key, %1</source>
+    <translation>Soukromý klíč se nepodařilo nahrát, %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSystemSemaphore</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="-46"/>
+    <source>%1: does not exist</source>
+    <translation>%1: Neexistuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>%1: already exists</source>
+    <translation>%1: Již existuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>%1: unknown error %2</source>
+    <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-17"/>
+    <source>%1: permission denied</source>
+    <translation>%1: Přístup odepřen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>%1: out of resources</source>
+    <translation>%1: Nejsou již použitelné zdroje</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QTDSDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/tds/qsql_tds.cpp" line="+582"/>
+    <source>Unable to open connection</source>
+    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Unable to use database</source>
+    <translation>Datatbázi se nepodařilo použít</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QTabBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="-326"/>
+    <source>Scroll Left</source>
+    <translation>Projíždět doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Scroll Right</source>
+    <translation>Projíždět doprava</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QTcpServer</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qtcpserver.cpp" line="+282"/>
+    <source>Operation on socket is not supported</source>
+    <translation>Tato zásuvková (socket) operace není podporována</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QTextControl</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+1979"/>
+    <source>Cu&amp;t</source>
+    <translation>Vyj&amp;mout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>&amp;Copy</source>
+    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>&amp;Redo</source>
+    <translation>&amp;Zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>&amp;Undo</source>
+    <translation>&amp;Znovu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>&amp;Paste</source>
+    <translation>&amp;Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Select All</source>
+    <translation>Vybrat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-16"/>
+    <source>Copy &amp;Link Location</source>
+    <translation>&amp;Kopírovat adresu odkazu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QToolButton</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+256"/>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otevřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-10"/>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Press</source>
+    <translation>Stisknout</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QUdpSocket</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qudpsocket.cpp" line="+172"/>
+    <source>This platform does not support IPv6</source>
+    <translation>Tato patforma nepodpotuje IPv6</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QUndoGroup</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/util/qundogroup.cpp" line="+414"/>
+    <source>Redo</source>
+    <translation>Zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-28"/>
+    <source>Undo</source>
+    <translation>Znovu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QUndoModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/util/qundoview.cpp" line="+101"/>
+    <source>&lt;empty&gt;</source>
+    <translation>&lt;prázdný&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QUndoStack</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/util/qundostack.cpp" line="+861"/>
+    <source>Redo</source>
+    <translation>Zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-27"/>
+    <source>Undo</source>
+    <translation>Znovu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QUnicodeControlCharacterMenu</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+906"/>
+    <source>RLE Start of right-to-left embedding</source>
+    <translation>RLE Začátek zapuštění zprava doleva (right-to-left embedding)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>ZWSP Zero width space</source>
+    <translation>ZWSP Prostor s nulovou šířkou (Zero width space)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Insert Unicode control character</source>
+    <translation>Vložit kontrolní znak Unicode</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <source>LRO Start of left-to-right override</source>
+    <translation>LRO Začátek zrušení zleva doprava (left-to-right override)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>LRE Start of left-to-right embedding</source>
+    <translation>LRE Začátek zapuštění zleva doprava (right-to-left embedding)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>RLM Right-to-left mark</source>
+    <translation>RLM Značka zprava doleva (Right-to-left mark)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>PDF Pop directional formatting</source>
+    <translation>PDF Vsunout směrové formátování (Pop directional formatting)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>ZWNJ Zero width non-joiner</source>
+    <translation>ZWNJ Nespojovač s nulovou šířkou (Zero width non-joiner)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>RLO Start of right-to-left override</source>
+    <translation>RLO Začátek zrušení zprava doleva (right-to-left override)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>ZWJ Zero width joiner</source>
+    <translation>ZWJ Spojovač s nulovou šířkou (Zero width joiner)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>LRM Left-to-right mark</source>
+    <translation>LRM Značka zleva doprava (Left-to-right mark)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWebFrame</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/FrameLoaderClientQt.cpp" line="+714"/>
+    <source>Request blocked</source>
+    <translation>Požadavek byl odmítnut</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-17"/>
+    <source>Request cancelled</source>
+    <translation>Požadavek byl zrušen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Cannot show URL</source>
+    <translation>Adresu (URL) nelze ukázat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Frame load interruped by policy change</source>
+    <translation>Nahrání rámce bylo přerušeno změnou směrnice</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>File does not exist</source>
+    <translation>Soubor neexistuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Cannot show mimetype</source>
+    <translation>Tento mime typ nelze ukázat</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWebPage</name>
+  <message>
+    <source>Cut</source>
+    <translation type="obsolete">Vyjmout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>LTR</source>
+    <translation type="obsolete">Zleva doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>RTL</source>
+    <translation type="obsolete">Zprava doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+61"/>
+    <source>Top</source>
+    <translation>Začátek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Bold</source>
+    <translation type="obsolete">Tučné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Copy</source>
+    <translation type="obsolete">Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Stop</source>
+    <translation type="obsolete">Ukončit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Open Frame</source>
+    <translation type="obsolete">Otevřít rámec</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Open Image</source>
+    <translation type="obsolete">Vyobrazení otevřít v novém okně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Fonts</source>
+    <translation type="obsolete">Písma</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Paste</source>
+    <translation type="obsolete">Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reset</source>
+    <translation type="obsolete">Vrátit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Inspect</source>
+    <translation type="obsolete">Provést prohlídku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+1757"/>
+    <source>Select to the start of the block</source>
+    <translation>Vybrat až po začátek bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-36"/>
+    <source>Move the cursor to the end of the block</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout až na konec bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-399"/>
+    <source>JavaScript Alert - %1</source>
+    <translation>Upozornění od JavaScriptu - %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>JavaScript Confirm - %1</source>
+    <translation>Potvrzení od JavaScriptu - %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>JavaScript Prompt - %1</source>
+    <translation>Výzva od JavaScriptu - %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+376"/>
+    <source>Select all</source>
+    <translation>Vybrat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Select to the start of the line</source>
+    <translation>Vybrat až po začátek řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+54"/>
+    <source>Insert a new paragraph</source>
+    <translation>Vložit nový odstavec</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Insert a new line</source>
+    <translation>Vložit nový řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Look Up In Dictionary</source>
+    <translation type="obsolete">Podívat se do slovníku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Search The Web</source>
+    <translation type="obsolete">Hledat na síti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Check Spelling While Typing</source>
+    <translation type="obsolete">Kontrolovat pravopis během psaní</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Add To Dictionary</source>
+    <translation type="obsolete">Přidat do slovníku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-39"/>
+    <source>Delete to the start of the word</source>
+    <translation>Smazat až po začátek slova</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Recent searches</source>
+    <translation type="obsolete">Dosavadní hledané výrazy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-69"/>
+    <source>Move the cursor to the next word</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout k následujícímu slovu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Move the cursor to the next line</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout k následujícímu řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+9"/>
+    <source>Scroll down</source>
+    <translation>Projíždět dolů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>Scroll here</source>
+    <translation>Projíždět až sem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Scroll left</source>
+    <translation>Projíždět doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+12"/>
+    <source>Move the cursor to the start of the block</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout na začátek bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Text Direction</source>
+    <translation type="obsolete">Směr psaní</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="-7"/>
+    <source>Bottom</source>
+    <translation>Konec</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Ignore</source>
+    <translation type="obsolete">Nevšímat si</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Italic</source>
+    <translation type="obsolete">Kurzívní</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="-3"/>
+    <source>Move the cursor to the end of the line</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout na konec řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Move the cursor to the start of the line</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout na začátek řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reload</source>
+    <translation type="obsolete">Nahrát znovu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Submit</source>
+    <translation type="obsolete">Poslat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/InspectorClientQt.cpp" line="+185"/>
+    <source>Web Inspector - %2</source>
+    <translation>Web Inspektor - %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+3"/>
+    <source>Page up</source>
+    <translation>O stranu nahoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Spelling</source>
+    <translation type="obsolete">Pravopis</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Outline</source>
+    <translation type="obsolete">Obrys</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Check Grammar With Spelling</source>
+    <translation type="obsolete">Kontrolovat mluvnici společně s pravopisem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>No file selected</source>
+    <translation type="obsolete">Nebyl vybrán žádný soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="+42"/>
+    <source>Submit</source>
+    <comment>default label for Submit buttons in forms on web pages</comment>
+    <translation>Poslat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Reset</source>
+    <comment>default label for Reset buttons in forms on web pages</comment>
+    <translation>Vrátit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>This is a searchable index. Enter search keywords: </source>
+    <comment>text that appears at the start of nearly-obsolete web pages in the form of a &apos;searchable index&apos;</comment>
+    <translation>Tento rejstřík má funkci hledání. Zadejte nějaký hledaný výraz:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Choose File</source>
+    <comment>title for file button used in HTML forms</comment>
+    <translation>Vybrat soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>No file selected</source>
+    <comment>text to display in file button used in HTML forms when no file is selected</comment>
+    <translation>Nebyl vybrán žádný soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Open in New Window</source>
+    <comment>Open in New Window context menu item</comment>
+    <translation>Otevřít v novém okně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Save Link...</source>
+    <comment>Download Linked File context menu item</comment>
+    <translation>Uložit odkaz...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Copy Link</source>
+    <comment>Copy Link context menu item</comment>
+    <translation>Kopírovat adresu odkazu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Open Image</source>
+    <comment>Open Image in New Window context menu item</comment>
+    <translation>Vyobrazení otevřít v novém okně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Save Image</source>
+    <comment>Download Image context menu item</comment>
+    <translation>Uložit vyobrazení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Copy Image</source>
+    <comment>Copy Link context menu item</comment>
+    <translation>Kopírovat vyobrazení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Open Frame</source>
+    <comment>Open Frame in New Window context menu item</comment>
+    <translation>Otevřít rámec</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Copy</source>
+    <comment>Copy context menu item</comment>
+    <translation>Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Go Back</source>
+    <comment>Back context menu item</comment>
+    <translation>Jít zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Go Forward</source>
+    <comment>Forward context menu item</comment>
+    <translation>Jít dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Stop</source>
+    <comment>Stop context menu item</comment>
+    <translation>Zastavit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Reload</source>
+    <comment>Reload context menu item</comment>
+    <translation>Nahrát znovu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Cut</source>
+    <comment>Cut context menu item</comment>
+    <translation>Vyjmout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Paste</source>
+    <comment>Paste context menu item</comment>
+    <translation>Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>No Guesses Found</source>
+    <comment>No Guesses Found context menu item</comment>
+    <translation>Nebyly nalezeny žádné návrhy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Ignore</source>
+    <comment>Ignore Spelling context menu item</comment>
+    <translation>Přehlížet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Add To Dictionary</source>
+    <comment>Learn Spelling context menu item</comment>
+    <translation>Přidat do slovníku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Search The Web</source>
+    <comment>Search The Web context menu item</comment>
+    <translation>Hledat na síti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Look Up In Dictionary</source>
+    <comment>Look Up in Dictionary context menu item</comment>
+    <translation>Podívat se do slovníku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Open Link</source>
+    <comment>Open Link context menu item</comment>
+    <translation>Otevřít adresu odkazu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Ignore</source>
+    <comment>Ignore Grammar context menu item</comment>
+    <translation>Přehlížet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Spelling</source>
+    <comment>Spelling and Grammar context sub-menu item</comment>
+    <translation>Pravopis</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Show Spelling and Grammar</source>
+    <comment>menu item title</comment>
+    <translation>Ukázat pravopis a mluvnici</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Hide Spelling and Grammar</source>
+    <comment>menu item title</comment>
+    <translation>Skrýt pravopis a mluvnici</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Check Spelling</source>
+    <comment>Check spelling context menu item</comment>
+    <translation>Ověření pravopisu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Check Spelling While Typing</source>
+    <comment>Check spelling while typing context menu item</comment>
+    <translation>Ověřovat pravopis během psaní</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Check Grammar With Spelling</source>
+    <comment>Check grammar with spelling context menu item</comment>
+    <translation>Ověřovat mluvnici společně s pravopisem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Fonts</source>
+    <comment>Font context sub-menu item</comment>
+    <translation>Písma</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Bold</source>
+    <comment>Bold context menu item</comment>
+    <translation>Tučné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Italic</source>
+    <comment>Italic context menu item</comment>
+    <translation>Kurzíva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Underline</source>
+    <comment>Underline context menu item</comment>
+    <translation>Podtržení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Outline</source>
+    <comment>Outline context menu item</comment>
+    <translation>Obrys</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Direction</source>
+    <comment>Writing direction context sub-menu item</comment>
+    <translation>Směr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Text Direction</source>
+    <comment>Text direction context sub-menu item</comment>
+    <translation>Směr psaní</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Default</source>
+    <comment>Default writing direction context menu item</comment>
+    <translation>Výchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>LTR</source>
+    <comment>Left to Right context menu item</comment>
+    <translation>Zleva doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>RTL</source>
+    <comment>Right to Left context menu item</comment>
+    <translation>Zprava doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Inspect</source>
+    <comment>Inspect Element context menu item</comment>
+    <translation>Provést prohlídku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>No recent searches</source>
+    <comment>Label for only item in menu that appears when clicking on the search field image, when no searches have been performed</comment>
+    <translation>Neexistují žádné naposledy hledané výrazy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Recent searches</source>
+    <comment>label for first item in the menu that appears when clicking on the search field image, used as embedded menu title</comment>
+    <translation>Dosavadní hledané výrazy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Clear recent searches</source>
+    <comment>menu item in Recent Searches menu that empties menu&apos;s contents</comment>
+    <translation>Smazat naposledy hledané výrazy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+75"/>
+    <source>Unknown</source>
+    <comment>Unknown filesize FTP directory listing item</comment>
+    <translation>Neznámý</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1 (%2x%3 pixels)</source>
+    <comment>Title string for images</comment>
+    <translation>%1 (%2x%3 pixelů)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Save Image</source>
+    <translation type="obsolete">Uložit vyobrazení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Save Link...</source>
+    <translation type="obsolete">Uložit odkaz...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>No recent searches</source>
+    <translation type="obsolete">Neexistují žádné naposledy hledané výrazy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+1"/>
+    <source>Page right</source>
+    <translation>O stranu doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+12"/>
+    <source>Move the cursor to the start of the document</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout na začátek dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-30"/>
+    <source>Move the cursor to the next character</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout k následujícímu znaku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Copy Link</source>
+    <translation type="obsolete">Kopírovat adresu odkazu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+54"/>
+    <source>Select to the previous line</source>
+    <translation>Vybrat až po předchozí řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Select to the previous word</source>
+    <translation>Vybrat až po předchozí slovo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Check Spelling</source>
+    <translation type="obsolete">Kontrola pravopisu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>Select to the next character</source>
+    <translation>Vybrat až po následující znak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Show Spelling and Grammar</source>
+    <translation type="obsolete">Ukázat pravopis a mluvnici</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Delete to the end of the word</source>
+    <translation>Smazat až po konec slova</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Direction</source>
+    <translation type="obsolete">Směr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-18"/>
+    <source>Select to the end of the line</source>
+    <translation>Vybrat až po začátek řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="-306"/>
+    <source>Submit</source>
+    <comment>Submit (input element) alt text for &lt;input&gt; elements with no alt, title, or value</comment>
+    <translation>Poslat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Choose File</source>
+    <translation type="obsolete">Vybrat soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+3"/>
+    <source>Scroll up</source>
+    <translation>Projíždět nahoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Clear recent searches</source>
+    <translation type="obsolete">Smazat naposledy hledané výrazy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+9"/>
+    <source>Select to the start of the document</source>
+    <translation>Vybrat až po začátek dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Default</source>
+    <translation type="obsolete">Výchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Underline</source>
+    <translation type="obsolete">Podtrhnout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-66"/>
+    <source>Move the cursor to the previous character</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout k předchozímu znaku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Copy Image</source>
+    <translation type="obsolete">Kopírovat vyobrazení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+69"/>
+    <source>Select to the end of the document</source>
+    <translation>Vybrat až po konec dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Select to the end of the block</source>
+    <translation>Vybrat až po konec bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+1"/>
+    <source>Scroll right</source>
+    <translation>Projíždět doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>No Guesses Found</source>
+    <translation type="obsolete">Nebyly nalezeny žádné návrhy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Open Link</source>
+    <translation type="obsolete">Otevřít adresu odkazu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/network/qt/QNetworkReplyHandler.cpp" line="+387"/>
+    <source>Bad HTTP request</source>
+    <translation>Neplatný požadavek HTTP</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unknown</source>
+    <translation type="obsolete">Neznámý</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="-57"/>
+    <source>Move the cursor to the previous word</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout k předchozímu slovu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Move the cursor to the previous line</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout na předchozí řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%n file(s)</source>
+    <translation type="obsolete">%n soubor(ů)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="-9"/>
+    <source>Left edge</source>
+    <translation>Levý okraj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Go Forward</source>
+    <translation type="obsolete">Jít dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Page down</source>
+    <translation>O stranu dolů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Page left</source>
+    <translation>O stranu doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>This is a searchable index. Enter search keywords: </source>
+    <translation type="obsolete">Tento index má funkci hledání. Zadejte nějaký hledaný výraz:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+27"/>
+    <source>Select to the previous character</source>
+    <translation>Vybrat až po předchozí znak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Go Back</source>
+    <translation type="obsolete">Jít zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Open in New Window</source>
+    <translation type="obsolete">Otevřít v novém okně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="-3"/>
+    <source>Right edge</source>
+    <translation>Pravý okraj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="-9"/>
+    <source>Move the cursor to the end of the document</source>
+    <translation>Ukazatel polohy posunout na konec dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hide Spelling and Grammar</source>
+    <translation type="obsolete">Skrýt pravopis a mluvnici</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 (%2x%3 pixels)</source>
+    <translation type="obsolete">%1 (%2x%3 pixelů)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Select to the next word</source>
+    <translation>Vybrat až po následující slovo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Select to the next line</source>
+    <translation>Vybrat až po následující řádek</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/FileChooserQt.cpp" line="+45"/>
+    <source>%n file(s)</source>
+    <comment>number of chosen file</comment>
+    <translation>
+      <numerusform>%n soubor(ů)</numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWhatsThisAction</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qwhatsthis.cpp" line="+522"/>
+    <source>What&apos;s This?</source>
+    <translation>Co je toto?</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qwidget.cpp" line="+5358"/>
+    <source>*</source>
+    <translation>*</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWizard</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qwizard.cpp" line="+648"/>
+    <source>Done</source>
+    <translation>Hotovo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>&amp;Help</source>
+    <translation>&amp;Nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <source>&amp;Next</source>
+    <translation>&amp;Další</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Commit</source>
+    <translation>Použít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Continue</source>
+    <translation>Pokračovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>&amp;Finish</source>
+    <translation>Do&amp;končit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>&amp;Next &gt;</source>
+    <translation>&amp;Další &gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Go Back</source>
+    <translation>Jít zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>&lt; &amp;Back</source>
+    <translation>&lt; &amp;Zpět</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWorkspace</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qworkspace.cpp" line="+1095"/>
+    <source>&amp;Move</source>
+    <translation>Po&amp;sunout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&amp;Size</source>
+    <translation>Změnit &amp;velikost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-983"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Minimize</source>
+    <translation>Zmenšit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+993"/>
+    <source>Stay on &amp;Top</source>
+    <translation>Zůstat v &amp;popředí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+790"/>
+    <location line="+60"/>
+    <source>%1 - [%2]</source>
+    <translation>%1 - [%2]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-841"/>
+    <location line="+1059"/>
+    <source>Sh&amp;ade</source>
+    <translation>&amp;Navinout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1076"/>
+    <source>&amp;Restore</source>
+    <translation>&amp;Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1072"/>
+    <source>&amp;Unshade</source>
+    <translation>&amp;Odvinout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1068"/>
+    <source>Mi&amp;nimize</source>
+    <translation>&amp;Zmenšit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Ma&amp;ximize</source>
+    <translation>Zvě&amp;tšit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-983"/>
+    <source>Restore Down</source>
+    <translation>Obnovit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QXml</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/xml/sax/qxml.cpp" line="+78"/>
+    <source>unparsed entity reference in wrong context</source>
+    <translation>používán nevyhodnocený odkaz na entitu v nesprávné souvislosti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>external parsed general entity reference not allowed in DTD</source>
+    <translation>v DTD nejsou dovoleny žádné odkazy na vnější obecnou entitu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>wrong value for standalone declaration</source>
+    <translation>nesprávná hodnota pro samostatné prohlášení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>encoding declaration or standalone declaration expected while reading the XML declaration</source>
+    <translation>chybějící prohlášení kódování nebo prohlášení samostatnosti při čtení prohlášení XML</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-11"/>
+    <source>no error occurred</source>
+    <translation>žádná chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>error occurred while parsing reference</source>
+    <translation>při vyhodnocení odkazu se vyskytla chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>standalone declaration expected while reading the XML declaration</source>
+    <translation>chybějící prohlášení samostatnosti při čtení prohlášení XML</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>invalid name for processing instruction</source>
+    <translation>neplatný název pro pokyn pro zpracování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>error triggered by consumer</source>
+    <translation>chyba spuštěná spotřebitelem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>error occurred while parsing element</source>
+    <translation>při vyhodnocení prvku se vyskytla chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>unexpected character</source>
+    <translation>neočekávaný znak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>tag mismatch</source>
+    <translation>Značky prvků nejsou vkládány správně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>error occurred while parsing content</source>
+    <translation>při vyhodnocení obsahu se vyskytla chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>error occurred while parsing comment</source>
+    <translation>při vyhodnocení poznámky se vyskytla chyba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>internal general entity reference not allowed in DTD</source>
+    <translation>v DTD nejsou dovoleny žádné odkazy na vnitřní obecnou entitu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>recursive entities</source>
+    <translation>rekurzivní entity</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-18"/>
+    <source>more than one document type definition</source>
+    <translation>více definicí typu dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>version expected while reading the XML declaration</source>
+    <translation>chybějící verze při čtení prohlášení XML</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>letter is expected</source>
+    <translation>na tomto místě je potřeba písmeno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>unexpected end of file</source>
+    <translation>neočekávaný konec souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>external parsed general entity reference not allowed in attribute value</source>
+    <translation>v hodnotě vlastnosti (atributu) nejsou dovoleny žádné odkazy na vnější obecnou entitu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>error in the text declaration of an external entity</source>
+    <translation>Chyba v prohlášení textu vnější entity</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>error occurred while parsing document type definition</source>
+    <translation>při vyhodnocení definice typu dokumentu se vyskytla chyba</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QXmlStream</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+1799"/>
+    <source>Reference to unparsed entity &apos;%1&apos;.</source>
+    <translation>Odkaz na nevyhodnocenou entitu &apos;%1&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+1682"/>
+    <source>Unexpected character &apos;%1&apos; in public id literal.</source>
+    <translation>&apos;%1&apos; není platným znakem v údaji veřejného id, který je tvořen písmeny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-160"/>
+    <location line="+12"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-109"/>
+    <location line="+53"/>
+    <source>Illegal namespace declaration.</source>
+    <translation>Neplatné prohlášení jmenného prostoru.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-613"/>
+    <source>Invalid XML character.</source>
+    <translation>Neplatný znak XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1122"/>
+    <source>Expected character data.</source>
+    <translation>Byly očekávány údaje o znacích.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-285"/>
+    <source>Standalone accepts only yes or no.</source>
+    <translation>Hodnota pro samostatný atribut může být pouze &quot;ano&quot; nebo &quot;ne&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-48"/>
+    <source>Invalid XML version string.</source>
+    <translation>Neplatný údaj o verzi XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-217"/>
+    <source>Invalid processing instruction name.</source>
+    <translation>Název pokynu pro zpracování je neplatný.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-221"/>
+    <source>Namespace prefix &apos;%1&apos; not declared</source>
+    <translation>Předpona jmenného prostoru &apos;%1&apos; nebyla prohlášena</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+260"/>
+    <location line="+61"/>
+    <location line="+40"/>
+    <source>Entity &apos;%1&apos; not declared.</source>
+    <translation>Entita &apos;%1&apos; není prohlášena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-372"/>
+    <source>%1 is an invalid processing instruction name.</source>
+    <translation>%1 není platným názvem pokynu pro zpracování.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+244"/>
+    <source>The standalone pseudo attribute must appear after the encoding.</source>
+    <translation>Samostatná pseudovlastnost (pseudoatribut) musí následovat bezprostředně po kódování.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-553"/>
+    <source>Sequence &apos;]]&gt;&apos; not allowed in content.</source>
+    <translation>Sled znaků &apos;]]&gt;&apos; není v obsahu povolen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+555"/>
+    <source>%1 is an invalid encoding name.</source>
+    <translation>%1 není platným názvem pro kódování.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+94"/>
+    <source>, but got &apos;</source>
+    <translation>očekáváno, namísto toho obdrženo &apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-225"/>
+    <source>Start tag expected.</source>
+    <translation>Očekáván otevírající prvek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+611"/>
+    <source>Invalid character reference.</source>
+    <translation>Odkaz na neplatný znak.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-40"/>
+    <source>Reference to external entity &apos;%1&apos; in attribute value.</source>
+    <translation>V hodnotě vlastnosti (atributu) byla odkazována entita &apos;%1&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-11"/>
+    <source>Expected </source>
+    <translation>Bylo </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-40"/>
+    <source>Invalid document.</source>
+    <translation>Neplatný dokument.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-80"/>
+    <source>Opening and ending tag mismatch.</source>
+    <translation>Počet otevírajících prvků neodpovídá neodpovídá počtu zavírajících prvků.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-319"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-703"/>
+    <source>Encountered incorrectly encoded content.</source>
+    <translation>Byl nalezen obsah s neplatným kódováním.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+301"/>
+    <source>Invalid attribute in XML declaration.</source>
+    <translation>Prohlášení XML obsahuje neplatnou vlastnost (atribut).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-193"/>
+    <source>Attribute redefined.</source>
+    <translation>Vlastnost (atribut) byla nově vymezena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+562"/>
+    <source>%1 is an invalid PUBLIC identifier.</source>
+    <translation>%1 není platným údajem VEŘEJNÉHO identifikátoru (id).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-975"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+129"/>
+    <source>Extra content at end of document.</source>
+    <translation>Přebytečný obsah za koncem dokumentu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-11"/>
+    <source>Invalid XML name.</source>
+    <translation>Neplatný název XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+1184"/>
+    <source>Premature end of document.</source>
+    <translation>Předčasný konec dokumentu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-246"/>
+    <source>XML declaration not at start of document.</source>
+    <translation>Prohlášení XML se nenachází na začátku dokumentu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-738"/>
+    <source>Recursive entity detected.</source>
+    <translation>Byla zjištěna rekurzivní entita.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-64"/>
+    <source>Unsupported XML version.</source>
+    <translation>Tato verze XML není podporována.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+121"/>
+    <source>Unexpected &apos;</source>
+    <translation>Na tomto místě neplatný &apos; </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1019"/>
+    <source>Invalid entity value.</source>
+    <translation>neplatná hodnota entity.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+928"/>
+    <source>Encoding %1 is unsupported</source>
+    <translation>Kódování %1 není podporováno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+707"/>
+    <source>NDATA in parameter entity declaration.</source>
+    <translation>Parametrické prohlášení entitynesmí obsahovat žádné NDATA.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QtXmlPatterns</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcommentconstructor.cpp" line="+67"/>
+    <source>A comment cannot contain %1</source>
+    <translation>Poznámka nesmí obsahovat %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3692"/>
+    <source>Version %1 is not supported. The supported XQuery version is 1.0.</source>
+    <translation>Verze %1 není podporována. Podporovanou verzí XQuery je 1.0.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qcontextnodechecker.cpp" line="+54"/>
+    <source>The root node of the second argument to function %1 must be a document node. %2 is not a document node.</source>
+    <translation>Nadřízený uzel druhého agumentu funkce %1 musí být uzlem dokumentu, což není případ %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qtemplate.cpp" line="+145"/>
+    <source>The parameter %1 is required, but no corresponding %2 is supplied.</source>
+    <translation>Nebyl zadán žádný odpovídající %2 pro potřebný parametr %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+163"/>
+    <source>Namespace declarations must occur before function, variable, and option declarations.</source>
+    <translation>Prohlášení jmenných prostorů musí stát před prohlášeními funkcí-, proměnných- nebo prohlášeními voleb.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+55"/>
+    <source>empty</source>
+    <translation>prázdný</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2825"/>
+    <source>The namespace URI cannot be the empty string when binding to a prefix, %1.</source>
+    <translation>Jmenný prostor-URI nesmí být prázdný, když je spojen s prefixem %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcommentconstructor.cpp" line="+6"/>
+    <source>A comment cannot end with a %1.</source>
+    <translation>Poznámka nesmí končit na %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+2437"/>
+    <source>Top level stylesheet elements must be in a non-null namespace, which %1 isn&apos;t.</source>
+    <translation>Úplně nahoře stojící prvky prováděcího listu se nesmí nacházet v nulovém jmenném prostoru, což je případ %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+65"/>
+    <source>Integer division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
+    <translation>Celočíselné dělení (%1) nulou (%2) není stanoveno.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qexpressionfactory.cpp" line="+169"/>
+    <source>A library module cannot be evaluated directly. It must be imported from a main module.</source>
+    <translation>Knihovní modul nemůže být posouzen přímo, musí být zaveden z hlavního modulu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+187"/>
+    <source>Time %1:%2:%3.%4 is invalid.</source>
+    <translation>Časový údaj %1:%2:%3.%4 je neplatný.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="+183"/>
+    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Only the standard attributes can appear.</source>
+    <translation>Prvek %2 může mít pouze obvyklé vlastnosti (atributy), ne však %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qhexbinary.cpp" line="+91"/>
+    <source>A value of type %1 must contain an even number of digits. The value %2 does not.</source>
+    <translation>Počet míst hodnoty typu %1 musí být stejný. To není případ %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+14"/>
+    <source>Modulus division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
+    <translation>Dělení absolutní hodnoty (%1) nulou(%2) není stanoveno.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2917"/>
+    <source>No function with signature %1 is available</source>
+    <translation>Neexistuje žádná funkce označená jako %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2133"/>
+    <source>None of the pragma expressions are supported. Therefore, a fallback expression must be present</source>
+    <translation>Musí být přítomen záložní výraz, neboť nejsou podporovány žádné věcné výrazy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternmatchingfns.cpp" line="+159"/>
+    <source>In the replacement string, %1 can only be used to escape itself or %2, not %3</source>
+    <translation>V nahrazení může být použit pouze %1, aby se chránil sám, nebo %2, ne však pro %3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="+348"/>
+    <source>The codepoint %1, occurring in %2 using encoding %3, is an invalid XML character.</source>
+    <translation>Kódovací bod %1 z %2 s kódováním %3 není platným znakem XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qiodevicedelegate.cpp" line="+84"/>
+    <source>Network timeout.</source>
+    <translation>Časový limit síťové operace byl překročen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastingplatform.cpp" line="+134"/>
+    <source>No casting is possible with %1 as the target type.</source>
+    <translation>Nelze provádět žádné výběrové (&quot;cast&quot;) operace s typem %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-1546"/>
+    <source>The Schema Import feature is not supported, and therefore %1 declarations cannot occur.</source>
+    <translation>Prohlášení %1 je nepřípustné, protože není podporováno zavedení schémat.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-1676"/>
+    <source>Attribute %1 and %2 are mutually exclusive.</source>
+    <translation>Vlastnosti (atributy) %1 a %2 se vzájemně vylučující.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-213"/>
+    <source>Parse error: %1</source>
+    <translation>Chyba vyhodnocení: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qqnamefns.cpp" line="+86"/>
+    <source>If the first argument is the empty sequence or a zero-length string (no namespace), a prefix cannot be specified. Prefix %1 was specified.</source>
+    <translation>Nelze zadat žádnou předponu, jestliže je první argument prázdný nebo je prázdný řetězec znaků (žádný jmenný prostor). Byla zadána předpona %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+497"/>
+    <source>In an XSL-T pattern, the first argument to function %1 must be a literal or a variable reference, when used for matching.</source>
+    <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru musí být první argument k funkci %1 při použití k hledání odkaz tvořený písmeny nebo proměnný.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractduration.cpp" line="+99"/>
+    <location line="+15"/>
+    <source>At least one component must be present.</source>
+    <translation>Alespoň jedna součást musí být přítomna.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>In a namespace constructor, the value for a namespace value cannot be an empty string.</source>
+    <translation type="obsolete">Ve staviteli jmenného prostoru nesmí mýt hodnota jmenného prostoru prázdným řetězcem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qoutputvalidator.cpp" line="+93"/>
+    <source>An attribute by name %1 has already been created.</source>
+    <translation>Již byla vytvořena jedna vlastnost (atribut) s názvem %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-204"/>
+    <source>An argument by name %1 has already been declared. Every argument name must be unique.</source>
+    <translation>Již existuje jeden atribut s názvem %1. Názvy argumentů musí být jednoznačné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+235"/>
+    <source>%1 is an invalid flag for regular expressions. Valid flags are:</source>
+    <translation>%1 není pro regulérní výrazy platným příznakem. Platnými příznaky jsou:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+673"/>
+    <source>At least one %1-element must occur inside %2.</source>
+    <translation>V %2 se musí vyskytovat alespoň jeden %1-prvek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qxpathhelper_p.h" line="+120"/>
+    <source>Only the Unicode Codepoint Collation is supported(%1). %2 is unsupported.</source>
+    <translation>Je podporován pouze Unicode Codepoint Collation (%1). %2 není podporován.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="-133"/>
+    <source>Matches are case insensitive</source>
+    <translation>Na psaní velkých/malých písmen není brán zřetel</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2987"/>
+    <source>The name of an extension expression must be in a namespace.</source>
+    <translation>Název výrazu rozšíření se musí nacházet ve jmenném prostoru.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1467"/>
+    <source>Each name of a template parameter must be unique; %1 is duplicated.</source>
+    <translation>Názvy parametrů předloh musí být jednoznačné, %1 již existuje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-185"/>
+    <source>At least one mode must be specified in the %1-attribute on element %2.</source>
+    <translation>Ve %1-vlastnosti (atributu) prvku %2 musí být zadán alespoň jeden způsob.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="-10"/>
+    <source>%1 matches newline characters</source>
+    <translation>Výraz &apos;%1&apos; odpovídá znakům pro nový řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="-107"/>
+    <source>Year %1 is invalid because it begins with %2.</source>
+    <translation>%1 není platným údajem pro rok, protože začíná %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qaggregatefns.cpp" line="+285"/>
+    <source>The second argument to %1 cannot be of type %2. It must be of type %3, %4, or %5.</source>
+    <translation>Druhý argument %1 nemůže být typ %2. Musí to být typ %3, %4 nebo %5.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+651"/>
+    <source>Element %1 cannot have children.</source>
+    <translation>Prvek %1 nemůže mít potomky.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="+6"/>
+    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Only %3 is allowed, and the standard attributes.</source>
+    <translation>Prvek %2 může mít jen vlastnost (atribut) %3 nebo vlastnosti (atributy), které jsou obvyklé, ne však %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-497"/>
+    <source>Only one %1-element can appear.</source>
+    <translation>Může být jen jeden jediný %1-prvek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qattributenamevalidator.cpp" line="+75"/>
+    <source>The name for a computed attribute cannot have the namespace URI %1 with the local name %2.</source>
+    <translation>Název počítané vlastnosti (atributu) nesmí mít jmenný prostor-URI %1 s místním názvem %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qgenericpredicate.cpp" line="+138"/>
+    <source>A positional predicate must evaluate to a single numeric value.</source>
+    <translation>Poziční přísudek se musí vyhodnotit jako jednoduchá, číselná hodnota.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qxmlserializer.cpp" line="+320"/>
+    <source>Element %1 can&apos;t be serialized because it appears outside the document element.</source>
+    <translation>Prvek %1 nemůže být vydáván na pokračování, protože se objevuje mimo prvky dokumentu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+4"/>
+    <source>%1 and %2 match the start and end of a line.</source>
+    <translation>Výrazy %1 a %2 vždy odpovídají začátku nebo konci libovolného řádku.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-560"/>
+    <source>Running an XSL-T 1.0 stylesheet with a 2.0 processor.</source>
+    <translation>Je zpracováván jeden XSL-T 1.0 stylový list jedním procesorem verze 2.0.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-1644"/>
+    <source>A stylesheet function must have a prefixed name.</source>
+    <translation>Název funkce stylového listu musí mít předponu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="+292"/>
+    <source>%1 cannot be retrieved</source>
+    <translation>%1 nelze určit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastingplatform.cpp" line="+65"/>
+    <source>It&apos;s not possible to cast the value %1 of type %2 to %3</source>
+    <translation>Nelze provést operaci předvedení hodnoty %1 typu %2 k %3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-20"/>
+    <source>The value of the XSL-T version attribute must be a value of type %1, which %2 isn&apos;t.</source>
+    <translation>Hodnota XSL-T vlastnosti (atributu) verze musí být hodnotou typu %1, což není případ %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomputednamespaceconstructor.cpp" line="+69"/>
+    <source>In a namespace constructor, the value for a namespace cannot be an empty string.</source>
+    <translation>Ve staviteli jmenného prostoru nesmí mýt hodnota jmenného prostoru prázdným řetězcem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>The prefix %1 cannot be bound.</source>
+    <translation>Předponu %1 nelze spojit.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-14"/>
+    <source>The prefix must be a valid %1, which %2 is not.</source>
+    <translation>Předpona musí být platný %1, což není případ %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-551"/>
+    <source>The keyword %1 cannot occur with any other mode name.</source>
+    <translation>Klíčové slovo %1 se nemůže používat dohromady s jiným názvem způsobu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastas.cpp" line="+88"/>
+    <source>Type error in cast, expected %1, received %2.</source>
+    <translation>Chyba psaní u operace předvedení, bylo očekáváno %1, ale přijato %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-3555"/>
+    <source>%1 is not a valid numeric literal.</source>
+    <translation>%1 není platný číselný údaj tvořený písmeny.</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qabstractfunctionfactory.cpp" line="+77"/>
+    <source>%1 takes at most %n argument(s). %2 is therefore invalid.</source>
+    <translation>
+      <numerusform>%1 má jen %n argument; údaj %2 z tohoto důvodu neplatný.</numerusform>
+      <numerusform>%1 má jen %n argumenty; údaj %2 z tohoto důvodu neplatný.</numerusform>
+      <numerusform>%1 má jen %n argumenty; údaj %2 z tohoto důvodu neplatný.</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qevaluationcache.cpp" line="+117"/>
+    <source>Circularity detected</source>
+    <translation>byla zjištěna cirkulární závislost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3971"/>
+    <source>A variable by name %1 has already been declared.</source>
+    <translation>Proměnná s názvem %1 již byla prohlášena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-312"/>
+    <source>The prefix %1 can not be bound. By default, it is already bound to the namespace %2.</source>
+    <translation>Předpona %1 nemůže být spojena. Ve výchozím nastavení je již spojena se jmenným prostorem %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreebuilder.cpp" line="+218"/>
+    <source>An %1-attribute must have a valid %2 as value, which %3 isn&apos;t.</source>
+    <translation>Vlastnost (atribut) s názvem %1 musí mít platnou %2-hodnotu. %3 není platnou hodnotou.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+389"/>
+    <source>If element %1 has no attribute %2, it cannot have attribute %3 or %4.</source>
+    <translation>Prvek %1 nesmí mít vlastnost (atribut) %3 nebo %4, pokud nemá vlastnost (atribut) %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+511"/>
+    <source>A function already exists with the signature %1.</source>
+    <translation>Již existuje funkce s podpisem %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomiccasters_p.h" line="+223"/>
+    <source>When casting to %1 from %2, the source value cannot be %3.</source>
+    <translation>U operace předvedení z %1 do %2 nesmí být zdrojová hodnota %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qxmlserializer.cpp" line="+60"/>
+    <source>Attribute %1 can&apos;t be serialized because it appears at the top level.</source>
+    <translation>Vlastnost (atribut) %1 nemůže být vydáván na pokračování, protože se objevuje na nejvyšší rovině.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomparisonplatform.cpp" line="+167"/>
+    <source>No comparisons can be done involving the type %1.</source>
+    <translation>S typem %1 nemohou být prováděny žádné srovnávací operace.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-160"/>
+    <source>No value is available for the external variable by name %1.</source>
+    <translation>Pro vnější proměnnou s názvem %1 není dostupná žádná hodnota.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-426"/>
+    <source>The value of attribute %1 must of type %2, which %3 isn&apos;t.</source>
+    <translation>Hodnota vlastnosti (atributu) %1 musí být typu %2. %3 není platnou hodnotou.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qitemverifier.cpp" line="+67"/>
+    <source>The item %1 did not match the required type %2.</source>
+    <translation>Prvek %1 neodpovídá požadovanému typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+1122"/>
+    <source>Element %1 cannot have a sequence constructor.</source>
+    <translation>Prvek %1 nemůže mít stavitele posloupnosti.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-842"/>
+    <source>When attribute %1 is present on %2, a sequence constructor cannot be used.</source>
+    <translation>Nelze používat žádného stavitele posloupnosti, když %2 má vlastnost (atribut) %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+6"/>
+    <source>one or more</source>
+    <translation>jeden nebo více</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-289"/>
+    <source>The encoding %1 is invalid. It must contain Latin characters only, must not contain whitespace, and must match the regular expression %2.</source>
+    <translation>Kódování %1 je neplatné; smí sestávat pouze z latinských písmen a musí odpovídat pravidelnéu výrazu %2.</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qabstractfunctionfactory.cpp" line="+11"/>
+    <source>%1 requires at least %n argument(s). %2 is therefore invalid.</source>
+    <translation>
+      <numerusform>%1 vyžaduje alespoň %n argument; údaj %2 je z toho důvodu neplatný.</numerusform>
+      <numerusform>%1 vyžaduje alespoň %n argumenty; údaj %2 je z toho důvodu neplatný.</numerusform>
+      <numerusform>%1 vyžaduje alespoň %n argumenty; údaj %2 je z toho důvodu neplatný.</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qncnameconstructor_p.h" line="+113"/>
+    <source>The target name in a processing instruction cannot be %1 in any combination of upper and lower case. Therefore, is %2 invalid.</source>
+    <translation>%2 není platným cílovým názvem pokynu pro zpracování, protože tento nesmí být %1 (nehledě na psaní velkých/malých písmen).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qtypechecker.cpp" line="+156"/>
+    <source>The focus is undefined.</source>
+    <translation>Není stanoveno ohnisko.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-3390"/>
+    <location line="+7253"/>
+    <source>%1 is an unknown schema type.</source>
+    <translation>%1 je neznámým typem schematu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+1206"/>
+    <source>The value for attribute %1 on element %2 must either be %3 or %4, not %5.</source>
+    <translation>Hodnota vlastnosti (atributu) %1 prvku %2 může být jen %3 nebo %4, ne však %5.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternmatchingfns.cpp" line="-26"/>
+    <source>In the replacement string, %1 must be followed by at least one digit when not escaped.</source>
+    <translation>V nahrazovacím řetězci musí po %1 následovat alespoň jedna číslice, když není chráněn znakem Escape.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2642"/>
+    <source>In an XSL-T pattern, axis %1 cannot be used, only axis %2 or %3 can.</source>
+    <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru se smějí používat jen osy %2 nebo %3, ne však %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-401"/>
+    <source>The namespace for a user defined function cannot be empty (try the predefined prefix %1 which exists for cases like this)</source>
+    <translation>Jmenný prostor uživatelem stanovené funkce nesmí být prázdný (pro tento účel je předstanovená předpona %1)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractfloatmathematician.cpp" line="+71"/>
+    <source>The first operand in an integer division, %1, cannot be infinity (%2).</source>
+    <translation>První veličina, operand, celočíselného dělení %1 nesmí být nekonečno (%2).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qanyuri_p.h" line="+132"/>
+    <source>%1 is not a valid value of type %2.</source>
+    <translation>%1 není platnou hodnotou typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+166"/>
+    <source>Multiplication of a value of type %1 by %2 or %3 (plus or minus infinity) is not allowed.</source>
+    <translation>Násobení hodnoty typu %1 s %2 nebo %3 (kladné nebo záporné nekonečno) není přípustné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qparsercontext.cpp" line="+93"/>
+    <source>The variable %1 is unused</source>
+    <translation>Proměnná %1 se nepoužívá</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+1764"/>
+    <source>The %1-axis is unsupported in XQuery</source>
+    <translation>Osa %1 není v XQuery podporována</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+597"/>
+    <source>A direct element constructor is not well-formed. %1 is ended with %2.</source>
+    <translation>Byl nalezen chybný stavitel přímého prvku. %1 končí %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="-32"/>
+    <source>Dividing a value of type %1 by %2 or %3 (plus or minus zero) is not allowed.</source>
+    <translation>Dělení hodnoty typu %1 prostřednictvím %2 nebo %3 (kladná nebo záporná nula) není přípustné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+20"/>
+    <source>Attribute %1 cannot have the value %2.</source>
+    <translation>Vlastnost (atribut) %1 nesmí mít hodnotu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencefns.cpp" line="+346"/>
+    <source>It will not be possible to retrieve %1.</source>
+    <translation>%1 nelze určit.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2033"/>
+    <source>In an XSL-T pattern, function %1 cannot have a third argument.</source>
+    <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru nesmí mít funkce %1 třetí argument.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qattributenamevalidator.cpp" line="-9"/>
+    <source>The namespace URI in the name for a computed attribute cannot be %1.</source>
+    <translation>URI jmenného prostoru v názvu vypočítané vlastnosti (atributu) nesmí být %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qncnameconstructor_p.h" line="+24"/>
+    <source>%1 is not a valid target name in a processing instruction. It must be a %2 value, e.g. %3.</source>
+    <translation>%1 není platným cílovým názvem pokynu pro zpracování. Musí to být hodnota %2 jakou je například %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2501"/>
+    <source>%1 is an complex type. Casting to complex types is not possible. However, casting to atomic types such as %2 works.</source>
+    <translation>%1 je složeným typem. Operace předvedení u složených typů není možná. Mohou se ovšem provádět operace obsazení u atomárních typů jako %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="-4"/>
+    <source>zero or one</source>
+    <translation>žádný nebo jeden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractfloatmathematician.cpp" line="-7"/>
+    <source>No operand in an integer division, %1, can be %2.</source>
+    <translation>U celočíselného dělení %1 nesmí být veličina, operand, %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="+50"/>
+    <source>The element with local name %1 does not exist in XSL-T.</source>
+    <translation>V XSL-T neexistuje žádný prvek s místním názvem %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-634"/>
+    <source>Two namespace declaration attributes have the same name: %1.</source>
+    <translation>Byly nalezeny dvě vlastnosti (atributy) prohlášení jmenného prostoru se stejným názvem (%1).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qboolean.cpp" line="+78"/>
+    <source>Effective Boolean Value cannot be calculated for a sequence containing two or more atomic values.</source>
+    <translation>Skutečná Booleanská hodnota nemůže být vypočítána pro posloupnost ze dvou nebo více atomárních hodnot.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor_p.h" line="+168"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qqnamefns.cpp" line="-17"/>
+    <source>%1 is an invalid %2</source>
+    <translation>%1 je neplatný %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qaggregatefns.cpp" line="-165"/>
+    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2. It must be a numeric type, xs:yearMonthDuration or xs:dayTimeDuration.</source>
+    <translation>První argument k %1 nesmí být typu %2; musí to být číselný typ, xs:yearMonthDuration nebo xs:dayTimeDuration.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="-141"/>
+    <source>Division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
+    <translation>Dělení (%1) nulou (%2) není stanoveno.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qexpressionfactory.cpp" line="+40"/>
+    <source>No template by name %1 exists.</source>
+    <translation>Neexistuje žádná předloha s názvem %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="-8"/>
+    <source>The attribute %1 must appear on element %2.</source>
+    <translation>Prvek %2 musí mít vlastnost (atribut) %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+105"/>
+    <source>An attribute by name %1 has already appeared on this element.</source>
+    <translation>Prvek má již vlastnost (atribut) s názvem %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="-13"/>
+    <source>The default collection is undefined</source>
+    <translation>Pro sbírku není stanovena žádná předloha</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomputednamespaceconstructor.cpp" line="+24"/>
+    <source>Only the prefix %1 can be bound to %2 and vice versa.</source>
+    <translation>S %2 může být spojena pouze předpona %1 (a obráceně).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qderivedinteger_p.h" line="+402"/>
+    <source>Value %1 of type %2 exceeds maximum (%3).</source>
+    <translation>Hodnota %1 typu %2 překračuje maximum (%3).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+10"/>
+    <source>Whitespace characters are removed, except when they appear in character classes</source>
+    <translation>Prázdné znaky jsou odstraněny v případě, že se neobjeví ve znakových třídách</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastingplatform.cpp" line="-23"/>
+    <source>Casting to %1 is not possible because it is an abstract type, and can therefore never be instantiated.</source>
+    <translation>Nemohou se provádět žádné operace předvedení k typu %1, protože je to abstraktní typ ist a nelze je doložit příkladem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qarithmeticexpression.cpp" line="+207"/>
+    <source>Operator %1 cannot be used on type %2.</source>
+    <translation>Operátor %1 nelze použít na typ %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2291"/>
+    <source>The namespace %1 is reserved; therefore user defined functions may not use it. Try the predefined prefix %2, which exists for these cases.</source>
+    <translation>Jmenný prostor %1 je vyhrazen a z toho důvodu jej nemohou používat uživatelem stanovené funkce (pro tento účel je tu předstanovená předpona %2).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-174"/>
+    <source>The target namespace of a %1 cannot be empty.</source>
+    <translation>Cílový jmenný prostor %1 nesmí být prázdný.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternmatchingfns.cpp" line="-39"/>
+    <source>%1 must be followed by %2 or %3, not at the end of the replacement string.</source>
+    <translation>Po %1 musí následovat %2 nebo %3; nesmí se objevit na konci nahrazovacího řetězce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2324"/>
+    <source>%1 is an invalid namespace URI.</source>
+    <translation>%1 není platným jmenným prostorem-URI.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-298"/>
+    <location line="+9"/>
+    <source>The attribute %1 cannot appear on %2, when it is a child of %3.</source>
+    <translation>%2 nesmí mít vlastnost (atribut) %1 v případě, že je potomkem %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+347"/>
+    <source>The attribute %1 can only appear on the first %2 element.</source>
+    <translation>Pouze první %2-prvek smí mít vlastnost (atribut) %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1271"/>
+    <source>Element %1 must have either a %2-attribute or a sequence constructor.</source>
+    <translation>Prvek %1 musí mít buď jednu %2-vlastnost (atribut) nebo se musí používat stavitel posloupnosti.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2821"/>
+    <source>Module imports must occur before function, variable, and option declarations.</source>
+    <translation>Zavedení modulů musí nastat před prohlášeními funkcí, proměnných a voleb.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+19"/>
+    <source>Day %1 is outside the range %2..%3.</source>
+    <translation>Údaj dne %1 je mimo rozsah %2..%3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="-18"/>
+    <source>%1 contains octets which are disallowed in the requested encoding %2.</source>
+    <translation>%1 obsahuje oktety, které v kódování %2 nejsou přípustné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+125"/>
+    <source>When a parameter is required, a default value cannot be supplied through a %1-attribute or a sequence constructor.</source>
+    <translation>Výchozí hodnota požadovaného parametru nemůže být zadána ani prostřednictvím %1-vlastnosti (atributu) ani přes stavitele posloupnosti.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+967"/>
+    <source>In an XSL-T pattern, the first argument to function %1 must be a string literal, when used for matching.</source>
+    <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru musí být první argument k funkci %1 při použití k hledání řetězec tvořený písmeny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-889"/>
+    <source>Text nodes are not allowed at this location.</source>
+    <translation>Na tomto místě nesmí stát žádné textové uzly.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qgenericpredicate.cpp" line="-32"/>
+    <source>A value of type %1 cannot be a predicate. A predicate must have either a numeric type or an Effective Boolean Value type.</source>
+    <translation>Hodnoty typu %1 nesmí ýt přísudkem. Pro přísudky jsou přípustné pouze typ číselný nebo účinný booleánský.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2609"/>
+    <source>%1 is not a valid name for a processing-instruction.</source>
+    <translation>%1 není platným názvem pokynu pro zpracování.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qerrorfn.cpp" line="+61"/>
+    <source>%1 was called.</source>
+    <translation>%1 byl volán.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qoutputvalidator.cpp" line="-7"/>
+    <source>It&apos;s not possible to add attributes after any other kind of node.</source>
+    <translation>Vlastnosti (atributy) nesmí následovat za jinými druhy uzlů.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+655"/>
+    <source>At least one %1-element must occur before %2.</source>
+    <translation>Před %2 musí stát alespoň jeden %1-prvek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qstringvaluefns.cpp" line="+252"/>
+    <source>The normalization form %1 is unsupported. The supported forms are %2, %3, %4, and %5, and none, i.e. the empty string (no normalization).</source>
+    <translation>Tato forma normalizování %1 není podporována. Podporovanými formami normalizování jsou %2, %3, %4 a %5, a &quot;žádný&quot; (prázdný znakový řetězec zastupuje &quot;žádné normalizování&quot;).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastas.cpp" line="+29"/>
+    <source>When casting to %1 or types derived from it, the source value must be of the same type, or it must be a string literal. Type %2 is not allowed.</source>
+    <translation>U operace představení k typu %1 nebo odvozených typů musí být zdrojovou hodnotou řetězec znaků tvořený písmeny nebo hodnota stejného typu. Typ %2 je neplatný.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+1048"/>
+    <source>A parameter in a function cannot be declared to be a tunnel.</source>
+    <translation>Parameter funkce nelze prohlásit za tunel.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="-12"/>
+    <source>XSL-T attributes on XSL-T elements must be in the null namespace, not in the XSL-T namespace which %1 is.</source>
+    <translation>XSL-T vlastnosti (atributy) XSL-T prvku musí být v nulovém jmenném prostoru, nikoli v XSL-T jmenném prostoru, jako %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2893"/>
+    <source>The namespace of a user defined function in a library module must be equivalent to the module namespace. In other words, it should be %1 instead of %2</source>
+    <translation>Jmenný prostor uživatelem stanovené funkce v modulu knihovny musí odpovídat jmennému prostoru modulu (Jinými slovy by měl být %1 namísto %2) </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+26"/>
+    <source>Day %1 is invalid for month %2.</source>
+    <translation>Ǔdaj o dni %1 je neplatným pro měsíc %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>Overflow: Can&apos;t represent date %1.</source>
+    <translation>Nelze představit datum %1 (Přetečení).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-1304"/>
+    <source>In a simplified stylesheet module, attribute %1 must be present.</source>
+    <translation>Ve zjednodušeném modulu stylového listu musí být přítomna vlastnost (atribut) %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-189"/>
+    <source>Unknown XSL-T attribute %1.</source>
+    <translation>Neznámá XSL-T vlastnost (atribut): %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-483"/>
+    <source>It is not possible to redeclare prefix %1.</source>
+    <translation>Předponu %1 nelze prohlásit.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+2"/>
+    <source>exactly one</source>
+    <translation>přesně jeden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+99"/>
+    <source>%1 is an invalid regular expression pattern: %2</source>
+    <translation>%1 není platným pravidelným výrazem: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-219"/>
+    <source>Element %1 is not allowed at this location.</source>
+    <translation>Prvek %1 nesmí stát na tomto místě.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+1791"/>
+    <source>The Schema Validation Feature is not supported. Hence, %1-expressions may not be used.</source>
+    <translation>%1-výrazy se nemohou používat, protože funkce prohlášení schématu platným není podporována.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+2143"/>
+    <source>At least one %1 element must appear as child of %2.</source>
+    <translation>Alespoň jeden %1-prvek musí být potomkem %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-282"/>
+    <source>This processor is not Schema-aware and therefore %1 cannot be used.</source>
+    <translation>%1 se nemůže používat, protože tento procesor nepodporuje žádné schéma.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="-13"/>
+    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Allowed is %3, and the standard attributes.</source>
+    <translation>Prvek %2 může mít jen %3 nebo obvyklé vlastnosti (atributy), ne však %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+129"/>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Dividing a value of type %1 by %2 (not-a-number) is not allowed.</source>
+    <translation>Dělení hodnoty typu %1 prostřednictvím %2 (není číselnou hodnotou) není přípustné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qcardinalityverifier.cpp" line="+58"/>
+    <source>Required cardinality is %1; got cardinality %2.</source>
+    <translation>Požadované kardinální číslo (mohutnost množiny) je %1 (v současnosti %2).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-5588"/>
+    <source>A construct was encountered which only is allowed in XQuery.</source>
+    <translation>Tento výtvor je přípustný pouze v XQuery.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6309"/>
+    <source>No function by name %1 is available.</source>
+    <translation>Neexistuje žádná funkce s názvem %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qunparsedtextfn.cpp" line="+65"/>
+    <source>The URI cannot have a fragment</source>
+    <translation>URI nesmí obsahovat kousek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+788"/>
+    <source>%1 is not an atomic type. Casting is only possible to atomic types.</source>
+    <translation>%1 není atomárním typem. Operace představení se dají provádět pouze s atomárními typy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qcomparingaggregator.cpp" line="+197"/>
+    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2.</source>
+    <translation>První argument %1 nemůže být typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-554"/>
+    <source>The namespace URI must be a constant and cannot use enclosed expressions.</source>
+    <translation>Jmenný prostor-URI musí být konstantou a nesmí používat vložené výrazy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2728"/>
+    <source>Prefix %1 is already declared in the prolog.</source>
+    <translation>Předpona %1 byla prohlášena již v předmluvě (prologu).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qapplytemplate.cpp" line="+119"/>
+    <source>Ambiguous rule match.</source>
+    <translation>Víceznačné pravidlo.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qtypechecker.cpp" line="-49"/>
+    <source>Promoting %1 to %2 may cause loss of precision.</source>
+    <translation>Postoupení od %1 k %2 může vést ke ztrátě přesnosti.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+782"/>
+    <source>In an XSL-T pattern, only function %1 and %2, not %3, can be used for matching.</source>
+    <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru se smějí pro srovnávání používat jen funkce %1 a %2, ne však %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1031"/>
+    <location line="+10"/>
+    <source>A default namespace declaration must occur before function, variable, and option declarations.</source>
+    <translation>Prohlášení výchozích jmenných prostorů musí stát před prohlášeními funkcí-, proměnných- nebo prohlášeními voleb.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qarithmeticexpression.cpp" line="+17"/>
+    <source>Operator %1 cannot be used on atomic values of type %2 and %3.</source>
+    <translation>Operátor %1 se nemůže používat u atomárních hodnot typů %2 a %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+526"/>
+    <source>The module import feature is not supported</source>
+    <translation>Funkce zavedení modulu není podporována</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qtemplate.cpp" line="-71"/>
+    <source>The parameter %1 is passed, but no corresponding %2 exists.</source>
+    <translation>Neexistuje žádný odpovídající %2 pro předaný parameter %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicvalue.cpp" line="+79"/>
+    <source>A value of type %1 cannot have an Effective Boolean Value.</source>
+    <translation>Hodnota typu %1 nemůže mít žádnou účinnou booleánskou hodnotu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qprocessinginstructionconstructor.cpp" line="+84"/>
+    <source>The data of a processing instruction cannot contain the string %1</source>
+    <translation>Data pokynu pro zpracování nesmí obsahovat řetězec znaků %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+58"/>
+    <source>Time 24:%1:%2.%3 is invalid. Hour is 24, but minutes, seconds, and milliseconds are not all 0; </source>
+    <translation>Časový údaj 24:%1:%2.%3 je neplatný. U hodinového údaje je 24, ale minuty, sekundy a milisekundy musí být všechny 0; </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-3984"/>
+    <source>A template by name %1 has already been declared.</source>
+    <translation>Předloha s názvem %1 už byla prohlášena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6306"/>
+    <source>It is not possible to bind to the prefix %1</source>
+    <translation>Předponu %1 nelze spojit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qderivedinteger_p.h" line="+9"/>
+    <source>Value %1 of type %2 is below minimum (%3).</source>
+    <translation>Hodnota %1 typu %2 zůstává pod minimem (%3).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qtypechecker.cpp" line="-44"/>
+    <source>Required type is %1, but %2 was found.</source>
+    <translation>Požadovaný typ je %1, byl ale zadán %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="-16"/>
+    <source>%1 is an unsupported encoding.</source>
+    <translation>Kódování %1 není podporováno.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2514"/>
+    <source>The name of an option must have a prefix. There is no default namespace for options.</source>
+    <translation>Název volby musí mít předponu. Pro volby není žádná předloha pro jmenný prostor.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-1221"/>
+    <source>Element %1 must come last.</source>
+    <translation>Prvek %1 musí stát jako poslední.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="-9"/>
+    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Allowed is %3, %4, and the standard attributes.</source>
+    <translation>Prvek %2 může mít jen vlastnost (atribut) %3, %4 nebo vlastnosti (atributy), které jsou obvyklé, ne však %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor_p.h" line="-12"/>
+    <source>No namespace binding exists for the prefix %1 in %2</source>
+    <translation>Neexistuje žádné svázání jmenného prostoru pro předponu %1 v %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3168"/>
+    <source>The name %1 does not refer to any schema type.</source>
+    <translation>Název %1 nemá žádnou spojitost s jakýmkoli typem schématu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-639"/>
+    <source>Prefix %1 can only be bound to %2 (and it is, in either case, pre-declared).</source>
+    <translation>Předponu %1 lze spojit pouze s %2. Toto je prohlášeno již dopředu..</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5920"/>
+    <source>The initialization of variable %1 depends on itself</source>
+    <translation>Inicializace proměnné %1 je závislá na její vlastní hodnotě</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qdocumentcontentvalidator.cpp" line="+86"/>
+    <source>An attribute node cannot be a child of a document node. Therefore, the attribute %1 is out of place.</source>
+    <translation>Uzel vlastnosti (atributu) se nesmí objevit jako potomek uzlu dokumentu. Objevil se uzel vlastnosti (atributu) s názvem %1, který je proto nevhodný.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="-68"/>
+    <source>Month %1 is outside the range %2..%3.</source>
+    <translation>Údaj o měsíci %1 je mimo rozsah %2..%3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+4311"/>
+    <source>The name of a variable bound in a for-expression must be different from the positional variable. Hence, the two variables named %1 collide.</source>
+    <translation>Název proměnné úzce spojené s pro-výrazem se musí lišit od poziční proměnné. Dvě proměnné s názvem %1 se z tohoto důvodu střetávají.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor.cpp" line="+82"/>
+    <source>No namespace binding exists for the prefix %1</source>
+    <translation>Neexistuje žádné svázání jmenného prostoru pro předponu %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreebuilder.cpp" line="-13"/>
+    <source>An %1-attribute with value %2 has already been declared.</source>
+    <translation>Prvek má již jednu vlastnost (atribut) s názvem %1 s hodnotou %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qhexbinary.cpp" line="+19"/>
+    <source>%1 is not valid as a value of type %2.</source>
+    <translation>%1 není platný jako hodnota typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+4"/>
+    <source>zero or more</source>
+    <translation>žádný nebo více</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2412"/>
+    <location line="+71"/>
+    <source>%1 is not in the in-scope attribute declarations. Note that the schema import feature is not supported.</source>
+    <translation>%1 se nenachází v oblasti pod prohlášením vlastností (atributů). Všimněte si, že funkce zavedení schématu není podporována.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2760"/>
+    <source>When function %1 is used for matching inside a pattern, the argument must be a variable reference or a string literal.</source>
+    <translation>Při použití funkce %1 k vyhodnocování uvnitř vyhledávacího vzoru musí být argumentem odkaz na proměnnou nebo řetězec tvořený písmeny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+233"/>
+    <source>%1 is an invalid template mode name.</source>
+    <translation>%1 není platným názvem pro řežim předlohy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractduration.cpp" line="-7"/>
+    <source>At least one time component must appear after the %1-delimiter.</source>
+    <translation>Po %1-oddělovači se musí objevit alespoň jedna složka času.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+196"/>
+    <source>Overflow: Date can&apos;t be represented.</source>
+    <translation>Nelze představit datum (Přetečení).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomparisonplatform.cpp" line="+14"/>
+    <source>Operator %1 is not available between atomic values of type %2 and %3.</source>
+    <translation>Operátor %1 se nemůže používat u atomárních hodnot typů %2 a %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qtimezonefns.cpp" line="+87"/>
+    <source>A zone offset must be in the range %1..%2 inclusive. %3 is out of range.</source>
+    <translation>Rozdíl v časové zóně musí ležet v oblasti %1..%2 (včetně). %3 leží mimo oblast.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qassemblestringfns.cpp" line="+88"/>
+    <source>%1 is not a valid XML 1.0 character.</source>
+    <translation>%1 není platný znak XML 1.0.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qaggregatefns.cpp" line="+74"/>
+    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2. It must be of type %3, %4, or %5.</source>
+    <translation>První argument %1 nemůže být typu %2. Musí to být typ %3, %4 nebo %5.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qtimezonefns.cpp" line="+12"/>
+    <source>%1 is not a whole number of minutes.</source>
+    <translation>%1 není celočíselným údajem o minutách.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastingplatform.cpp" line="+31"/>
+    <source>Failure when casting from %1 to %2: %3</source>
+    <translation>Operace předvedení od %1 do %2 se nepodařila: %3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-58"/>
+    <source>It is not possible to cast from %1 to %2.</source>
+    <translation>Nelze provádět žádnou operaci předvedení od %1 do %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-4204"/>
+    <source>No variable by name %1 exists</source>
+    <translation>Neexistuje žádná proměnná s názvem %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5849"/>
+    <source>Namespace %1 can only be bound to %2 (and it is, in either case, pre-declared).</source>
+    <translation>Jmenný prostor %1 lze spojit pouze s %2. Toto je stanoveno již dopředu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractfloatmathematician.cpp" line="+13"/>
+    <source>The second operand in a division, %1, cannot be zero (%2).</source>
+    <translation>Druhá veličina, operand, dělení %1 nesmí být nula (%2).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-6100"/>
+    <source>Only one %1 declaration can occur in the query prolog.</source>
+    <translation>Předmluva k dotazu (prolog) smí obsahovat pouze jedno %1-prohlášení.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-151"/>
+    <source>Element %1 must have at least one of the attributes %2 or %3.</source>
+    <translation>Prvek %1 musí mít alespoň jednu z vlastností (atributů) %2 nebo %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qdatetimefn.cpp" line="+86"/>
+    <source>If both values have zone offsets, they must have the same zone offset. %1 and %2 are not the same.</source>
+    <translation>Když jsou zadány obě hodnoty s časovými zónami, musí mít ten samý rozdíl v časové zóně. %1 a %2 nejsou to samé a jsou tím pádem nepřípustné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+4006"/>
+    <source>No external functions are supported. All supported functions can be used directly, without first declaring them as external</source>
+    <translation>Nejsou podporovány vnější funkce. Všechny podporované funkce se dají používat přímo, bez toho, že by byly nejprve prohlášeny za vnější</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qpath.cpp" line="+109"/>
+    <source>The last step in a path must contain either nodes or atomic values. It cannot be a mixture between the two.</source>
+    <translation>Poslední krok cesty musí obsahovat buď jen uzly nebo jen atomární hodnoty. Nesmí se vyskytovat společně.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>VolumeSlider</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/volumeslider.cpp" line="+67"/>
+    <source>Muted</source>
+    <translation>Ztlumení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Volume: %1%</source>
+    <translation>Hlasitost: %1%</translation>
+  </message>
+</context>
+</TS>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/